Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.09.2019

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.09.2019-31.12.2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStara Kamienica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-06-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Stara Kamienica
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-14
 • Numer ogłoszenia561151-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 561151-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Gmina Stara Kamienica: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.09.2019-31.12.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Kamienica, krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41 , 58-512  Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, faks 75 75 14 337.
Adres strony internetowej (URL): www.starakamienica.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.starakamienica.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora wyznaczonego, posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy Stara Kamienica , Stara Kamienica 41 lub można złozyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy , adres.j.w. I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.09.2019-31.12.2019
Numer referencyjny: RRG.ZP.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów w trakcie trwania roku szkolnego z miejsca zatrzymania autobusu (przystanku) najbliższego miejscu zamieszkania do szkoły i odwóz po skończonych zajęciach do miejsca zatrzymania autobusu (przystanku) najbliższego miejscu zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania i wysiadania oraz opieką opiekuna w każdym pojeździe w trakcie wsiadania, jazdy i wysiadania uczniów/wychowanków. W ramach zamówienia przewiduje się również przewóz uczniów w ramach zajęć pozaszkolnych w ilości ok. 600 km w trakcie trwania przedmiotu zamówienia tj. od 01 .09.2019 do 31.12.2019r. (przewozy w ramach wycieczek do teatru, zawodów międzyszkolnych, konkursów, itp.) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z przewozów dla uczniów nowoutworzonego Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy. Usługa przewozowa winna być realizowana środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu dzieci, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia. Wykonawca zobligowany jest do wydzierżawienia pojazdu typu Jelcz stanowiącego własność zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. z Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  czynności kierowania pojazdami wymaganymi do realizacji zamówienia tj. pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci  czynności opieki nad przewożonymi dziećmi, 4.1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o których mowa w podpunkcie 4. 4.2. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z wymienionych osób zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust. 3 UPZP. W celu sporządzenia wykazu osób, wykonawca może posłużyć się ponownie wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 4.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę i skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w ww. punkcie 4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, c. zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w punkcie 4, dla których wskazano sposób zatrudnienia na podstawie o pracę. a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy /umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności szczegółowo określone w podpunkcie 6, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4.5. Z tytułu niespełnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności:  kierowania pojazdami wymaganymi do realizacji zamówienia tj. pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci  opieki nad przewożonymi dziećmi, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w rozdziale II. Wzór umowy - § 6. 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres zamówienia zgodnie z SIWZ i przepisami prawa.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: rok szkolny 2019/2020 tj. od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wymagane jest posiadanie: a. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, stosownie do postanowień ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 58 z późn. zmianami), b. Zezwolenia lub wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 580 z późn. zmianami), w ramach linii regularnych obejmujące trasy (linie kursowe) określone według SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) – w wysokości co najmniej - 50 000 PLN. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansowymi.
Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zwanych „Podmiotami udostępniającymi zasoby”, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 5. ,,stosowna sytuacja” o której mowa w podpunkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku: a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez podmiot udostępniający zasoby, b. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne Podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec wykonawcy i Podmiotu udostępniającego podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt. 13-22, art.24 ust.5 pkt. 2 i pkt. 8  (punkt IX) c. W odniesieniu do zasobów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli zrealizują one roboty/usługi, do których te zdolności są wymagane. d. Z zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania udostępnianych zasobów • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w odniesieniu do warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/usługi, których wskazane zdolności dotyczą e. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. f. wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. 6. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa. upzp (tzw. procedura odwrócona) w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy -Zamawiający dokona ponownej oceny pozostałych ofert i zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” przez notariusza) musi być dołączone do oferty. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie z wyłączeniem posiadania doświadczenia zawodowego, o którym mowa 2.3.2, które zgodnie z ukształtowaniem orzecznictwem KIO co do zasady nie podlega sumowaniu poszczególnych podmiotów.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. aby Wykonawca dysponował min. 3 autobusami lub 2 autobusami i 1 busem dla przewozu dzieci szkolnych z terenu Gminy Stara Kamienica, b. należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym czasie, co najmniej dwóch zadań objętych odrębną umową, dotyczących usług, każda o wartości powyżej 50 000 zł brutto związanych z wykonaniem przewozów uczniów do szkół wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zwanych „Podmiotami udostępniającymi zasoby”, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 5. ,,stosowna sytuacja” o której mowa w podpunkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku: a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez podmiot udostępniający zasoby, b. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne Podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec wykonawcy i Podmiotu udostępniającego podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt. 13-22, art.24 ust.5 pkt. 2 i pkt. 8  (punkt IX) c. W odniesieniu do zasobów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli zrealizują one roboty/usługi, do których te zdolności są wymagane. d. Z zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania udostępnianych zasobów • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w odniesieniu do warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/usługi, których wskazane zdolności dotyczą e. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. f. wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. 6. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa. upzp (tzw. procedura odwrócona) w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy -Zamawiający dokona ponownej oceny pozostałych ofert i zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” przez notariusza) musi być dołączone do oferty. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie z wyłączeniem posiadania doświadczenia zawodowego, o którym mowa 2.3.2, które zgodnie z ukształtowaniem orzecznictwem KIO co do zasady nie podlega sumowaniu poszczególnych podmiotów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty wymienione w punkcie 1.c), 1.d), 1.e) nie są dołączane do oferty. e.1) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed terminem składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu. e.2) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) 1. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) musi ona spełniać następujące warunki: a) być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; b) zawierać oświadczenie, o których mowa w punkcie X.1 b) dla każdego z wykonawców osobno, dokument wymieniony w punkcie X.1.a) składany jest wspólnie; c) dokumenty wymienione w punkcie X.1 c) oraz X.1 d) składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub tych wykonawców, którzy wspólnie wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu d) dokumenty o których mowa w punkcie X.1.e) i X.1.f) składane są przez każdego z wykonawców osobno 2. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: a) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie X.1.e.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed terminem składania 2.1. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania – wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
c.1. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (patrz: punkt VIII.2.2) -wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za:  czynności kierowania pojazdami wymaganymi do realizacji zamówienia tj. pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci  czynności opieki nad przewożonymi dziećmi, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami (patrz: zapis punktu VIII.2.3.1., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4) - wykaz usług transportowych związanych z przewozem dzieci wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały świadczone, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo zrealizowane, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi te były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie dołączyć tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku innego dokumentu – wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze – (patrz: odpowiednio dla wybranej części zapis punktu VIII.2.3.2. i VIII.2.3.3, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5) 1. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) musi ona spełniać następujące warunki: a) być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; b) zawierać oświadczenie, o których mowa w punkcie X.1 b) dla każdego z wykonawców osobno, dokument wymieniony w punkcie X.1.a) składany jest wspólnie; c) dokumenty wymienione w punkcie X.1 c) oraz X.1 d) składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub tych wykonawców, którzy wspólnie wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu d) dokumenty o których mowa w punkcie X.1.e) i X.1.f) składane są przez każdego z wykonawców osobno
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Umowna cena 60,00
Za podniesienie kar umownych (K) 25,00
Czas podstawienia taboru zastępczego (w minutach) (Z) 10,00
Jakość świadczonych usług - „wiek pojazdów” (W) 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1.1. zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 1.2. zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia do wykonania usługi – podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 1.3. rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, 1.4. zmiany terminów, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania Siły Wyższej; zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie usługi, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności; 1.5. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia, spowodowane okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia przed podpisaniem umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami. 1.6. urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 2019/2020 r.- dotyczy wyłącznie usług wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarów i usług (VAT). O interpretacji zdarzenia „siły wyższej” będzie decydował Wójt Gminy w trakcie realizacji umowy, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy . 2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport sprzętu na siłownię - Rotterdam - Lubań
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania26-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport sprzętu na siłownię. Z Rotterdamu do Lubania. Termin: ten weekend. Najlepiej bus z plandeką. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI