Wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy znak...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy znak sprawy 27/ZP/19
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaLicytacja elektroniczna
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538097-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538097-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola: Wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy znak sprawy 27/ZP/19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, krajowy numer identyfikacyjny 15259663001610, ul. Al. Solidarności  90 , 01-003  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, e-mail zp.wola@um.warszawa.pl, faks 224 435 600.
Adres strony internetowej (URL): www.wola.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć Wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, pok. Nr 220 - Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy znak sprawy 27/ZP/19
Numer referencyjny: 27/ZP/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 1) Lokalizacja sprzątanych obiektów Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: al. „Solidarności” 90, ul. Syreny 18, ul. Żelazna 99. 2) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z obiektami Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w których będą wykonywane czynności sprzątania. 3) Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy, wzór umowy wraz z Załącznikami: Nr 2 do wzoru umowy „Opis przedmiotu zamówienia”, Nr 2a do wzoru umowy „Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem przy al. „Solidarności” 90, będącym przedmiotem prac ujętych w Części III Załącznika Nr 2 do umowy” oraz Nr 2b do wzoru umowy „Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem przy ul. Żelaznej 99, będącym przedmiotem prac ujętych w Części III Załącznika Nr 2 do umowy”. Dokumenty te są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wol.waw.pl i stanowią załącznik do ogłoszenia. 2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zm.). Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia, w tym sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy. 3. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. - w zakresie formalno-prawnym: Anna Serafin-Chwała - tel. 22 44-35-684, Alina Czajkowska - tel. 22 44-35-683, - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Joanna Kołodyńska – tel. 22 44-35-892, Krzysztof Maciejewski – tel. 22 44-35-688, Krzysztof Antonik tel. 22 44-35-822.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2020 r. 2. Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) wraz z Załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.wola.waw.pl 3. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia - należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy (o ile będą mu znane).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej” zwany dalej Wnioskiem. 1) Wykonawca wraz z Wnioskiem zobowiązany jest złożyć: a) oświadczenie, o którym mowa z Części III.3) niniejszego Ogłoszenia, tj.: aktualnego na dzień składania Wniosku oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w Części III.2) niniejszego Ogłoszenia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Wniosku. b) jeżeli dotyczy - dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowę spółki cywilnej itp.) potwierdzającego, że Wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do Wniosku dokumentów. 2. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny składa oświadczenia i dokumenty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z Wnioskiem potwierdzały, iż Wniosek została podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 3. Informacje dla Wykonawców składających Wniosek wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna): 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub sporządzonego przez notariusza odpisu pełnomocnictwa, powinien być załączony do Wniosku zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden Wniosek, przy czym oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) lit. a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie, określonym przez Zamawiającego, - pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. 4. Wykonawcy składają Wnioski zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia. 5. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek na całość zamówienia. 6. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wyraźnym pismem drukowanym, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów. 7. W terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu, Wykonawca składa Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w pkt 1 ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż oświadczenie, o których mowa pkt 1 ppkt 1) lit. a) należy złożyć w oryginale - formie pisemnej. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub sporządzonego przez notariusza odpisu pełnomocnictwa. 8. Wniosek oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty podpisuje Wykonawca albo uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. 9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa się w oryginale (w formie pisemnej) lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za ”zgodność z oryginałem” następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za „zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolności lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do Wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. Rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą Wniosek . 13. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: WNIOSEK na wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, (sprawa nr 27/ZP/19), nie otwierać przed ............................(w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę otwarcia Wniosku . Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest podanie nazwy i adresu Wykonawcy (adresu do korespondencji wraz z nr telefonu kontaktowego). 14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania Wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie Wniosek wraz z załącznikami może zostać ujawniony/udostępniony zainteresowanym, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. 15. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w oddzielnej kopercie i opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 11.000,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca, który nie wniesie w wyznaczonym terminie wadium, nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji. 3. O ostatecznym terminie na wniesienie wadium Zamawiający powiadomi Wykonawców wraz z zaproszeniem do udziału w licytacji elektronicznej. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 5. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Wola: w Banku Handlowym, Nr 23 1030 1508 0000 0005 5003 6118. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Przez wpłatę przelewem Zamawiający rozumie udzieloną bankowi dyspozycję Wykonawcy, obciążenia jego rachunku wymaganą kwotą i uznania tą kwotą rachunku Zamawiającego – art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2187 ze zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
www.wola.waw.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w Ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej www.wola.waw.pl wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek wraz z załącznikami w Siedzibie Zamawiającego. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć do dnia 26.04.2019 r. do godz. 09:00. Złożenie Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień wzoru umowy. Zamawiający, po weryfikacji złożonych Wniosków oraz oświadczeń i dokumentów, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom, tj. Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu, zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we Wniosku. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. 3. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy - określony przez siebie. 4. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; 2) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. 3) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; 4) zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; 5) posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 455.478,20 zł. 2. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Minimalne postąpienie wynosi 1.000,00 zł. 4. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego). Ceny jednostkowe w formularzu cenowym mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była co najwyżej równa cenie oferty, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 15

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-04-26 godzina: 09:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 14.05.2019 r. o godzinie 10:00
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
14.05.2019 r. o godz. 10:15, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 min od otwarcia licytacji elektronicznej. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Umowa nr WOL/WAG-B/X/2/2/2-………..-2019-2020-……. (wzór) W dniu ……….2019 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, al. „Solidarności” 90, 01 – 003 Warszawa, posiadającym NIP 5252248481, REGON 015259640-00184, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 1. ………………………………………….. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, działającą/-cego na podstawie udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa nr ……………………..…. z dnia ..........................., 2. …………………………………………. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, działającego na podstawie udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa nr ……………………….. z dnia …………………, a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym/-ą dalej „Wykonawcą” (w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą należy wpisać PESEL oraz adres zamieszkania) w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), w trybie licytacji elektronicznej, które to zamówienie wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod nr ………/ZP/19 w dniu ……………, została zawarta umowa o następującej treści: § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożonym Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zwane dalej Przedmiotem Umowy. 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają Załączniki do umowy: Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, Nr 2a – Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem przy al. „Solidarności” 90, będącym przedmiotem prac ujętych w Części III Załącznika Nr 2 do umowy oraz Nr 2b – Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem przy ul. Żelaznej 99, będącym przedmiotem prac ujętych w Części III Załącznika Nr 2 do umowy. § 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na okres: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej, niż od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2020 r. § 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający będzie na bieżąco zgłaszał wszelkie uwagi związane z jakością świadczonych usług. 2. O nienależytym wykonaniu usług Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie. 3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru usług po ich wykonaniu i zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. § 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy i jej załącznikami oraz z należytą starannością, z uwzględnieniem zaleceń przedstawicieli Zamawiającego, wymienionych w § 10 ust. 4 umowy. 2. Wykonawca w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, do realizacji prac określonych w Części I Załącznika Nr 2 do umowy, zatrudniał będzie minimum 7 pracowników (1 pracownik – ul. Syreny 18, 3 pracowników – al. „Solidarności” 90, 3 pracowników – ul. Żelazna 99) świadczących dzienny serwis sprzątający od poniedziałku do piątku, opisany szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do umowy). 3. Wykonawca w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, do realizacji prac określonych w Części III Załącznika Nr 2 do umowy, zatrudniał będzie minimum 1 pracownika – al. „Solidarności” 90 oraz ul. Żelazna 99, świadczącego prace porządkowe w zakresie terenu zewnętrznego od poniedziałku do piątku oraz w sobotę lub niedzielę oraz dni świąteczne, opisane szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do umowy).Teren będący przedmiotem prac zawiera Załącznik Nr 2a oraz Nr 2b do umowy 4. Wykonawca, w przypadku usług, o których mowa w Części I i III Załącznika Nr 2 do umowy, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług, nie później niż w ciągu 2 godzin od uzyskania ww. zgłoszenia telefonicznego, drogą elektroniczną lub pisemnie. 5. W przypadku usługi wykonywanej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, o której mowa w Części II Załącznika Nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia zaproponowanego terminu realizacji usług, bądź zaproponowania innego dogodnego terminu, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego. Korespondencja w tym zakresie odbywać się będzie drogą elektroniczną. 6. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem nowej polisy, z której będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Kopia polisy ubezpieczenia będzie stanowiła Załącznik Nr 4 do umowy. 7. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu nazwy/imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących danych Podwykonawców, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych, w związku z wykonywaniem usługi, zarówno w czasie realizacji usługi, jak i po jej zrealizowaniu. § 5 KLAUZULA SPOŁECZNA 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, realizujące Przedmiot Umowy i wykonujące czynności sprzątania, na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.). 2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących Przedmiot Umowy, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie zawierać będzie: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby zatrudnionych osób, z podaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osób wskazanych w oświadczeniu. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób Zamawiający może żądać, aby Wykonawca lub Podwykonawca przedłożył Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1, wykonujących czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy. 5. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobami biorącymi udział przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany powiadomić drogą elektroniczną Zamawiającego o tym fakcie w ciągu 2 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło wygaśnięcie/rozwiązanie stosunku pracy oraz przedstawi nowe oświadczenie wraz z aktualnym wykazem osób, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nagłej zmiany pracowników, Wykonawca lub Podwykonawca powiadomią telefonicznie Zamawiającego o tym fakcie oraz jednocześnie przedstawią nowe oświadczenie wraz z aktualnym wykazem osób, o którym mowa w ust. 2. 6. Do każdej faktury, dotyczącej usług sprzątania wymienionych w Części I i III Załącznika Nr 2 do umowy, Wykonawca lub Podwykonawca dołączy oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1, są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca lub Podwykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia. 7. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ww. osób na podstawie umowy o pracę (w okresie realizacji umowy) Zamawiający ma prawo żądać (za każdą osobę) kary umownej w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, określonego w ust. 1. Wykonawca lub Podwykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia. 8. Wykonawca lub Podwykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszej umowy, o których mowa w ust. 2 i następnych, przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), tj. poinformował ww. osoby, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 2 i następnych zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy. § 6 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty brutto: …………….. zł, (słownie złotych: ……………………… …………….…………………..……/100), w tym: 1) w 2019 roku nie przekroczy kwoty brutto: ……….…… zł (słownie złotych: ………………………………………………………../100), 2) w 2020 roku nie przekroczy kwoty brutto: ..………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………../100). 2. Wynagrodzenie, za wykonanie usług określonych w Części I, II i III Załącznika Nr 2 do umowy, będzie płatne w następujący sposób: 1) za usługi określone w Części I i III – miesięcznie, przy czym za pełny miesiąc kalendarzowy nie przekroczy kwoty brutto: …………….. zł (słownie złotych: ……………………………………..…………………/100), 2) za usługę określoną w Części II – każdorazowo po wykonaniu usługi. 3. W przypadku świadczenia usług określonych w Części I i III przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie miesięczne zostanie pomniejszone proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usługi. 4. W przypadku usługi wskazanej w Części II, Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia jedynie za faktyczne wykonane i odebrane przez Zamawiającego prace, zgodnie z cenami wskazanymi w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. 5. Wynagrodzenie za wykonanie usług, o których mowa w Części I i III Załącznika Nr 2 do umowy płatne będzie w terminie do 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej każdorazowo po zakończeniu miesiąca faktury VAT, której podstawą wystawienia będzie protokół potwierdzający wykonanie prac, podpisany przez osoby wskazane w § 10 ust. 4 oraz oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 6. Datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. faktury do Zamawiającego w terminie 10 dni, licząc od dnia następującego po okresie rozliczeniowym, którego faktura dotyczy. 6. Wynagrodzenie za wykonanie usługi wskazanej w Części II Załącznika Nr 2 do umowy płatne będzie po każdorazowym wykonaniu prac, w terminie do 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą wystawienia będzie protokół potwierdzający wykonanie prac, podpisany przez osoby wskazane w § 10 ust. 4. Datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. faktury w terminie 10 dni, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego usługi, której faktura dotyczy, jako należycie wykonanej. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur na następujące dane: Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481, Odbiorca: Dzielnica Wola m.st. Warszawy, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. 8. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………….. 9. Faktury należy przekazywać na adres: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. 10. Zamówienie wynika z budżetu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2019 r.: Dział 750, Rozdział 75023, § 4300 i § 4530, zadanie B/X/2/2/2 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019 – 2045 ze zm. 11. W przypadku przekazywania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencja kupującego” w dokumencie e-faktura. 12. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za zrealizowane usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 13. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturach rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. (W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, zapis ten zostanie usunięty.) § 7 KARY UMOWNE 1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne z tytułu: 1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 2) nieprzystąpienia do wykonywania usługi w terminie, o którym mowa w § 2, w wysokości 1% wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 3 dni Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z prawem do naliczenia kar z tego tytułu, 3) nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie usług, o których mowa w Części I i III Załącznika Nr 2 do umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek, z zastrzeżeniem ust. 5, 4) naruszenia zobowiązań umowy, o których mowa w § 4 ust. 6 i ust. 7 oraz § 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 5, w wysokości brutto: 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, 5) trzykrotnego, zgłoszonego Wykonawcy telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie, faktu nienależytego wykonywania usług w ciągu jednego miesiąca, o których mowa w Części I i III Załącznika Nr 2 do umowy, lub niezrealizowania usługi, o której mowa w Części II Załącznika Nr 2 w terminie ustalonym zgodnie z § 4 ust. 5, w wysokości 5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 2. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 40 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Naliczenie Wykonawcy kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonej kary. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia świadczenia usług, stanowiących Przedmiot Umowy oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku rozpatrzenia w ciągu 24 godzin reklamacji, dotyczącej zastrzeżeń w stosunku do jakości wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wykonania prac porządkowych na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 6. Kary umowne podlegają kumulacji. § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 1) opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania usługi w terminie, o którym mowa w § 2, dłuższego niż 3 dni, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 1 pkt 2, 2) dwukrotnej zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 5, 3) niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 4 ust. 7 oraz § 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 5, z uwzględnieniem § 7 ust. 1 pkt 1. 2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiający wyznacza termin odstąpienia od umowy umożliwiający zapewnienie ciągłości wykonywania Przedmiotu Umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek realizacji Przedmiotu Umowy do czasu jej zakończenia, nie wyłącza to prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7. 3. W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Zamawiającego, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania prac przez inne osoby. 4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych usług. § 9 ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy podpisanego przez strony, z wyjątkiem zmian zapisów § 6 ust. 7-10, § 10 ust. 4 oraz zmiany adresów Zamawiającego i Wykonawcy, które wymagają jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołają skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni, o których mowa w Załączniku Nr 2, Nr 2a oraz Nr 2b do umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.), dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy lub Podwykonawcy (a także jego pracowników). 2. Wykonawca / Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zawartej umowy, która stanowi załącznik Nr 3 do umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu m.st. Warszawy wprowadzoną zarządzeniem nr 483/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie m.st. Warszawy i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w tym dokumencie reguł. 4. Funkcje nadzoru w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie: Krzysztof Antonik – tel. (22)325-66-31, 514-603- 603 adres e-mail: kantonik@um.warszawa.pl (a w zastępstwie Dariusz Basista – tel. (22)443-56-93, 510-205-625 adres e-mail: dbasista@um.warszawa.pl lub Joanna Kołodyńska – tel. (22)443-56-92, adres e-mail: jkolodynska@um.warszawa.pl, adres e-mail Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dla Dzielnicy Wola: ag.wola@um.warszawa.pl, a w imieniu Wykonawcy: …………………... – tel. ………………………, adres e-mail: …………………………….….….. . 5. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych. 7. W przypadku sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. 8. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 7, Strony mogą wystąpić na drogę sądową. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 9. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki. 10. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Załączniki: Nr 1 – Formularz cenowy Wykonawcy; Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia; Nr 2a – Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem przy al. „Solidarności” 90, będącym przedmiotem prac ujętych w Części III Załącznika Nr 2 do umowy; Nr 2b – Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem przy ul. Żelaznej 99, będącym przedmiotem prac ujętych w Części III Załącznika Nr 2 do umowy; Nr 3 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zawartej umowy; Nr 4 – Kopia polisy ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji powinni złożyć "informację dotyczącą Wykonawcy wymaganą do celów sprawozdawczych" - stanowiącą załącznik nr 2 do Wniosku. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; b) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@um.warszawa.pl ; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę drukarki - Nieporęt
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę drukarki EPSON L6170, w trakcie drukowania zostawia smugi na papierze. Zainteresowanych proszę o kontakt.