Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez Zakład np. wspólnot mieszkaniowych, poprzez wykonywanie czynności zgodnie z zakresem
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaLicytacja elektroniczna
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538922-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538922-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz: Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez Zakład np. wspólnot mieszkaniowych, poprzez wykonywanie czynności zgodnie z zakresem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz, krajowy numer identyfikacyjny 11104337000000, ul. ul. Marii Kazimiery  1 , 01-641  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8335696, e-mail mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl, faks 22 8321835.
Adres strony internetowej (URL): https;//zgnzoliborz.waw.pl
Adres profilu nabywcy: https://zgnzoliborz.waw.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zgnzoliborz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zgnzoliborz.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składanie ofert w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez Zakład np. wspólnot mieszkaniowych, poprzez wykonywanie czynności zgodnie z zakresem
Numer referencyjny: ZGN/PZP/6/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez ZGN np. Wspólnot Mieszkaniowych.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90620000-9
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 499901,73
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-01 2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wniosek musi być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym opisie. 15.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie w licytacji. Złożenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 15.3. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszym Opisie muszą spełniać następujące wymogi: a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem. b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do Opisu wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, d) pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że Opis stanowi inaczej, e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek, f) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów Zamawiającego, g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ZGN Żoliborz kontakt iod@zgnzoliborz.waw.pl; *; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy ZGN/PZP/5/2019 ; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub nadal wykonuje należycie 2 usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 (każda),. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się okresowo lub ciągle zamawiający będzie brał pod uwagę nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji) W takiej sytuacji część zamówienia faktyczne wykonana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 (każda), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 4 do Opisu), z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się okresowo lub ciągle zamawiający będzie brał pod uwagę nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji) W takiej sytuacji część zamówienia faktyczne wykonana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę wspólną. Ten sam wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. 2) oświadczenie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia wraz z ofertą: 1) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-b; 2) zobowiązania tych podmiotów albo inne dokumenty określające w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
https://zgnzoliborz.waw.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej opis warunków uczestnictwa wraz ze wzorem wniosku. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji. Za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców przekazywana jest informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we wnioskach Wykonawców adresy e-mail. Po otrzymaniu informacji Wykonawca rejestruje się na platformie aukcyjnej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja elektroniczna oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, wartość postąpienia minimalnego. 23. Kody dostępu do platformy aukcyjnej 23.1 Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło przypisane do konkretnego loginu Wykonawcy otrzymują w oddzielnym mailu. Jednorazowe hasła dostępu otrzymują wyłącznie nowi użytkownicy platformy aukcyjnej. Po ich otrzymaniu użytkownicy proszeni są o zalogowanie się do platformy aukcyjnej przed rzeczywistą licytacją w celu zmiany hasła jednorazowego. Każdy użytkownik, który w przeszłości logował się do platformy aukcyjnej m. st. Warszawy na adres mailowy (login) wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, proszony jest o sprawdzenie przed rzeczywistą licytacją ważności ustanowionego przez siebie hasła. 23.2 O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Opisem Warunków Uczestnictwa w Licytacji oraz w projekcie umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w Opisie. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu licytacji oraz powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców Minimalna wysokość postąpień 2.000,00 zł
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 15 min.

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-04-26 godzina: 09:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 13.05.2019 o godzinie 12.00
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu licytacji oraz powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług utrzymania porządku i czystości terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez ZGN np. Wspólnot Mieszkaniowych, poprzez wykonywanie czynności zgodnie z zakresem czynności podanym w opisie przedmiotu zamówienia. § 2 CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowę zawiera się na czas określony: od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2020 r. 2. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu po wyczerpaniu się kwoty zamówienia. 3. Najpóźniej do dnia 31.05.2019 r. nastąpi protokolarne wydanie Wykonawcy nieruchomości i obiektów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 umowy). 4. Najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem okresu trwania przedmiotowej umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo odbiorczy stanu sprzątanych nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się przekazać posprzątane nieruchomości zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącego załącznik nr 1 umowy). § 3 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ceną ofertową podczas licytacji elektronicznej, tj. na podstawie sporządzonego po licytacji przez Wykonawcę kosztorysu ofertowo cenowego (załącznik nr 2 do umowy) wartości brutto poszczególnych składników usługi zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej. 2. Koszt realizacji zamówienia za cały okres jego trwania nie przekroczy kwoty ogółem brutto: ....................................................zł (słownie: ..........................................................................................................) 3. Ceny określone w ust. 1 i ust. 2 obejmują wszystkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę oraz uwzględniają wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, a także należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Za okres rozliczeniowy w przypadku usług podstawowych przyjmuje się okres jednego miesiąca. 5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy dotyczącego usług podstawowych na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie ze specyfikacją wykonanych czynności opisanych w przedmiocie zamówienia i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 6. W przypadku usług dodatkowych oraz usług dotyczących dostarczenia piachu rozliczenie następować będzie na podstawie faktury po każdorazowym wykonaniu usługi w cyklu wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy). Wartość dla każdej usługi musi być zgodna z kosztorysem ofertowo cenowym – załącznik nr 1 do umowy. § 4 PŁATNOŚCI 1. Wykonawca złoży fakturę VAT do 7 dni od daty wykonania usługi po okresie rozliczeniowym z tym, że w miesiącu grudniu 2019 r do dnia 20 grudnia 2019 r. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy dotyczącego usług podstawowych na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie ze specyfikacją wykonanych czynności opisanych w przedmiocie zamówienia i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Realizacja płatności faktury nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego faktury i specyfikacji. 2. Faktury za wykonane usługi Zamawiający każdorazowo ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wpływu comiesięcznych faktur za wykonanie usług podstawowych lub faktur za wykonanie usług dodatkowych i usług dotyczących dostarczenia piachu. 3. W przypadku usługi zleconej podwykonawcy faktura płatna będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu dowodu zapłaty przez Wykonawcę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcą w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału Podwykonawcy w realizacji usługi w zakresie objętym fakturą. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 4. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane przez nich usługi odebrane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu faktury, Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po przedłożeniu przez nich Zamawiającemu stosownych faktur. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy. 5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy. 6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia na usługi. Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Konto bankowe Wykonawcy: ................................................................................................. 11. Fakturę należy wystawić na: 1) nabywca - Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 5252248481, płatnik i odbiorca - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa. 12. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie będzie płatne w systemie podzielonej płatności. 13. Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem wykorzystywanym w działalności gospodarczej. § 5 NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 1. Zamawiającemu służy prawo bieżącej kontroli wykonywania umowy przez Wykonawcę. 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie o wyniku kontroli i o zaistniałych nieprawidłowościach i konieczności ich niezwłocznego usunięcia. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość telefonicznego powiadamiania Wykonawcy. 4. Do koordynowania, kontroli oraz odbioru czynności objętych umową strony wyznaczają osoby odpowiedzialne: - ze strony Zamawiającego - Kierownik Działu Eksploatacji oraz Administratorki nieruchomości - ze strony Wykonawcy - ...................................................... Zmiana osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. § 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych wyrządzone Zamawiającemu, pracownikom Zamawiającego lub osobom trzecim powstałe wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot stanowiących równowartość szkody wyrządzonej w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich lub odszkodowania/zadośćuczynienia pokrytego przez Zamawiającego za szkody wyrządzone przez Wykonawcę. §7 PODWYKONAWCY Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres usług stanowiący przedmiotu zamówienia. (W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie, że zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom zastosowanie mają poniższe zapisy) Zamawiający dopuszcza zlecenie części usług podwykonawcom jedynie w przypadku usług dodatkowych oraz usług dotyczących dostarczenia piachu (wykluczając usługi sprzątania podstawowego) określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy). 1. W celu należytego wykonania Zamówienia Wykonawca powierza część usługi do wykonania podwykonawcom. Powierzenie prac podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac: ........................................................................................................................... 3. Wykonawca musi zawrzeć z Podwykonawcami, stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie: 1) przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, dotyczący usług przewidzianych do powierzenia podwykonawcy określający: a) zakres usługi powierzony Podwykonawcy, b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu należnego Wykonawcy za wykonanie tych samych prac, określonego w kosztorysie, c) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi. 2) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo - podając uzasadnienie - zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy, 3) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 4. Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia jej projektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 5. Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami. 6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy. 7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust.3 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 9. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 10. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do realizowanych usług przez Podwykonawców. 11. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje zobowiązania objęte niniejszą umową w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą umową lub stosownymi przepisami. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. § 8 OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązany jest: a) wykonywać usługi z należytą starannością, fachowo i terminowo, b) wykonywać usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), z uwzględnieniem innych czynności, nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych dla właściwej ich realizacji, c) przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania porządku i czystości. d) zapewnić udział w wykonywaniu usług osób posiadających odpowiednie doświadczenie i przeszkolenie pod kątem bezpiecznego wykonywania tego rodzaju usług, e) dysponować odpowiednim sprzętem, niezbędnym do realizacji umowy. f) Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. i innych przy wykonywaniu usługi w zakresie umowy oraz zapewnia materiały, narzędzia, odzież niezbędne do jej realizacji, g) wyposażyć pracowników w odzież ochronną z widocznym znakiem (logo firmy). 2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zawarcia przedmiotowej umowy dostarczyć Zamawiającemu grafik/harmonogram (w szczególności uwzględniający godziny i dni pracy) personelu realizującego usługi podstawowe sprzątania zgodnie z przedmiotem zamówienia dla poszczególnych nieruchomości wymienionych w tabeli nr 1 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z umową do 12 godzin od chwili przyjęcia informacji o konieczności ich wykonania przekazanej telefonicznie, faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy. 4. Wykonawca ma obowiązek posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: 1) suma gwarancyjna polisy musi być na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł, czas trwania polisy musi być zgodny z § 2 ust. 1, w przypadku, kiedy czas trwania polisy jest krótszy wykonawca najpóźniej w dniu jej wygaśnięcia dostarczy aneks lub nową polisę z terminem nie krótszym niż określony w § 2 ust. 1, 2) niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 pkt 1 i 2 w stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy na warunkach § 10 ust. 8. § 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca (najpóźniej w dniu podpisania umowy) wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto tj. ............ zł, (sł. zł: ............................................................................................../100), w formie ................................. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym potrącania kar umownych. 3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4. Zwrot wpłaconego przez Wykonawcę zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od daty ostatniego rozliczenia miesięcznego. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu. 6. Zwrot wpłaconej kwoty zabezpieczenia nie będzie dokonany w następujących przypadkach: 1) Rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn nieprzestrzegania postanowień umowy, 2) Konieczności pokrycia przez Zamawiającego roszczeń na zabezpieczenie szkód powstałych z winy Wykonawcy na rzecz osób trzecich. § 10 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 400,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności określonych w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 2) 400,00 zł za każde 7 dni zwłoki w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę grafiku/harmonogramu określonego w § 8 pkt 2 przedmiotowej umowy, 3) 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy w przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę przez okres dłuższy niż 7 dni lub odstąpienia przez Wykonawcę od warunków niniejszej umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 4) 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania, 5) 20% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi określone w niniejszej umowie, lub projektu jej zmian, 6) 20% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są usługi określone w niniejszej umowie, 7) 20% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy usług będących przedmiotem umowy, 8) 20% wynagrodzenia należnego podwykonawcy za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie usług będących przedmiotem umowy w zakresie terminu zapłaty. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia w celu pokrycia naliczonych kar umownych. 3. Zmniejszenie wynagrodzenia następować będzie w oparciu o odpowiednie zapisy w rejestrze kontroli prowadzonym przez Zamawiającego. 4. Kary za nienależyte oraz za nieterminowe wykonanie usług sumują się w okresach miesięcznych. 5. Jeżeli naliczone kary umowne określone w niniejszej umowie nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewłaściwego wykonania usług określonych w umowie, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 6. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych usług, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu przedsiębiorcy i/lub usunąć je we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. W przypadku nałożenia na Zamawiającego przez Straż Miejską lub inne odpowiednie służby kary pieniężnej wynikającego z nienależytego wykonania czynności związanych z utrzymaniem porządku przez Wykonawcę, Zamawiający obniży Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej nałożonej karze pieniężnej. 8. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub odstąpienia bądź rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca: zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto umowy określonej w § 2 ust. 2. 9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. §11 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z tym, że art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych ma odpowiednio zastosowanie. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 2) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, 3) w razie, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, 4) w razie, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, 5) W przypadku zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania warunków niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 3 dni Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 6) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w §12 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 7) w przypadku zgłoszenia zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia. 2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od Umowy w przypadku dokonania co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości Umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia. 3. W przypadku niewykonania usługi z winy Wykonawcy w ciągu trzech kolejnych dni albo w sytuacjach, w których brak świadczenia usług w sposób należyty stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia. 4. W przypadku opisanym w ust. 3. Zamawiający może ponadto powierzyć wykonanie obowiązków Wykonawcy innej firmie na okres jednego miesiąca, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy - z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. § 12 DYSPONOWANIE ZASOBAMI INNYCH PODMIOTÓW NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Zgodnie ze złożoną ofertą, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie/nie będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, określonych w pisemnym zobowiązaniu tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych, zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. § 13 ZMIANY W UMOWIE 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące: 1) zmiany wielkości powierzchni sprzątanej wymienionej w § 1 umowy z uwagi np. na: wykwaterowanie budynku, rozbiórkę budynku, oddanie budynku w trwały zarząd przez jego właściciela, porozumienia zawartego ze wspólnotą mieszkaniową i inne. O wprowadzanych zmianach Wykonawca będzie informowany na piśmie, co najmniej 7 dni przed datą obowiązywania zmian. Dokonane w ten sposób zmiany stanowić będą podstawę do zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana, zaś Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie, 2) podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego b) zmiana zakresu powierzonych prac. 3. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy określonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 wymaga sporządzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. § 15 DANE OSOBOWE 1. Strony umowy oświadczają, iż realizują obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 2. Strony umowy zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych. 3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe reprezentantów, pracowników i osób współpracujących do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych ww. kategorii osób: dane zwykłe w zakresie imion i nazwisk, numerów telefonu, adresu e-mail, wyłącznie w ww. celu realizacji umowy. 4. Wykonawca, w trybie art. 28 RODO powierza Zamawiającemu dane osobowe, tj. dane pracowników i osób współpracujących, w tym podwykonawców do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. Zamawiający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób pracowników Wykonawcy i podwykonawców w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr NIP, nr telefonów, wyłącznie w ww. celu realizacji Umowy. 5. Strony umowy zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 6. Strony umowy zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 7. Strony umowy zobowiązują się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 14. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej. 15. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO. 16. Wykonawca zobowiązuje się, umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez kontrolującego, nie krótszym niż 7 dni. 17. Wykonawca po zakończeniu Umowy jest zobowiązany usunąć wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych. 18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 19. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. § 16 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Strony ustalają adresy korespondencyjne: 1) Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawa, ul. Marii Kazimiery 1, 01 – 641 Warszawa, 2) Wykonawca: ......................................................................................................................... 2. Wszelka korespondencja będzie przekazywana na adres jw. w formie pisemnej. Za skuteczne powiadomienie uznaje się datę potwierdzenia pisma. 3. Strony na odpowiedź mają 7 dni pod rygorem akceptacji zapytania. 4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i inne przepisy mające związek z przedmiotem niniejszej umowy. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca (najpóźniej w dniu podpisania umowy) wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto tj. ............ zł, (sł. zł: ............................................................................................../100), w formie ................................. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym potrącania kar umownych. 3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4. Zwrot wpłaconego przez Wykonawcę zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od daty ostatniego rozliczenia miesięcznego. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu. 6. Zwrot wpłaconej kwoty zabezpieczenia nie będzie dokonany w następujących przypadkach: 1) Rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn nieprzestrzegania postanowień umowy, 2) Konieczności pokrycia przez Zamawiającego roszczeń na zabezpieczenie szkód powstałych z winy Wykonawcy na rzecz osób trzecich.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące: 1) zmiany wielkości powierzchni sprzątanej wymienionej w § 1 umowy z uwagi np. na: wykwaterowanie budynku, rozbiórkę budynku, oddanie budynku w trwały zarząd przez jego właściciela, porozumienia zawartego ze wspólnotą mieszkaniową i inne. O wprowadzanych zmianach Wykonawca będzie informowany na piśmie, co najmniej 7 dni przed datą obowiązywania zmian. Dokonane w ten sposób zmiany stanowić będą podstawę do zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana, zaś Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie, 2) podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego b) zmiana zakresu powierzonych prac. 3. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy określonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 wymaga sporządzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W związku z zastosowaniem klauzul społecznej art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1 etatu 5 pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o każdej zmianie w zatrudnieniu w/w pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie na realizację. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w przypadku niezatrudnienia w/w pracowników na podstawie umowy o pracę
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę plakatowanie - Konstancin-Jeziorna
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę plakatowanie/oklejanie słupów, format raczej A1. Interesują nas także plakaty w uczelniach/szkołach. Proszę o wycenę oraz miejsca, gdzie będą znajdować się plakaty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI