Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych - utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-12-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOpolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-19
 • Numer ogłoszenia637492-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 637492-N-2019 z dnia 2019-12-19 r.

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych - utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 53130874100000, ul. ul. Hallera  , 45-867  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 545 712, e-mail otbs@otbs.opole.pl, faks 774 545 712.
Adres strony internetowej (URL): www.otbs.opole.pl/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.otbs.opole.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych - utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.
Numer referencyjny: ZP-VIII/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, stanowiących tereny wewnętrzne, tj.: korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń piwnicznych, wózkowni, w następującej minimalnej częstotliwości: a) codzienne w dni robocze: - zamiatanie klatek schodowych i korytarzy, ścieranie na mokro poręczy, usuwanie kurzu z parapetów, mycie parterów klatek schodowych, mycie szyb w drzwiach wejściowych do klatek schodowych. b) 1 raz w tygodniu: - mycie klatek schodowych i korytarzy w miesiącach suchych (kwiecień – wrzesień), wiatrołapu, balustrad, parapetów, wszelkiego rodzaju skrzynek znajdujących się na klatkach schodowych oraz tablic ogłoszeniowych, - mycie kloszy oświetleniowych nad wejściem do wiatrołapu, - sprzątanie korytarzy w piwnicach, c) 2 razy w tygodniu: - mycie klatek schodowych i korytarzy w miesiącach mokrych (styczeń-marzec, październik- grudzień) d) 1 raz w miesiącu: - sprzątanie (z myciem podłóg) pomieszczeń wspólnego użytku, tj. suszarni, wózkowni, pomieszczeń technicznych, - mycie lamperii na parterach i piętrach, e) cztery razy w roku - mycie okien, drzwi i lamperii na klatkach schodowych, suszarniach oraz innych pomieszczeniach wspólnego użytku w miesiącach III, VI, IX, XII. - mycie grzejników c.o. na klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytku, - mycie kloszy oświetleniowych,. 2) Częstotliwość, o której mowa w pkt 1) należy zwiększyć w sytuacjach tego wymagających. 3) Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych budynków mieszkalnych, tj.: chodników, dojazdów, parkingów, ulic wewnątrzosiedlowych, zieleni podwórzowej, zieleni pomiędzy budynkiem a chodnikiem, placów zabaw, w następującej minimalnej częstotliwości: a) codziennie w dni robocze: - zbieranie drobnych zanieczyszczeń (papier, szkło, niedopałki itp.) z trawników, placu zabaw, parkingów do pojemników na odpady komunalne znajdujących się w altanach śmietnikowych lub do koszy znajdujących się przy wejściach do klatek schodowych. - zamiatanie chodników i ulicy, - opróżnianie koszy znajdujących się przy budynkach do pojemników na odpady komunalne znajdujących się w altanach śmietnikowych, - sprzątanie altan śmietnikowych, b) raz na dwa tygodnie w sezonie letnim: - koszenie trawników, grabienie, ładowanie trawy w worki i niezwłoczne wywiezienie ich na wysypisko miejskie, c) na bieżąco: - odchwaszczanie i okopywanie drzew oraz krzewów, - w okresie jesiennym – na bieżąco - grabienie liści, ładowanie w worki i niezwłoczne wywiezienie ich na wysypisko miejskie, - odchwaszczanie chodników, krawężników, przejść, opasek. d) codziennie od godz. 6.30 również w soboty, niedziele i święta oraz w ciągu dnia w miarę potrzeb: w okresie opadów śniegu oraz gołoledzi usuwanie błota, lodu, śniegu z chodników, przejść, parkingów, jezdni wewnątrzosiedlowych, dojść do altan śmietnikowych, i posypywanie tych miejsc materiałem szorstkim (np. piaskiem - bez użycia soli), a także wywiezienie śniegu w miejsca do tego celu przeznaczone. (Odśnieżanie musi nastąpić w czasie od 1 do max 3 h od ustania opadu śniegu). 4) Wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją pomieszczeń, urządzeń oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkańców w zakresie ustalonym przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne organa i stosowanie się do ich zaleceń i wytycznych. 5) Bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu urządzeń, tj. uszkodzenia domofonu, zauważonych nieszczelnościach instalacji wod.-kan., braku oświetlenia, uszkodzonym sprzęcie zabawowym oraz dewastacji mienia Zamawiającego. 6) Usuwanie ogłoszeń, plakatów, afiszy, reklam, ulotek itp. umieszczonych bez zgody Zamawiającego - na bieżąco do pojemników na odpady komunalne znajdujących się w altanach śmietnikowych lub do koszy znajdujących się przy wejściach do klatek schodowych. 7) Skuteczne doręczanie najemcom korespondencji Zamawiającego (zawiadamianie o zmianach opłat, wezwania itp.) i wywieszanie informacji. 8) Przechowywanie kluczy od pomieszczeń ogólnego użytku. 9) Bezzwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o stwierdzonych faktach niewykonania obowiązku przez jednostkę zajmującą się wywozem odpadów komunalnych. 10) Przyjmowanie zgłaszanych przez najemców uwag, usterek, w miarę możliwości ich załatwianie lub zgłaszanie Zamawiającemu. 11) Zgłaszanie bezzwłocznie Zamawiającemu wypadków stwierdzonych zakłóceń spokoju i porządku lub dewastacji. W przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia znacznych rozmiarów – natychmiastowe powiadomienie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego lub odpowiedniego Pogotowia Technicznego. 12) Flagowanie budynków podczas świąt państwowych – wg potrzeb. 13) Przez zwroty „na bieżąco”, „w miarę potrzeb”, „wg potrzeb” należy rozumieć wykonywanie czynności w sposób zapewniający należyte utrzymanie czystości i porządku oraz należyte wykonywanie prac pomocniczych.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77313000-7
77314000-4
77314100-5
90620000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-18   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) świadczyli usługi utrzymania czystości terenów wewnętrznych o powierzchni minimum: 80 000 m2 (załączyć referencje) i zewnętrznych o powierzchni minimum: 80 000 m2 (załączyć referencje) b) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości dla całego zamówienia nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (jako jedno zamówienie Zamawiający uzna umowę lub umowy kumulujące zakres odpowiadający przedmiotowi zamówienia, tj. sprzątanie terenów, utrzymanie zieleni, sprzątanie budynków o wartości łącznej min. 250 000,00 zł. brutto).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: 1. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) 2. posiadają roczne przychody ze sprzedaży netto, w ostatnich trzech latach co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: dysponuje narzędziami, urządzeniami i wyposażeniem w celu wykonania zamówienia w zakresie minimum: - kosiarki spalinowe szerokość robocza 55 cm – 5 szt. - podkaszarki spalinowe – 5 szt. - odśnieżarka spalinowa z napędem – 5 szt. - pojazd mechaniczny samobieżny z pługiem czołowym o szerokości lemiesza ok. 1,5 m pozwalający na spychanie śniegu w zależności od ustawienia na prawą lub lewą stronę
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Opolu, ul. Rynek 24/25 nr 76 2030 0045 1110 0000 0234 8950 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczeni należytego wykonania umowy; c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Nie wniesienie wadium lub złożenie go w nieprawidłowy sposób skutkuje odrzuceniem oferty wg art. 89 ust 1 pkt 7b Ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zespół mieszkaniowy przy ul. Stokrotek 2-26 w Opolu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na zespół mieszkaniowy składa się jeden budynek 4 kondygnacyjny podpiwniczony. W jednej części budynku znajduje się 6 klatek natomiast w drugiej 7. Do obiektów przynależą tereny zielone ciągi pieszo-jezdne oraz parkingi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Osiedle przy ul. Koszalińskiej 2-48
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Składa się z zespołów budynków z podziałem na 3 etapy: Etap 1 - dwa budynki - jeden 7 klatkowy oraz drugi 2 klatkowy, oba czterokondygnacyjne z podpiwniczeniem. Do budynków przynależą dwa parkingi znajdujące się od strony południowej oraz zachodniej. Pomiędzy budynkami, w centralnej części terenu znajduje się plac zabaw. Etap 2 – tak jak w 1 etapie, składa się z dwóch budynków - jednego 7 klatkowego oraz drugiego 2 klatkowego, oba czterokondygnacyjne z podpiwniczeniem. Do budynków przynależą dwa parkingi znajdujące się od strony południowej oraz zachodniej. Pomiędzy budynkami, w centralnej części terenu znajduje się plac zabaw. Etap 3 -Budynek 6 klatkowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Do budynków przynależy parking znajdujący się od strony zachodniej obiektu. Na wewnętrznym terenie budynku, znajduje się plac zabaw.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Osiedle przy ul. Koszalińskiej 21-23 i Al. Solidarności 2-8 w Opolu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Składa się z trzech budynków 4-kondygnacyjnych, dwu-klatkowych w całości podpiwniczonych. Do budynków przynależą parkingi widoczne na poniższym rzucie znajdujące się od strony południowej oraz zachodniej. Pomiędzy budynkami, znajduje się plac zabaw.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Budynek i teren przynależny przy ul. Krzemienieckiej 70-72
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budynek mieszkalny składa się z 3 segmentów mieszkalnych oznaczonych na planie, w rejonie ul. Krzemienieckiej w Opolu. Segmenty zostały zaprojektowane z częściowym podpiwniczeniem, przeznaczonym na komórki gospodarcze dla mieszkańców budynku, wózkownie, suszarnie. Do terenu przynależy parking.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Osiedle przy ul. Hallera 9 A,B,C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budynek trzy klatkowy podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi. Przy budynku zlokalizowany jest parking na 48 miejsc postojowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Budynki i tereny przynależne przy ul. Krapkowickiej 6, Kazimierza Wlk 8-8A, Kwiatowej 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Krapkowicka 6 - budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 18/9 obrębu Szczepanowice, III kondygnacyjny z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia. Budynek jedno-klatkowy. Z parkingiem na 12 miejsc postojowych oraz dojściami. Kazimierza Wielkiego 8 - Komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 133 obrębu Nowa Wieś Królewska, III kondygnacyjny z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia. Budynek dwu-klatkowy. Z parkingiem na 6 miejsc postojowych oraz dojściami. Kwiatowa 1 – Jednoklatkowy budynek mieszkalny: wielorodzinny i podpiwniczony z parkingiem, zlokalizowany w obrębie Nowa Wieś Królewska.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Osiedle i teren przynależny przy ul. Kaliskiej 15-19 w Opolu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Składa się z czterech budynków 5-kondygnacyjnych, w tym trzech – jednoklatkowych i jednego dwuklatkowego w całości podpiwniczonych. Do terenu przynależy parking.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Osiedle i teren przynależny przy ul. Dambonia 3,a,b,c w Opolu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Składa się z trzech jednoklatkowych budynków w całości podpiwniczonych. W każdym z budynków są 4 kondygnacje. Do zespołu mieszkaniowego przynależy parking oraz teren zielony.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odbiór i zniszczenie dokumentacji - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania29-03-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odbiór i zniszczenie starej dokumentacji zawierającej dane osobowe oraz dane sensytywne. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI