„Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-07-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-12
 • Numer ogłoszenia572925-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572925-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.: „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74 , 03-131  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 811 06 88, e-mail przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88.
Adres strony internetowej (URL): https://www.scol.warszawa.pl/kopia-ponizej-221-000-euro-dostawy-
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.scol.warszawa.pl/kopia-ponizej-221-000-euro-dostawy-

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.scol.warszawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 22.07.2019 r. o godz. 10.30 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. przy ul. Szubińskiej 4, 01-958 Warszawa (pokój nr 3 Sekcja Zamówień Publicznych).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
Numer referencyjny: ZP/33/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających w szczególności na: a) kompleksowym, profesjonalnym sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach: należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa b) dostarczenie i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w odpowiednie środki czystości m.in.: ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie, worki foliowe oraz odpowiednie środki do dezynfekcji i pielęgnacji rąk. c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 2 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Sposób wykonania usługi, jak również związane z nią technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów obowiązujących publiczne podmioty lecznicze oraz wymogami sanitarno-higienicznymi, w tym rekomendacji inspektora sanitarnego, zasadami staranności oraz wewnętrznym i procedurami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnie obowiązujących oraz powstałych w trakcie obowiązywania umowy (nowych lub zmienionych) aktów prawnych dotyczących pod 17 podmiotów leczniczych oraz do zaleceń właściwych służb sanitarnych. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi, w szczególności zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń, postępowania z materiałem skażonym. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponosi konsekwencje prawne i finansowe kwestionowanych kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub innymi organami uprawnionymi do kontroli usługi będącej przedmiotem zamówienia. 10. Wykonawca zapewnia na swój koszt niezbędny sprzęt i urządzenia do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, w tym minimum wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku 5 a do SIWZ. 11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych w celu wykonywania Umowy. Wykaz ten będzie stanowił załącznik do umowy. W wykazie tym należy wpisać ilość i rodzaj, typ środków trwałych (np. wózki wielofunkcyjne, maszyny czyszczące, polerujące, odkurzacze, zestawy do mycia szyb, grzejników, do zbierania pajęczyn, wózki transportowe,),natomiast środki myjące i dezynfekcyjne, materiały zużywalne należy tylko wyszczególnić z nazwy. 12. W momencie podpisania umowy Wykonawca przedstawi Plan mycia i dezynfekcji, którym będą posługiwać się pracownicy. 13. Oferowane technologie i rozwiązania organizacyjne nie mogą pogarszać dotychczasowych standardów w przedmiocie postępowania stosowanych przez zamawiającego, określonych w zakresie usług i specyfikacji oraz w zarządzeniach wewnętrznych dotyczących wytycznych higieny szpitalnej. 14. Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i strukturą pomieszczeń do sprzątania jak i jego zadaniami sam określa ilość środków higienicznych i czystościowych (materiałów zużywalnych) i dostarcza je na bieżąco na swój koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi i zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wszystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać w szczególności wymogi ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2016 r., poz. 655 z późn. zm.) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy. 15. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym zmianę stosowanych środków i materiałów zużywalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o stosowanych środkach w przypadkach ich nieskuteczności lub niekorzystnego oddziaływania ubocznego na ludzi, powierzchnie lub sprzęt Zamawiającego. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej zawarciem w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie musi obejmować okres o 30 dni dłuższy niż termin na wykonanie umowy określony w załączniku nr 7 do siwz (projekt umowy). 3. Jeżeli Wykonawca wykona usługę zgodnie z umową zabezpieczenie zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości f) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: nr konta: 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 z podaniem nr postępowania: ZP/33/2019. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa jest Katarzyna Bieniek; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ____________________  * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90900000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł. Na potwierdzenie tego warunku zamawiający żąda kopii polisy OC aktualnej na dzień składania ofert lub inny dokument potwierdzający spełnienie warunku).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym Okresie, wykonywał lub wykonuje jedną usługę kompleksowego sprzątania i dezynfekcji w podmiocie medycznym czynnym o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie tego warunku zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić wykaz dostaw zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – Wykaz usług).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zapisy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) przez Wykonawcę i podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac porządkowych 2. Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące pracami. 3. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie, że osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia są zatrudnione na umowie o pracę. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych w sprawie zatrudnienie osób, o których mowa w punkcie 1, a w szczególności możliwości żądania listy osób zatrudnionych, kopii zanonimizowanych, umów o prace. 5. Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie w/w warunków realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert, udziału w postępowaniu oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. 1.1. W przypadku wspólnego wbiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2 składa: Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej (www.scol.warszawa.pl) informacji dotyczącej nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik Nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł. Na potwierdzenie tego warunku zamawiający żąda kopii polisy OC aktualnej na dzień składania ofert lub inny dokument potwierdzający spełnienie warunku).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym Okresie, wykonywał lub wykonuje jedną usługę kompleksowego sprzątania i dezynfekcji w podmiocie medycznym czynnym o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie tego warunku zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić wykaz dostaw zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – Wykaz usług).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 pkt 5 ustawy Pzp składa Zamawiającemu następujące dokumenty: 4.1 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4.2 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu., 4.3 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności, 4.4 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 4.5 oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716). 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4.1-4.4 niniejszego rozdziału, składa: dot. ppkt 4.2-4.4 - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 1.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 1.1.2 nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5.2 Dokumenty, o których mowa w ppkt 5.1.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 5.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Oferta musi zawierać: 5.1. Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ 5.2. Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 do SIWZ 5.3. Oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia– załącznik nr 3 do SIWZ; 5.4. Zobowiązanie podmiotów trzecich, (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6 5.5. Kopii polisy OC aktualnej na dzień składania ofert. 5.6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług + poświadczenie należytego wykonania – załącznik nr 5 do SIWZ 5.7. sprzęt i urządzenia do wykonywania usługi- załącznik nr 5a do SIWZ 5.8. dokument potwierdzający wniesienie wadium; 5.9. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości: 15 000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione : a) w pieniądzu na rachunek nr: 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 z podaniem nr postępowania: ZP/33/2019 - usługa sprzątania. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu (potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) jego wniesienia dołączona do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formach określonych w pkt. 2 lit. b-e, dowód wniesienia wadium nie może być wpięty w sposób trwały do pozostałych stron oferty. Zamawiający zaleca złożenie oryginału dowodu wniesienia wadium w oddzielnej kopercie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego zwrot w terminach określonych w ustawie Pzp. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 3. Zatrzymanie wadium. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 2 lit. b-e powyżej, dokumenty te muszą zawierać określenie przypadków, w których wadium zostaje zatrzymane przez Zamawiającego, tj., kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub kiedy Wykonawca, który złożył ofertę: d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Wzór umowy stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 144 pkt. 1 ustawy Pzp, przewidziany zakres i okoliczności zmiany postanowień umowy Zamawiający określił w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie papierowych toreb - Zielonka
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie torby papierowej o wymiarach w podstawie ok. 45 cm x 17 cm, wys. 48 cm. Poproszę o cenę z nadrukiem oraz bez. Na początek ok. 500 szt. Jeśli jest taka możliwość, poproszę o przesłanie próbnej torby o podobnych wymiarach dla sprawdzenia wytrzymałości.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI