„świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZduńska Wola
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-12-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-05
 • Numer ogłoszenia633031-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 633031-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli: „świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, krajowy numer identyfikacyjny 73100448900000, ul. Szadkowska  2 , 98-220  Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. -, , e-mail spzpoz.zd@net.pl, , faks 438 249 227.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.spzpoz-zdunskawola.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Ofertę wraz z załącznikami oraz inne dokumenty, typu zapytania, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola Dokumenty takie jak zapytania, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną (nie dotyczy oferty wraz z wymaganymi załącznikami) mogą być kierowane na adres: m.krajewska@spzpoz-zdunskawola.pl W przypadku przesyłania faksem na nr: 43 824 92 27.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021”
Numer referencyjny: SPZPOZ/ZP/5/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021.Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część pierwsza dotyczy: sprzątania i dezynfekcji wewnątrz budynków należących do SPZPOZ: a) przychodnia lekarska, Laboratorium i Gabinet rehabilitacji w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11, b) Przychodnia lekarska w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2, c) Przychodnia dla dzieci zdrowych i chorych w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 d) Ośrodek Zdrowia w Annopolu Starym 5A Zduńska Wola. Część druga dotyczy: Sprzątanie terenu zewnętrznego, w tym sprzątanie terenów wokół budynków oraz parkingów należących do SPZPOZ (w okresie zimowym odśnieżanie). Usługa sprzątania wokół budynków dotyczy lokalizacji wymienionych w części 1 postępowania poza budynkiem w Annopolu Starym 5A. Przychodnie pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00. W zakres zamówienia poza szczegółowym opisem zadań do wykonania przedstawionych w załącznikach w poszczególnych przychodniach jest również dla części 1: 1) dostarczanie i uzupełnianie braków na koszt Wykonawcy środków czystości w tym mydła, płynów i środków dezynfekcyjnych, ręczników jednorazowego użytku, papieru toaletowego w kolorze białym i innych według potrzeb, 2) wykonanie usługi mechanicznego doczyszczania podłóg w korytarzach i łazienkach - 1 raz w roku w każdym budynku. Dla części 2: 1) Odśnieżanie terenu w okresie zimowym: a) odśnieżanie codzienne a w przypadku śnieżyc przynajmniej 3 x dziennie z chodników i wejść do ww. przychodni. Pierwsze odśnieżenie winno być rozpoczęte przed otwarciem przychodni; b) Zamawiający nie dopuszcza pierwszego odśnieżania chodników do przychodni po godz. 8.00, pierwsze odśnieżanie powinno zostać wykonane do godz. 6:30; c) sypanie zimą chodników oraz schodów przed ww. przychodniami solą lub innym środkiem w takim stopniu by chodniki, tym bardziej schody do przychodni nie były śliskie, Zamawiający nie dopuszcza aby na schodach znajdował się lód; 2) Konserwacja zieleni i trawników ( dosypywanie trawy) wokół przychodni na swój koszt;

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90919200-4
90911300-9
90610000-6
90620000-9
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-02 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: - dla części 1 zamówienia: co najmniej 2 umowy (zamówienia) zawarte na okres co najmniej 12 miesięcy każda i obejmujące realizację usług sprzątania powierzchni biurowych w budynkach użyteczności publicznej o wartości każdej umowy przynajmniej 50.000 zł brutto. W przypadku wykazania przez wykonawcę niniejszego doświadczenia, Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony w 1 części zamówienia. - dla części 2 zamówienia co najmniej 2 umowy (zamówienia) zawarte na okres co najmniej 12 miesięcy każda i obejmujące realizację usług sprzątania terenów zewnętrznych o wartości każdej umowy przynajmniej 20.000 zł brutto. - zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca wykaże co najmniej 2 umowy (zamówienia) zawarte na okres co najmniej 12 miesięcy każda i obejmujące realizację usług sprzątania powierzchni biurowych i terenów zewnętrznych łącznie dla jednego podmiotu użyteczności publicznej o wartości każdej umowy przynajmniej 100.000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, z zastrzeżeniem pkt 3.8; 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 1.3 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami w powyższym zakresie są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. a) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik 1D do SIWZ. 3) Polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności ważną na dzień składania oferty na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 4) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – Załącznik nr 1D do SIWZ – jeżeli dotyczy. 5) Oferent dołączy do oferty niżej wymienione dokumenty: a) dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako wyroby medyczne: certyfikat CE, deklarację zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych, b) dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty biobójcze: pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych, c) dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty lecznicze: pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, d) dla preparatów będącymi kosmetykami: zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP.” e) karty charakterystyki dla preparatów posiadających w swoim składzie substancje niebezpieczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 1.3 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami w powyższym zakresie są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. a) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik 1D do SIWZ. 2) Polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności ważną na dzień składania oferty na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 3) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – Załącznik nr 1D do SIWZ – jeżeli dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 1.3 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami w powyższym zakresie są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. a) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik 1D do SIWZ. 2) Polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności ważną na dzień składania oferty na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 3) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – Załącznik nr 1D do SIWZ – jeżeli dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Oferent dołączy do oferty niżej wymienione dokumenty: a) dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako wyroby medyczne: certyfikat CE, deklarację zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych, b) dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty biobójcze: pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych, c) dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty lecznicze: pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, d) dla preparatów będącymi kosmetykami: zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP.” e) karty charakterystyki dla preparatów posiadających w swoim składzie substancje niebezpieczne.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem umowy Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian Strony przewidują zmiany terminu i sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp. warunków pogodowych), uniemożliwiających realizację usługi. Pozostałe możliwe zmiany zapisane są w załączniku nr 7 i 7a do SIWZ .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: 1) Sprzątanie i dezynfekcja wewnątrz budynków należących do SPZPOZ:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia części I jest sprzątanie i utrzymanie czystości w BUDYNKACH: a) przychodnia lekarska, Laboratorium i Gabinet rehabilitacji w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11. Przychodnia pracuje od poniedziałku do piątku. Szczegółowy wykaz prac wewnątrz budynku zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ. b) Przychodnia lekarska w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2. Przychodnia pracuje od poniedziałku do piątku. Szczegółowy wykaz prac wewnątrz budynku zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. c) Przychodnia dla dzieci zdrowych i chorych w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Przychodnia pracuje od poniedziałku do piątku. Szczegółowy wykaz prac wewnątrz budynku zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. d) Ośrodek Zdrowia w Annopolu Starym 5A Zduńska Wola. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku. Szczegółowy wykaz prac zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. w tym sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń biurowych, gabinetów zabiegowych, gabinetów lekarskich, laboratorium, pomieszczeń socjalnych, magazynków, brudowników oraz sanitariatów jak również innych pomieszczeń typu korytarze i klatki schodowe. w zakres zamówienia poza szczegółowym opisem zadań do wykonania przedstawionym w załącznikach nr 2 - 5 do SIWZ w poszczególnych przychodniach jest również: 1) dostarczanie i uzupełnianie braków na koszt Wykonawcy środków czystości w tym mydła, płynów i środków dezynfekcyjnych, ręczników jednorazowego użytku, papieru toaletowego w kolorze białym, worków na śmieci i innych według potrzeb, 2) wykonanie usługi mechanicznego doczyszczania podłóg w korytarzach i łazienkach - 1 raz w roku w każdym budynku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90919200-4, 90911300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość- częstotliwość mycia okien 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Sprzątanie terenu zewnętrznego, w tym sprzątanie terenów wokół budynków oraz parkingów należących do SPZPOZ (w okresie zimowym odśnieżanie)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia części II jest sprzątanie, odśnieżanie i utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym wokół budynków: a) Przychodnia lekarska wraz z Laboratorium i Gabinetem rehabilitacji ul. Srebrna 11 w Zduńskiej Woli b) Przychodnia lekarska ul. Szadkowska 2 w Zduńskiej Woli c) Przychodnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli Szczegółowy zakres prac przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ. pozostałe prace to również: 1) Odśnieżanie terenu w okresie zimowym: a) odśnieżanie codzienne a w przypadku śnieżyc przynajmniej 3 x dziennie z chodników i wejść do ww. przychodni. Pierwsze odśnieżenie winno być rozpoczęte przed otwarciem przychodni; b) Zamawiający nie dopuszcza pierwszego odśnieżania chodników do przychodni po godz.8.00, pierwsze odśnieżanie powinno zostać wykonane do godz. 6:30; c) sypanie zimą chodników oraz schodów przed ww. przychodniami solą lub innym środkiem w takim stopniu by chodniki, tym bardziej schody do przychodni nie były śliskie, Zamawiający nie dopuszcza aby na schodach znajdował się lód; 2) Konserwacja zieleni i trawników ( dosypywanie trawy) wokół przychodni na swój koszt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90610000-6, 90620000-9, 77317100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę materiałów biurowych - Skierniewice
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania06-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Zduńska Wola: Dostawa pudeł archiwizacyjnych i teczek
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI