Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoElbląg
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina - Miasto Elbląg
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia525657-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525657-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Gmina - Miasto Elbląg: Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Elbląg, krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, , e-mail dzp@umelblag.pl, , faks 552393334.
Adres strony internetowej (URL): www.umelblag.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miejski w Elblągu, Departament Zamówień Publicznych pokój 403, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych.
Numer referencyjny: DZP.271.13.2019.AD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych Przedmiot główny: CPV: 90.91.00.00 - 9 Nazewnictwo wg CPV: Usługi sprzątania Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania w budynkach Urzędu Miejskiego oraz części terenów do nich przyległych. 2. Zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie czystości w poniższych budynkach/pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Elblągu, tj. w: 1) budynku głównym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, 2) budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24, 3) budynku przy ul. Łączności 2, 4) budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 5) pomieszczeniach Referatu Obsługi Kierowców przy Placu Dworcowym 4, 6) pomieszczeniach Departamentów przy ul. Czerwonego Krzyża 2, 7) Kamieniczkach przy ul. Świętego Ducha 3-4 8) budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej 2, 9) budynku Bramy Targowej ul. Stary Rynek, 10) pomieszczeniach Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11, 11) budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25, 12) pomieszczeniu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w budynku MOPS przy ul. Winnej 9 (pok. 315). 3. Ogół prac porządkowych w pomieszczeniach obiektów obejmować będzie następujący zakres czynności: 1) codzienne odkurzanie dywanów, wykładzin podłogowych, tapicerowanych mebli, 2) codzienne czyszczenie powierzchni podłogowych (zgodnie z zaleceniem lub instrukcją), 3) codzienne czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego, a także parapetów okiennych, pulpitów, drzwi, ościeżnic, listew ściennych, lamp, balustrad schodowych itp., 4) ostrożne i delikatne czyszczenie sprzętu komputerowego przy zachowaniu należytej staranności (bez monitorów ciekłokrystalicznych), 5) codzienne opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci, 6) codzienne opróżnianie pojemników niszczarek oraz wyposażanie ich w odpowiednie worki na ścinki, 7) obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, 8) mycie grzejników po zakończeniu okresu grzewczego, 9) czyszczenie mebli tapicerowanych (zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 3 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ ), 10) codzienne porządkowanie i dezynfekcja toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących z użyciem właściwych środków chemicznych do danego rodzaju nawierzchni (w tym środkami do usuwania kamienia), 11) wyposażanie i uzupełnianie na bieżąco wszystkich toalet w papier toaletowy dwuwarstwowy biały w dużych rolkach i małych rolkach, ręczniczki papierowe białe, mydło w płynie, mydło w pianie i w środki zapachowe. Łączna liczba pojemników we wszystkich budynkach/pomieszczeniach wymienionych w Sekcji II.4) pkt 2. ogłoszenia o zamówienia: - na papier toaletowy - 74 sztuki w dużych rolkach do pojemników bębnowych, - na papier toaletowy - 7 sztuk w małych rolkach, - na papier toaletowy - 2 sztuki o średnicy 19 cm firmy Merida, - na mydło w płynie wynosi 64 sztuki, - na mydło w płynie - wkład - 6 szt. - na mydło w pianie - 19 sztuk firmy Merida, - na ręczniki papierowe 25 szt. w tym: 2 na papier w listkach i 2 na papier rolowany, 12) udrażnianie urządzeń sanitarnych w zakresie podstawowym (przetykanie z użyciem środków chemicznych), 13) codzienne utrzymanie w należytym stanie gablot ogłoszeniowych umieszczonych na korytarzach (polerowanie przeszkleń i odkurzanie), 14) czyszczenie i pranie wykładzin dywanowych (zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 3 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ ), 15) utrzymywanie w czystości, tj. odkurzanie kilkakrotnie w ciągu dnia dywanowych wycieraczek umieszczonych przy wejściach do Urzędu Miejskiego. 4. Ogół prac porządkowych na terenach przyległych do budynków obejmować będzie (dotyczy budynków/pomieszczeń wymienionych w Sekcji II.4) pkt 2. ppkt 6) - 11) ogłoszenia o zamówieniu): 1) codzienne utrzymanie w czystości wejść do wszystkich budynków, 2) zamiatanie powierzchni, 3) sprzątanie nieczystości, 4) zbieranie liści, 5) odśnieżanie dojść do wejść budynków, przynależnych miejsc parkingowych i schodów, a także komunikacji zewnętrznej w obrębie terenu przynależnego do budynków, 6) skuwanie oblodzeń powierzchni na powierzchniach jak w punkcie 5), z wyłączeniem zabytkowych przedproży w Kamieniczkach, 7) posypywanie piaskiem lub solą oblodzonych powierzchni. UWAGA: Odśnieżanie z przodu i tyłu budynku Kamieniczek (bez mechanicznego odkuwania lodu i sypania solą - dot. zabytkowych przedproży). 5. Zakres sprzątania w budynkach/pomieszczeniach wymienionych w Sekcji II.4) pkt 2. ppkt 1) - 6) ogłoszenia o zamówieniu obejmuje: 5.1. sprzątanie codzienne w: 1) budynku głównym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 o łącznej powierzchni 8221,50 m²: a) pokoje biurowe: - Sala Obsługi Interesantów, punkt informacyjny, pomieszczenie centrali telefonicznej Urzędu, - 117 pomieszczeń biurowych, b) sale konferencyjne: nr 300, 300 A, 301 c) 18 toalet (26 oczek), d) pomieszczenia socjalne, e) ciągi komunikacyjne: - korytarze, - klatki schodowe, - poczekalnie, - hole, - schody wewnętrzne i zewnętrzne, - łącznik, - wejście do wind, - windy – drzwi, kabiny i szyby (utrzymanie bieżące). 2) budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24 (nowe skrzydło UM) o łącznej powierzchni 1046 m²: a) 43 pokoje biurowe + pomieszczenie podręcznego archiwum, b) 6 toalet (6 oczek), c) ciągi komunikacyjne: - korytarze, - klatka schodowa, - dojście do windy, d) pomieszczenie socjalne. 3) budynku przy ul. Łączności 2 o łącznej powierzchni 410 m²: a) 16 pokoi biurowych:, b) 6 toalet (6 oczek), c) pomieszczenie socjalne, d) ciągi komunikacyjne: - korytarze, - klatka schodowa, - poczekalnia, - przedsionki, - schody zewnętrzne. 4) budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 o łącznej powierzchni 341 m²: a) 13 pokoi biurowych, b) 3 toalety (3 oczka), c) ciągi komunikacyjne: korytarze, schody zewnętrzne. 5) pomieszczeniach Referatu Obsługi Kierowców przy Placu Dworcowym 4 o łącznej powierzchni 374 m²: a) 6 pomieszczeń biurowych, b) sala obsługi, c) pomieszczenie socjalne, d) pomieszczenia archiwum, e) poczekalnia, f) toaleta (1 oczko). 6) pomieszczeniach Departamentów przy ul. Czerwonego Krzyża 2 o łącznej powierzchni 294 m²: a) 18 pomieszczeń biurowych, b) ciąg komunikacyjny: przedsionek, hol, klatka schodowa, schody, c) toalety (4 oczka), oraz sprzątanie codziennie i odśnieżanie zimą terenów przyległych – 70 m². Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania codziennego w budynkach/pomieszczeniach wymienionych w pkt III.2. ppkt 1) - 6) SIWZ - 10686,50 m², w tym: 508 m² panele podłogowe, 4503 m² wykładzina dywanowa, 357 m² parkiet, 180 m² wykładzina PCV, 2321,50 m² lastryko, 1274 m² wykładzina tarkett, 217 m² deski, 1326 m² gres. 5.2. sprzątanie raz w tygodniu w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 w magazynie materiałów biurowych – wykładzina PCV i posadzka betonowa o łącznej powierzchni 203 m², 5.3. sprzątanie raz na kwartał w archiwach: 1) ksiąg poniemieckich i dokumentów zbiorczych (USC) 2) Urzędu Miejskiego, 3) Departamentu Spraw Obywatelskich, 4) przy ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz klatka schodowa i schody przy archiwum. Łączna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania 1 raz na kwartał: ok. 402 m² - posadzki betonowe, lastriko, gres. 5.4. zakres sprzątania w powyższych budynkach/pomieszczeniach obejmuje ogół prac porządkowych wymienionych w Sekcji II.4) pkt 3. i 4. ogłoszenia o zamówieniu oraz: 1) codzienne utrzymanie w czystości wind oraz przeszkleń w drzwiach, 2) mycie okien i przeszkleń (zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ ), 3) mycie podłogi z nabłyszczaniem w holu przy gabinetach Władz Miasta przy ul. Łączności 1, 4) mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych - codziennie w budynku Urzędu Miejskiego przy Łączności 1, 5) raz w miesiącu maszynowe mycie podłogi w sali obsługi w Referacie Obsługi Kierowców w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Referatu, 6) w pomieszczeniach archiwów: odkurzanie dokumentów, odkurzanie sprzętów, ścian, czyszczenie podłóg, 7) przeprowadzenie raz na kwartał pokrycia akrylem wykładziny typu tarkett w pomieszczeniach zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 3 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 6. Zakres sprzątania w Kamieniczkach przy ul. Świętego Ducha 3-4, o których mowa w Sekcji II.4) pkt 2. ppkt 7) ogłoszenia o zamówieniu obejmuje: 6.1. sprzątanie codzienne pomieszczeń o łącznej powierzchni 640,23 m²: 1) sala konferencyjna o pow. 141 m² - parkiet 2) 1 pomieszczenie biurowe o pow. 21 m² - wykładzina 3) 2 pomieszczenia biurowe o pow. 67,23 m² - panele podłogowe 4) sień zabytkowa o pow. 122 m² płyty marmurowe 5) toalety o łącznej pow. ok. 35 m² gres (6 oczek) 6) szatnia o pow. 32 m² - gres 7) pomieszczenie gospodarcze i gastronomiczne o łącznej pow. 53 m² gres 8) ciąg komunikacyjny o łącznej pow. ok.: 100 m² gres - schody, hol, klatka schodowa, przedsionek, 9) schody i antresola 69 m² - deski, 6.2. sprzątanie codziennie i odśnieżanie zimą terenów przyległych - 140 m², UWAGA: Odśnieżanie z przodu i tyłu budynku Kamieniczek (bez mechanicznego odkuwania lodu i sypania solą - dot. zabytkowych przedproży). 6.3. ogół prac porządkowych wymienionych w Sekcji II.4) pkt 3. i 4. ogłoszenia o zamówieniu oraz: 1) mycie okien i przeszkleń zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, 2) dwa razy w ciągu roku przeprowadzanie krystalizacji posadzki marmurowej w zabytkowej sieni w Kamieniczkach zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 3 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 7. Zakres sprzątania w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej 2, o którym mowa w Sekcji II.4) pkt 2. ppkt 8) ogłoszenia o zamówieniu obejmuje: 7.1. sprzątanie codzienne pomieszczeń o łącznej powierzchni 497 m², w tym: 222 m² wykładzina dywanowa i 275 m² gres: 1) 10 pomieszczeń biurowych, 2) pomieszczenia socjalne i szatnie, 3) toalety i natrysk (4 oczka), 4) magazyn, 5) korytarze, przedsionki, schody, winda, 7.2. sprzątanie codziennie i odśnieżanie zimą terenów przyległych – 60 m², 7.3. ogół prac porządkowych wymienionych w Sekcji II.4) pkt 3. i 4. ogłoszenia o zamówieniu oraz: 1) codzienne utrzymanie w czystości windy oraz przeszkleń w drzwiach, 2) mycie okien i przeszkleń zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 8. Zakres sprzątania w budynku Bramy Targowej ul. Stary Rynek, o którym mowa w Sekcji II.4) pkt 2. ppkt 9) ogłoszenia o zamówieniu obejmuje: 8.1. sprzątanie dwa razy w tygodniu, sezonowo w okresie od 1 maja do 30 września pomieszczeń o łącznej powierzchni 109,80 m²- deski drewniane: 1) pomieszczenie biurowe, 2) toaleta (1 oczko), 3) taras widokowy, 4) schody, 8.2. sprzątanie dwa razy w tygodniu terenu przyległego o powierzchni 68 m² w okresie od 1 maja do 30 września, 8.3. ogół prac porządkowych wymienionych w Sekcji II.4) pkt 3. i 4. ogłoszenia o zamówieniu oraz mycie okien i przeszkleń zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 9. Zakres sprzątania w pomieszczeniach Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11, o których mowa w Sekcji II.4) pkt 2. ppkt 10) ogłoszenia o zamówieniu obejmuje: 9.1. sprzątanie codzienne pomieszczeń o łącznej powierzchni 433 m², w tym: 192 m2 tarkett, 177 m2 gres, 64 m2 PCV: 1) 14 pomieszczeń biurowych 2) sali obsługi 3) poczekalni 4) 2 pomieszczeń socjalnych 5) 4 toalet (4 oczka) 6) korytarza 7) schodów do wejścia głównego i wejścia pracowników oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, 8) pomieszczenia ochrony, 9) schodów prowadzących do archiwum, 9.2. sprzątanie codziennie i odśnieżanie zimą terenów przyległych – 100 m², 9.3. sprzątanie raz w miesiącu archiwum - łącznie 90 m² (gres), 9.4. ogół prac porządkowych wymienionych w Sekcji II.4) pkt 3. i 4. ogłoszenia o zamówieniu oraz: 1) mycie okien 3 razy w roku w pomieszczeniach Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, 2) w pomieszczeniach archiwów: odkurzanie dokumentów, odkurzanie sprzętów, ścian, czyszczenie podłóg, 3) raz w miesiącu maszynowe mycie podłóg, ciągów komunikacyjnych i sali obsługi w godzinach urzędowania Departamentu, w terminie uzgodnionym z Dyrekcją, 4) codzienne odkażanie środkiem dezynfekującym blatów przy okienkach i zabawek w kąciku zabaw w sali obsługi. Preparat do dezynfekcji na bazie dichloroizocyjanuranu sodowego, o spektrum działania minimum B,Tbc,F,V w czasie max 15 minut. Wymaga się, aby preparaty do dezynfekcji zarejestrowane były na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (RP) jako produkty biobójcze oraz posiadały dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z ustawą o produktach biobójczych z dnia 09.10.2015 r. 10. Zakres sprzątania w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25, o którym mowa w Sekcji II.4) pkt 2. ppkt 11) ogłoszenia o zamówieniu obejmuje: 10.1. sprzątanie codzienne pomieszczeń o łącznej powierzchni 2881 m²: 1) 18 pomieszczeń biurowych o powierzchni: 459 m², w tym 366 m² klepka drewniana i 93 m² wykładzina dywanowa, 2) sale konferencyjne A, B, C, D o powierzchni: 404 m², w tym 219 m² klepka drewniana i 185 m² wykładzina dywanowa, 3) przestrzeń wystawowa o powierzchni: 173 m² - płyta granitowa, 4) sala koncertowa i loża o powierzchni 290 m² - gres 5) ciągi komunikacyjne o powierzchni 799 m², w tym 717 m² płyta granitowa, 43 m² wykładzina dywanowa, 39 m² gres, obejmujące: patia, przedsionki, przedproża, podcienie, wiatrołapy, korytarze, antresole, hole, schody wewnętrzne i zewnętrzne, kabiny i drzwi wind, 6) klatki schodowe o powierzchni 291 m² z płyty granitowej, obejmujące: schody, poręcze, korytarze klatek, 7) pomieszczenia gospodarcze i socjalne, magazyn pościeli, garderoby, pomieszczenia techniczne, kuchnie (5 zlewozmywaków), o łącznej powierzchni 181 m² w tym: 13 m² płyta granitowa, 34 m² gres, 134 m² klepka drewniana 8) 10 toalet o powierzchni 107 m² gres (23 oczka) 9) 5 pokoi gościnnych o łącznej powierzchni 177 m², w tym 4 pokoje i 1 apartament. 10.2. sprzątanie codziennie i odśnieżanie zimą terenów przyległych o powierzchni 478 m², 10.3. sprzątanie raz w tygodniu pomieszczeń o łącznej powierzchni 104 m²: 1) pomieszczenie magazynowe z pomieszczeniem gospodarczym i sanitarnym oraz korytarzem (2 natryski, 2 oczka) o powierzchni 76 m² - gres, 2) pomieszczenie magazynowe (wejście od zewnątrz budynku) o powierzchni 5 m² - posadzka cementowa, 3) pomieszczenie magazynowe o powierzchni 16 m² - klepka drewniana, 4) schody techniczne 7 m² - gres 10.4. sprzątanie dwa razy w miesiącu pomieszczenia magazynowego o powierzchni 218 m² - płyta granitowa, 10.5. sprzątanie (odkurzanie) raz w miesiącu pomieszczenia wentylacyjne na poziomie +2 (55,58 m²) i na poziomie +5 (268 m²), 10.6. ogół prac porządkowych wymienionych w Sekcji II.4) pkt 3. i 4. ogłoszenia o zamówieniu oraz: 1) codzienne utrzymanie w czystości wind oraz przeszkleń w drzwiach, 2) mycie okien i przeszkleń zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, 3) w 5 pokojach gościnnych, o których mowa w Sekcji II.4) pkt 10. ppkt 1. poz. 9) ogłoszenia o zamówieniu obowiązuje poniższy zakres zamówienia: - zmiana pościeli – z wyjątkiem apartamentu, - odkurzanie wykładzin dywanowych, tapicerowanych mebli, - czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni stolików, szafek, szaf, parapetów okiennych, drzwi, ościeżnic, łóżek oraz lamp, - opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci, - obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, - porządkowanie i dezynfekcja łazienek, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących, wanien i kabiny prysznicowej z użyciem właściwych środków chemicznych do danego rodzaju nawierzchni (w tym środki do usuwania kamienia), - mycie lodówek w pokojach gościnnych, - wyposażanie i uzupełnianie na bieżąco łazienek w papier toaletowy, płyn do mycia rąk i ręczniki papierowe. 11. Zakres sprzątania w pomieszczeniu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (pok. 315) w budynku MOPS przy ul. Winnej 9, o którym mowa w Sekcji II.4) pkt 2. ppkt 12) ogłoszenia o zamówieniu obejmuje: Codzienne sprzątanie w pomieszczeniu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (pokój nr 315) w budynku MOPS przy ul. Winnej 9, o którym mowa w Sekcji II.4) pkt 2. ppkt 12) ogłoszenia o zamówieniu obejmujące swoim zakresem ogół prac porządkowych wymienionych w Sekcji II.4) pkt 3. ppkt 1) - 9) ogłoszenia o zamówieniu oraz mycie okien co najmniej dwa razy w roku. Posadzka w pomieszczeniu stanowi wykładzina tarkett - 25 m². Sprzątanie pomieszczenia musi odbywać się po godzinie 15:30. 12. Zamawiający wymaga świadczenia usług przez Wykonawcę w następujący sposób: 1) wykonywania czynności sprzątania terminowo i z należytą starannością, przy użyciu zakupionych przez siebie urządzeń i sprzętu czyszczącego odpowiedniego do danego rodzaju powierzchni, 2) stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach ustnie lub telefonicznie – pracownikowi Wykonawcy pełniącemu funkcję Koordynatora, 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia lub zmiany sposobu świadczenia usług w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego, 4) kupowania i dostarczania na własny koszt, do miejsc wykonywania umowy, środków myjących, czyszczących i higienicznych, 5) stosowania materiałów i środków wysokiej jakości, skutecznych w stosowaniu, bezpiecznych dla każdej zmywalnej powierzchni oraz odpowiednich do danego rodzaju powierzchni. Używane środki muszą być nietoksyczne nie mogą stanowić zagrożenia. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego udostępnić karty charakterystyki na używane produkty do świadczenia usługi sprzątania, 6) sprzątania pomieszczeń zgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub przekazanymi instrukcjami, 7) zapewnienia przy wykonywaniu usług bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także zachowanie wymogów ppoż., 8) nie stwarzania zagrożenia dla osób trzecich w trakcie i w wyniku wykonywania usługi, 9) w trakcie i po codziennym wykonaniu usługi, należytego zabezpieczenia sprzątanych pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, 10) przeszkolenia osób sprzątających w zakresie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz dostarczenia Zamawiającemu imiennych oświadczeń pracowników w tym zakresie, 11) przekazania i uaktualniania na bieżąco (w przypadkach zmiany lub zastępstwa personelu) imiennego wykazu osób, które będą świadczyły prace porządkowe na terenie budynków, 12) złożenia oświadczeń złożonych przez zatrudnionych pracowników, że zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mieli dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu, 13) zamykania, po zakończeniu sprzątania, okien i drzwi w sprzątanych pomieszczeniach, 14) wyłączania urządzeń elektrycznych, świateł oraz zakręcania punktów czerpania wody, 15) zgłaszania do Departamentu Obsługi Urzędu Miejskiego w Elblągu następujących faktów i zdarzeń: a) zagubienie kluczy do pomieszczeń, b) zauważenie niedopałków papierosów w koszach na śmieci, c) pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, d) awarie elektryczne i wszelkie oznaki nieszczelności urządzeń c.o. i wod.-kan., e) pozostawienie pieczątek i innych cennych przedmiotów. 16) w celu zapewnienia stałej obsługi utrzymania czystości na terenie: a) Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 musi dyżurować dwóch pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę w godzinach pracy Urzędu we wszystkie dni robocze, b) w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 musi dyżurować jeden pracownik w godzinach od 7:00 do 15:00, którego zadaniem będzie wykonanie prac porządkowych zlecanych przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego, c) w Departamencie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 musi dyżurować jeden pracownik w godzinach od 7:00 do 12:00. 17) Wykonawca czynności określone w zakresie przedmiotowej usługi, musi wykonywać po godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. w poniedziałek, środa, czwartek po godzinie 15:30, we wtorek po 16:30, w piątek po 14:30, z wyjątkiem pomieszczeń: a) Ratusza Staromiejskiego - w godzinach od 15:00 do 19:00, b) pokoje w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 nr 108, 121, 122, 302 i toaleta w przyziemiu (warsztat) – w godzinach pracy Urzędu, c) Departamentu Spraw Obywatelskich – pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24 – w godzinach pracy Urzędu od 7:30 d) Referatu Obsługi Kierowców przy Pl. Dworcowym 4 – w godzinach pracy Referatu od godziny 8:00, e) Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 – w godzinach od 7:00 do 12:00, f) budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 – w godzinach pracy Urzędu, g) pomieszczenia w budynku przy ul. Łączności 2 – w godzinach pracy Urzędu od godziny 7:30 do godz. 12:30, h) w Kamieniczkach przy ul. Świętego Ducha 3-4 – w godzinach pracy Urzędu, i) pomieszczenia w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej 2 – w godzinach pracy Urzędu, j) gabinety Kierownictwa Urzędu i Sekretariaty (pokoje: 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212 + toaleta w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Elblągu) - przed rozpoczęciem pracy Urzędu każdego dnia. 18) osoby sprzątające będą pobierały i zdawały klucze do pomieszczeń zgodnie z upoważnieniem. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z usługi, w wybranym przez siebie terminie części wykonywanej usługi. 14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach w celu zapoznania się z warunkami wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia. 15. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia (OC). Dokument potwierdzający zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z dowodem opłacenia składki powinien zostać dostarczony najpóźniej w dniu podpisania umowy. Szczegółowe wymagania zawarte są w § 11 Wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 16. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy czynności związanych z utrzymaniem czystości budynków Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenów im przyległych, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 20. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zakres tych usług obejmuje utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych, wymienionych w Sekcji II.4) pkt 2. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisanym w Sekcji II.4) ogłoszenia o zamówieniu. 2) Warunki, na jakich zostaną udzielone te usługi: a) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę formularza cenowego, d) ceny za poszczególne usługi nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost, e) termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia, f) wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, g) kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, h) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe: dotyczy sekcji II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 24 miesiące od daty udzielenia zamówienia w przypadku udzielenia zamówienia przed dniem 01.05.2019 r.: rozpoczęcie: 01.05.2019 r. zakończenie: 30.04.2021 r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługi sprzątania przez okres min. 6 miesięcy w budynku użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 5000 m2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, UWAGA: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1)–3) ogłoszenia o zamówieniu – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b) UWAGI, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Uwaga: a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w Sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu. b) przedmiot wykazanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w Sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu. c) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – WYKAZ USŁUG. d) wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania usług, a w przypadku usług wykonywanych na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania, podając datę i kurs. e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Uwaga: a) Dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czyszczenie rynien 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiany wynagrodzenia: a. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 7 ust. 1 – 4 umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, b. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów), c. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów, d. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie, 2) W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji, tj. kosztów wynagrodzenia oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia. 3) W przypadku wskazanym w Sekcji II.4) pkt 13. ogłoszenia o zamówieniu - wówczas zmianie ulegnie wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy o wartość, usługi wykonywanej w wyłączonych ze sprzątania pomieszczeniach lub terenach przyległych, skalkulowaną proporcjonalnie na podstawie wartości podanej w Formularz cenowym stanowiącym Załącznik do formularza OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ i wielkości wyłączonej powierzchni.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport beczkowozu Kidman - Skrzydlewo - Górki
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport beczkowozu Kidman. Wymiary: szerokość 2,70 m, wysokość 3 m, długość 8 m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI