Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538204-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538204-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57 , 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (URL): www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zkzl.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań, Biuro Obsługi Klienya pok. nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części
Numer referencyjny: DOA.201.18/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części. Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 1, Część II – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 2 Część III – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 3 Część IV – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 4 Część V – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 5 W zakres usługi wchodzi:  czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych;  utylizacja zanieczyszczeń z przewodów kominowych,  okresowe czyszczenie Wykonawca winien wykonać zgodnie z rozdziałem 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).  każdorazową czynność czyszczenia i konserwacji Wykonawca potwierdza wystawieniem Zaświadczenia. Każda z części podzielona została na zadania z uwagi na częstotliwość wykonywania usługi i jej zakres.

II.5) Główny kod CPV: 90915000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy do 5% wartości zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: 10. Wymagany termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r., z tym, że: • czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych, które trzeba wykonać 4 razy w roku (zadanie 1), należy przeprowadzić najpóźniej w następujących terminach:  pierwsze czyszczenie - niezwłocznie, jednak nie później niż do 30.06.2019r od zawarcia umowy, - kolejne czyszczenia - cyklicznie co 3 miesiące od dnia ostatniego czyszczenia; • czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych, które trzeba wykonać 2 razy w roku (zadanie 2), należy przeprowadzić najpóźniej w następujących terminach: - pierwsze czyszczenie – po okresie grzewczym, jednak nie później niż do 30.06.2019r., - drugie czyszczenie – nie wcześniej niż od 1.10.2019r. i nie później niż do 31.10.2019r.; - trzecie czyszczenie – po okresie grzewczym jednak nie później niż do 30.06.2020r., - czwarty - od 1 października 2020 r. i nie później niż do 31.10.2020r r.; • czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych - wentylacyjnych, które trzeba wykonać 1 raz w roku (zadanie 3), należy przeprowadzić w następujących terminach: - pierwsze czyszczenie - nie później niż do 30.07.2019 r. - drugie czyszczenie – po roku od dnia ostatniego czyszczenia, • czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych - spalinowych, które trzeba wykonać 1 raz w roku (zadanie 4 – Projekt Kawka) należy przeprowadzić w następujących terminach (łącznie 2 czyszczenia i konserwacje w trakcie trwania umowy): - pierwsze czyszczenie – nie później niż do 30.06.2019 r. - drugie czyszczenie - po roku od dnia ostatniego czyszczenia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a) wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – bądź wykonuje usługi tożsame z przedmiotem zamówienia, na łączną kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto, niezależnie na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę. b) dysponował w czasie trwania umowy osobami posiadającymi kwalifikacje kominiarskie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca składając ofertę na jedną część zamówienia dysponował co najmniej dwiema takimi osobami. W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wymagane jest aby oprócz dwóch osób posiadających kwalifikacje kominiarskie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, dysponował dodatkowo co najmniej jedną osobą z kwalifikacjami kominiarskimi na każdą kolejną część zamówienia, na którą składana jest oferta. Wymaganą minimalną ilość osób niezbędną do spełnienia warunku przedstawia poniższa tabela: Liczba części na które składana jest oferta Wymagana liczba osób posiadających kwalifikacje kominiarskie, niezbędna do spełnienia warunku udziału w postępowaniu 1 część 2 osoby z kwalifikacjami kominiarskimi 2 części 3 osoby z kwalifikacjami kominiarskimi 3 części 4 osoby z kwalifikacjami kominiarskimi 4 części 5 osób z kwalifikacjami kominiarskimi 5 części 6 osób z kwalifikacjami kominiarskimi
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1Ustawy, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne- zał. nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zał. nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt. 12.2, 12.3, 12.4, 12.7, 12.8, 12.9 12.10 SIWZ oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 7) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.6, 12,7 12.8, 12.9 SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 12.7-12.9 SIWZ przedkłada: 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.7-12.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 SIWZ oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 7).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) w tym dla części: Część I - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część II - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część III - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część IV - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część V - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - np. gwarancji lub poręczenia – z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, nieodwracalne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Termin zakończenia czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych dla zadania 2, zadania 3 i zadania 4 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy: 1) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatków od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 2) w przypadku wystąpienia realizacji dostaw/usług/ dodatkowych nieobjętych przedmiotem Umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy określonej w § 7 ust. 2 umowy, 3) gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 4) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy, określonej w § 7 ust. 2 umowy, 5) w przypadku kiedy Wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 6) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP, 7) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku zbycia nieruchomości lub jej części, powstania wspólnoty mieszkaniowej w nieruchomości, zwrotu nieruchomości na podstawie orzeczeń sądów i organów administracji, wyłączenia z eksploatacji, przekazania nieruchomości innym jednostkom Miasta Poznania, a także w przypadku zmiany sposobu ogrzewania w danej nieruchomości – w tym wypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyczynie zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, a Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy na warunkach zawartych w umowie. 1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: POK nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 1 (POK 1), • Zadanie 1 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – częstotliwość: co 3 miesiące x 4 razy w roku (łącznie 8 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 497 szt. • Zadanie 2 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – częstotliwość: 2 razy w roku (łącznie 4 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 232 szt. • Zadanie 3 – usługi czyszczenia i konserwacji przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych – częstotliwość 1 raz w roku (łącznie 2 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 1982 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin zakończenia czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych dla zadania 2, zadania 3 i zadania 4 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: POK nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 2 (POK 2), • Zadanie 1 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – częstotliwość: co 3 miesiące x 4 razy w roku (łącznie 8 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 742 szt. • Zadanie 2 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – częstotliwość: 2 razy w roku (łącznie 4 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 186 szt. • Zadanie 3 – usługi czyszczenia i konserwacji przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych – częstotliwość 1 raz w roku (łącznie 2 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 4054 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin zakończenia czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych dla zadania 2, zadania 3 i zadania 4 - 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: POK nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 3 (POK 3), • Zadanie 1 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – częstotliwość: co 3 miesiące x 4 razy w roku (łącznie 8 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 1092 szt. • Zadanie 2 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – częstotliwość: 2 razy w roku (łącznie 4 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 338 szt. • Zadanie 3 – usługi czyszczenia i konserwacji przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych – częstotliwość 1 raz w roku (łącznie 2 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 2440 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin zakończenia czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych dla zadania 2, zadania 3 i zadania 4 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: POK nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 4 (POK 4), • Zadanie 1 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – częstotliwość: co 3 miesiące x 4 razy w roku (łącznie 8 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 905 szt. • Zadanie 2 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – częstotliwość: 2 razy w roku (łącznie 4 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 251 szt. • Zadanie 3 – usługi czyszczenia i konserwacji przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych – częstotliwość 1 raz w roku (łącznie 2 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 1472 szt. • Zadanie 4 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym zaadaptowanych na przewody wentylacyjne – częstotliwość: 1 raz w roku - projekt KAWKA (łącznie 2 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 7 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin zakończenia czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych dla zadania 2, zadania 3 i zadania 4 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: POK nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część V – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 5 (POK 5), • Zadanie 1 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – częstotliwość: co 3 miesiące x 4 razy w roku (łącznie 8 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 317 szt. • Zadanie 2 – usługa czyszczenia i konserwacji przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – częstotliwość: 2 razy w roku (łącznie 4 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 180 szt. • Zadanie 3 – usługi czyszczenia i konserwacji przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych – częstotliwość 1 raz w roku (łącznie 2 razy w trakcie trwania Umowy), liczba przewodów 2270 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin zakończenia czynności czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych dla zadania 2, zadania 3 i zadania 4 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie banku - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania23-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie banku w Poznaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI