Usługi w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników Wielospecjalistycznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-07-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-26
 • Numer ogłoszenia565660-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 565660-N-2019 z dnia 2019-06-26 r.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Usługi w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. ul. Gdańska 143/8 85-022 Bydgoszcz Polska
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 09235474600000, ul. Szpitalna  19 , 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SPZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.mbu.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. ul. Gdańska 143/8 85-022 Bydgoszcz Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
Numer referencyjny: DZP-270-40-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dobrowolnego grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie i ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy, zwanego dalej "ubezpieczeniem". Zakres przedmiotu zamówienia Dane do oceny ryzyka - obecny stan zatrudnienia osób ubezpieczonych 2. Prawdopodobna liczba ubezpieczonych 384 osoby. Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia określonej liczby osób powyżej liczby Ubezpieczonych. Ubezpieczenie jest dobrowolne i Zamawiający nie może zobligować swych pracowników by do niego przystąpili. Gwarancją dla Wykonawcy, że wymieniona wyżej liczba osób przystąpi do ubezpieczenia jest jedynie złożenie przez Wykonawcę odpowiednio korzystnej oferty, która zachęci pracowników jak i członków rodzin Pracowników Zamawiającego do przystąpienia do Ubezpieczenia. Zamawiający przeprowadził analizy, z których wynika, iż maksymalną kwotą składki jaką pracownicy są w stanie odprowadzać co miesiąc jest: w I grupie ubezpieczenia 50,00zł, w II grupie ubezpieczenia 60,00 zł. Zamawiający bierze pod uwagę zaistnienie wszystkich grup jednocześnie przy udziale minimum 25% ogółu pracowników w każdej z grup. Jeżeli udział % będzie niższy będzie funkcjonował tylko jeden wariant. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w cześci IV SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66511000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień – zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-01   lub zakończenia: 2022-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) (t.j. Dz.U.z 2019 poz.381 ze zm.) w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie okresla warunków udziału w postepowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie okresla warunków udziału w postepowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wpisu do rejestru w zakresie uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy - wg wzoru - Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz cenowy - wg wzoru - Załącznika nr 1a do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert - wg wzoru - Załącznika nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
łączna cena ubezpieczenia dla dwóch grup 30,00
Łączny dodatkowy zakres świadczenia i obsługi ubezpieczenia dla trzech grup - 70% 70,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega (przewiduje) możliwość zmiany umowy w zakresie obejmującym, w szczególności: a) konieczności dostosowania obowiązującego zakresu ubezpieczenia do wymogów prawa, w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym zmian stanu prawnego powodującego konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia albo powodującego niezasadność kontynuacji danego rodzaju ubezpieczenia, wynikłą ze zmiany stanu prawnego przewidującego zmianę charakteru ubezpieczenia z obowiązkowego na nieobowiązkowe w odniesieniu do Zamawiającego lub podmiotów objętych ubezpieczeniem, wskutek których Zamawiający będzie miał prawo rezygnacji z danego ubezpieczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do zakresu i udziału danego ubezpieczenia w składce. b) nr rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych, c) zmniejszenia lub zwiększenia wartości majątku i wskutek tego zmiany składki ubezpieczenia w przypadku jego likwidacji, sprzedaży, bądź nabycia, d) sumy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy w sytuacji zmiany wartości lub ilości przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową na zasadach i na warunkach określonych w aktach powołanych w §5. e) zmiany i rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, korzystnego dla Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy, dotyczącą wprowadzenia dodatkowych klauzul ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu obowiązywania klauzul dotychczasowych, bez dodatkowego podwyższania składki ubezpieczenia, f) zmiany i rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy, dotyczącą ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w specyfikacji, g) zmianę zakresu ubezpieczenia dotyczącą Zamawiającego polegającą na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby, h) zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki. 2. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy również w przypadkach zmiany po wejściu w życie niniejszej umowy: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - stawki podatku od towarów i usług, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i wysokość składki. 3. W przypadku zmiany, wskazanej w ust. 2 pkt. 3 wartość netto składki nie zmieni się a określona w aneksie kwota brutto składki zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów, co obejmuje poszczególne przyszłe raty, płatne po wejściu w życie zmienionych stawek. 4. W przypadku zmiany, wskazanej w ust. 2 pkt. 1 składka i raty płatne Wykonawcy podlegać będzie zmianie odpowiednio do sumy wzrostu kosztów wynagrodzenia poszczególnych pracowników biorących udział przy realizacji, w momencie wejścia w życie zmiany pozostałej do wykonania części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego ustalonego po zmianie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przy wykazaniu przez Wykonawcę wpływu podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na wysokość składki. 5. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 wynagrodzenie ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej sumie wzrostu kosztów wynikających z zmian zasad podlegania ubezpieczeniom lub stawek wpływających na konieczność odprowadzenia dodatkowych składek lub składek o zwiększonej wysokości, na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne Wykonawcy lub u niego zatrudnionych osób., przy wykazaniu wpływu tych zmian na koszty wykonania Zamówienia. 6. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 2: w przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca, w terminie co najmniej 21 dni przed wejściem w życie przepisów o których mowa ust. 2 (w tym przepisów dotyczących zmian stawek podatku od towarów i usług, chyba, iż zmiana przepisów przewiduje krótszy termin ich wejścia w życie, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę składki wraz z propozycją zmiany umowy w tym zakresie. Jeżeli do dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, uznaje się, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Odpowiednio należy uznać, iż w przypadku niezgłoszenia wniosku o zmianę w zakresie stawek, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, oznaczać będzie uznanie przez Wykonawcę zmiany tych stawek za nie wywołującą skutku w odniesieniu do zawartej Umowy. Do wniosku Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, wynikający ze zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2. W odniesieniu do zmian stawek podatku od towarów i usług Wykonawca przedstawi zmianę przepisu, która stanowi w jego ocenie podstawę do dokonania zmiany oraz wykaże wpływ tych zmian na wysokość ustalonej składki, w szczególności poprzez wykazanie, iż przedmiotowa zmiana stawki podatku obejmuje również składkę określoną w niniejszej Umowie. W zakresie zmian przepisów określonych w ust. 2 pkt.1 i 2 Wykonawca w szczególności przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające poprawność wyliczenia takie jak umowy o pracę lub dokumenty ubezpieczeniowe. Zamawiający ma możliwość żądać od Wykonawcy uprzedniego przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dowodów, jeżeli przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia i w konsekwencji składki. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po podpisaniu aneksu, w terminie 7 dni od przekazania przez Wykonawcę wniosku i akceptacji wyliczeń przez Zamawiającego. W przypadku w którym Zamawiający zgodnie z powyższym będzie wymagał dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dowodów termin ten wyniesie 7 dni od ich uzupełnienia/przedstawienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-05, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Firma budowlana pilnie zatrudni fachowców do dociepleń oraz tynków, Niemcy
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Docieplenia Firma budowlana pilnie zatrudni fachowców do dociepleń oraz tynków. Wymagane doświadczenie, znajomością języka niemieckiego mile widziana. Jako firma zapewniamy: - atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do twoich umiejętności - (180-200 godzin w miesiącu daje min. 9.500 zł NETTO) - całkowity zwrot kosztów przejazdu do Niemiec - zapewniamy odzież roboczą - możliwość zaliczek - zawsze bezpłatne zakwaterowanie - ubezpieczenie na terenie Niemiec wraz z ZUSem Jesli oferta wydaje Ci się atrakacyjna zadzwoń do nas.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI