Usługi ubezpieczenia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi ubezpieczenia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-09-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWidzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-17
 • Numer ogłoszenia618000-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 618000-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: usługi ubezpieczenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 47169132100000, ul. al. Piłsudskiego  150 , 92230   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (42) 674 77 14, e-mail inwestycje@wtbs.pl, faks (42) 6749398.
Adres strony internetowej (URL): www.wtbs.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wtbs.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi ubezpieczenia
Numer referencyjny: 09/DK/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Zamawiającego: 1.1. CZĘŚĆ I: 1.1.1. ubezpieczenie mienia (AR) 1.1.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI AR) 1.1.3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC), 1.1.4. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (OC ZN) 1.2. CZĘŚĆ II: 1.2.1. ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych (D&O)

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp 1.1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające wynikające z zapisów § 6 Umowy na usługi ubezpieczenia CZĘŚĆ I (SIWZ, Załącznik Nr 16) oraz wynikające z zapisów § 6 Umowy na usługi ubezpieczenia CZĘŚĆ II (SIWZ, Załącznik Nr 27) 1.2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług: stawek: stopy składek / składki jednostkowe / składki - nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym. 2. CZĘŚĆ I. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające – w wysokości 15% wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego rodzaju zamówienia oraz: 6.1. Ubezpieczenie mienia: 2.1.1. ubezpieczenia mienia nieobjętego limitem Klauzuli automatycznego pokrycia, 2.1.2. ubezpieczenie mienia na Pierwsze Ryzyko w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego: podniesienie sumy ubezpieczenia, limitów, 2.1.3. ubezpieczenie mienia na Pierwsze Ryzyko po wypłacie odszkodowania: uzupełnienie sumy ubezpieczenia, limitów, 2.1.4. ubezpieczenie mienia na Pierwsze Ryzyko w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego: podniesienie sumy ubezpieczenia, limitów, 2.1.5. przedłużenie terminu ochrony. 2.1.6. W zależności od przedmiotu zamówienia / ryzyka, zastosowane zostaną następujące warunki: 2.1.6.1. w przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie ubezpieczenie mienia, nieobjętego limitem Klauzuli automatycznego pokrycia oraz przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby dni udzielonej ochrony przez Wykonawcę zgodnie z zasadą pro rata temporis z zastosowaniem stawek: stopy składek / składki jednostkowe / składki - zapisanych w ofercie (bez warunku stosowania składki minimalnej). W przypadku istotnego wzrostu szkodowości w CZĘŚCI I zamówienia zastosowany zostanie § 4 ust. 8 Umowy na usługi ubezpieczenia (SIWZ, Załącznik Nr 16) 2.1.6.2. w przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie ubezpieczenie mienia na Pierwsze Ryzyko w celu spełnienia wymagań Kontrahentów Zamawiającego lub podniesienie, uzupełnienie sumy ubezpieczenia, limitów – składka będzie przedmiotem odrębnych negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, o ile stawki: stopy składek / składki jednostkowe / składki - nie zostały zapisane w ofercie. Składka zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby dni udzielonej ochrony przez Wykonawcę zgodnie z zasadą pro rata temporis (bez warunku stosowania składki minimalnej). W przypadku istotnego wzrostu szkodowości w poszczególnych CZĘŚCI I zamówienia zastosowany zostanie § 4 ust. 8 Umowy na usługi ubezpieczenia (SIWZ, Załącznik Nr 16) 2.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia: 2.2.1. podniesienie sumy gwarancyjnej, sublimitów w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego, 2.2.2. uzupełnienie sumy gwarancyjnej, sublimitów po wypłacie odszkodowania, 2.2.3. przedłużenie terminu ochrony. 2.2.4. W zależności od przedmiotu zamówienia / ryzyka, zastosowane zostaną następujące warunki. 2.2.4.1. w przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie: podniesienie, podniesienie sublimitów w celu spełnienia wymagań Kontrahenta lub uzupełnienie sumy gwarancyjnej uzupełnienie sublimitów po wypłacie odszkodowania – składka będzie przedmiotem odrębnych negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o ile stawki: stopy składek / składki jednostkowe / składki - nie zostały zapisane w ofercie. Składka zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby dni udzielonej ochrony przez Wykonawcę zgodnie z zasadą pro rata temporis (bez warunku stosowania składki minimalnej). W przypadku istotnego wzrostu szkodowości w CZĘŚCI I zamówienia zastosowany zostanie § 4 ust. 8 Umowy na usługi ubezpieczenia (SIWZ, Załącznik Nr 16) 2.2.4.2. w przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby dni udzielonej ochrony przez Wykonawcę zgodnie z zasadą pro rata temporis z zastosowaniem stawek: stopy składek / składki jednostkowe / składki - zapisanych w ofercie (bez warunku stosowania składki minimalnej). W przypadku istotnego wzrostu szkodowości w CZĘŚCI I zamówienia zastosowany zostanie § 4 ust. 8 Umowy na usługi ubezpieczenia (SIWZ, Załącznik Nr 16) 2.3. Zgodnie z zapisami § 6 Umowy na usługi ubezpieczenia (SIWZ, Załącznik Nr 16) 2.4. Pozostałe / dodatkowe warunki, w szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej, będą zgodne z warunkami SIWZ oraz ofertą Wykonawcy. 3. CZĘŚĆ II. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające – w wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego rodzaju zamówienia oraz: 3.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych (D&O). 3.1.1. podniesienie sumy gwarancyjnej, sublimitów w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego, 3.1.2. uzupełnienie sumy gwarancyjnej, sublimitów po wypłacie odszkodowania, 3.1.3. przedłużenie terminu ochrony. 3.1.4. W zależności od przedmiotu zamówienia / ryzyka, zastosowane zostaną następujące warunki. 3.1.4.1. w przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie: podniesienie sumy gwarancyjnej, podniesienie sublimitów w celu spełnienia wymagań Kontrahenta lub uzupełnienie sumy gwarancyjnej, uzupełnienie sublimitów po wypłacie odszkodowania – składka będzie przedmiotem odrębnych negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o stawki: stopy składek / składki jednostkowe / składki - nie zostały zapisane w ofercie. Składka zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby dni udzielonej ochrony przez Wykonawcę zgodnie z zasadą pro rata temporis (bez warunku stosowania składki minimalnej). W przypadku wzrostu szkodowości zastosowanie mieć będzie § 4, ust 8 (SIWZ, Załącznik Nr 27) 3.1.4.2. w przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby dni udzielonej ochrony przez Wykonawcę zgodnie z zasadą pro rata temporis z zastosowaniem stawek: stopy składek / składki jednostkowe / składki - zapisanych w ofercie (bez warunku stosowania składki minimalnej). W przypadku wzrostu szkodowości zastosowanie mieć będzie § 4, ust 8 (SIWZ, Załącznik Nr 27) 3.2. Zgodnie z zapisami § 6 Umowy na usługi ubezpieczenia (SIWZ, Załącznik Nr 27) 3.3. Pozostałe / dodatkowe warunki, w szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej, będą zgodne z warunkami SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 2.1. kompetencji i/lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 2.1.1. Wykonawca posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 999 z późn. zm.) w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia w poszczególnych CZĘŚCIACH zamówienia i taką działalność prowadzi, 2.1.2. Wykonawca posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.), w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia w CZĘŚCI I zamówienia i taką działalność prowadzi, tj. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zapewniającej wykonanie zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z przygotowaniem zawodowym do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 999 z późn. zm.), w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę lub dokument równoważny. 7.2. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.), w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia opisany w niniejszej SIWZ, tj. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości oraz potwierdza prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10. W przypadku, gdy wybór złożonej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym może zostać złożona wg wzoru (SIWZ, Załącznik Nr 9). Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia niniejszej informacji do składanej oferty tylko w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w związku z wyborem oferty Wykonawcy). 11. Do oferty każdy Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (SIWZ, Załącznik Nr 10) 12. oświadczenie dotyczące przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 95,00
termin płatności składki 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy zostały przewidziane w załączniku nr 16 dla CZĘŚĆ I oraz w załączniku nr 27 dla CZĘŚCI II CZĘŚĆ I : 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, że strony mogą wprowadzić zmiany do umowy w formie aneksu. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: 1.1. zmiany, których uwzględnienia wymaga zmiana obowiązujących przepisów prawa, 1.2. zmiany wynikające z zapisów § 6, 1.3. zmiany korzystne dla Zamawiającego polegające na obniżeniu stóp składek ubezpieczeniowych zapisanych przez Wykonawcę w Załączniku Nr 3 stanowiącym integralną część umowy, 1.4. zmiany wynikające ze zmian danych teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Strony umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o zmianach określonych w ust. 1, pkt.1.4 3. Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy: 3.1. zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3.2. ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na wniosek Zamawiającego wskutek uzasadnionych okoliczności, o których Zamawiający nie wiedział w chwili zawierania umowy, m.in. o których mowa w § 6 CZĘŚĆ II: § 7 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, że strony mogą wprowadzić zmiany do umowy w formie aneksu. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: 1.1. zmiany, których uwzględnienia wymaga zmiana obowiązujących przepisów prawa, 1.2. zmiany wynikające z zapisów § 6, 1.3. zmiany korzystne dla Zamawiającego polegające na obniżeniu stóp składek ubezpieczeniowych zapisanych przez Wykonawcę w Załączniku Nr 3 stanowiący integralną część umowy, 1.4. zmiany wynikające ze zmian danych teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Strony umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o zmianach określonych w ust. 1.4 3. Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy: 3.1. zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3.2. ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na wniosek Zamawiającego wskutek uzasadnionych okoliczności, o których Zamawiający nie wiedział w chwili zawierania umowy, m.in. o których mowa w § 6
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca może uzyskać informacje o charakterze poufnym wnioskując do Zamawiającego o przesłanie wskazanego Załącznika / Załączników – w formie elektronicznej. Wykonawca wnioskuje na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (SIWZ, Rozdział: III; IV) We wniosku o przesłanie Załącznika / Załączników z informacjami poufnymi należy podać dane dotyczące Wykonawcy, dane osoby występującej, numer postępowania.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: usługi ubezpieczenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. CZĘŚĆ I: 1.1.1. ubezpieczenie mienia (AR) 1.1.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI AR) 1.1.3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC), 1.1.4. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (OC ZN)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
termin płatności składki 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: usługi ubezpieczenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II - ubezpieczenie członków władz spółek kapitałowych D&O
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
termin płatności składki 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam prywatnej pożyczki - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania12-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam prywatnej pożyczki na weksel i umowę CP. Potrzebuję 15000 zł na 36 miesięcy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI