USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraśnik
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517750-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517750-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku: USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, krajowy numer identyfikacyjny 43118134400000, ul. ul. Chopina  13 , 23200   Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 8251310, e-mail poczta@spzoz.krasnik.pl; gtargosinski@spzoz.krasnik.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.spzoz.krasnik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spzoz.krasnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/04/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dla Pakietu 1 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. dla Pakietu 2 ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych. dla Pakietu 1 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej dla Pakietu 2 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 6516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 30% zamówienia podstawowego.. 2. Dla Pakietu 1 : 2.1. Zakres ewentualnych zamówień wskazanych w pkt.1 niniejszego rozdziału SIWZ może obejmować: - ubezpieczenia mienia nieobjęte limitem klauzuli automatycznego pokrycia, - uzupełnienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko po wypłacie odszkodowania, - podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego, - przedłużenie terminu ochrony. 2.2. W zależności od przedmiotu zamówienia zastosowanie mieć będą poniżej określone warunki, na których zostanie ono udzielone. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie: - ubezpieczenie mienia, nieobjęte limitem klauzuli automatycznego pokrycia oraz przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla wystawionej polisy, z zastosowaniem stawek/ składek ustalonych dla zamówienia podstawowego, - uzupełnienie lub podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko– wysokość składki będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Inne warunki, w szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej, będą zgodne z warunkami przyjętej Oferty Wykonawcy. 3. Dla Pakietu 2 3.1. Zakres ewentualnych zamówień wskazanych w pkt.1 może obejmować: - ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów, - uzupełnienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko lub sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, - podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko lub sumy ubezpieczenia w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego, - przedłużenie terminu ochrony. 4.2 W zależności od przedmiotu zamówienia zastosowanie mieć będą poniżej określone warunki, na których zostanie ono udzielone. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia będzie: - ubezpieczenie nowo nabytego pojazdu - zastosowanie będą mieć stawki/składki z zamówienia podstawowego dla innych pojazdów o podobnym rodzaju, - uzupełnienie lub podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko lub sumy gwarancyjnej – wysokość składki będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Inne warunki, w szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej, będą zgodne z warunkami przyjętej Oferty Wykonawcy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1844 ze zm.), w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia lub dokument równoważny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (należy w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykluczenie na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.3.2. niniejszego rozdziału SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyżej określonych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1844 ze zm.), w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia lub dokument równoważny.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o wykonaniu zamówienia przez podwykonawców ze wskazaniem w której części zamówienia będzie ono powierzone, oferta kosztorys ofertowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90,00
Zakres ubezpieczenia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy nr 1 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Do okoliczności określonych w ramach art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w których Strony mogą za obopólną zgodą zawrzeć aneks do umowy zaliczamy m.in.: 2.1. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, 2.2. zmianę zakresu prowadzonej działalności powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, 2.3. konieczność zmiany ochrony ubezpieczeniowej wynikającą z wymogów zawartych w umowach na udostępnienie mienia, usługi lub dofinansowanie Ubezpieczającego, 2.4. uzupełnienie sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania, 2.5. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmianę nazwy lub siedziby, 2.6. zmianę podwykonawcy Ubezpieczyciela , o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, 2.7. zmiany korzystne dla Ubezpieczającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, 2.8. wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Zamawiającego maksymalnie o 12 miesięcy z przyczyn technicznych lub w sytuacji braku możliwości udzielenia zgodnie z przepisami ustawy Pzp na usługę ubezpieczenia, zamówienia przed upływem terminu realizacji zamówienia publicznego, zapewniającego Zamawiającemu ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, 2.9. zmianę w okresie realizacji umowy stawki podatku od towarów i usług: 2.9.1. jeżeli zmiana nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy – cena brutto nie ulegnie zmianie. 2.9.2. po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dla Stron wiążąca będzie stawka VAT, obowiązująca w dniu wymagalności składki, a zmiana ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń; 2.10. zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych w oparciu o odpowiednią ustawę oraz zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianę wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – każda ze stron może zwrócić się (nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy) do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – pod warunkiem, iż zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez Ubezpieczyciela warunków umowy. Obowiązek udowodnienia, że zmiany powołanych przepisów mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Ubezpieczycielu. Jeżeli zmiany określone w pkt 2.10. mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do doręczenia Ubezpieczającemu szczegółowego zestawienia obejmującego kalkulację kosztów wykonania zamówienia, ze wskazaniem w szczególności ilości osób wykonujących zamówienie wraz z wyszczególnieniem elementów wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów ich ubezpieczenia. 2.11. innne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. 3. W przypadku zmiany przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość adekwatnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (składki ubezpieczeniowej). Przez adekwatną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy rozumie się: 3.1. proporcjonalną zmianę wysokości składki w przypadku: - zmiany wysokości sum ubezpieczenia określonych w systemie sum stałych lub sum zmiennych - zmiany długości terminu wykonania zamówienia (długości okresu ubezpieczenia) W sytuacjach wskazanych w niniejszym ust. Ubezpieczyciel, zobowiązany będzie do zastosowania stawek nie wyższych niż zastosowane w przedmiotowym zamówieniu oraz wyliczenia składki proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej wystawionej polisy. 3.2. zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej na warunkach rynkowych w przypadku: - zmiany wysokości sum gwarancyjnych lub sum ubezpieczenia lub limitów określonych w systemie pierwszego ryzyka - zmiany zakresu ubezpieczenia (ochrony ubezpieczeniowej) lub innej niż powyżej określonej zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. 4. Zmiany dotyczące osób/ podmiotów objętych ubezpieczeniem nie są powodem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Zmiany postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 6. Inne zmiany umowy są możliwe tylko w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Pzp. Zmiany Umowy 2 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Do okoliczności określonych w ramach art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, w których Strony w mogą za obopólną zgodą zawrzeć aneks do umowy zaliczamy m.in.: a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, b. zmianę zakresu prowadzonej działalności powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, c. konieczność zmiany ochrony ubezpieczeniowej wynikającą z wymogów zawartych w umowach na udostępnienie mienia, usługi lub dofinansowanie Ubezpieczającego, d. uzupełnienie sumy ubezpieczenia w sytuacji zwiększenia wartości pojazdu i jego wyposażenia, e. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby, f. zmianę podwykonawcy Ubezpieczyciela, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, g. zmiany korzystne dla Ubezpieczającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, h. zmianę w okresie realizacji umowy stawki podatku od towarów i usług: i. jeżeli zmiana nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy – cena brutto nie ulegnie zmianie. ii. po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dla Stron wiążąca będzie stawka VAT, obowiązująca w dniu wymagalności składki, a zmiana ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń; i. zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych w oparciu o odpowiednią ustawę oraz zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianę wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – każda ze stron może zwrócić się (nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy) do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – pod warunkiem, iż zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez Ubezpieczyciela warunków umowy. Obowiązek udowodnienia, że zmiany powołanych przepisów mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Ubezpieczycielu. Jeżeli zmiany określone w pkt 2.9. mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do doręczenia Ubezpieczającemu szczegółowego zestawienia obejmującego kalkulację kosztów wykonania zamówienia, ze wskazaniem w szczególności ilości osób wykonujących zamówienie wraz z wyszczególnieniem elementów wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów ich ubezpieczenia. j. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. 5. W przypadku zmiany przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość adekwatnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (składki ubezpieczeniowej). Przez adekwatną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy rozumie się: proporcjonalną zmianę wysokości składki w przypadku: - zmiany wysokości sum ubezpieczenia określonych w systemie sum stałych lub sum zmiennych - zmiany długości terminu wykonania zamówienia zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej na warunkach rynkowych w przypadku: - zmiany zakresu ubezpieczenia (ochrony ubezpieczeniowej) lub innej niż powyżej określonej zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. 6. Zmiany dotyczące osób objętych ubezpieczeniem nie są powodem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 7. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Ubezpieczyciel, zobowiązany będzie do zastosowania stawek nie wyższych niż zastosowane w przedmiotowym zamówieniu oraz wyliczenia składki proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej wystawionej polisy. 8. Zmiany postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 9. Inne zmiany umowy są możliwe tylko w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 10. Zmiany istotnych postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie, wyłącznie w zakresie powyżej określonym. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazanych osób uprawnionych przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – wskazanych w Rozdziale X niniejszej SIWZ. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części: Załącznik nr 1 – Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 – Wykaz pojazdów Załącznik nr 10 – Wykaz sprzętu elektronicznego
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi ubezpieczeniowe Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516400-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
Zakres ubezpieczenia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi ubezpieczeniowe Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
Zakres ubezpieczenia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wynajmę halę namiotową, Dąbki
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania27-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Jestem zainteresowana wynajmem hali namiotowej w terminie 1 lipca do 31 sierpnia 2018. - Ośrodek wczasowy Mierzeja Dąbkowice Proszę o wycenę wypożyczenia hali namiotowej o szerokości o wymiarach szerokośc 10/12m na 25/30m. Pozdrawiam --
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA LEKÓW Z FIOLEK
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI