Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNord Partner Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538795-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538795-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Nord Partner Sp. z o.o.: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nord Partner Sp. z o.o. z/s w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Lubicka 16
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamawiający: Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra REGON: 970770089, NIP: 973-05-90-332
I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 87107993200000, ul. ul. Lubicka  16 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48 56 651 43 00, , e-mail slawomir.giezek@np.com.pl, , faks +48 56 651 43 01.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nordpartner.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Anna Zdonek-Artomska zgora@np.com.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w wersji papierowej
Adres:
biuro Pełnomocnika Zamawiającego Nord Partner Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, 65-943 Zielona Góra ul. Francuska 52 pokój 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Numer referencyjny: ZP/17/04/2019/ZG/NP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie dzieli się na poniższe części: Część 1 – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Część 2 – Ubezpieczenie pojazdów. Część 3 - Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych Opis Części 1 zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Części 2 zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Części 3 zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66513200-1
66516400-4
66516100-1
66512100-3
66514110-0
66510000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 2. Nazwa i kody opisujące przedmiot zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (CPV): 66510000-8; Usługi ubezpieczeniowe; Dodatkowe rzedmioty: 66513200-1; Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 66516400-4; Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 66516100-1; Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej; 66512100-3; Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 66514110-0; Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych; 66510000-8; Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. 3. Zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje wg stawek nie wyższych niż określone w ofercie dla poszczególnych ryzyk: 1) wzrost wartości ubezpieczanego mienia, 2) nowo nabywane mienie, 3) podwyższenie lub uzupełnienie skonsumowanych limitów, sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, 4) zmianę ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpieczenia dodatkowego zakresu w ramach podstawowych ubezpieczeń, 5) zmianę wysokości franszyz i udziałów własnych. 4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie udzielone na warunkach tożsamych dla zamówienia podstawowego).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: 1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 1.1. nie podlega wykluczeniu, 1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, następujących dokumentów (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nw. dokument składa każdy z wykonawców występujących wspólnie): oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie lub dokumenty o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w załączniku nr 1 i składa stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w załączniku nr 1 i składa stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda złożenia: zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk zgodnym z przedmiotem zamówienia lub inny dokument wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż wynika to z przedmiotu zamówienia; jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów określonych powyżej składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
klauzule fakultatywne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności oraz w następujący sposób, w poszanowaniu art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp: a) w sytuacji wystąpienia zmian w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności (także organizacyjnych w tym przekształcenia) mających wpływ na realizację Umowy, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania – poprzez ubezpieczenie nowej działalności oraz nowego miejsca jej wykonywania; b) w sytuacji wystąpienia zmian w majątku Zamawiającego (inwestycja w majątek trwały) wzrostu jego wartości lub zbywania takiego majątku – poprzez dokonanie zmian w sumach ubezpieczenia, a także rozliczanie klauzuli automatycznego pokrycia; zmiana nie wymaga aneksowania niniejszej umowy c) w razie zakupu lub sprzedaży pojazdów - poprzez ubezpieczanie dodatkowych pojazdów, aktualizację wartości pojazdów, zmniejszenie ilości ubezpieczanych pojazdów oraz wyrównaniu okresów ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ; zmiana nie wymaga aneksowania niniejszej umowy d) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych, sum ubezpieczenia lub uzupełnienia limitów poprzez wprowadzenie zmian w wartościach sum gwarancyjnych, sum ubezpieczenia oraz wysokości limitów; zmiana nie wymaga aneksowania niniejszej umowy e) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) - poprzez wprowadzenie do umowy postanowień nowych OWU lub ich części; f) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia – poprzez zmianę treści umowy w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów; g) w przypadku opublikowania po rozpoczęciu terminu obowiązywania niniejszej Umowy przepisów przewidujących zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) przyjętych do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia opublikowania informacji o zmianie stawki podatku do czasu zakończenia Umowy, przy czym, zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. h) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającej z innej przyczyny niż wyżej wymienione; i) w przypadku gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2008); 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - gdy zmiana ta, lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. j) w przypadku zmian innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
zgora@np.com.pl
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
2. Zamawiający określa w SIWZ dodatkowe wymogi dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania: 2.1.Zamawiający informuje, że informacje zawarte w Załączniku nr 6, 7, 8 do SIWZ: tj. Opis przedmiotu zamówienia, informacje o Zamawiającym, wykaz miejsc ubezpieczenia, wykaz bu-dynków i budowli, wykaz środków trwałych, wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw-kradzieżowych, wykaz pojazdów, informację o szkodowości mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy. 2.2 W celu zachowania poufności informacji zawartych w Załączniku nr 6, 7, 8 do SIWZ: Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w Załącznik nr 6, 7, 8 do SIWZ: zobowiązani są złożyć do Pełnomocnika Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji na adres mailowy: zgora@np.com.pl Wzór wniosku i zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne, nazwę i nr postępowania, którego wniosek dotyczy oraz złożyć zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, traktowanych jako informacje poufne, tj. zawartych w Załączniku nr 6, 7, 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, informacje o Zamawiającym wykaz miejsc ubezpieczenia, wykaz budynków i budowli, wykaz środków trwałych, wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, wykaz pojazdów, informację o szkodowości.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 12:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66513200-1, 66516400-4, 66510000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule fakultatywne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenie pojazdów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OC obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie autocasco Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów Ubezpieczenie Assistance Ubezpieczenie szyb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516100-1, 66512100-3, 66514110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule fakultatywne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66510000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule fakultatywne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię wózek inwalidzki składany 5065-112, Ostrów Wielkopolski
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię wózek inwalidzki składany 5065-112. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI