Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tuszyn

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tuszyn
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTuszyn
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Tuszyn
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-13
 • Numer ogłoszenia661741-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 661741-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.

Gmina Tuszyn: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tuszyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuszyn, krajowy numer identyfikacyjny 590648304, ul. ul. Piotrkowska  2/4 , 95-080  Tuszyn, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6143325, e-mail zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl, faks 42 6143069.
Adres strony internetowej (URL): www.tuszyn.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.tuszyn.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe
Adres:
Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 pokój nr 1 sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tuszyn
Numer referencyjny: ZP. 2710. 14 .2018, nr przetargu 14/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna), ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn regon 590648304, ilość osób zatrudnionych 92 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej PL. W. Reymonta 1 95-080 Tuszyn regon 004710017, ilość osób zatrudnionych 19. 3. Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku ul. Noworzgowska 20 95-080 Tuszyn regon 473244939, ilość osób zatrudnionych 30. 4.Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie ul. Noworzgowska 20A 95-080 Tuszyn regon 590283506, ilość osób zatrudnionych 21. 5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Parkowa 4 95-080 Tuszyn regon 590315258 ilość osób zatrudnionych 8. 6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Brzezińska 86A 95-080 Tuszyn regon 590314655 ilość osób zatrudnionych 22. 7. Przedszkole Miejski Nr 1 ul. Tysiąclecia 4 95-080 Tuszyn regon 590347376 ilość osób zatrudnionych 35. 8. Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Sosnami” ul. Sienkiewicza 8 95-080 Tuszyn regon 590347360 ilość osób zatrudnionych 31. 9. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych ul. Jutroszewska 17 Górki Duże, 95-080 Tuszyn regon 001232066 ilość osób zatrudnionych 14. 10. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie ul. Piotrkowska 15 95-080 Tuszyn regon 001248305 ilość osób zatrudnionych 42. 11. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie ul. Poniatowskiego 11 95-080 Tuszyn regon 000816345 ilość osób zatrudnionych 37. 12. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym ul. Szkolna 1 Wodzin Prywatny 95-080 Tuszyn regon 001232072 ilość osób zatrudnionych 16. 13. Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym ul. Szkolna 1 Wodzin Prywatny 95-080 Tuszyn regon 472371328 ilość osób zatrudnionych 13. 14. Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie ul. Piotrkowska 13 95-080 Tuszyn regon 472233460 ilość osób zatrudnionych 24. 15. Gimnazjum Nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Tuszynie ul. Poniatowskiego 11 95-080 Tuszyn regon 472233477 ilość osób zatrudnionych 25. 16. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Starościańska 6/4 Tuszynek Majoracki, 95-080 Tuszyn regon 101750852 ilość osób zatrudnionych 16. 17. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” ul. 3 Maja 49 95-080 Tuszyn regon 363261682 ilość osób zatrudnionych 5. 18. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn regon 472392201 ilość osób zatrudnionych 17. 19. Centrum Obsługi Administracyjno – Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie ul. Piotrkowska 13 95-080 Tuszyn regon 366077275 ilość osób zatrudnionych 12. 20. Przedszkole Miejski Nr 3 ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostki pomocnicze Gminy (Sołectwa). 3. Zakres zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 – Program Ubezpieczenia

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66515000-3
66516000-0
66512100-3
66514110-0
66516100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia określa się na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. z zastrzeżeniem, że data wygaśnięcia ostatniej polisy na pojazd upływa 30.12.2022 r. W przypadku umów wieloletnich polisy są wystawiane na okresy roczne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018r. poz. 999 z późn. zm.), a w przypadku, gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U z 1996 r. Nr 11 poz. 62 z późn. zm.), zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument organu nadzoru potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia w niniejszym SIWZ, ewentualnie dokument wystawiony przez właściwy organ uprawniający do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art. 22b ust. 2 Ustawy Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na wezwanie Zamawiającego musi udowodnić, że posiada on uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w swoim kraju pochodzenia. 
Informacje dodatkowe Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów jak wyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ppkt. 1) i 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3.2 Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubb gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3.3 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3.4 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3.5 Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg załącznik nr 8 do SIWZ). 3.6 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) - (wg załącznik nr 9 do SIWZ). 3.7 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (oświadczenie wg załącznika nr 10 do SIWZ). 3.9 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt VII ust. 3 pkt 3.1 do 3.7 powyżej, oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez ten podmiot warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3.10 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty wymienione w pkt VII ust. 3 pkt 3.1 do 3.7 powyżej, oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty potwierdzające spełnianie przez ten podmiot warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim go dotyczą. 3.11 Oświadczenia lub dokumenty o których mowa powyżej (pkt. VII ust. 3) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.8 Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm), a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11 poz.62 z późn. zm.), zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument organu nadzoru potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia w niniejszym SIWZ, ewentualnie dokument wystawiony przez właściwy organ uprawniający do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art. 22b ust. 2 Ustawy Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na wezwanie Zamawiającego musi udowodnić, że posiada on uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w swoim kraju pochodzenia. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - każdy Wykonawca (bez wcześniejszego wezwania) składa - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp., sporządzone w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie w przedmiotowym przetargu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika nr 7 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 6 do SIWZ). Zobowiązanie to należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych 40,00
Cena łączna ubezpieczenia 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a ponadto przewiduje zmiany umowy w następujących okolicznościach: a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; b) zmiana sum ubezpieczenia, w tym uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań: c) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; d) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; e) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia; f) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze; g) zmian przewidzianych w klauzulach przedstawionych w ofercie Wykonawcy; h) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; i) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; j) zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/składek; k) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w trybie przepisu art. 142 ust. 5 Pzp, z zastrzeżeniem ust. 4 l) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. ł) zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy 3. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia; c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. 1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1. 4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. a –c będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4.4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 4.6. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 lit. c wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego. 4.7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 litera b i c.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Termin otwarcia ofert 21.12.2018 r. godz. 9:30. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta w Tuszynie 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 - sala konferencyjna
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I zamówienia obejmuje: Ubezpieczenia wspólne: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenia indywidualne: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia (dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych) obejmuje: Ubezpieczenia wspólne: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenia indywidualne: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 – Program Ubezpieczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena łączna ubezpieczenia 60,00
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne), Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Ubezpieczenie Assistance.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne), Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Ubezpieczenie Assistance. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 – Program Ubezpieczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena łączna ubezpieczenia 60,00
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część III zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 – Program Ubezpieczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena łączna ubezpieczenia 60,00
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę napisanie biznes planu, Koluszki
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania18-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, chciałbym otrzymać dotację z środków unijnych na rozwój terenów wiejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze Stowarzyszenia Mroga. Interesuje mnie stworzenie biznesplanu oraz wypełnienie wszelkich wniosków. Proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI