UBEZPIECZENIE FILMOTEKI NARODOWEJ - INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
UBEZPIECZENIE FILMOTEKI NARODOWEJ - INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyFilmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-10
 • Numer ogłoszenia503312-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503312-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny: UBEZPIECZENIE FILMOTEKI NARODOWEJ - INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego: PRYMAKOWSCY Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe sp. z. o.o., ul. St. Jaracza 6, 00-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000457970. Broker ubezpieczeniowy działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1942/13 z dnia 28 maja 2013 r.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, krajowy numer identyfikacyjny 367467328, ul. Wałbrzyska   3/5 , 02-739   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22) 3804990, e-mail piwanowski@fn.org.pl, faks +48(22) 3804991.
Adres strony internetowej (URL): http://fina.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://fina.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://fina.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE FILMOTEKI NARODOWEJ - INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO
Numer referencyjny: 1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielania ochrony ubezpieczeniowej i przyjmowanie do ochrony ubezpieczeniowej mienia, osób i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenia majątkowe:  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym  Ubezpieczenie utraty zysku.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności  Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw wypadków,  Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usług Assistance w trakcie podróży służbowych za granicą oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenia komunikacyjne:  Ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenie od kradzieży,  Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,  Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów.  Ubezpieczenia Assistance na terenie Europy Zakres terytorialny: Dla ubezpieczeń majątkowych: Miejsca w których prowadzona jest działalność przez Zamawiającego, znajduje się posiadane mienie oraz każdorazowe miejsca, gdzie przebywają osoby działające w imieniu Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego – Europa, Ubezpieczenie mienia w transporcie - teren RP, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – cały świat, Ubezpieczenia NNW – siedziby Zamawiającego, Ubezpieczenia NNW i KL – teren całego świata, Dla ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenie od kradzieży – Europa, Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów – zgodnie z zakresem terytorialnym OC, Ubezpieczenia Assistance – zgodnie z zakresem terytorialnym AC. Przed upływem terminu każdego okresu polisowania Zamawiający przedstawi Wykonawcy uaktualnione dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia. Dokumenty ubezpieczeniowe wystawiane na kolejne okresy polisowania będą uwzględniały zmiany w przedmiocie ubezpieczenia przekazane przez Zamawiającego oraz składkę ubezpieczeniową dostosowaną do aktualnych sum ubezpieczenia.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66512100-3
66514000-6
66514110-0
66515000-3
66515100-4
66515400-7
66515410-0
66516000-0
66516100-1
66516400-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-02-06   lub zakończenia: 2020-02-05

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków odbędzie się wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego będą dostarczone w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą się posiadaniem kompetencji lub uprawnień́ do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działu II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 z późn. zm.), tj. w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (o ile Zamawiający przewidział szczegółowe warunki udziału w postępowaniu). 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działu II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 z późn. zm.), tj. w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie właściwego organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w zakresie działu II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Akceptacja klauzul fakultatywnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy. 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy w sytuacjach opisanych poniżej. 3. Niedopuszczalne jest żądanie przez strony umowy zmian istotnych postanowień umowy, jeśli żądanie zmiany stanowiłoby naruszenie przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych, poza przypadkami, gdy będzie wynikiem zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających odniesienie do udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, a bez jej dokonania niemożliwym byłoby dalsze wykonywanie zamówionej usługi. 4. Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy zmiany w posiadanym majątku, sum ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności, ilości osób objętych ubezpieczeniem, okresów trwania ochrony ubezpieczeniowej. Dopuszcza również możliwość zmiany zakresów rzeczowych udzielanej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany umowy zawartej w niniejszym postępowaniu. 5. Strona powołująca się na okoliczność uzasadniającą zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest powiadomić pisemnie drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej zaistnienia, występując o dokonanie zmiany, a Strony w terminie 7 dni podpiszą aneks uwzględniający uzgodnione zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zatrudnienie osób na umowę o pracę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Realizacja zamówienia na usługi ubezpieczeniowe nie powoduje konieczności zatrudniania osób na umowę o pracę. Udzielanie przez zakład ubezpieczeniowy ochrony ubezpieczeniowej i ewentualna realizacja tej ochrony w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową ma charakter jednostkowy i incydentalny. Ochrona ubezpieczeniowa jako usługa nie jest świadczona przez osoby fizyczne, lecz przez podmiot prawa handlowego i jako taka nie wymaga w swej istocie zatrudniania osób na umowę o pracę. Analogicznie w przypadku zaistnienia szkody, osoby działające na zlecenie zakładu ubezpieczeń nie muszą pozostawać w stosunku pracy. Godziny pracy i sposób obsługi klientów wyznacza wykonawca.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenia majątkowe: - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym - Ubezpieczenie utraty zysku. - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności - Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw wypadków, - Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usług Assistance w trakcie podróży służbowych za granicą oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Zakres terytorialny: Dla ubezpieczeń majątkowych: Miejsca w których prowadzona jest działalność przez Zamawiającego, znajduje się posiadane mienie oraz każdorazowe miejsca, gdzie przebywają osoby działające w imieniu Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego – Europa, Ubezpieczenie mienia w transporcie - teren RP, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – cały świat, Ubezpieczenia NNW – siedziby Zamawiającego, Ubezpieczenia NNW i KL – teren całego świata, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek nagłego i niespodziewanego zdarzenia losowego. Niezależnie od warunków Wykonawcy ubezpieczenie nie może wyłączać ryzyk: ognia (pożaru) eksplozji (wybuchu) upadku statku powietrznego lub jego części, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, huraganu, opadów atmosferycznych jak deszcz, deszcz nawalny, skutków ciężaru i naporu śniegu, i gradu, powodzi, lawiny, upadek drzew, trzęsienia ziemi i zapadania się ziemi, osuwania się ziemi uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, szkody wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, działanie wód gruntowych. Wartość mienia na jedną lokalizację nie przekracza kwoty 100.000.000 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7, 66515410-0, 66516000-0, 66516400-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-06
data zakończenia: 2020-02-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Akceptacja klauzul fakultatywnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy - oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (dotyczy zadania nr 1). W celu należytej oceny ryzyka, Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w Archiwum Filmowym 2, ul. Wałbrzyska 6/12
, 02-739 Warszawa
 - budynek w użytkowaniu Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 16.01.2018 r. o godz. 12:00.


Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenia komunikacyjne: - Ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenie od kradzieży, - Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, - Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów. - Ubezpieczenia Assistance na terenie Europy Zakres terytorialny: Dla ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenie od kradzieży – Europa, Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów – zgodnie z zakresem terytorialnym OC, Ubezpieczenia Assistance – zgodnie z zakresem terytorialnym AC.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514000-6, 66514110-0, 66516100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-06
data zakończenia: 2020-02-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Akceptacja klauzul fakultatywnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Czy jezeli mam staly dochod 2700zl netto ale jest on niestety NIEUDOKUMENTOWANY - ze wzgledu na komornika - czy moge starac sie o pozyczke? Jezeli tak to na jakich zasadach?
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI