Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLegnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-01-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyLegnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504405-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504405-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 39008153600000, ul. ul. Nowodworska  60 , 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8566350, e-mail m_muszynska@lpgk.pl; b_pierzga@lpgk.pl; m_pietrak@lpgk.pl, faks 76 8566355.
Adres strony internetowej (URL): www.lpgk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.lpgk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, I piętro) mieszczącej się pod wskazanym niżej adresem.
Adres:
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Numer referencyjny: NZP/DE/1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne (pojazdów mechanicznych) Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Informacja n/t parametrów ryzyka (szkodowości) znajduje się w załączniku K2 do SIWZ. Poniżej znajduje się szczegółowy opis czterech pakietów ubezpieczeniowych składających się na kompletny przedmiot zamówienia. PAKIET I: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu. Minimalne sumy gwarancyjne: 1)w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro na każde zdarzenie, 2)w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro na każde zdarzenie. PAKIET II: Ubezpieczenie Auto Casco. Zakres ubezpieczenia AC: Ubezpieczenie obejmuje szkody w pojeździe, jego części lub wyposażeniu w związku z ruchem i postojem pojazdu na skutek: 1)nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, 2)uszkodzenia dewastacji (w tym również włamanie) dokonanego przez osobę bądź zwierzę, 3)zdarzeń losowych: pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi, działania temperatury, dymu lub czynnika chemicznego, 4)kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego zainstalowanego w pojeździe w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia, 5)uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zaboru bez zgody właściciela lub użytkownika w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. Wymagane warunki dodatkowe: 1)Rozliczenie szkody: na podstawie cenników obowiązujących u producentów pojazdów przy użyciu części oryginalnych lub w inny sposób nie powodujący utraty gwarancji na korozję pojazdu. 2)Wartość pojazdów: określona w Załączniku K1 do SIWZ – Wykaz pojazdów. 3)Wykupiony udział własny i amortyzacja. 4)Brak franszyzy integralnej. 5)Brak franszyzy redukcyjnej. 6)Stała wartość sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. Klauzule obligatoryjne: 1)Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia AC i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 2)Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie: Ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. 3)Klauzula szybkiej likwidacji szkód: Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na dwa dni robocze, przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. 4)Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. PAKIET III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. Zakres ubezpieczenia: Trwały uszczerbek na zdrowiu oraz zgon na skutek nieszczęśliwego wypadku mający związek z użytkowaniem pojazdu (świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku, świadczenie z tytułu zgonu 100% sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na miejsce w pojeździe. Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. PAKIET IV: Ubezpieczenie Assistance, obejmujące co najmniej: 1)usługę holowania pojazdu w razie jego wypadku lub awarii bez względu na miejsce zdarzenia na terenie RP na odległość co najmniej 150 km, licząc od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania. 2)usługę bezpłatnego wynajmu pojazdu zastępczego w razie jego wypadku lub awarii bez względu na miejsce zdarzenia na terenie RP na okres co najmniej 7 dni. Usługa jest obligatoryjna dla pojazdu VW PASSAT o nr rej. DL3830A (poz. 66 w Załączniku K1 do SIWZ). Umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowe) zostaną zawarte i zrealizowane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Pana Roberta Borzycha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Brokerska Robert Borzych z siedzibą w Legnicy przy ul. Mickiewicza 10, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. Wykonawca zapłaci brokerowi wynagrodzenie kurtażowe wg zwyczajowo obowiązujących stawek. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie usług ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516100-1
66514110-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie usług ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a w szczególności posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1170 z późn. zm.) lub art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015r., poz. 1206 z późn. zm.) przez Komisję Nadzoru Finansowego lub przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w przypadku wydania zezwolenia przed dniem 1 stycznia 2004r., zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r.o działalności ubezpieczeniowej w powiązaniu z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28.08.1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.), a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem 28 lipca 1990r.- decyzję Ministra Finansów o wydaniu zgody na utworzenie zakładu ubezpieczeń wydaną na podstawie ustawy z dnia 20.09.1984r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1984r., Nr 45, poz. 242 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej (np. zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego). Przedstawiony przez Wykonawcę dokument winien potwierdzać posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
Informacje dodatkowe Wykonawca winien dysponować dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, tj. zezwoleniem na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem 28.07.1990r.- decyzję Ministra Finansów o wydaniu zgody na utworzenie zakładu ubezpieczeń lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej (np. zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego).
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada zdolności techniczne i zawodowe zapewniające wykonanie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. 2)Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego lub przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem 28.07.1990r.- decyzji Ministra Finansów o wydaniu zgody na utworzenie zakładu ubezpieczeń lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej (np. zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga od Wykonawcy przedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) dla wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub wydruku ze strony internetowej Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza przedłożenie innego dokumentu niż wskazany powyżej (np. Szczególne Warunki Ubezpieczenia).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Formularz ofertowy, sporządzony według Załącznika nr 1 do SIWZ. 2)W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika załącza on dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 3)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię). W pełnomocnictwie Wykonawcy ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 4)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Klauzula fakultatywna 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy nr NZP/DE/1/2018 stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W okresie obowiązywania umowy warunki ubezpieczenia nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt XVII.3 - XVII.5 SIWZ. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej: 1)rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się, bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego w SIWZ, 2)zmiana ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacje i ulepszenia środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji- poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia, 3)likwidacja środków trwałych, 4)zmiany wartości pojazdu w ubezpieczeniu AC (weryfikacja do bieżącej wartości rynkowej) w momencie zawierania poszczególnych umów ubezpieczenia z jednoczesną rekalkulacją składki adekwatną do tej wartości, 5)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian przepisów prawnych, 6)korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, 7)zmiana wysokości sumy ubezpieczenia / sumy gwarancyjnej, 8)zmiana brokera ubezpieczeniowego prowadzącego obsługę Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1)w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt XVII.3 SIWZ, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 2)w przypadku zmiany:a)stawki podatku od towarów i usług (w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług), b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi jedna z wyżej wymienionych zmian z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej albo zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeszcze nie dokonano. 5.Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 6.Wszelkie zmiany umowy dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umów indywidualnych (polis ubezpieczeniowych) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie płytek, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie płytek (gres, na ścianach do wysokości 2 m, 30x60 cm, około 1200 m2, na podłogach 60x60 cm, około 200 m2 - z powierzonego materiału) oraz szpachlowanie ubytków+ malowanie wnętrz, około 2500 m2 (biały lub szary), z powierzonego materiału; Obiekt sportowy. Więcej informacji udzielę telefonicznie.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa świetlic wiejskich w Gminie Juchnowiec Kościelny
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Legnica: Oznakowanie pionowe - bieżące utrzymanie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: UBEZPIECZENIE FILMOTEKI NARODOWEJ - INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI