Zorganizowanie kolonii dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zorganizowanie kolonii dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie w roku 2018
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSławków
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-01-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-04
 • Numer ogłoszenia500009-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500009-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie: Zorganizowanie kolonii dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie, krajowy numer identyfikacyjny 73183800000, ul. Browarna  55 , 41-260   Sławków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 29 31 039, , e-mail sekretariat@sp.slawkow.pl, , faks 32 26 09 856.
Adres strony internetowej (URL): sp.slawkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.sp.slawkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.sp.slawkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
Adres:
Szkoła Podstawowa nr1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie, ul. Browarna 55, 41-260 Sławków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie kolonii dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie w roku 2018
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zorganizowanie kolonii dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie w roku 2018” do miejscowości położonej nad Morzem Bałtyckim ( województwo zachodniopomorskie – wybrzeże środkowe ), w tym przewóz uczniów autokarem ze Sławkowa do miejsca pobytu i z powrotem. 3.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przewidywana liczba uczniów - 102. Rzeczywista liczba uczniów może ulec zmianie (zmniejszeniu) z przyczyn losowych. Dokładna liczba uczestników zielonej szkoły zostanie podana 7 dni przed planowanym wyjazdem. Wykonawca zapewnia pomniejszenie kosztów pobytu uczestnika o niewykorzystane dni pobytowe wynikające z konieczności skrócenia pobytu dziecka na zielonej szkole (np. choroba dziecka lub sytuacja losowa uniemożliwiająca korzystanie z wypoczynku) a) zapewnienie bezpłatnego pobytu kadry, tj. kierownik + jeden opiekun na 10 uczniów, b) zapewnienie opiekuna do pełnienia dyżurów nocnych -1 opiekun na piętro; na okres trwania zielonej szkoły, posiadającego uprawnienia do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi (np. kurs wychowawcy kolonijnego), c) czas trwania wypoczynku 14 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu), w tym 13 noclegów. 3.2. Wymagania co do obiektu: a) obiekt położony w bliskiej odległości od Morza Bałtyckiego, w województwie zachodniopomorskim – wybrzeże środkowe b) obiekt nowy lub po generalnym remoncie ( zakończonym nie później niż w roku 2014), ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę (monitorowany), teren wokół ośrodka powinien być zagospodarowany, bezpieczny i zielony, c) budynki wolnostojące, całoroczne, ogrzewane przez system centralnego ogrzewania, W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury) Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń w których zakwaterowani będą uczestnicy, centralnym ogrzewaniem, bez naliczania dodatkowych kosztów, d) wymagane jest zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku na parterze oraz pierwszym piętrze bez dzielenia piętra z inna grupą ( szkołą), e) wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego, parter lub pierwsze piętro , f) zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych o jednakowym standardzie dla całej grupy, z pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Pokoje wyposażone w pojedyncze łóżka, szafę ubraniową, stolik, krzesła, szafki nocne, telewizor. Rozmieszczenie mebli powinno zapewniać swobodny dostęp do przechowywanych rzeczy, swobodne poruszanie się po pomieszczeniu. Niedopuszczalne jest blokowanie przejść i drzwi. Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe, rozkładane tzw. dostawki, g)sprzątanie pokoi i łazienek co drugi dzień, h) wymagane są oddzielne pokoje 1-2 osobowe z łazienką dla wychowawców , i) zapewnienie ogrzewania budynku w dni chłodne, j) stołówka w budynku ośrodka (dopuszcza się usytuowanie stołówki na terenie obiektu), cała grupa stołuje się na jednej zmianie, k)obiekt winien być wyposażony w salę TV, salę dyskotekową, salę rekreacyjną mieszczącą sprzęt typu: bilard, piłkarzyki, stoły do ping- ponga itp., l) na terenie obiektu powinny znajdować się boiska do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), nowoczesne dwa place zabaw z atestami, zadaszone miejsce na ognisko m) basen na ternie ośrodka lub w bliskiej odległości od ośrodka n) pomoc pracowników ośrodka przy wnoszeniu i wynoszeniu bagaży. 3.3 Wymagania co do transportu Zapewnienie w obie strony, zgodnie z ustalonym harmonogramem, czystego, sprawnego technicznie autokaru klasy LUX o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, WC - sprawne, pasy bezpieczeństwa, sprzęt DVD), spełniającego wszelkie wymogi zezwalające na przewóz dzieci, a) zapewnienie obsługi dwóch kierowców, b) zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji, c) w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt – czas podstawienia zastępczego pojazdu najpóźniej do 5 godzin po stwierdzeniu awarii. W przypadku konieczności postoju dłuższego niż 2 godziny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłku i napojów, d) w przypadku awarii klimatyzacji koszt transportu zostanie obniżony o 10% proporcjonalnie do długości trasy, e) poniesienie przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z realizacją usługi transportu ( w szczególności: koszty parkingów, płatnych przejazdów, koszty delegacji kierowcy, koszty postojów, koszty noclegu i wyżywienia kierowców), f) Zleceniobiorca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem świadectwa dopuszczalności pojazdu do ruchu drogowego, dokumentu potwierdzającego ostatnie badanie techniczne oraz potwierdzenia przeglądu sprawności pojazdu wystawionego w dniu wyjazdu. g) opieka pilota podczas podróży autokarem 3.4. Wymagania co do wyżywienie: Wyżywienie 4 x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek ,kolacja), - śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego , - obiad podany w porze kolacji w przypadku wycieczki całodniowej, - suchy prowiant na drogę powrotną i podczas wycieczek całodniowych, - żywienie rozpoczęte ciepłą kolacją w dniu przyjazdu a zakończone śniadaniem w dniu wyjazdu, - zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów i pieczywa z dżemem, - możliwość dostosowania posiłków dla dzieci będących na diecie wynikającej z alergii pokarmowych lub innych uwarunkowań zdrowotnych. Posiłki mają być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości jak i wartości odżywczych, przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r . 3.5. Wymagania co do programu rekreacyjno-sportowego: 3.5.1. Program animacyjny prowadzony przez wykwalifikowanych animatorów; - zajęcia sportowe ( np: gry zespołowe , elementy lekkiej atletyki , olimpiada kolonijna, nauka pływania , itp. ) - zajęcia edukacyjne (np: możliwość uczestniczenia w spektaklu teatralnym, możliwość wyświetlania filmów dla dzieci , zajęcia plastyczne , konkurs – np. piosenki , wiedzowy , Neptunalia- chrzest morski , itp. ) 3.5.2. Wycieczki autokarowe - zorganizowanie co najmniej jednej całodniowej wycieczki autokarowej z licencjonowanym przewodnikiem, opłaconymi biletami wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty w trakcie wycieczki + rejs statkiem (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zmiana terminu wycieczek ) Program wycieczek ma być atrakcyjny i zagospodarowany czasowo. 3.5.3. Zorganizowanie co najmniej czterech zajęć na basenie krytym ( kąpiel pod opieką ratownika WOPR ) , basen na terenie ośrodka lub w okolicy ośrodka 3.5.4. Zorganizowanie minimum 3 dyskotek w ośrodku 3.5.5. Zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek lub grilla (poza planowanym posiłkiem) 3.5.6. Zapewnienie dla każdego uczestnika Zielonej Szkoły czapeczki, dyplomu oraz drobnego upominku Rezydent na wyłączność grupy podczas całego pobytu od dnia wyjazdu do dnia powrotu 3.6.Wymagania co do opieki medycznej: 3.6.1.Zapewnienie całodobowej opieki medycznej, tj. pielęgniarki na wyłączność grupy na miejscu 24 h na dobę, lekarza-na każde wezwanie, 3.6.2.W przypadku chorego dziecka opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka, a dziecko przebywa w izolatce 3.6.3.Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodnia lub szpital) bezpłatnym transportem, 3.6.4.Wykonawca zapewnia podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i środki opatrunkowe, 3.6.5.Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikom zielonej szkoły odpowiednich leków. 3.7.Pozostałe warunki zamówienia: 3.7.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży, w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie; 3.7.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za warunki BHP i P/poż. na obiekcie Powyższe wymogi zostały wkalkulowane w cenę jednego skierowania.

II.5) Główny kod CPV: 55240000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63510000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawicający zamierza powierzyć Wykonawcy wykonanie zadania w przewidywanym terminie przypadającym między 21.05.2018 a 20.06.2018 przez czas trwania wypoczynku określonym w rozdziale III pkt 3.1 ppkt c) SIWZ. ( czas trwania wypoczynku 14 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu), w tym 13 noclegów )
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: Wpis do rejestru - zezwolenie na prowadzenie działalności Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016 poz. 1829) oraz ustawy o usługach turystycznych tj. (Dz.U. 2016 poz. 187, z późniejszymi zmianami).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej 2 usługi na organizację kolonii śródrocznych lub innej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy lub zimowiska) o wartości brutto min. 100 000 zł każda. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć : Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 usługi, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług (np. referencje) potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie - załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Kadra techniczna: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć : a)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: -pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h na dobę na terenie ośrodka, - opiekun pełniący dyżur nocny, - animator z ramienia biura, - rezydent z ramienia biura, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (muszą posiadać przynajmniej minimalne kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości) niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ. b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje -załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tj. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (Pisemne oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5 do SIWZ, c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ, d) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu (np. referencje) potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 7 do SIWZ, e) projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ, f) wykaz osób upoważnionych do podpisania oferty/ umowy – załącznik nr 9 do SIWZ, g) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta wykonawcy wg wzoru załączonego do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli – zał. nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń – na formularzu oferty – zał. nr 1 do SIWZ 3. Charakterystykę przedmiotu zamówienia w formie opisowej: 3.1. Obiekt - w celu potwierdzenia, że oferowane usługi (standard obiektu) odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający wymaga: a) min. 2 zdjęcia budynku z zewnątrz w różnych ujęciach, min. 2 zdjęcia wnętrza budynku (korytarze, hol itp.) min. 3 zdjęcia wnętrz pokojów, w których będą zakwaterowani uczestnicy wyjazdu min. 2 zdjęcia sanitariatów min. 2 zdjęcia jadalni w różnych ujęciach (wewnątrz) min. 2 zdjęcia świetlicy , sali rekreacyjnej oraz sali lekcyjnej w różnych ujęciach (wewnątrz) min. 2 zdjęcia placów zabaw min. 2 zdjęcia boiska/boisk min. 2 zdjęcia basenu (na terenie ośrodka lub w bliskiej odległości od ośrodka) Zdjęcia należy złożyć wraz z ofertą. Mogą być one również dołączone do oferty w formie folderu, w wersji elektronicznej, na nośniku CD/DVD b) rzutu piętra/pięter , na których widoczne będzie rozmieszczenie pokoi dla naszej grupy (z podaniem ilości dzieci w każdym pokoju) . Rzut należy złożyć wraz z ofertą 3.2. Program rekreacyjno-sportowy - w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający wymaga opisania: a) programu animacyjnego prowadzonego przez wykwalifikowanych animatorów: • zajęć sportowych • zajęć edukacyjnych b) co najmniej czterech zajęć na basenie krytym na terenie obiektu lub w bliskiej odległości od obiektu c) programu co najmniej jednej wycieczki autokarowej : • całodniowych wycieczek autokarowych z licencjonowanym przewodnikiem, opłaconymi biletami wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty w trakcie wycieczki + rejs statkiem ) - w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zmiana terminu wycieczek 4. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika dodatkowo do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo uprawniające do powyższej czynności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Położenie obiektu 30,00
Program rekreacyjno-sportowy 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienia nietypowych dla polskiego klimatu warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zamówienia, np. gradobicia, trąby powietrzne, c) wystąpienia masowych zachorowań wśród uczniów, powodujące niemożliwość ich uczestniczenia w wyjeździe we wskazanym terminie. 2.Zamawiającemu przysługuje prawo wnioskowania o zmiany postanowień zawartej umowy: 2.1. w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów, 2.2. zmiany wysokości stawki podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2.3. Zamawiający na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu może ograniczyć liczbę miejsc w danym turnusie, o czym zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie.(nie dotyczy wypadków losowych). 2.4. Dokonanie zmiany umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wskazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. 2.5. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację jachtu - Mikołów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania20-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam mały jacht bez masztu do renowacji, drobnych poprawek. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI