Zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz usługi dodatkowe dla uczestników uroczystości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz usługi dodatkowe dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 roku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-10
 • Numer ogłoszenia503424-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503424-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: Zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz usługi dodatkowe dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, krajowy numer identyfikacyjny 01205270800000, ul. ul. Wspólna  2/4 , 00926   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6619019, e-mail michal.tucholski@udskior.gov.pl; micjal.holeksa@udskior.gov.pl, faks 022 6619073.
Adres strony internetowej (URL): www.kombatanci.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urząd/zamówienia-publiczne/bieżące.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe , osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Punkcie Informacyjnym Urzędu (wejście od ul. Żurawiej).
Adres:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz usługi dodatkowe dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 roku.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 roku. Delegacja w składzie 66 osób z Polski. 66-osobowa delegacja przybędzie samolotem specjalnym z Warszawy w dniu 11 marca 2018 r. na lotnisko w Tel-Awiwie (Port lotniczy Tel Awiw-Ben Gurion). Planowany odlot delegacji samolotem specjalnym w dniu 15 marca z lotniska w Tel-Awiwie (Port lotniczy Tel Awiw-Ben Gurion). 1. Transport w dniach 11-15 marca 2018 r. poprzez 2 autokary turystyczne, wysokopodłogowe, klimatyzowane, o pojemności od 36 do 50 osób, dla 66-osobowej delegacji - rok produkcji: nie starsze niż z 2012 r., z kierowcami znającymi, w stopniu komunikatywnym, j. angielski: 2. Zakwaterowanie Zakwaterowanie dla 66 osobowej delegacji w hotelach o kategoryzacji nie mniejszej niż 4 gwiazdki według wymogów kategoryzacji hoteli obowiązującej w Polsce. Hotele powinny posiadać podjazdy dla wózków inwalidzkich do recepcji hotelu. Zakwaterowanie w dniach: - 11/12 i 12/13 marca 2018 r. - noclegi w Tyberiadzie (dwie doby hotelowe). Zakwaterowanie w jednym hotelu w 25 pokojach dwuosobowych i 16 pokojach jednoosobowych. Każdy pokój dwuosobowy wyposażony w dwa oddzielne łóżka jednoosobowe. W cenie wszystkich pokoi śniadanie w formie międzynarodowego bufetu śniadaniowego. - 13/14 i 14/15 marca 2018 r. - noclegi w Jerozolimie(dwie doby hotelowe). Zakwaterowanie w 25 pokojach dwuosobowych i 16 pokojach jednoosobowych. Każdy pokój dwuosobowy wyposażony w dwa oddzielne łóżka jednoosobowe. W cenie wszystkich pokoi śniadanie w formie międzynarodowego bufetu śniadaniowego. Wszystkie pokoje w dniach klimatyzowane i wyposażone w: łazienkę (prysznic/wanna, WC), klimatyzację, telefon, TV-sat, zestaw do przygotowania kawy i herbaty, suszarki do włosów, radio, sejf i mini bar (płatny). 24-godzinna recepcja, windy, bankomat, restauracja główna, bezpłatny bezprzewodowy internet w recepcji hotelu. Na terenie hotelu parking. Zamawiający dopuszcza możliwość podzielenia delegacji na dwa hotele. W przypadku podziału delegacji na dwa hotele wykonawca zapewni hotele o tym samym standardzie dla obu części delegacji oraz podział delegacji w proporcjach w przybliżeniu 50/50. 3. Wyżywienie: Kolacje: W dniach 11, 12, 13, 14 marca 2018 r.: kolacja bufetowa dla 66 osób składająca się z bufetu zimnego, bufetu gorącego oraz bufetu ciast, deserów i owoców oraz wody gazowanej, wody niegazowanej, soków owocowych, kawy i wyboru herbat. Kolacje bufetowe w restauracjach hotelowych, w hotelach zakwaterowania dla 66 osób lub z wykorzystaniem pobliskiej infrastruktury gastronomicznej. Możliwość rozdzielenia delegacji zgodnie z zakwaterowaniem w przypadku bufetów kolacyjnych w hotelach zakwaterowania. Zaoferowana restauracja powinna być klimatyzowana. Obiady: Obiady serwowane w dniach 12, 13, 14 dla 66 osób, a w dniu 15 marca 2018 r. dla 80 osób. Obiady składające się z 3 dań, I i II danie oraz deser oraz napoje-kawa, herbata, soki, woda. I i II danie na ciepło. Zaoferowana restauracja powinna być klimatyzowana i udostępniona na wyłączność (na czas trwania obiadu w sytuacji spożywania obiadu poza hotelem zakwaterowania). Obsługa kelnerska winna spełniać wymóg estetycznego jednolitego ubioru. Obiady: a) w dniu 12 marca w restauracji w Banjas lub okolicy (brak możliwości rozdzielenia delegacji); b) w dniu 13 marca w restauracji w okolicach Latrun/lub na trasie pomiędzy Latrun a Jerozolimą (brak możliwości rozdzielenia delegacji); c) w dniu 14 marca w hotelu zakwaterowania w Jerozolimie lub w restauracji w Jerozolimie (brak możliwości rozdzielenia delegacji w przypadku restauracji poza hotelem); d) w dniu 15 marca w hotelu zakwaterowania w Jerozolimie lub w restauracji w Jerozolimie (brak możliwości rozdzielenia delegacji w przypadku restauracji poza hotelem). Inne usługi: 1. Zapewnienie biletów/innych opłat i uzgodnienie wstępu delegacji do miejsc zgodnie z programem; 2. Dostawa napojów chłodzących dla delegacji 66 osobowej – butelki o pojemności 0,5 l w ilości 2 litrów wody niegazowanej na osobę – 132 litry dziennie w dniach 12, 13, 14 marca oraz 1 litra wody niegazowanej na osobę - 66 litrów w dniach 11 i 15 marca 2018 r. Woda powinna się znajdować codziennie rano w lukach bagażowych pojazdów; 3. Zorganizowanie nagłośnienia w czasie obiadu w dniu 15.03.2018 r. Wykonawca powinien zapewnić minimum 2 mikrofony bezprzewodowe i dwa głośniki (o mocy wystarczającej do nagłośnienia sali wybranej przez wykonawcę) wraz z ciągłą obecnością na miejscu osoby do obsługi technicznej. Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca oferując usługę wyżywienia poza obiektami hotelowymi winien dokonać wyboru lokalu gastronomicznego posiadającego podjazdy do restauracji dla wózków inwalidzkich, w tym toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 2. Wykonawca zapewni stałą, całodobową opiekę rezydenta (opiekuna) z biegłą znajomością języków polskiego i angielskiego (mile widziany język hebrajski). 3. Koszt ubezpieczenia członków delegacji ponosi Zamawiający. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z wykorzystania środków transportu (wyżywienie i zakwaterowanie kierowców, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, zezwolenia na wjazd w teren z ograniczonym prawem ruchu autokarowego itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 55000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60172000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-03-11   lub zakończenia: 2018-03-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, co oznacza prowadzenie działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.). Wykonawca spełni powyższy warunek, gdy wykaże, że posiada uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 400.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – przy wykonywaniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 imprez turystycznych polegających na świadczeniu za granicą - na terenie państw należących do Unii Europejskiej (z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i/lub Izraela - usług zakwaterowania, wyżywienia i transportu osobowego, z których cena umowna każdej była nie niższa niż 200 000 złotych brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku opisanego w ust. 2.1.2 pkt 1) SIWZ Zamawiający wymaga złożenia zaświadczenia/potwierdzenia wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, jeśli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych i tym samym prowadzi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 ze zm.). W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku opisanego w ust. 2.1.2 pkt 3 Zamawiający wymaga złożenia wykazu usług z wyszczególnieniem nazwy zleceniodawcy usługi, kraju świadczenia usług, wartości usług, okresu wykonywania usługi wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Formularz wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku opisanego w ust. 2.1.2 pkt 2 Zamawiający wymaga złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa o numerze: 89 1010 1010 0050 4713 9120 0000 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Wypłata 15 % kwoty określonej w ust. 1 w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, bądź w przypadku wystąpienia podwykonawcy – oświadczenia podwykonawcy, potwierdzającego dokonanie rezerwacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie rezerwacji (np. wydrukiem potwierdzenia rezerwacji dokonanej on-line bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), jeśli Wykonawca takimi dysponuje.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Udogodnienia związane z hotelami i restauracjami 30,00
Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam zajęć z tańcem Rock&Roll'owym, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, Chciałbym dowiedzieć się czy w nadchodzącym czasie planowane jest uruchomienie grupy Rock & Roll od podstaw? Zarówno moja partnerka jak i ja nie chcielibyśmy przegapić pierwszych kilku zajęć z uwagi na brak doświadczenia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy honorują Państwo karty Multisport? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź, Z wyrazami szacunku,
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI