„Organizacja wycieczek szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Drohiczynie w ramach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Organizacja wycieczek szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Drohiczynie w ramach realizacji projektu „Na falach nauki rozwijamy swe żagle – dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDrohiczyn
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół w Drohiczynie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia527896-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 527896-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Zespół Szkół w Drohiczynie: „Organizacja wycieczek szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Drohiczynie w ramach realizacji projektu „Na falach nauki rozwijamy swe żagle – dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie, jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych; Priorytet inwestycyjny 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej, jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Drohiczynie, krajowy numer identyfikacyjny 05213197700000, ul. ul. Warszawska  51 , 17-312  Drohiczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6557025, e-mail zsdrohiczyn@wp.pl, faks 85 6557025.
Adres strony internetowej (URL): www.zsdrohiczyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Oferty należy złożyć/przesłać na poniższy adres:
Adres:
Zespół Szkół w Drohiczynie ul.Warszawska 51 17-312 Drohiczyn (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Organizacja wycieczek szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Drohiczynie w ramach realizacji projektu „Na falach nauki rozwijamy swe żagle – dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie”.
Numer referencyjny: ZS.2600.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia polega na zorganizowaniu wycieczek szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Drohiczynie. • CZĘŚĆ 1 - Wyjazdy edukacyjne kilkudniowe uczestników projektu „Na falach nauki rozwijamy swe żagle – dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie” rozwijających kompetencje kluczowe naukowo-techniczne oraz świadomości i ekspresji kulturowej. • CZĘŚĆ 2 - Wyjazdy edukacyjne jednodniowe uczestników projektu „Na falach nauki rozwijamy swe żagle – dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie” rozwijających kompetencje kluczowe naukowo-techniczne oraz świadomości i ekspresji kulturowej.

II.5) Główny kod CPV: 63511000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63500000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-08

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2361 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na zorganizowaniu wyjazdu edukacyjno (wycieczki szkolnej) dla co najmniej 40 osób każdy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – warunki określone w pkt III.1 winni spełniać łącznie. Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi stanowiące przedmiot zamówienia, do realizacji, których te zdolności są wymagane Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z punktami SIWZ 6.7Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 6.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymaganych od wykonawcy w pkt 6.7. 6.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym w terminie, jak dla dokumentów, o których mowa w pkt 6.9. 6.11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie zgodnie treścią Załącznika nr 4 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z punktami SIWZ 6.6.1. koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2361 z późn. zm.); 6.6.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, na załączniku zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, (jeżeli dotyczy). Przedstawiony dokument winien zawierać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
doświadczenie koordynatora 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników danej wycieczki; 2) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia; 3) terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku konieczności zsynchronizowania terminów Wycieczek z innymi działaniami realizowanymi w projekcie albo spowodowanej czynnikami obiektywnymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie ustalonym czasie; 4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, zgodnie z wprowadzonymi przepisami; 5) zmiany osoby pełniącej funkcję Koordynatora wycieczek zgodnie z opisem zawartym w § 6 umowy; 6) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych oraz do obowiązujących przepisów prawa; 7) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej i mającej wpływ na realizację umowy; 8) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 9) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 10) W przypadku zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w przedmiocie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego stosuje się zapisy art. 144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wyjazdy edukacyjne kilkudniowe uczestników projektu „Na falach nauki rozwijamy swe żagle – dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.5. „Zielona szkoła na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego” – 5 dniowy wyjazd edukacyjny uczestników zajęć rozwijający kompetencje kluczowe naukowo-techniczne oraz świadomości i ekspresji kulturowej. Termin wykonania zamówienia dla części 1: okres od 20.05.2019 r. – do 08.06.2019 r. w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zorganizowanie w podanym okresie 1 wycieczki 5 – dniowej do Tatrzańskiego Parku Narodowego i okolic, zgodnie z poniższym opisem. Miejsce wyjazdu i powrotu: Drohiczyn ul. Warszawska 51 (zatoka autobusowa przy Zespole Szkół w Drohiczynie). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom i opiekunom wycieczki wyżywienie (śniadania, obiady (dwudaniowe) z deserem lub obiadokolacje (dwudaniowe) oraz prowiant (pieczywo z dodatkami oraz napoje) w okresie trwania wycieczki zgodnie z planem oraz jednego obiadu z daniami regionalnymi w Zakopanem w restauracji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom i opiekunom wycieczki bilety wstępu do zaplanowanych do zwiedzenia miejsc zgodnie z przedstawionym planem wycieczki. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z organizacja wycieczki wskazane w opisie wycieczki tj. (koszty transportu, opiekę nad uczestnikami wycieczki, koszt zakupu biletów wstępu do zwiedzanych miejsc, koszt usługi przewodników po zwiedzanych miejscach, ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyżywienie, noclegi itp.). Opis wycieczki: L.p. Nazwa zadania Termin Ilość uczniów/ opiekunów 1. Tatrzański Park Narodowy i okolice. 20.05.2019 r. 08.06.2019 54 uczniów 6 opiekunów Harmonogram wycieczki 5-dniowej. I Dzień - Zbiórka uczestników wycieczki - Przejazd na trasie Drohiczyn – Wieliczka (suchy prowiant na czas podróży) - Obiad - Zwiedzanie kopalni w Wieliczce - Kolacja - Nocleg w Krakowie II Dzień - Śniadanie - Wyjazd do Zakopanego - Obiad - Zwiedzanie Zakopanego - Kolacja - Nocleg w Zakopanem III Dzień - Śniadanie - Zwiedzanie Zakopanego - Obiad - Zwiedzanie - Kolacja - Nocleg w Zakopanem IV Dzień - Śniadanie - Zwiedzanie - Obiad - Przejazd do Krakowa - Nocleg w Krakowie - Kolacja V Dzień - Śniadanie - Zwiedzanie Krakowa - Obiad - W drodze powrotnej zwiedzanie Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze. - Powrót do Drohiczyna. Minimalny zakres wycieczki: 1. Zakopane zwiedzanie następujących atrakcji z przewodnikiem: • Skocznia narciarska Wielka Krokiew (wjazd i zjazd) • cmentarz na Pęksowym Brzysku, • sanktuarium na Krzeptówkach, • Muzeum Tatrzańskie – zwiedzanie z przewodnikiem, • Krupówki, • Wjazd i zjazd na Kasprowy Wierch, • zabawa w termach lub aquaparku w ( minimum 2 godziny), • zajęcia edukacyjne w Tatrzańskim Parku Narodowy połączone z przejściem po szlaku górskim, • wjazd i zjazd na Gubałówkę z Szymoszkowej Polany. 2. Wieliczka: • Zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce z przewodnikiem. 3. Kraków zwiedzanie następujących atrakcji z przewodnikiem: • Droga Królewska - Pomnik Grunwaldzki, Barbakan, ul. Floriańska, ul. Kanonicza, Dom Długosza, Rynek Główny, Sukiennice, Wieża Ratuszowa, Kościół Mariacki (Ołtarz Wita Stwosza), Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. • Wzgórze Wawelskie - Katedra (Krypty, Dzwon Zygmunta), Skarbiec, Komnaty 4.6. Zajęcia na terenie Biebrzańskiego i Wigierskiego Parku Narodowego. Termin wykonania zamówienia dla części 1: okres od 20.05.2019 r. – do 08.06.2019 r. w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zorganizowanie w podanym okresie 1 wycieczki 2 – dniowej do Biebrzańskiego i Wigierskiego Parku Narodowego, zgodnie z poniższym opisem. Miejsce wyjazdu i powrotu: Drohiczyn ul. Warszawska 51 (zatoka autobusowa przy Zespole Szkół w Drohiczynie). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom i opiekunom wycieczki wyżywienie (śniadania, obiady lub obiadokolacje (dwudaniowe) oraz prowiant (pieczywo z dodatkami oraz napoje) w okresie trwania wycieczki zgodnie z planem. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom i opiekunom wycieczki bilety wstępu do zaplanowanych do zwiedzenia miejsc zgodnie z planem wycieczki. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z organizacja wycieczki wskazane w opisie wycieczki tj. (koszty transportu, opiekę nad uczestnikami wycieczki, koszt zakupu biletów wstępu do zwiedzanych miejsc, koszt usługi przewodników po zwiedzanych miejscach, ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyżywienie, noclegi). Opis wycieczki: L.p. Nazwa zadania Termin Ilość uczniów/ opiekunów 1. Wycieczka edukacyjna do Biebrzańskiego i Wigierskiego Parku Narodowego. 20.05.2019 r. – 08.06.2019 r. 54 uczniów 4 opiekunów Plan wycieczki 2-dniowej. I Dzień 1. Zbiórka uczestników wycieczki 2. Przejazd na trasie Drohiczyn - Wigierski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy - zajęcia dla całej grupy (charakterystyka parku, termin i cel jego utworzenia, zasoby objęte ochrona i ich znaczenie), zwiedzanie sali ekspozycyjnej WPN. 3. Zajęcia edukacyjne (zajęcia każdej z grup odbywają się równocześnie). − IV- VI - temat zajęć - „ Laboratorium młodego biologa”, − KL. VII- VIII- temat zajęć - „ Życie w kropli wody” − Gimnazjum- temat zajęć - „Co żyje w jeziorze?” 4. Obiad 5. Rejs statkiem po jeziorze Wigry. 6. Klasztor Kamedułów. 7. Przejazd do Augustowa – nocleg z kolacją w Augustowie. II Dzień 1. Śniadanie. 2. Biebrzański Park Narodowy - zajęcia dla całej grupy (charakterystyka parku, termin i cel jego utworzenia, zasoby objęte ochroną i ich znaczenie), zwiedzanie sali ekspozycyjnej BPN. 3. Zajęcia edukacyjne - Kl. IV - VI - temat zajęć „ Ślady zwierząt” - KL. VII- VIII - temat zajęć „ Wody rzeki Biebrzy” - Gimnazjum - temat zajęć „ Ptaki biebrzańskich bagien” – obserwacje terenowe ( zajęcia każdej z grup odbywają się równocześnie). 4. Obiad. 5. Zwiedzanie Muzeum Wilka – Kapice, 6. Zwiedzanie twierdzy Osowiec. 7. Powrót do Drohiczyna. 4.7. Minimalne wymagania warunków pobytowych: a) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania noclegów, wyżywienia, dojazdów do zwiedzanych obiektów dla grupy uczniów i uczennic oraz ich opiekunów zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 4.4. b) Wykonawcę zobowiązuje się dostarczyć przed podpisaniem umowy szczegółowego programu wycieczki, który musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. c) W czasie wycieczki Wykonawca zorganizuje noclegi dla uczestników w pokojach 2-3 lub 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic). Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe rozkładane tzw. dostawki. Cała grupa musi być zakwaterowana w jednym ośrodku, zamawiający wyklucza możliwość podziału grupy na nocleg pomiędzy różne miejsca zakwaterowania. Zamawiający wyklucza możliwość noclegu w hostelach, bursach szkolnych, hotelach robotniczych. d) Opiekunom grupy, kierowcy oraz pilotowi wycieczki Wykonawca zobowiązuje się zapewnić osobne pokoje. e) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania wyżywienia dla uczestników w licencjonowanych punktach gastronomicznych zgodnie z opisem w punkcie 4.4. f) Rodzaj wyżywienia organizowanego przez Wykonawcę w czasie wyjazdów: śniadania, dwudaniowe obiady lub obiadokolacje, kolacje, prowiant zawierający pieczywo z dodatkami oraz napoje (woda, soki)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63500000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
doświadczenie koordynatora 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: • CZĘŚĆ 2 - Wyjazdy edukacyjne jednodniowe uczestników projektu „Na falach nauki rozwijamy swe żagle – dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie” rozwijających kompetencje kluczowe naukowo-techniczne oraz świadomości i ekspresji kulturowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyjazdy edukacyjne jednodniowe uczestników projektu Zespołu Szkół w Drohiczynie rozwijających kompetencje kluczowe naukowo-techniczne oraz świadomości i ekspresji kulturowej. Termin wykonania dla części 2: okres od 20.05.2019 r. – do 08.06.2019 r. w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie w podanym okresie 6 wycieczek jednodniowych, zgodnie z poniższym opisem. Miejsce wyjazdu i powrotu: Drohiczyn ul. Warszawska 51 (zatoka autobusowa przy Zespole Szkół w Drohiczynie). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom i opiekunom wycieczek wyżywienie (obiady) w czasie trwania wycieczki zgodnie z planem. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom i opiekunom wycieczek bilety wstępu do zaplanowanych do zwiedzenia miejsc zgodnie z planem wycieczek. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z organizacją wycieczek wskazanych w opisie wycieczki tj. (koszty transportu, opiekę nad uczestnikami wycieczki, koszt zakupu biletów wstępu do zwiedzanych miejsc, koszt usługi przewodników po zwiedzanych miejscach, ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyżywienie (obiad dwudaniowy). 1. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Planetarium w Warszawie oraz Instytutu MiGW w Warszawie. 20.05.2019 r. – 08.06.2019 r. 54 uczniów 4 opiekunów 1. Centrum Nauki Kopernik - stałe galerie(wystawy) - „Planetarium Niebo Kopernika 3D”(cała grupa) 2. Instytutu MiGW w Warszawie – zwiedzanie. 3. Wyżywienie: • 1 butelka wody niegazowanej 0,5 l na podróż na osobę, • 1 butelka soku 0,5 l na podróż na osobę, • obiad: 2 dania i deser 4. W drodze powrotnej we własnym zakresie KFC lub McDonalds. 2. Wycieczka do Instytutu Energii Atomowej w Świerku i Ogrodu botanicznego w Powsinie. 20.05.2019 r. – 08.06.2019 r. 54 uczniów 4 opiekunów 1. Instytut Energii Atomowej w Świerku: – zwiedzanie reaktora Maria z przewodnikiem, - zwiedzanie Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych z przewodnikiem. 2. Ogród botaniczny w Powsinie - zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem. 3. Wyżywienie: • 1 butelka wody niegazowanej 0,5 l na podróż na osobę, • 1 butelka soku 0,5 l na podróż na osobę, • obiad: 2 dania i deser. 4. W drodze powrotnej we własnym zakresie KFC lub McDonalds. 3. Wyjazd do Białowieskiego Parku Narodowego (przewodnik język. Angielski) 20.05.2019 r. – 08.06.2019 r. 30 uczniów 3 opiekunów 1) Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo Leśnego w Białowieskim Parku Narodowym (z przewodnikiem w języku angielskim). 2) Zwiedzanie Rezerwatu Żubrów z omówieniem oglądanych zwierząt i ich zwyczajów (z przewodnikiem w języku angielskim). 3) Wycieczka trasą edukacyjną Żubra (z przewodnikiem). 4) Pilot wycieczki posługujący się językiem angielskim. 5) Przewodnik posługujący się językiem angielskim, który spełni następujące kryteria: a) przedstawi wiadomości na temat zwiedzanych miejsc wymienionych w programie wycieczki w języku angielskim na poziomie A2 – B1 b) dostosuje stopień trudności przekazywanych informacji do wieku słuchaczy (12-15 lat) c) nawiąże łatwy kontakt z dziećmi i młodzieżą, tworząc atmosferę sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań i umiejętności językowych uczestników wycieczki. 6) Wyżywienie: • 1 butelka wody niegazowanej 0,5 l na podróż na osobę, • 1 butelka soku 0,5 l na podróż na osobę, • obiad: 2 dania i deser 4. Wyjazd do Zamku Zbrojownia w Liwie (przewodnik język. Angielski) 20.05.2019 r. – 08.06.2019 r. 30 uczniów 3 opiekunów 1) Zwiedzanie Zamku w Liwie (z przewodnikiem w języku angielskim) 2) Obiad i pobyt w Parku Rozrywki Farma Iluzji, ul. Mościska 9, 08-455 Trojanów. 3) Pilot wycieczki posługujący się językiem angielskim. 4) Przewodnik posługujący się językiem angielskim, który spełni następujące kryteria: a) przedstawi wiadomości na temat zwiedzanych miejsc wymienionych w programie wycieczki w języku angielskim na poziomie A2 – B1 b) dostosuje stopień trudności przekazywanych informacji do wieku słuchaczy (12-15 lat) c) nawiąże łatwy kontakt z dziećmi i młodzieżą, tworząc atmosferę sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań i umiejętności językowych uczestników wycieczki. 5) Wyżywienie: • 1 butelka wody niegazowanej 0,5 l na podróż na osobę, • 1 butelka soku 0,5 l na podróż na osobę, • obiad: 2 dania i deser 5. Wyjazd do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (przewodnik język. Angielski) 20.05.2019 r. – 08.06.2019 r. 30 uczniów 3 opiekunów 1) zwiedzanie Muzeum Rolnictwa i Zespołu pałacowo-parkowego (z przewodnikiem w języku angielskim) 2) Oprowadzenie uczestników po najciekawszych miejscach w mieście, przedstawienie krótkiej historii Ciechanowca i zwiedzanych miejsc oraz ich obecnej funkcji (z przewodnikiem w języku angielskim). 3) Pilot wycieczki posługujący się językiem angielskim 4) Przewodnik posługujący się językiem angielskim, który spełni następujące kryteria: a) przedstawi wiadomości na temat zwiedzanych miejsc wymienionych w programie wycieczki w języku angielskim na poziomie A2 – B1 b) dostosuje stopień trudności przekazywanych informacji do wieku słuchaczy (12-15 lat) c) nawiąże łatwy kontakt z dziećmi i młodzieżą, tworząc atmosferę sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań i umiejętności językowych uczestników wycieczki. 5) Wyżywienie: • 1 butelka wody niegazowanej 0,5 l na podróż na osobę, • 1 butelka soku 0,5 l na podróż na osobę, • obiad: 2 dania i deser 6. Wycieczka Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka 20.05.2019 r. – 08.06.2019 r. 19 uczniów 2 opiekunów 1. Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP z animatorem. 2. Warsztaty w Sali edukacyjnej: - dla gimnazjum i L.O. „Ale Bank” - dla SP „ Twórca pieniądza i produkcja pieniądza.” 3. Obiad (2 dania i deser). 4. Zwiedzanie Łazienek Królewskich z przewodnikiem. 5. W drodze powrotnej we własnym zakresie KFC lub McDonalds
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63500000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
doświadczenie koordynatora 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kursu żeglarza - Augustów
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania09-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kursu żeglarza w terminie 15-28.07 bez zakwaterowania. Mam ogólne pojęcie o żeglowaniu, więc nie potrzebuję takiej uwagi jak początkujący.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI