Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStepnica
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Stepnica
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-28
 • Numer ogłoszenia654487-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 654487-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Gmina Stepnica: Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPO WZ 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, krajowy numer identyfikacyjny 81168433800000, ul. ul. Kościuszki  4 , 72112   Stepnica, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 188 521, e-mail budownictwo@stepnica.pl, faks 914 188 580.
Adres strony internetowej (URL): www.stepnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.stepnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stepnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tylko w wersji papierowej za pośrednictwem opratora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM)
Numer referencyjny: AOS.271.17.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja czterech 4-dniowych wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM) 2. Zakres 2.1. Zorganizowanie wycieczki do stolicy dla 160 uczniów/uczennic oraz 12 osób kadry (4x40 uczniów/uczennic + 2 opiekunów i kierownik wycieczki) 2.2. Grupa docelowa: uczniowie/uczennice Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu III. Termin realizacji usługi maj 2019r. (2 wycieczki) i maj 2020r.(2 wycieczki) IV. Typ wycieczki: czterodniowa. V. Opiekunowie: 2 opiekunów i kierownika wycieczki na każdą wycieczkę zapewnia Zamawiający. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z organizacją wycieczki wskazane w opisie wycieczki to jest: koszty transportu, koszty koordynatora/pilota wycieczki, który będzie przebywała z uczestnikami wycieczki przez cały czas od momentu wyjazdu ze Stepnicy do chwili powrotu i będzie odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i techniczne, koszt zakupu biletów wstępu do zwiedzanych miejsc, koszt usługi przewodników w zwiedzanych miejscach, ubezpieczenie uczestników wycieczki, koszt wyżywienia i noclegów. 3. Wykonawca usługi zapewnia (dla uczniów/uczennic i ich opiekunów): 3.1 Przejazd uczestników/uczestniczek: Stepnica (Dworzec autobusowy centrum) – Warszawa (miejsca docelowe) – Stepnica (Dworzec autobusowy centrum) oraz do wszystkich miejsc zwiedzanych w Warszawie (w przypadku jednej wycieczki w roku 2019 i 2020) środkami transportu o standardach autokaru wycieczkowego spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1990) i innymi przepisami związanymi z przewozem osób w tym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2200); Przejazd uczestników/uczestniczek: Racimierz (przy szkole) – Warszawa (miejsca docelowe) – Racimierz (przy szkole) oraz do wszystkich miejsc zwiedzanych w Warszawie (w przypadku drugiej wycieczki w roku 2019 i 2020) środkami transportu o standardach autokaru wycieczkowego spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1990) i innymi przepisami związanymi z przewozem osób w tym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2200) Wykonawca zapewni min. jeden autokar wycieczkowy (na każdą wycieczkę) spełniający następujące minimalne wymagania:  minimalna liczba miejsc siedzących dla pasażerów - 45  liczba miejsc dla pilota - 1  nagłośnienie z mikrofonem,  sprawny system Video lub DVD,  sprawny system ogrzewania wnętrza autobusu, klimatyzację,  sprawne gniazda prądowe,  toaletę,  wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien być niczym utrudniony,  dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga - wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia,  apteczkę doraźnej pomocy,  pasy bezpieczeństwa,  oznaczenia z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej, w warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Usługa objęta zamówieniem musi być świadczona środkami transportu o standardach autokaru wycieczkowego prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca musi zapewnić uczniom i uczennicom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. W celu zapewnienia bezpiecznego transportu oraz prawidłowej realizacji programu wycieczek Wykonawca zaangażuje pilota/przewodników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego autobusu każdorazowo przed wyruszeniem w trasę. Wyjazd (jeden autokar) 6.05.2019 r. o godzinie 6.00 rano ze Stepnicy powrót 9.05.2019 r. około godziny 22.00 do Stepnica. Przejazdy do zwiedzanych miejsc w Warszawie. Wyjazd (drugi autokar) 6.05.2019 r. o godzinie 5.30 rano z Racimierza (zabranie po drodze dodatkowych uczestników/uczestniczek wycieczki ze Stepnicy) powrót 9.05.2019 r. około godziny 22.00 do Racimierza (pozostawienie części uczestników/uczestniczek wycieki w Stepnicy). Przejazdy do zwiedzanych miejsc w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza realizacji wycieczki innymi środkami transportu niż autokar/autobus wycieczkowy. W roku 2019 termin wyjazdu może ulec zmianie. Wykonawca może podzielić uczestników/uczestniczek wycieczki na grupy, jednak każda grupa musi zrealizować pełny program wycieczki. Szczegółowy harmonogram wycieczek w roku 2020 zostanie ustalony w trakcie trwania umowy, nie później jednak niż do dnia 30.11.2019 r. 3.2 Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i zapewnienia noclegów, wyżywienia, dojazdów i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, dla grupy uczniów i uczennic oraz ich opiekunów zgodnie z informacjami z planem wycieczki. Program wycieczek zaproponowany przez Zamawiającego może ulec modyfikacjom zaproponowanym przez Wykonawcę. Zmodyfikowany program musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia biletów wstępu do: Centrum Nauki Kopernik (w tym udział w interaktywnych doświadczeniach), Muzeum Nauki i Techniki, Muzeum Powstania Warszawskiego, ZOO oraz pilotów wycieczek; Zwiedzanie stolicy z pilotem wycieczki w tym: Zamku Królewskiego, placu Zamkowego z Kolumną Zygmunta, Barbakan, rynek Starego Miasta, Plac Piłsudskiego z Grobem nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Pomnik Mikołaja Kopernika, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Belweder (zapewni bilety wstępu jeżeli są wymagane) 3.3 Wyżywienie dla wszystkich uczestników/uczestniczek wycieczek w licencjonowanych punktach gastronomicznych lub w miejscu zakwaterowania; wyżywienie musi odpowiadać wartościom kalorycznym i wymaganiom dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: w 1 dniu w postaci dwudaniowego obiadu w czasie drogi (lub na miejscu) i kolacji, w 2 dniu śniadania, dwudaniowego obiadu i kolacji w 3 dniu śniadania, dwudaniowego obiadu i kolacji, w 4 dniu śniadania, dwudaniowego obiadu w czasie drogi i suchego prowiantu wraz z napojem na drogę 3.4 Noclegi: 3 noclegi w hotelu/hostelu? a. W czasie wycieczki Wykonawca zorganizuje i zapewni noclegi dla uczestników w pokojach maksymalnie 2-3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic) na pokój. Zamawiający wyklucza inne niż wskazane w pkt. a b. Opiekunom grupy i kierownikowi wycieczki Wykonawca zobowiązuje się zapewnić osobne jednoosobowe pokoje. c. Noclegi powinny być zagwarantowane nie dalej niż 15 km od centrum Warszawy (przez centrum rozumie się Pałac Kultury i Nauki). 3.5 Ubezpieczenie środków transportu i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem (OC i NNW); 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów związanych z przedmiotem zamówienia oraz kosztów postoju na parkingach płatnych, autostrad płatnych, viatoll itp.; 3.7 Wykonawca zobowiąże kierującego pojazdem do posiadania przy sobie i okazywania na żądanie wymaganego prawa jazdy kat. D, dowodu rejestracyjnego pojazdu (jeśli jest wymagane), dokumentu stwierdzającego zawarte umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, NNW oraz pozostałych dokumentów wynikających z ustawy o transporcie drogowym; 3.8 W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki określone w SIWZ i umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów; W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. 3.9. Minimalny plan wycieczki 4-dniowej: I Dzień  Zbiórka uczestników wycieczki godzina 5.00 wyjazd 5.30 ze Stepnicy, 5.30 wyjazd 6.00 ze Stepnicy  Przejazd na trasie Stepnica/Racimierz - Warszawa,  Obiad  Żelazowa Wola - zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina lub zoo w Warszawie (ZOO jest elementem obligatoryjnym może jednak zostać przeniesiony na inny dzień)  Zakwaterowanie - nocleg zgodne z opisem  Kolacja  Nocleg II Dzień  Śniadanie  Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik wraz z zajęciami grupowymi w pracowniach interaktywnych.  Obiad  Zwiedzanie i Spacer Łazienki  Kolacja  Nocleg III Dzień  Śniadanie  Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z lekcją muzealną warsztaty  Obiad  Zwiedzanie Stadionu Narodowego  Zwiedzanie starówki wraz z Zamkiem Królewskim plus okolica (m. In. muzeum zegarów)  Przejazd metrem  Kolacja  Nocleg IV Dzień  Śniadanie  Zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki - taras widokowy plus Muzeum Techniki  Obiad  Przejazd (droga powrotna) z Warszawy do Stepnicy/Racimierza  Suchy prowiant  Przyjazd do Stepnicy i Racimierza godzina 22.00 Wycieka musi zawierać wszystkie elementy opisane powyżej, dopuszcza się modyfikacje atrakcji w poszczególnych dniach i przesuniecie miedzy poszczególnymi dniami. Harmonogram końcowy należy przedstawić do akceptacji Koordynatorowi projektu min 30 dni przed terminem wyjazdu.

II.5) Główny kod CPV: 63511000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-05-06 2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wyjazd (jeden autokar) 6.05.2019 r. o godzinie 6.00 rano ze Stepnicy powrót 9.05.2019 r. około godziny 22.00 do Stepnica. Przejazdy do zwiedzanych miejsc w Warszawie. Wyjazd (drugi autokar) 6.05.2019 r. o godzinie 5.30 rano z Racimierza (zabranie po drodze dodatkowych uczestników/uczestniczek wycieczki ze Stepnicy) powrót 9.05.2019 r. około godziny 22.00 do Racimierza (pozostawienie części uczestników/uczestniczek wycieki w Stepnicy). Przejazdy do zwiedzanych miejsc w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza realizacji wycieczki innymi środkami transportu niż autokar/autobus wycieczkowy. W roku 2019 termin wyjazdu może ulec zmianie. Wykonawca może podzielić uczestników/uczestniczek wycieczki na grupy, jednak każda grupa musi zrealizować pełny program wycieczki. Szczegółowy harmonogram wycieczek w roku 2020 zostanie ustalony w trakcie trwania umowy, nie później jednak niż do dnia 30.11.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, - co najmniej dwie usługi polegające na organizacji wycieczki dla dzieci w wieku szkolnym dla minimum 30 osób jednocześnie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych usług oraz w dowodach określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia b)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu b) wykaz wykonanych usług
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: dane podmiotu udostępniającego zasób, dane podmiotu przyjmującego zasób, zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, oświadczenie grupa kapitałowa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.600,00 słownie: jeden tysiąc sześćset złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO O/Szczecin 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Należy załączać oryginał dokumentu wadialnego wraz z ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej WADIUM i nazwa postępowania. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
warunki dodatkowe 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy zostały określone we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy. 4. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w razie: 1) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne za wystąpienie których nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, 2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy: a) zostały przekroczone terminy określone w Kpa dla procedur administracyjnych i innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na czas realizacji zamówienia, b) wystąpiły inne nieprzewidywalne i niezawinione przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiające zakończenie wykonania przedmiotu umowy, c) wystąpiły nie możliwe do przewidzenia wolne dni od nauki szkolnej, d) wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie usługi w tym porywiste wiatry, ulewy, śnieżyce itp., które zostały ogłoszone jako ostrzeżenie ogólnodostępnych środkach przekazu. 5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: Zmiany technologiczne,techniczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane na etapie prowadzonego postępowania, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) konieczność zrealizowania usługi przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż określonych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa. Każda ze wskazywanych w lit a – c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 6 . Zmiany osobowe: - zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 7. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie nawierzchni pod plac zabaw, Otrębusy
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, jestem zainteresowana ułożeniem nawierzchni pod plac zabaw przy restauracji. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI