Organizacja wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych w 2019...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych w 2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGdańskie Centrum Usług Wspólnych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-04
 • Numer ogłoszenia531600-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 531600-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych: Organizacja wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, krajowy numer identyfikacyjny 36536021800000, ul. Al. Gen. J. Hallera   16/18 , 80-426  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 5065120, , e-mail m.cwik@gcuw.pl, , faks 058 5065132.
Adres strony internetowej (URL): http://gcuw.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://gcuw.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://gcuw.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, al. gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych w 2019 r.
Numer referencyjny: PN-01/GCUW/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający może udzielić odrębnych zamówień na poszczególne części, stosując przepisy właściwe do udzielania zamówienia w ramach każdej z tych części lub udzielić jednego zamówienia.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: organizacja wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części: Część 1 Organizacja trzech 7-dniowych krajowych wycieczek autokarowych do Szczecina i jego okolic na trasie: Gdańsk – Szczecin – Ahlbeck – Świnoujście – Wolin – Międzyzdroje – Wapnica – Kamień Pomorski – Trzęsacz – Dziwnów – Kołobrzeg – Gdańsk dla ok. 50 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminach: 27.05-02.06.2019, 02.06-08.06.2019 oraz w drugiej połowie czerwca. Część 2 Organizacja 7-dniowej krajowej wycieczki autokarowej do Ziemi Wielkopolskiej na trasie: Gdańsk – Poznań – Kurnik – Rogalin – Pawłowice – Śmiełów nad Lutynią – Kalisz – Warta/ Gołuchów – Poznań – Gdańsk dla ok. 50 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminie: 24.06-30.06.2019 Część 3 Organizacja pięciu wyjazdów rekreacyjnych, w tym: a) czterech 3-dniowych (2 noclegi) wyjazdów do ośrodków rekreacyjnych usytuowanych w terenach wiejskich/ leśnych, tzw. „wyjazd na grzyby” dla ok. 50 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminie: połowa września 2019 – początek października 2019 r. w odległości maksymalnie 150 km od Gdańska. b) jednego 5-dniowego (4 noclegi) wyjazdu rekreacyjnego do ośrodka wypoczynkowego usytuowanego w terenach miejskich dla ok. 35 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminie: 23-27.12.2019 r. w odległości maksymalnie 100 km od Gdańska. Część 4 Organizacja dwóch 7-dniowych wycieczek zagranicznych do Paryża i Zamków nad Loarą na trasie: Gdańsk – Paryż (przez Niemcy, Belgię – nocleg na trasie) – Dolina Loary (3-5 zamków) – Paryż – Gdańsk (przez Niemcy, Belgię – nocleg na trasie) dla ok. 50 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminie: 20.05-26.05.2019 oraz w drugiej połowie września. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zapewni ubezpieczenie typu turystycznego dla każdego z uczestników wycieczki, w tym koszty leczenia i transportu medycznego za granicą na sumę ubezpieczenia minimum 50.000 EUR, NNW za granicą na sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci minimum 20.000,00 zł, trwały uszczerbek na zdrowiu na sumę ubezpieczenia minimum 40.000,00 zł) na strefę państw europejskich od chwili wyjazdu z Gdańska do momentu przyjazdu do Gdańska. Kopia stosownej polisy zostanie dostarczona Zamawiającemu, jednak nie później niż 10 dni przed datą rozpoczęcia danej wycieczki. 5. Kody CPV: 63511000-4, 63510000-7

II.5) Główny kod CPV: 63511000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63510000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 604722,22
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-27
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-27

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wydanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1553, 2361 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1861 z późn. zm.) poprzez posiadanie odpowiedniego wpisu do właściwego rejestru – Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników prowadzonego przez stosownego Marszałka Województwa, a w przypadku podmiotów zagranicznych posiadanie odpowiedniego zezwolenia, jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności turystycznej wydanego w kraju siedziby Wykonawcy. Aktualne uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 6 sierpnia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 1907),( dotyczy wszystkich części zamówienia).
Informacje dodatkowe Posiadanie wiedzy i doświadczenia: • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, realizuje lub zrealizował należycie co najmniej 3 wycieczki turystyczne, dla co najmniej 40 osób trwających minimum 4 dni, przy czym każda z nich o wartości co najmniej 50 000 zł z określeniem ich przedmiotu, daty rozpoczęcia i zakończenia, wskazaniem podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej dwoma doświadczonymi kierowcami, którzy posiadają aktualne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz posiadają doświadczenie zawodowe w przewozie osób, minimum 2 letnie. • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej jednym doświadczonym pilotem wycieczek, który posiada uprawnienia określone przepisami prawa oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wycieczek w wymiarze minimum 2 lat. • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej jednym doświadczonym przewodnikiem, który posiada uprawnienia określone przepisami prawa.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.04.2013 roku w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 29.04.2013, poz. 511).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje autokarem nie starszym niż 5 lat, znajdującym się w należytym stanie technicznym, posiadającym aktualny przegląd techniczny. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowcy, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób wraz z uprawnieniami. 3. Zamawiający, w trakcie realizacji umowy, ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 6.2., w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania aktualne na dzień składania oferty tj.: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ (W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia); b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) c) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy pzp – wykonawca przekaże w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania aktualne na dzień składania oferty tj.: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ (W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia); b) odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570). Wykonawca w takim przypadku w treści formularza oferty winien określić adres strony, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.04.2013 roku w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 29.04.2013, poz. 511), c) wykazu wykonywanych wycieczek turystycznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla co najmniej 40 osób, trwających minimum 4 dni, przy czym każda z nich o wartości minimum 50 000 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu (ilości uczestników), daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginały lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów, Wykonawca składa oświadczenie, d) wykaz osób z uprawnieniami skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (kierowców, pilota wycieczek,). Wykonawca oświadcza jednocześnie, że do wykonania danej części przedmiotu zamówienia, na którą złożył ofertę, posłuży się osobami wskazanymi w wykazie osób. W wykazie osób Wykonawca wskazuje osobę lub osoby, którymi zamierza wykonać daną część zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdyby w realizacji zamówienia korzystał z innej osoby lub osób, niż wskazane w wykazie osób, nowa osoba lub osoby muszą posiadać takie same kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jak osoby zgłoszone wraz z ofertą w Załączniku nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca złożył ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, w Załączniku nr 10 wskazuje, która osoba lub osoby będą wykonywały daną część zamówienia. e) oświadczenie dotyczące posiadania autokaru nie starszego niż 5 lat znajdującego się w należytym stanie technicznym, posiadającego aktualny przegląd techniczny. Wykonawca składa kopię dowodu rejestracyjnego wraz z ofertą. Jeżeli przed wycieczką nastąpi zmiana pojazdu, nowy pojazd musi mieć takie same cechy jak pojazd zgłoszony w postępowaniu, tj. nie może być starszy niż 5 lat (na dzień składania ofert) oraz musi znajdować się w należytym stanie technicznym i posiadać aktualny przegląd techniczny, a Wykonawca złoży do Zamawiającego kopię dowodu rejestracyjnego nie później, niż 10 dni przed datą rozpoczęcia danej wycieczki, do której nastąpiła zmiana pojazdu. f) szczegółowy program każdej z wycieczek z uwzględnieniem posiłków i dokładnymi adresami miejsc noclegów. Program powinien być opracowany przy założeniu racjonalnego gospodarowania czasem. Podanie godziny wyjazdu z Gdańska i przybliżonej godziny powrotu do Gdańska. 2. Podwykonawstwo: a) zgodnie z art. 36b ust.1 Ustawy pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców; b) informacje o podwykonawcach należy zamieścić w oświadczeniach, o którym mowa punkcie 8.1. 3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 6.1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a Ustawy pzp. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższe zobowiązanie podmiotu Wykonawca składa wraz z ofertą - Załącznik nr 8 do SIWZ; b) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ dotyczy każdego z nich; c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę̨ spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy pzp; d) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • okres na, który podmiot trzeci udostępnia zasoby.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wykaz wykonywanych wycieczek turystycznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla co najmniej 40 osób, trwających minimum 4 dni, przy czym każda z nich o wartości minimum 50 000 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu (ilości uczestników), daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginały lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów, Wykonawca składa oświadczenie. 2. Szczegółowy program każdej z wycieczek z uwzględnieniem posiłków i dokładnymi adresami miejsc noclegów. Program powinien być opracowany przy założeniu racjonalnego gospodarowania czasem. Podanie godziny wyjazdu z Gdańska i przybliżonej godziny powrotu do Gdańska.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne części w wysokości: a) Część 1: 2 000,00 zł b) Część 2: 1 100,00 zł c) Część 3: 1 500,00 zł d) Część 4: 2 500,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 64 1240 1268 1111 0010 7066 4419 z adnotacją: Wadium w przetargu nieograniczonym PN-01/GCUW/2019, wraz z podaniem numeru części. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący o formie wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywającego do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jej bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 Ustawy pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury VAT 20,00
Doświadczenie zawodowe pilotów 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Tajemnica przedsiębiorstwa: a) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 Ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn.zm), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica Przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne. c) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 Ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Trzy wycieczki 7-dniowe do Szczecina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja trzech 7-dniowych krajowych wycieczek autokarowych do Szczecina i jego okolic na trasie: Gdańsk – Szczecin – Ahlbeck – Świnoujście – Wolin – Międzyzdroje – Wapnica – Kamień Pomorski – Trzęsacz – Dziwnów – Kołobrzeg – Gdańsk dla ok. 50 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminach: 27.05-02.06.2019, 02.06-08.06.2019 oraz w drugiej połowie czerwca 2019 r. 2. Zwiedzanie: a) Zwiedzanie Szczecina: Ratusz Staromiejski, Zamek Książąt Pomorskich, Akademia Morska, cmentarz komunalny, Stare Miasto, Wały Chrobrego, Panorama miasta z wieżą widokową, b) Wyjazd jednodniowy do Niemiec: Ahlbeck - cesarskie uzdrowisko - wystawa rzeźb piaskowych, molo, hotel Ahlbecker Hof, spacer promenadą cesarską, Molo - Heringsdorf, c) Świnoujście: historyczne centrum miasta, Mały i Wielki Rynek, d) Wyspa Wolin: skansen Słowian i Wikingów e) Międzyzdroje: Promenada Gwiazd, chodnik z odciskami dłoni gwiazd, molo, Woliński Park Narodowy, Muzeum Narodowe z zagrodą żubrów, f) Wapnica: jezioro turkusowe, g) Kamień Pomorski: zwiedzanie zabytków, organy w Katedrze Kamieńskiej h) Trzęsacz: ruiny Kościoła, Muzeum na Klifie, i) Dziwnów: spacer po miasteczku, port rybacki, most zwodzony, Dobrzyca – ogród, j) w drodze powrotnej do Gdańska: krótki pobyt w Kołobrzegu, port morski jachtowy, molo, latarnia morska, promenada. 3. W cenie należy zawrzeć następujące świadczenia: a) przejazd komfortowym autokarem klasy LUX o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników wycieczki na trasie: Gdańsk – Szczecin – Ahlbeck – Świnoujście – Wolin – Międzyzdroje – Wapnica – Kamień Pomorski – Trzęsacz – Dziwnów – Kołobrzeg – Gdańsk, b) autokar musi posiadać sprawną klimatyzację, barek i WC, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane fotele, pasy bezpieczeństwa, oznaczone wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien być utrudniony, transport autokarowy (autokarem o wyżej określonym standardzie) między hotelem, a miejscami zwiedzanymi zgodnie z programem wycieczki, c) realizacja programu zawartego w ofercie (w programie należy także podać godziny wyjazdu i powrotu oraz ceny biletów wstępu do poszczególnych obiektów. Bilety wstępu do poszczególnych obiektów uczestnicy pokrywać będą z własnych zasobów finansowych – tzw. „kieszonkowego” – które nie jest przedmiotem zamówienia i nie podlega ocenie), d) program wyjazdu winien zawierać szczegółowy opis trasy z określeniem godzinowym zwiedzaniem proponowanych kolejnych pozycji programu i dokładnymi adresami miejsc noclegów, e) ułożenie planu wycieczki należy do Wykonawcy, który zapewni taki rozkład godzinowy poszczególnych dni wycieczki, aby przebiegały one sprawnie i komfortowo z uwzględnieniem posiłków oraz przerwy na odpoczynek, kawę i herbatę, f) 6 noclegów w hotelach *** lub pensjonatach *** z windą lub zakwaterowanie uczestników na parterze, maksymalnie do 10 kilometrów od centrum Szczecina w 2 osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym (łazienki zaopatrzone w natrysk z ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń, wyposażone w suszarkę do włosów), ręczniki kąpielowe, oraz pojedynczymi łóżkami – nie piętrowymi oraz telewizorem, g) parking obok hotelu z miejscem na autokar (należy podać adres i dokładny opis miejsca zakwaterowania). W przypadku gdy wystąpi nieparzysta liczba uczestników różnej płci Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe bez dodatkowych kosztów, h) 6 śniadań w hotelu (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco, kawa z ekspresu, herbata, soki owocowe). Śniadania w godzinach 07:00 – 09:30. i) 5 gorących obiadokolacji składających się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser (ciasto typu szarlotka) + napoje (woda, soki, herbata). Obiadokolacje w godzinach: 17.00 – 19.00, j) 1 gorący obiad składający się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser ( ciasto ) + napoje (woda + soki) w drodze powrotnej do Gdańska, k) dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze dla osoby dorosłej, l) opieka odpowiedniej ilości osób (będących do dyspozycji uczestników wycieczki przez cały okres trwania wycieczki) pełniących rolę pilotów na całej trasie wycieczki, przewodnika lokalnego w miejscach objętych programem zwiedzania i obiektach tego wymagających, m) Wykonawca zapewni ubezpieczenie typu turystycznego dla każdego z uczestników wycieczki, w tym koszty leczenia i transportu medycznego za granicą na sumę ubezpieczenia minimum 50.000 EUR, NNW za granicą na sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci minimum 20.000,00 zł, trwały uszczerbek na zdrowiu na sumę ubezpieczenia minimum 40.000,00 zł) na strefę państw europejskich od chwili wyjazdu z Gdańska do momentu przyjazdu do Gdańska. Kopia stosownej polisy zostanie dostarczona Zamawiającemu, jednak nie później niż 10 dni przed datą rozpoczęcia danej wycieczki. 4. Wykonawca zapewni całodobową opiekę doświadczonego pilota. 5. Wykonawca zapewni zwiedzanie z licencjonowanym i doświadczonym przewodnikiem. 6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem i diet Kierowców oraz pilota wycieczki, jak również koszt ewentualnego transportu zastępczego na terenie trasy wycieczki i powrotu do Gdańska. 7. W razie awarii autokaru Wykonawca zapewnia usunięcie usterki w czasie 2 godzin od momentu jej stwierdzenia bądź dostarczenia autokaru zastępczego spełniającego wymogi określone w SIWZ. W przypadku awarii autokaru na trasie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom wycieczki wyżywienia i zakwaterowania na własny koszt do czasu usunięcia awarii. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty opłat parkingowych i drogowych. 9. Wykonawca zapewni miejsca postojowe dopasowane do ilości osób, z bezpłatną toaletą. 10. Zamawiający poda dokładną liczbę zgłoszeń na wycieczkę w terminie min. 10 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Liczba zgłoszeń nie będzie mniejsza niż 40. 11. Po upływie terminu określenia liczby uczestników Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania dodatkowych zgłoszeń uczestników w miarę posiadania wolnych miejsc na wycieczce. 12. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówioną ilość miejsc, po zakończeniu wycieczki i potwierdzenia jej zgodności z zamówieniem. 13. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w zakresie każdego z uczestników poszczególnych wycieczek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 187500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Doświadczenie zawodowe pilotów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Jedna wycieczka 7-dniowa do Ziemi Wielkopolskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 7-dniowej krajowej wycieczki autokarowej do Ziemi Wielkopolskiej na trasie: Gdańsk – Poznań – Kurnik – Rogalin – Pawłowice – Śmiełów nad Lutynią – Kalisz – Warta/ Gołuchów – Poznań – Gdańsk dla ok. 50 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminie: 24.06-30.06.2019. 2. Zwiedzanie: a) Zwiedzanie Poznania: Ostrów Tumski, Katedra Piotra i Pawła, Stary Rynek, ratusz, Fara, biblioteka Raczyńskich, Malta, Cytadela park b) Kurnik, Rogalin Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Rąbin c) Pawłowice: Zespół Pałacowo- Parkowy, Leszno - synagoga, ratusz, barokowe budynki, Zamek w Rydzynie, d) Śmiełów nad Lutynią, e) Kalisz: ratusz, klasztor franciszkanów, dąb Asnyka f) Warta lub Gołuchów 3. W cenie należy zawrzeć następujące świadczenia: a) przejazd komfortowym autokarem klasy LUX o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników wycieczki na trasie: Gdańsk – Poznań – Kurnik – Rogalin – Pawłowice – Śmiełów nad Lutynią – Kalisz – Warta/ Gołuchów – Poznań – Gdańsk, b) autokar musi posiadać sprawną klimatyzację, barek i WC, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane fotele, pasy bezpieczeństwa, oznaczone wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien być utrudniony, transport autokarowy (autokarem o wyżej określonym standardzie) między hotelem, a miejscami zwiedzanymi zgodnie z programem wycieczki, c) realizacja programu zawartego w ofercie (w programie należy także podać godziny wyjazdu i powrotu oraz ceny biletów wstępu do poszczególnych obiektów. Bilety wstępu do poszczególnych obiektów uczestnicy pokrywać będą z własnych zasobów finansowych – tzw. „kieszonkowego” – które nie jest przedmiotem zamówienia i nie podlega ocenie), d) program wyjazdu winien zawierać szczegółowy opis trasy z określeniem godzinowym zwiedzaniem proponowanych kolejnych pozycji programu i dokładnymi adresami miejsc noclegów, e) ułożenie planu wycieczki należy do Wykonawcy, który zapewni taki rozkład godzinowy poszczególnych dni wycieczki, aby przebiegały one sprawnie i komfortowo z uwzględnieniem posiłków oraz przerwy na odpoczynek, kawę i herbatę, f) 6 noclegów w hotelach *** lub pensjonatach *** z windą lub zakwaterowanie uczestników na parterze, maksymalnie do 10 kilometrów od centrum Poznania w 2 osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym (łazienki zaopatrzone w natrysk z ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń, wyposażone w suszarkę do włosów), ręczniki kąpielowe oraz pojedynczymi łóżkami – nie piętrowymi oraz telewizorem, g) parking obok hotelu z miejscem na autokar (należy podać adres i dokładny opis miejsca zakwaterowania). W przypadku gdy wystąpi nieparzysta liczba uczestników różnej płci Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe bez dodatkowych kosztów, h) 6 śniadań w hotelu (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco, kawa , herbata, soki owocowe), Śniadania w godzinach 07:00 – 09:30. i) 6 gorących obiadokolacji składających się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser (ciasto typu szarlotka) + napoje (woda, soki, herbata). Obiadokolacje w godzinach: 17:00 – 19:00, j) 1 gorący obiad składający się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser (ciasto typu szarlotka) + napoje (woda + soki + herbata) w drodze powrotnej do Gdańska, k) dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze dla osoby dorosłej, l) opieka odpowiedniej ilości osób (będących do dyspozycji uczestników wycieczki przez cały okres trwania wycieczki) pełniących rolę pilotów na całej trasie wycieczki, przewodnika lokalnego w miejscach objętych programem zwiedzania i obiektach tego wymagających, m) Wykonawca zapewni ubezpieczenie typu turystycznego dla każdego z uczestników wycieczki, w tym NNW za granicą na sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci minimum 20.000,00 zł, trwały uszczerbek na zdrowiu na sumę ubezpieczenia minimum 40.000,00 zł) na strefę państw europejskich od chwili wyjazdu z Gdańska do momentu przyjazdu do Gdańska. Kopia stosownej polisy zostanie dostarczona Zamawiającemu, jednak nie później niż 10 dni przed datą rozpoczęcia danej wycieczki. 4. Wykonawca zapewni całodobową opiekę doświadczonego pilota. 5. Wykonawca zapewni zwiedzanie z licencjonowanym i doświadczonym przewodnikiem. 6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem i diet Kierowców oraz pilota wycieczki, jak również koszt ewentualnego transportu zastępczego na terenie trasy wycieczki i powrotu do Gdańska. 7. W razie awarii autokaru Wykonawca zapewnia usunięcie usterki w czasie 2 godzin od momentu jej stwierdzenia bądź dostarczenia autokaru zastępczego spełniającego wymogi określone w SIWZ. W przypadku awarii autokaru na trasie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom wycieczki wyżywienia i zakwaterowania na własny koszt do czasu usunięcia awarii. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty opłat parkingowych i drogowych. 9. Wykonawca zapewni miejsca postojowe dopasowane do ilości osób, z bezpłatną toaletą. 10. Zamawiający poda dokładną liczbę zgłoszeń na wycieczkę w terminie min. 10 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Liczba zgłoszeń nie będzie mniejsza niż 40. 11. Po upływie terminu określenia liczby uczestników Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania dodatkowych zgłoszeń uczestników w miarę posiadania wolnych miejsc na wycieczce. 12. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówioną ilość miejsc, po zakończeniu wycieczki i potwierdzenia jej zgodności z zamówieniem. 13. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w zakresie każdego z uczestników poszczególnych wycieczek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 65046,30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Doświadczenie zawodowe pilotów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pięć wycieczek krajowych rekreacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Organizacja pięciu wyjazdów rekreacyjnych, w tym: a) czterech 3-dniowych (2 noclegi) wyjazdów do ośrodków rekreacyjnych usytuowanych w terenach wiejskich/ leśnych, tzw. „wyjazd na grzyby” dla ok. 50 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminie: połowa września 2019 – początek października 2019 r. w odległości maksymalnie 150 km od Gdańska (Kaszuby lub Bory Tucholskie) b) jednego 5-dniowego (4 noclegi) wyjazdu rekreacyjnego do ośrodka wypoczynkowego usytuowanego w terenach miejskich dla ok. 35 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminie: 23-27.12.2019 r. w odległości maksymalnie 100 km od Gdańska (np. Elbląg, Malbork, Lębork) 2. Plan pobytu: a) cztery 3-dniowe wyjazdy rekreacyjne „na grzyby” maksymalnie 150 km od Gdańska. • wyjazd rozpoczyna się obiadem (pierwszy posiłek po przyjeździe i kończy również obiadem trzeciego dnia pobytu, • pierwszego wieczoru spotkanie integracyjne po obiedzie – zapewnić salę telewizyjną bądź świetlicę • drugi dzień: wyjście na grzyby po śniadaniu, czas wolny po obiedzie, wieczorem integracyjny grill • trzeci dzień: wyjście na grzyby po śniadaniu, wyjazd po obiedzie b) jeden 5-dniowy wyjazd rekreacyjny w mieście • wyjazd rozpoczyna się obiadem (pierwszy posiłek po przyjeździe i kończy również obiadem piątego dnia pobytu), • pierwszego wieczoru spotkanie integracyjne po obiedzie – zapewnić salę telewizyjną bądź świetlicę • drugi dzień (Wigilia): śniadanie, czas wolny do lekkiego obiadu, KOLACJA WIGILIJNA • trzeci dzień (25.12.2019 – Boże Narodzenie): śniadanie świąteczne, wspólne spędzanie czasu – sala telewizyjna lub świetlica, obiad świąteczny, czas wolny, kolacja • czwarty dzień (26.12.2019 – Boże Narodzenie): śniadanie świąteczne, wspólne spędzanie czasu – sala telewizyjna lub świetlica, obiad świąteczny, czas wolny, kolacja • piąty dzień: śniadanie świąteczne, czas wolny, wyjazd po obiedzie świątecznym 3. W cenie należy zawrzeć następujące świadczenia: a) przejazd komfortowym autokarem klasy LUX o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników wycieczki na trasie: Gdańsk – ośrodek rekreacyjny – Gdańsk, b) autokar musi posiadać sprawną klimatyzację, barek i WC, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane fotele, pasy bezpieczeństwa, oznaczone wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien być utrudniony, transport autokarowy (autokarem o wyżej określonym standardzie) między hotelem, a miejscami zwiedzanymi zgodnie z programem wycieczki, c) realizacja harmonogramu pobytu zawartego w ofercie (w harmonogramie należy także podać godziny wyjazdu i powrotu) d) ułożenie harmonogramu wycieczki należy do Wykonawcy, który zapewni taki rozkład godzinowy poszczególnych dni wycieczki, aby przebiegały one sprawnie i komfortowo z uwzględnieniem posiłków oraz przerwy na odpoczynek, kawę i herbatę, e) NOCLEGI: • cztery 3-dniowe wyjazdy rekreacyjne „na grzyby” - 2 noclegi w hotelach *** lub pensjonatach ***, zakwaterowanie uczestników na parterze ewentualnie pierwsze piętro, w 2 osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym (łazienki zaopatrzone w natrysk z ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń, wyposażone w suszarkę do włosów), ręczniki kąpielowe oraz pojedynczymi łóżkami – nie piętrowymi oraz telewizorem • jeden 5-dniowy wyjazd rekreacyjny w mieście - 4 noclegi w hotelach *** lub pensjonatach *** z windą lub zakwaterowanie uczestników na parterze w 2 osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym (łazienki zaopatrzone w natrysk z ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń, wyposażone w suszarkę do włosów), ręczniki kąpielowe oraz pojedynczymi łóżkami – nie piętrowymi oraz telewizorem f) parking obok hotelu z miejscem na autokar (należy podać adres i dokładny opis miejsca zakwaterowania). W przypadku gdy wystąpi nieparzysta liczba uczestników różnej płci Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe bez dodatkowych kosztów, g) POSIŁKI w hotelu, • cztery 3-dniowe wyjazdy rekreacyjne „na grzyby” połowa września 2019 – początek października 2019 r - 2 śniadania (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco, kawa z ekspresu, herbata, soki owocowe), Śniadania w godzinach 07:00 – 09:30. Śniadania w drugi i trzeci dzień pobytu. - 3 gorące obiady składający się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser (ciasto typu szarlotka) + napoje (woda + soki + herbata); Obiady w godzinach 13:00 – 15:00. Obiady w pierwszy, drugi i trzeci dzień pobytu. - 1 kolacja (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco, woda, herbata, soki owocowe). Kolacje w godzinach: 17:00 – 19:00. Kolacja w pierwszy dzień pobytu. - 1 kolacja w formie grilla: 3 rodzaje mięs do wyboru (wieprzowina, wołowina, drób, jako szaszłyki, burgery, steki), ziemniaki, sałatki + napoje (woda + soki + herbata). Kolacja w drugi dzień pobytu. • jeden 5-dniowy wyjazd rekreacyjny w mieście w terminie 23-27.12.2019 - 4 śniadania (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco z uwzględnieniem charakterystycznych potraw Bożonarodzeniowych i postu w dniu 24.12.2019 (Wigilia) – śniadanie bez wędlin, kawa z ekspresu, herbata, soki owocowe), Śniadania w godzinach 07:00 – 09:30. - 1 lekki obiad w dniu 24.12.2019 (Wigilia) + deser (ciasto typu sernik, makowiec) + napoje (woda, soki, herbata, kawa z ekspresu) w godzinach 13:00 – 15:00 - 4 gorące obiady świąteczne (z uwzględnieniem charakterystycznych potraw Bożonarodzeniowych) + deser (2 rodzaje ciasta: sernik, makowiec) + napoje (woda, soki, herbata, kawa z ekspresu) w godzinach 13:00 – 15:00 - 4 kolacje (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco z uwzględnieniem charakterystycznych potraw Bożonarodzeniowych, woda, herbata, soki owocowe). Kolacje w godzinach: 17:00 – 19:00. Kolacje w godzinach: 17.00 – 19.00, h) dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze dla osoby dorosłej, i) opieka odpowiedniej ilości osób (będących do dyspozycji uczestników wycieczki przez cały okres trwania wycieczki) pełniących rolę opiekunów podczas całej wycieczki, j) Wykonawca zapewni ubezpieczenie typu turystycznego dla każdego z uczestników wycieczki, w tym NNW za granicą na sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci minimum 20.000,00 zł, trwały uszczerbek na zdrowiu na sumę ubezpieczenia minimum 40.000,00 zł) na strefę państw europejskich od chwili wyjazdu z Gdańska do momentu przyjazdu do Gdańska. Kopia stosownej polisy zostanie dostarczona Zamawiającemu, jednak nie później niż 10 dni przed datą rozpoczęcia danej wycieczki. 4. Wykonawca zapewni całodobową opiekę doświadczonego pilota. 5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem i diet Kierowców oraz pilota wycieczki, jak również koszt ewentualnego transportu zastępczego na terenie trasy wycieczki i powrotu do Gdańska. 6. W razie awarii autokaru Wykonawca zapewnia usunięcie usterki w czasie 2 godzin od momentu jej stwierdzenia bądź dostarczenia autokaru zastępczego spełniającego wymogi określone w SIWZ. W przypadku awarii autokaru na trasie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom wycieczki wyżywienia i zakwaterowania na własny koszt do czasu usunięcia awarii. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty opłat parkingowych i drogowych. 8. Wykonawca zapewni miejsca postojowe dopasowane do ilości osób, z bezpłatną toaletą. 9. Zamawiający poda dokładną liczbę zgłoszeń na wycieczkę w terminie min. 10 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Liczba zgłoszeń nie będzie mniejsza niż 30. 10. Po upływie terminu określenia liczby uczestników Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania dodatkowych zgłoszeń uczestników w miarę posiadania wolnych miejsc na wycieczce. 11. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówioną ilość miejsc, po zakończeniu wycieczki i potwierdzenia jej zgodności z zamówieniem. 12. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w zakresie każdego z uczestników poszczególnych wycieczek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 125324,07
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Doświadczenie zawodowe pilotów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dwie wycieczki 7-dniowe do Paryża i Zamków nad Loarą
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch 7-dniowych wycieczek zagranicznych do Paryża i Zamków nad Loarą na trasie: Gdańsk – Paryż (przez Niemcy, Belgię – nocleg w trasie) – Dolina Loary (3-5 zamków) – Paryż – Gdańsk (przez Niemcy, Belgię – nocleg w trasie) dla ok. 50 osobowej grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminie: 20.05-26.05.2019 oraz w drugiej połowie września. 2. Zwiedzanie: a) Paryż: muzeum figur woskowych Grevin, spacer od Opery Garnier do Placu Vandome b) Paryż: zwiedzanie Luwru, wyspa Cite: Katedra Notre Dame, wieża Eiffla, rejs statkiem po Sekwanie c) Wersal, park “Francja w miniaturze”, Paryż: spacer po Montmartre, Bazylika Sacre Coeur, Plac du Tertre d) 4 Zamki nad Loarą spośród: Blois, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Chenonceaux, Azay-le-Rideau 3. W cenie należy zawrzeć następujące świadczenia: a) przejazd komfortowym autokarem klasy LUX o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników wycieczki na trasie: Gdańsk – Paryż (przez Niemcy, Belgię – nocleg w trasie) – Dolina Loary (3-5 zamków) – Paryż – Gdańsk (przez Niemcy, Belgię – nocleg w trasie) b) autokar musi posiadać sprawną klimatyzację, barek i WC, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane fotele, pasy bezpieczeństwa, oznaczone wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien być utrudniony, transport autokarowy (autokarem o wyżej określonym standardzie) między hotelem, a miejscami zwiedzanymi zgodnie z programem wycieczki, c) realizacja programu zawartego w ofercie (w programie należy także podać godziny wyjazdu i powrotu oraz ceny biletów wstępu do poszczególnych obiektów. Bilety wstępu do poszczególnych obiektów uczestnicy pokrywać będą z własnych zasobów finansowych – tzw. „kieszonkowego” – które nie jest przedmiotem zamówienia i nie podlega ocenie),), d) program wyjazdu winien zawierać szczegółowy opis trasy z określeniem godzinowym zwiedzaniem proponowanych kolejnych pozycji programu i dokładnymi adresami miejsc noclegów. Niedopuszczalne są luki czasowe między poszczególnymi punktami programu – program powinien być opracowany przy założeniu racjonalnego gospodarowania czasem, e) ułożenie planu wycieczki należy do Wykonawcy, który zapewni taki rozkład godzinowy poszczególnych dni wycieczki, aby przebiegały one sprawnie i komfortowo z uwzględnieniem posiłków oraz przerwy na odpoczynek, kawę i herbatę, f) 6 noclegów w hotelach *** lub pensjonatach *** z windą lub zakwaterowanie uczestników na parterze, w tym: • 4 noclegi maksymalnie do 15 kilometrów od centrum Paryża, a • 2 noclegi tranzytowe na trasie z Gdańska do Paryża (w Niemczech lub Belgii) w 2 osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym (łazienki zaopatrzone w natrysk z ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń, wyposażone w suszarkę do włosów), ręczniki kąpielowe oraz pojedynczymi łóżkami – nie piętrowymi oraz telewizorem, (należy podać adres i dokładny opis miejsca zakwaterowania). W przypadku, gdy wystąpi nieparzysta liczba uczestników różnej płci Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe bez dodatkowych kosztów. g) parking obok hotelu z miejscem na autokar (należy podać adres i dokładny opis miejsca zakwaterowania). W przypadku gdy wystąpi nieparzysta liczba uczestników różnej płci Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe bez dodatkowych kosztów, h) 5 śniadań w hotelu (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco, kawa z ekspresu, herbata, soki owocowe), i) 4 gorące obiadokolacji składających się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser (ciasto typu szarlotka) + napoje (woda, soki, herbata). Obiadokolacje w godzinach: 17:00 – 19:00, j) 2 gorące obiadokolacje składający się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser (ciasto typu szarlotka) + napoje (woda, soki, herbata) w drodze do Paryża (przed noclegiem tranzytowym) oraz w drodze powrotnej do Gdańska (przed noclegiem tranzytowym), k) dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze dla osoby dorosłej, l) opieka odpowiedniej ilości osób (będących do dyspozycji uczestników wycieczki przez cały okres trwania wycieczki) pełniących rolę pilotów na całej trasie wycieczki, przewodnika lokalnego w miejscach objętych programem zwiedzania i obiektach tego wymagających, m) Wykonawca zapewni ubezpieczenie typu turystycznego dla każdego z uczestników wycieczki, w tym koszty leczenia i transportu medycznego za granicą na sumę ubezpieczenia minimum 50.000 EUR, NNW za granicą na sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci minimum 20.000,00 zł, trwały uszczerbek na zdrowiu na sumę ubezpieczenia minimum 40.000,00 zł) na strefę państw europejskich od chwili wyjazdu z Gdańska do momentu przyjazdu do Gdańska. Kopia stosownej polisy zostanie dostarczona Zamawiającemu, jednak nie później niż 10 dni przed datą rozpoczęcia danej wycieczki. 4. Wykonawca zapewni całodobową opiekę doświadczonego pilota. 5. Wykonawca zapewni zwiedzanie z licencjonowanym i doświadczonym przewodnikiem. 6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem, noclegiem i dietami Kierowców oraz pilota wycieczki, jak również koszt ewentualnego transportu zastępczego na terenie trasy wycieczki i powrotu do Gdańska (do kraju). 7. W razie awarii autokaru Wykonawca zapewnia usunięcie usterki w czasie 2 godzin od momentu jej stwierdzenia bądź dostarczenia autokaru zastępczego spełniającego wymogi określone w SIWZ. W przypadku awarii autokaru na trasie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom wycieczki wyżywienia i zakwaterowania na własny koszt do czasu usunięcia awarii. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty opłat parkingowych i drogowych oraz z tytułu wjazdu do krajów, miast itp.. 9. Wykonawca zapewni miejsca postojowe dopasowane do ilości osób, z bezpłatną toaletą. 10. Zamawiający poda dokładną liczbę zgłoszeń na wycieczkę w terminie min. 10 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Liczba zgłoszeń nie będzie mniejsza niż 35. 11. Po upływie terminu określenia liczby uczestników Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania dodatkowych zgłoszeń uczestników w miarę posiadania wolnych miejsc na wycieczce. 12. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówioną ilość miejsc, po zakończeniu wycieczki i potwierdzenia jej zgodności z zamówieniem. 13. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w zakresie każdego z uczestników poszczególnych wycieczek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 226851,85
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Doświadczenie zawodowe pilotów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace wykończeniowe - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania03-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace wykończeniowe. Zakres prac: gruntowanie, malowanie, sufity podwieszane. Termin składania ofert: 2020-04-20.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w m. Dobieszyn.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: Świadczenie usług związanych z ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI