Dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby wypożyczalni OSW Dojlidy Białostockiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby wypożyczalni OSW Dojlidy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Kategoria zamówienia (CPV)Artykuły i sprzęt sportowy
 • Termin składania wniosków02/11/2015
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBiałostocki Ośrodek Sportu i Rekreakcji
 • Data publikacji ogłoszenia2015-10-23
 • Numer ogłoszenia1/2015/155101
TREŚĆ PRZETARGU
Białystok: Dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby wypożyczalni OSW Dojlidy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Numer ogłoszenia: 155101 - 2015; data zamieszczenia: 23.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreakcji , ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 665 28 78, faks 85 665 28 71.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejskoaktywni.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby wypożyczalni OSW Dojlidy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby wypożyczalni OSW Dojlidy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Część I, tj. jednorazową dostawę 6 szt. rowerów wodnych; 2) Część II, tj. jednorazową dostawę: a) 4 szt. kajaków 2-osobowych wraz z wiosłami, b) 4 szt. wioseł do łodzi; 3) Część III, tj. jednorazową dostawę 50 szt. kamizelek asekuracyjnych; 4) Część IV, tj. jednorazową dostawę: a) 5 szt. fladr (znaczników tras do narciarstwa biegowego), b) 40 szt. tyczek (do mocowania fladr). 3. Zamawiający wymaga: 1) udzielenia min. 12 - miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy w zakresie części I-III zamówienia; 2) udzielenia min. 2 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy w zakresie części IV zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji umowy oraz sposób realizacji zamówienia został określony w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1) Część I - 500 PLN, 2) Część II - nie dotyczy, 3) Część III - nie dotyczy, 4) Część IV - nie dotyczy. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - Dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby OSW Dojlidy - część I. Jeśli w imieniu Wykonawcy wpłaty wadium dokonuje inny podmiot z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu zostało ono wpłacone. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4 (oryginał) do upływu terminu składania ofert (data i godzina wskazana w Sekcji IV.4.4), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które do upływu oznaczonego terminu składania ofert (data i godzina wskazana w Sekcji IV.4.4) znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ni dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.2) tiret 2 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 3) dokumenty, o których mowa w pkt 1 lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w Sekcji III.4.2) tiret 2 oraz w Sekcji III.4.4), 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.4.1) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w Sekcji III.4.2) tiret 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie. 3. Formularz ofertowy - przygotowany na lub wg zał. nr 2 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy. 5. Dowód wniesienia wadium w kwocie: a) Część I - 500 PLN, b) Część II - nie dotyczy, c) Część III - nie dotyczy, d) Część IV - nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miejskoaktywni.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, pok. 201 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa rowerów wodnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby wypożyczalni OSW Dojlidy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 2.Zakres zamówienia obejmuje jednorazową dostawę 6 szt. rowerów wodnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa kajaków 2-osobowych wraz z wiosłami oraz wioseł do łodzi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby wypożyczalni OSW Dojlidy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakres zamówienia obejmuje jednorazową dostawę: a) 4 szt. kajaków 2-osobowych wraz z wiosłami, b) 4 szt. wioseł do łodzi.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa kamizelek asekuracyjnych;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby wypożyczalni OSW Dojlidy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakres zamówienia obejmuje jednorazową dostawę 50 szt. kamizelek asekuracyjnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa fladr (znaczników tras do narciarstwa biegowego) oraz tyczek (do mocowania fladr).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów sportowych na potrzeby wypożyczalni OSW Dojlidy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakres zamówienia obejmuje jednorazową dostawę: a) 5 szt. fladr (znaczników tras do narciarstwa biegowego), b) 40 szt. tyczek (do mocowania fladr).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję maszyny vendingowej - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję maszyny vendingowej - automatu do wyciskania pomarańczy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI