Świadczenie usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 83 numerów abonenckich...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 83 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów z kartami SIM (każda z możliwością ich dostosowania do rozmiarów mikro i nanoSIM) oraz 10 szt. ładowarek samochodowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewództwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2017-12-29
 • Numer ogłoszenia636415-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 636415-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: świadczenie usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 83 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów z kartami SIM (każda z możliwością ich dostosowania do rozmiarów mikro i nanoSIM) oraz 10 szt. ładowarek samochodowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, krajowy numer identyfikacyjny 291019005, ul. al. IX Wieków Kielc  3 , 25-516  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl, faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (URL): www.sejmik.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.sejmik.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
jolanta.stypula@sejmik.kielce.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętorzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek C-2, pokój 13 (Kancelaria Urzędu, parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 83 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów z kartami SIM (każda z możliwością ich dostosowania do rozmiarów mikro i nanoSIM) oraz 10 szt. ładowarek samochodowych
Numer referencyjny: DOA-III.272.1.86.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 83 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów z kartami SIM (każda z możliwością ich dostosowania do rozmiarów mikro i nanoSIM) oraz 10 szt. ładowarek samochodowych 2. Ilość grup abonenckich oraz wymagania dotyczące usług abonamentowych przedstawia się następująco : Grupa I – Wykonawca określi odpłatność za abonament X¹ netto miesięcznie dla 50 abonentów który będzie zawierał : - połączenia rozmów bez limitów w sieciach wszystkich operatorów GSM i stacjonarnych na terenie kraju - sms bez limitów na terenie kraju ( sms „komercyjne, specjalne i premium”- Zamawiający ustala jako zablokowane systemowo) - mms bez limitów na terenie kraju - min. 10 GB transmisji internetowej i przesyłania danych Grupa II – Wykonawca określi odpłatność za abonament X² netto miesięcznie dla 33 abonentów który będzie zawierał : - połączenia rozmów bez limitów w sieciach wszystkich operatorów GSM i stacjonarnych na terenie kraju - sms bez limitów na terenie kraju ( sms „komercyjne, specjalne i premium”- Zamawiający ustala jako zablokowane systemowo) - mms bez limitów na terenie kraju - min. 5 GB transmisji internetowej i przesyłania danych 3. Wykonawca gwarantuje, że zasięg usługi-dostępu do internetu jest na obszarze Polski nie mniejszy niż 15 % dla technologii LTE i 80 % dla technologii HSPA. Pakiety internetowe przypisane do poszczególnych abonamentów ( min 10 GB i min 5 GB ) winny wypełniać wymogi minimalnej szybkości dosyłowej 30 Mb/s oraz minimalnej szybkości wysyłania 15 Mb/s. Ponadto Zamawiający oczekuje, że po przekroczeniu określonych w pakiecie internetowym wartości transmisji danych jakie zaoferuje Wykonawca dla poszczególnych grup może zastrzec sobie prawo do zmiany parametrów transmisji, nie może jednak całkowicie zaprzestać transmisji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do nienaliczania dodatkowych opłat za przekroczenie określonego w abonamencie pakietu transmisji. Zamawiający informuje, że wykonawca za zaoferowanie większej transmisji danych w GB niż minimalna określona wyżej otrzyma dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy aparaty -smartfony dla I grupy w ilości 50 sztuki; aparaty -smartfony dla II grupy w ilości 33 sztuk według wykazu oraz dostarczy 10 szt. ładowarek samochodowych dostosowanych technicznie do smartfonów I grupy. 5. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32250000-0 -telefony komórkowe 64212000-5 -usługi telefonii komórkowej 6. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 8. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wskazane tam znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego. Wszystkie wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, kompletne, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku, posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagały żadnych dodatkowych nakładów i były gotowe do pracy. 10. Wymagany okres gwarancji dla smartfonów i ładowarek samochodwych wynosi 24 miesiące, dla baterii 6 miesięcy. 11. Szczegółowe zasady określające sposób rozliczeń, warunki gwarancji oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. 12. Cenę oferty wykonawca oblicza uwzględniając wszystkie koszty związane z wykonywaniem usługi. Wyliczoną cenę wykonawca podaje w Dodatku nr 1 do SIWZ – „Formularz oferty”, który musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami zamawiającego i podpisany przez wykonawcę. 13. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został zgodnie z wytycznymi zamawiającego z zachowaniem należytej staranności, przy wysokiej jakości zrealizowanych prac oraz z dotrzymaniem umówionych terminów. 14. Wykonawca zobowiązany będzie współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 15. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (w Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 18. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 19. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego wskazana w rozdziale I pkt. 2 SIWZ, a usługi świadczone w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z możliwościami sieci i zasięgu operatora. 20. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 21. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, zasady rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 6 do SIWZ –Wzór umowy. 22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 23. Zamawiający nie przewiduje:  zawarcia umowy ramowej,  udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,  aukcji elektronicznej,  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 24. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji polegające na możliwości świadczenia dodatkowych usług dla maksymalnie 10 –ciu użytkowników z grupy I i 10- ciu z grupy II w zakresie abonamentów oraz dostawy smartfonów z parametrami przypisanymi dla danej grupy na warunkach jakie dotyczą oferty do zamówienia podstawowego. Bez względu na to w jakim terminie Zamawiający skorzysta z prawa opcji w okresie trwania umowy podstawowej, wszystkie usługi w tym zakresie wygasną w terminie zakończenia umowy podstawowej. 25. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem. 26. Szczegółowy opis opcji zawarty jest w § 10 wzoru umowy stanowiącej dodatek nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 64212000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32250000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 180870,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. posiadają zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r.-Prawo telekomunikacyjne ( tj. Dz. U. z 2014r., poz. 243).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.2) SIWZ tj. Aktualnego zaświadczenia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r.-Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 243)- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zamawiający wymaga, aby dokument wskazany w pkt 1 sporządzony w języku obcym złożony zostały wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz cenowy - wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
ilość transferu danych w GB 30,00
zastosowanie zabezpieczenia sprzętowo-programowego, do stworzenia wirtualnego środowiska na urządzeniu, typu Mobile Device Management 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy polegającej na: 1) zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy, w przypadku reorganizacji struktur Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10 % ogółu użytkowników. Zamawiający zobowiązany będzie poinformować Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz wskazać numer użytkownika (abonenta) z którego zrezygnuje, z zastrzeżeniem, że rozliczenie numeru użytkownika nastąpi po zakończeniu najbliższego okresu rozliczeniowego, 2) zwiększeniu zakresu przedmiotu umowy w przypadku skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w § 10 umowy. Rozliczenia za abonament/y wraz z dostawą smarfonu/ów w ramach opcji odbywać się będą na warunkach i po cenach wskazanych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego dla odpowiednich grup abonenckich. 4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron Umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których strony Umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Przedmiotu Umowy. Zmianie umowy ulec może okres świadczenia usługi oraz wartość wynagrodzenia. 5. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy umowy, może nastąpić w przypadku: 1) wystąpienia zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy; 3) przekroczenia kwoty jaką Zamawiający przewidział na pozostałe usługi telefoniczne, o których mowa w § 9 umowy; 4) wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. 6. Zmiany Umowy, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w następującym trybie: 1) Jedna ze stron umowy zwróci się do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie; 2) Strona umowy po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany Umowy; 3) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone po przeprowadzeniu stosownych negocjacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie płytek, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie płytek (gres, na ścianach do wysokości 2 m, 30x60 cm, około 1200 m2, na podłogach 60x60 cm, około 200 m2 - z powierzonego materiału) oraz szpachlowanie ubytków+ malowanie wnętrz, około 2500 m2 (biały lub szary), z powierzonego materiału; Obiekt sportowy. Więcej informacji udzielę telefonicznie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI