Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKartuzy
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kartuzy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-04
 • Numer ogłoszenia509985-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 509985-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

Gmina Kartuzy: Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kartuzy, krajowy numer identyfikacyjny 52754600000, ul. ul. gen. Józefa Hallera  1 , 83300   Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 694 52 00, e-mail zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl, faks 586 945 135.
Adres strony internetowej (URL): www.kartuzy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.przetargi.kartuzy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1 (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską
Numer referencyjny: IZ.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usługi polegającej na wynajmie maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską: LP RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ ILOŚĆ WYNAJMOWANYCH MASZYN BUDOWLANYCH cz. nr 1 cz. nr 2 cz. nr 3 1 Równiarka 1 1 1 2 Koparko-ładowarka 1 1 1 3 Walec drogowy 1 1 1 2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia, określający m.in. standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 13 ustawy Pzp. 3. Wynajmowane maszyny budowlane muszą spełniać n/w parametry techniczne: • Równiarka - ciężar całkowity równiarki 10 t – 15 t, szerokość lemiesza środkowego 3000 mm – 4500 mm, • Koparko-ładowarka – ciężar całkowity 8 t – 9 t, pojemność łyżki dwudzielnej 1m3 – 1,5m3, • Walec drogowy – ciężar całkowity 8 t – 12 t. 2.1 Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 2.2 Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 2.3 W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 4. Operatorzy maszyn budowlanych muszą posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia danego typu maszyny. 5. Orientacyjne zapotrzebowanie na wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską wynosi: NUMER CZĘŚCI ZAMÓWIENIA RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ RÓWNIARKA[h] KOPARKO-ŁADOWARKA [h] WALEC DROGOWY[h] 1 120 40 75 2 120 40 75 3 120 40 75 4. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 5. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 6. W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin pracy poszczególnych maszyn budowlanych w stosunku do podanych orientacyjnych ilości, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb. 8. Wynajmowane maszyny budowlane wykorzystywane będą do prowadzenia robót na terenie gminy Kartuzy polegających na równaniu i profilowaniu dróg gruntowych, wałowaniu, formowaniu przydrożnych skarp, czyszczeniu rowów, układaniu płyt Yumb, równomiernym rozkładaniu kruszywa na drogach, itp. 9. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg, obejmuje wykonanie następujących czynność: - wyrównywanie wybojów ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, - uzupełnienie głębokich lokalnych ubytków materiałem zbliżonym do miejscowego, - uzyskanie przekroju daszkowego (za zgodą inspektora nadzoru dopuszcza się inny przekrój), ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, - wykonanie rowków odprowadzających wodę w przypadku występowania zawyżonych poboczy, - usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza, - zagęszczanie walcem samojezdnym po każdorazowym przejechaniu równiarki. 12. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 13. Zamawiający nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy ani miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody. 14. Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót. 15. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji roboty nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego zawierającego informacje między innymi o: • rodzaju zamawianej maszyny budowlanej, • miejscu prowadzenia robót, • zakresie i technologii wykonania robót, • terminie rozpoczęcia robót. 16. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie prowadzonych robót. 17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 18. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach. 19. Wykonane roboty podlegają odbiorowi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbiorowych sporządzane będą protokoły odbioru robót. 20. Rozliczenie wynajmu odbywać się będzie zewnętrznym dowodem księgowym w oparciu o stawki jednostkowe za godzinę najmu określone przez Wykonawcę w ofercie. 21. Do każdego zewnętrznego dowodu księgowego Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę karty pracy sprzętu oraz protokoły odbioru robót. 22. Zamawiający przy rozliczeniu będzie uwzględniał tylko rzeczywisty czas pracy maszyny w zleconym zakresie robót, nie uwzględniając czasu dojazdu do miejsca prowadzenia robót, powrotu oraz przestojów związanych z czynnościami serwisowymi.

II.5) Główny kod CPV: 14550000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe: Termin obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do wykorzystania 100% ceny umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 16.12.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: 1. dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia danego typu maszyny, wskazanej w p. 1 cz. II SIWZ – co najmniej jedną osobą do każdego wymienionego pojazdu. 2. dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem technicznym: a) Dla Części nr 1 zamówienia:  Równiarka - min. 1 szt.  Koparko- ładowarka – 1 szt.,  Walec drogowy - min. 1 szt., b) Dla Części nr 2 zamówienia:  Równiarka - min. 1 szt.  Koparko- ładowarka – 1 szt.,  Walec drogowy - min. 1 szt., c) Dla Części nr 3 zamówienia:  Równiarka - min. 1 szt.  Koparko- ładowarka – 1 szt.,  Walec drogowy - min. 1 szt., 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument równoważny. Zamawiający wymaga, aby pisemne zobowiązanie lub dokument równoważny, o którym wyżej mowa określał: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykaz maszyn budowlanych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na potencjale technicznym innych podmiotów składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami że osoby te posiadają wymagane uprawnienia do prowadzenia danego typu maszyny budowlanej oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ, 2) W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości 1) dla Części Nr 1 – 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych), 2) dla Części Nr 2 – 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych), 3) dla Części Nr 3 – 1.000,- zł (słownie dwa tysiące złotych), Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian określono w § 10 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie usługi polegającej na wynajmie maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na terenie sołectw Bącz, Głusino, Mirachowo, Nowa Huta, Sianowo, Staniszewo, Stara Huta, Kolonia w 2019 roku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usługi polegającej na wynajmie maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską: LP RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ ILOŚĆ WYNAJMOWANYCH MASZYN BUDOWLANYCH cz. nr 1 cz. nr 2 cz. nr 3 1 Równiarka 1 1 1 2 Koparko-ładowarka 1 1 1 3 Walec drogowy 1 1 1 2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia, określający m.in. standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 13 ustawy Pzp. 3. Wynajmowane maszyny budowlane muszą spełniać n/w parametry techniczne: • Równiarka - ciężar całkowity równiarki 10 t – 15 t, szerokość lemiesza środkowego 3000 mm – 4500 mm, • Koparko-ładowarka – ciężar całkowity 8 t – 9 t, pojemność łyżki dwudzielnej 1m3 – 1,5m3, • Walec drogowy – ciężar całkowity 8 t – 12 t. 2.1 Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 2.2 Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 2.3 W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 4. Operatorzy maszyn budowlanych muszą posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia danego typu maszyny. 5. Orientacyjne zapotrzebowanie na wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską wynosi: NUMER CZĘŚCI ZAMÓWIENIA RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ RÓWNIARKA[h] KOPARKO-ŁADOWARKA [h] WALEC DROGOWY[h] 1 120 40 75 2 120 40 75 3 120 40 75 4. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 5. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 6. W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin pracy poszczególnych maszyn budowlanych w stosunku do podanych orientacyjnych ilości, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb. 8. Wynajmowane maszyny budowlane wykorzystywane będą do prowadzenia robót na terenie gminy Kartuzy polegających na równaniu i profilowaniu dróg gruntowych, wałowaniu, formowaniu przydrożnych skarp, czyszczeniu rowów, układaniu płyt Yumb, równomiernym rozkładaniu kruszywa na drogach, itp. 9. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg, obejmuje wykonanie następujących czynność: - wyrównywanie wybojów ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, - uzupełnienie głębokich lokalnych ubytków materiałem zbliżonym do miejscowego, - uzyskanie przekroju daszkowego (za zgodą inspektora nadzoru dopuszcza się inny przekrój), ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, - wykonanie rowków odprowadzających wodę w przypadku występowania zawyżonych poboczy, - usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza, - zagęszczanie walcem samojezdnym po każdorazowym przejechaniu równiarki. 12. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 13. Zamawiający nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy ani miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody. 14. Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót. 15. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji roboty nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego zawierającego informacje między innymi o: • rodzaju zamawianej maszyny budowlanej, • miejscu prowadzenia robót, • zakresie i technologii wykonania robót, • terminie rozpoczęcia robót. 16. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie prowadzonych robót. 17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 18. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach. 19. Wykonane roboty podlegają odbiorowi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbiorowych sporządzane będą protokoły odbioru robót. 20. Rozliczenie wynajmu odbywać się będzie zewnętrznym dowodem księgowym w oparciu o stawki jednostkowe za godzinę najmu określone przez Wykonawcę w ofercie. 21. Do każdego zewnętrznego dowodu księgowego Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę karty pracy sprzętu oraz protokoły odbioru robót. 22. Zamawiający przy rozliczeniu będzie uwzględniał tylko rzeczywisty czas pracy maszyny w zleconym zakresie robót, nie uwzględniając czasu dojazdu do miejsca prowadzenia robót, powrotu oraz przestojów związanych z czynnościami serwisowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14550000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie usługi polegającej na wynajmie maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na terenie sołectw Kiełpino, Mezowo, Borowo, Dzierżążno, Sitno, Kaliska, Brodnica Dolna, Brodnica Górna w 2019 roku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usługi polegającej na wynajmie maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską: LP RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ ILOŚĆ WYNAJMOWANYCH MASZYN BUDOWLANYCH cz. nr 1 cz. nr 2 cz. nr 3 1 Równiarka 1 1 1 2 Koparko-ładowarka 1 1 1 3 Walec drogowy 1 1 1 2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia, określający m.in. standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 13 ustawy Pzp. 3. Wynajmowane maszyny budowlane muszą spełniać n/w parametry techniczne: • Równiarka - ciężar całkowity równiarki 10 t – 15 t, szerokość lemiesza środkowego 3000 mm – 4500 mm, • Koparko-ładowarka – ciężar całkowity 8 t – 9 t, pojemność łyżki dwudzielnej 1m3 – 1,5m3, • Walec drogowy – ciężar całkowity 8 t – 12 t. 2.1 Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 2.2 Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 2.3 W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 4. Operatorzy maszyn budowlanych muszą posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia danego typu maszyny. 5. Orientacyjne zapotrzebowanie na wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską wynosi: NUMER CZĘŚCI ZAMÓWIENIA RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ RÓWNIARKA[h] KOPARKO-ŁADOWARKA [h] WALEC DROGOWY[h] 1 120 40 75 2 120 40 75 3 120 40 75 4. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 5. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 6. W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin pracy poszczególnych maszyn budowlanych w stosunku do podanych orientacyjnych ilości, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb. 8. Wynajmowane maszyny budowlane wykorzystywane będą do prowadzenia robót na terenie gminy Kartuzy polegających na równaniu i profilowaniu dróg gruntowych, wałowaniu, formowaniu przydrożnych skarp, czyszczeniu rowów, układaniu płyt Yumb, równomiernym rozkładaniu kruszywa na drogach, itp. 9. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg, obejmuje wykonanie następujących czynność: - wyrównywanie wybojów ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, - uzupełnienie głębokich lokalnych ubytków materiałem zbliżonym do miejscowego, - uzyskanie przekroju daszkowego (za zgodą inspektora nadzoru dopuszcza się inny przekrój), ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, - wykonanie rowków odprowadzających wodę w przypadku występowania zawyżonych poboczy, - usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza, - zagęszczanie walcem samojezdnym po każdorazowym przejechaniu równiarki. 12. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 13. Zamawiający nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy ani miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody. 14. Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót. 15. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji roboty nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego zawierającego informacje między innymi o: • rodzaju zamawianej maszyny budowlanej, • miejscu prowadzenia robót, • zakresie i technologii wykonania robót, • terminie rozpoczęcia robót. 16. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie prowadzonych robót. 17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 18. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach. 19. Wykonane roboty podlegają odbiorowi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbiorowych sporządzane będą protokoły odbioru robót. 20. Rozliczenie wynajmu odbywać się będzie zewnętrznym dowodem księgowym w oparciu o stawki jednostkowe za godzinę najmu określone przez Wykonawcę w ofercie. 21. Do każdego zewnętrznego dowodu księgowego Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę karty pracy sprzętu oraz protokoły odbioru robót. 22. Zamawiający przy rozliczeniu będzie uwzględniał tylko rzeczywisty czas pracy maszyny w zleconym zakresie robót, nie uwzględniając czasu dojazdu do miejsca prowadzenia robót, powrotu oraz przestojów związanych z czynnościami serwisowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14550000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Łapalice, Prokowo, Pomieczyńska Huta, Sianowska Huta, Ręboszewo, Smętowo, Kosy, Grzybno oraz miasto Kartuzy w 2019 roku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usługi polegającej na wynajmie maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską: LP RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ ILOŚĆ WYNAJMOWANYCH MASZYN BUDOWLANYCH cz. nr 1 cz. nr 2 cz. nr 3 1 Równiarka 1 1 1 2 Koparko-ładowarka 1 1 1 3 Walec drogowy 1 1 1 2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia, określający m.in. standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 13 ustawy Pzp. 3. Wynajmowane maszyny budowlane muszą spełniać n/w parametry techniczne: • Równiarka - ciężar całkowity równiarki 10 t – 15 t, szerokość lemiesza środkowego 3000 mm – 4500 mm, • Koparko-ładowarka – ciężar całkowity 8 t – 9 t, pojemność łyżki dwudzielnej 1m3 – 1,5m3, • Walec drogowy – ciężar całkowity 8 t – 12 t. 2.1 Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 2.2 Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 2.3 W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 4. Operatorzy maszyn budowlanych muszą posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia danego typu maszyny. 5. Orientacyjne zapotrzebowanie na wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską wynosi: NUMER CZĘŚCI ZAMÓWIENIA RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ RÓWNIARKA[h] KOPARKO-ŁADOWARKA [h] WALEC DROGOWY[h] 1 120 40 75 2 120 40 75 3 120 40 75 4. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 5. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 6. W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin pracy poszczególnych maszyn budowlanych w stosunku do podanych orientacyjnych ilości, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb. 8. Wynajmowane maszyny budowlane wykorzystywane będą do prowadzenia robót na terenie gminy Kartuzy polegających na równaniu i profilowaniu dróg gruntowych, wałowaniu, formowaniu przydrożnych skarp, czyszczeniu rowów, układaniu płyt Yumb, równomiernym rozkładaniu kruszywa na drogach, itp. 9. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg, obejmuje wykonanie następujących czynność: - wyrównywanie wybojów ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, - uzupełnienie głębokich lokalnych ubytków materiałem zbliżonym do miejscowego, - uzyskanie przekroju daszkowego (za zgodą inspektora nadzoru dopuszcza się inny przekrój), ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, - wykonanie rowków odprowadzających wodę w przypadku występowania zawyżonych poboczy, - usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza, - zagęszczanie walcem samojezdnym po każdorazowym przejechaniu równiarki. 12. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 13. Zamawiający nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy ani miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody. 14. Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót. 15. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji roboty nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego zawierającego informacje między innymi o: • rodzaju zamawianej maszyny budowlanej, • miejscu prowadzenia robót, • zakresie i technologii wykonania robót, • terminie rozpoczęcia robót. 16. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie prowadzonych robót. 17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 18. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach. 19. Wykonane roboty podlegają odbiorowi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbiorowych sporządzane będą protokoły odbioru robót. 20. Rozliczenie wynajmu odbywać się będzie zewnętrznym dowodem księgowym w oparciu o stawki jednostkowe za godzinę najmu określone przez Wykonawcę w ofercie. 21. Do każdego zewnętrznego dowodu księgowego Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę karty pracy sprzętu oraz protokoły odbioru robót. 22. Zamawiający przy rozliczeniu będzie uwzględniał tylko rzeczywisty czas pracy maszyny w zleconym zakresie robót, nie uwzględniając czasu dojazdu do miejsca prowadzenia robót, powrotu oraz przestojów związanych z czynnościami serwisowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14550000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odtworzenie powłoki chromu satynowego. Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania08-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, Zlecę renowację armatury łazienkowej? Chodzi o odtworzenie powłoki chromu satynowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam, Dariusz
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI