Tytuł zadania: „Dostawa urządzenia do czyszczenia PSZOK, rębaka i widłaka

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Tytuł zadania: „Dostawa urządzenia do czyszczenia PSZOK, rębaka i widłaka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOświęcim
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572809-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572809-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: tytuł zadania: „Dostawa urządzenia do czyszczenia PSZOK, rębaka i widłaka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla lewobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Błonie, osiedle Zasole i Stare Miasto”, – budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 7211253300000, ul. ul. Bema  , 32602   Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 423 140, e-mail saratowicz.pawel@zuk.oswiecim.pl, faks 338 423 140.
Adres strony internetowej (URL): www.zuk.oswiecim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka komunalna ze 100% udziałem Gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zuk.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zuk.oswiecim.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składane są w formie pisemnej, zgodnie z zapisami siwz.
Adres:
siedziba Spółki ul. Bema 12A, budynek A, Biuro Zarządu pok. 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: tytuł zadania: „Dostawa urządzenia do czyszczenia PSZOK, rębaka i widłaka
Numer referencyjny: 02/PZ/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art.2 pkt 2 uPzp) fabrycznie nowego (rok produkcji przedmiotu zamówienia 2018) urządzenia do czyszczenia PSZOK, rębaka i widłaka wraz z jednostką napędową. 2. Nazwa zadania: Dostawa urządzenia do czyszczenia PSZOK, rębaka i widłaka wraz z jednostką napędową. 3. Opis urządzenia łącznie z parametrami technicznymi: 1) Urządzenie do czyszczenia PSZOK: a) Urządzenie do czyszczenia PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) typu zamiatarka zapinana do jednostki napędowej, b) urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018, c) Sposób mocowania na nośniku poprzez TUZ, d) hydrauliczne opróżnianie kosza, e) wyposażone w „szczotkę główną” oraz szczotkę lub szczotki boczne (Zamawiający nie wymaga konkretnej ich wielkości), f) silnik hydrauliczny jako napęd „szczotki głównej”, g) zbiornik do układu zraszania (Zamawiający nie precyzuje jego maksymalnej wielkości, ma być on dostosowany przez producenta do wielkości urządzenia), h) szerokość robocza minimum 1600 mm, i) pojemność wanny zbierającej zanieczyszczenia co najmniej 190 dm3 j) prędkość obrotowa walca zamiatającego co najmniej 90 obr./min. k) prędkość walca zamiatającego maksymalnie 130 obr./min. l) prędkość zamiatania maksymalnie 8 km/h m) wydajność powierzchni dla zaleconej prędkości przez producenta – co najmniej 9000 m2/h n) ciężar urządzenia – w przedziale od 200 do 375 kg o) Urządzenie winno być kompatybilne z jednostką napędową, oferowana jednostka napędowa winna mieć możliwość bezkolizyjnego podpięcia i obsługi ww. urządzenia. 2) Rębak: a) urządzenie przeznaczone do rozdrabniania materiału roślinnego w PSZOK fabrycznie nowe, rok produkcji 2018, b) układ napędowy bezpośredni, c) wał odbioru mocy WOM, d) moc jednostki napędowej (optymalna dla maksymalnej wydajności rębaka) – w przedziale pomiędzy 25 a 60 KM, e) moc silnika pomiędzy 18 a 100 KM, f) osłona wrzutu co najmniej 10 x 25 cm, g) rozmiar tarczy tnącej co najmniej 60 cm, h) ilość noży tnących 2 + 1 przeciwostrze, i) noże wykonane z hartowanej stali narzędziowej, j) waga tarczy tnącej co najmniej 90 kg, k) mechanizm podawania materiału mechanicznie napędzany wał wciągający, l) system mocowania poprzez TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia), m) lej wsadowy co najmniej 45 x 45 cm, n) obrotowość rury wyrzucającej 3600, o) wysokość rury wyrzucającej co najmniej 170 cm, p) znamionowe obroty WOM pomiędzy 530 a 720 na minutę, q) waga urządzenia maksymalnie 500 kg, r) wymiary urządzenia dostosowane do jednostki napędowej (Urządzenie winno być kompatybilne z jednostką napędową), stąd Zamawiający nie precyzuje ww. parametrów. 3) Widłak: a) Urządzenie typu hydrauliczny ładowacz zawieszany na TUZ jednostki napędowej, służący do załadunku i wyładunku odpadów umieszczonych w skrzyniopaletach, paletach i pojemnikach oraz do transportu tych odpadów na niewielkie odległości w ramach PSZOK. b) urządzenie zawieszane na TUZ jednostki napędowej, która to jednostka posiada wyjście na hydraulikę zewnętrzną, c) maksymalna wysokość podnoszenia 2,4 m, d) maksymalny udźwig ładowacza 700 kg, e) regulowany rozstaw wideł pomiędzy 26 a 90 cm, f) wyposażony w mechanizm podnoszenia składający się z prowadnicy zewnętrznej, wewnętrznej, płyty widłaka, wideł pobierających, cylinder nurnikowy i linki podnoszenia, g) wysokość urządzenia maksymalnie 180 cm, h) urządzenie wyposażone w przesuw boczny, i) wymiary urządzenia dostosowane do jednostki napędowej (Urządzenie winno być kompatybilne z jednostką napędową), stąd Zamawiający nie precyzuje ww. parametrów. 4) Jednostka napędowa: a) jednostka napędowa służąca do uruchomienia urządzenia do czyszczenia PSZOK, rębaka i widłaka opisanych powyżej. b) Silnik o mocy 96-105 KM – 4 cylindrowy. c) Paliwo – olej napędowy. d) Pojemność silnika maksymalnie 3300 – 3700 cm3. e) Silnik spełniający normy spalin minimum TIER 4a lub Stage IV. f) Zbiornik paliwa min 120l. g) Masa własna ciągnika minimum 3500 kg. h) Układ przeniesienia napędu 4x4. i) Blokada dyferencjału tylnego (załączana elektronicznie). j) mechaniczne włączanie przedniego napędu i blokady tylnej osi. k) Przednie błotniki. l) Hamulce pneumatyczne przyczepy 1 i 2 obwodowe. m) Kabina z oknem dachowym. n) Kabina klimatyzowana i ogrzewana. o) Fotel amortyzowany + fotel instruktora homologowany. p) Lampa błyskowa ostrzegawcza (kogut) koloru pomarańczowego. q) 4 reflektory robocze tylne i 2 reflektory robocze przednie. r) 2 lusterka zewnętrzne, 1 lusterko wewnątrz kabiny. s) Wycieraczki ze spryskiwaczem przód i tył. t) Koła przednie min. 13.6R24 - regulowane. u) Koła tylnie min. 16.9R34 - regulowane. v) Rewers zmiany kierunku jazdy hydrauliczny. w) Przekładniowa synchronizowana z rewersem skrzynia biegów min. 12x12. x) Pompa hydrauliczna min. 60l. y) 2 siłowniki wspomagania kierowniczego. z) Zewnętrzne sterowanie TUZ. aa) System szybkiego podnoszenia na uwrociach. bb) Końcówki TUZ szybko sprzęgi hakowe. cc) Prędkość obrotowa WOM. minimum 540/1000 obr/min. dd) Zaczep suwliwy i polowy. ee) Przedni TUZ i WOM. ff) Wymiary urządzenia dostosowane do pozostałego osprzętu, tj. urządzenia do czyszczenia PSZOK, rębaka i widłaka, stąd Zamawiający nie precyzuje sztywno ww. parametrów (jednostka napędowa winna obsługiwać każdy z ww. osprzętów, tj. zapewnić jego podłączenie i eksploatację bez konieczności zastosowania innych jednostek napędowych). gg) Podłączenie poszczególnych osprzętów do jednostki napadowej ma umożliwić pracownikom PSZOK dowolną zmianę osprzętu peryferyjnego w zależności od rodzaju przywiezionych do PSZOK –u odpadów (np. zmiana rębaka na widłak itp.) bez konieczności angażowania dodatkowego technicznego personelu celem podłączenia osprzętu do jednostki napędowej. 5) Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust.4 uPzp w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z opisywanym. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z zapisami art. 30 ust.5 uPzp spoczywa na wykonawcy. 6) Użyte w siwz i w załącznikach do siwz nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w siwz. 7) W przypadku norm zharmonizowanych za rozwiązania równoważne uznawane będą rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zasadniczych na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach zgodnie z wymaganiami dyrektyw. W pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych za równoważne będą uznawane rozwiązania/materiały o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie zamówienia. Szczegółowe wymagania dot. dostawy, odbioru, wymaganych do przedstawienia dokumentów a także warunki gwarancji, rękojmi i warunki płatności znajdują się w siwz.

II.5) Główny kod CPV: 42995000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34144000-8
34000000-7
16600000-1
16160000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: Celem wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga, aby wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę jednostki napędowej (np. ciągnik) z silnikiem o mocy maksymalnie 105 KM. Dla potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w wykazie wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Brak podstaw wykluczenia: 1) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej „Oświadczeniem”) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2 do siwz) oraz a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca b) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Załącznik nr 3 do siwz) c) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. d) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w lit. a, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych (KRS: https://ems.ms.govm.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?tt:lbtt, CEIDG: https://prod.ceidg.govm.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx). e) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. f) W związku z powyższym wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w Roz. VII pkt. 2 ppkt. 2 lit a). g) Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 4. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ważność dokumentów zgodnie z ppkt 1 ust a). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz zrealizowanych dostaw zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt V siwz, wg zał. nr 4 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Do oferty należy załączyć opis oferowanych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy – według zał. nr 1 do siwz, 2) Oświadczenia wymagane w siwz do złożenia wraz z ofertą, 3) Do oferty należy załączyć opis oferowanych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz. 4) dowód wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w rozdziale X siwz.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 75,00
Okres gwarancji jedn. napędowej 10,00
Okres gwarancji zamiatarki 4,00
Okres gwarancji rębaka 4,00
Okres gwarancji widłaka 3,00
Skrócenie czasu reakcji serwisu 4,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu. 2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: a) zmiany stawek cenowych brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT: zmiana stawki VAT w trakcie trwania umowy upoważnia wykonawcę do zmiany treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach rat. b) Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego, c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; d) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości wykonawcy; e) zmiana nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust.1e uPzp; f) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (w przypadku zamówień na usługi lub dostawy), a pierwotny charakter umowy nie ulega zmianie. g) Zmiana zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu. Wymagane jest oświadczenie producenta i wyłączna zgoda Zamawiającego, h) Zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. i) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu. 4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana osób do kontaktu itp.); b) zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 5. W przypadku nie możności dokonania zmian zgodnie z zapisami niniejszego punktu lub w przypadku wprowadzenia tych zmian w sposób niedozwolony ustawą, zastosowanie znajdują przepisy art. 144 ust. 2 i 3 uPzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję podstawy silnika kosiarki - Wadowice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję podstawy (mocowania) silnika do Makita PLM 4817, chodzi mi o tą podstawę mocowaną 3 śrubami - moja pękła od wibracji. Proszę o kontakt mailowy oraz podanie ofert cenowych.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI