Leasing operacyjny linii odwadniającej osad ściekowy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Leasing operacyjny linii odwadniającej osad ściekowy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDębe Wielkie
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Komunalny w Dębem Wielkim
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517443-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517443-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim: Leasing operacyjny linii odwadniającej osad ściekowy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, krajowy numer identyfikacyjny 14168256200000, ul. ul. Zielona  3 , 05-311   Dębe Wielkie, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 749 70 01, 749 70 02, e-mail zk.debewielkie@wp.pl, faks 25 749 70 03.
Adres strony internetowej (URL): www.zk.debewielkie.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.debewielkie.e-biuletyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie, biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Leasing operacyjny linii odwadniającej osad ściekowy
Numer referencyjny: ZK-O.252.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: ”Leasing operacyjny linii odwadniającej osad ściekowy” - oczyszczalnia ścieków, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) oddanie do użytkowania kompletnej linii odwadniającej osad na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dębe Wielkie przy ul. Zielonej 3 (działki o nr ewid. 193/9 i 193/12) składającej się z minimum następujących urządzeń: a) nowego urządzenia odwadniającego; b) nowej pompy nadawy; c) nowej stacji polielektrolitu; d) nowej pompy polielektrolitu; e) przepływomierza osadu; f) nowej szafy sterowniczej zasilającej i sterującej wszystkimi urządzeniami składowymi linii odwadniającej osad; g) ew. innych wymaganych w procesie odwadniania urządzeń towarzyszących; 2) oferowana instalacja powinna się zmieścić w istniejącym budynku stacji odwadniania osadu – rzut budynku stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 3) szkolenie personelu obsługi oraz wykonanie rozruchu technologicznego (w tym wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji związanych z umożliwieniem oddania Zamawiającemu do użytkowania kompletnej linii odwadniającej osad). 3. Istnieje możliwość wykonania na własny koszt prób odwadniania osadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim, których wyniki można załączyć do oferty. 4. Charakterystyka osadu ściekowego do odwodnienia: 1) osad nadmierny zagęszczany jest grawitacyjnie i magazynowany w zagęszczaczu osadu nadmiernego (ZON) do momentu rozpoczęcia pracy urządzenia odwadniającego. ZON jest zbiornikiem żelbetowym o przekroju walca (h=4,50 m, ᴓ 4,50 m) i spodniej części w kształcie stożka. Objętość całkowita ZON wynosi 56 m3 przy poziomie max napełnienia 2,8 m; 2) ZON wyposażony w system napowietrzania drobnopęcherzykowego zasilany dmuchawą; 3) w trakcie przerw w napowietrzaniu ze zbiornika ściągana jest woda nadosadowa przy użyciu pompy; 4) zagęszczony osad kierowany jest na linię odwadniania osadu; 5) osad nadmierny w ZON przed odwodnieniem osiąga 1-3% s.m.. 5. Wymagania dla linii odwadniającej osad: 1) wydajność masowa urządzenia odwadniającego M = 100 -120 kg s.m./h; 2) wydajność hydrauliczna urządzenia odwadniającego Qśr = 8-10 m3/h Qmax=12 m3/h; 3) wymagany stopień odwodnienia minimum 20% s.m.; 4) jakość odcieku: poniżej 450 mg/l zawiesiny ogólnej; 5) urządzenie odwadniające powinno być w całości w wykonaniu ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304; 6) zużycie wody płuczącej nie większe niż 100dm3/h; 7) moc zainstalowanych urządzeń powinna być nie większa niż 10kW; 8) pompa nadawy z pełną regulacją wydajności w stosunku do urządzenia zagęszczającego z zabezpieczeniem przed suchobiegiem; 9) stacja polielektrolitu: a) 1 komorowa z 1 mieszadłem wykonanym ze stali kwasoodpornej wyposażona w zawór spustowy; b) objętość całkowita nie mniejsza niż 1 000 litrów; c) wykonanie PP, PE lub stal nierdzewna; 10) pompa do roztworu polielektrolitu o wydajności nie mniejszej niż 1450 l/h z możliwością regulacji wydajności poprzez falownik oraz zabezpieczeniem przed suchobiegiem. 6. umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem następujących postanowień: 1) kaucja/opłata początkowa w wysokości netto 1% zł wartości początkowej netto przedmiotu leasingu; opłata wstępna zostanie uiszczona przez Zamawiającego po protokolarnym odbiorze przedmiotu leasingu w terminie zgodnym z treścią har-monogramu opłat leasingowych będącym integralną częścią umowy (treść har-monogramu opłat leasingowych ustali Wykonawca i będzie stanowić integralną część umowy); 2) 47 równych rat leasingowych, czas obowiązywania umowy 48 miesięcy; 3) dopuszcza się opłatę końcową płatną po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych w wysokości netto do 1 % wartości początkowej przedmiotu leasingu; 4) w raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Za-mawiający jako korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszt nabycia przez Finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu), jego ubezpiec-zenia w okresie leasingu, koszt wszystkich elementów szybko zużywających się wraz z usługą ich wymiany, jak również koszt wszystkich wymaganych serwisów i przeglądów wraz z kosztami potrzebnych materiałów, koszty ewentualnych wymaganych napraw i remontów oraz inne opłaty, jakie powinien uiścić Zamawi-ający w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasing; 5) poszczególne raty leasingowe będą uiszczane na podstawie faktur VAT wysta-wianych przez Wykonawcę co miesiąc, w całym okresie trwania umowy; 6) raty leasingowe płatne w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej fak-tury VAT albo zgodnie z harmonogramem płatności, na podstawie którego będą wystawiane faktury VAT, na czas nie krótszy niż 14 dni przed dniem zapłaty wskazanym w harmonogramie płatności; 7) kwota wykupu przedmiotu umowy płatna na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Za-mawiającego; 8) za dzień zapłaty Strony uznają datę wypływu środków z rachunku bankowego Zamawiającego; 9) w przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych; 10) umowa przewiduje możliwość skrócenia na wniosek Zamawiającego okresu leas-ingu w trakcie jej trwania bez dodatkowych kosztów; 11) minimum 48 miesięcy gwarancji ogólnej; 12) Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy do 24 godzin oraz czas napraw usterek maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy usterek w ciągu 3 dni roboczych, Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu urządzenie zastępcze. W takim przypadku czas naprawy usterek nie może być dłuższy niż 10 dni ro-boczych; 13) własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowy leasingu na Zamawi-ającego jako korzystającego po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej wynikających; 14) odbiór przedmiotu umowy odbędzie się wyłącznie w czasie godzin pracy oraz w siedzibie Zamawiającego (ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie); 15) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy: a) stwierdzi wady przedmiotu umowy; b) przedmiot umowy nie będzie spełniał warunków określonych w SIWZ lub w ofercie Wykonawcy; 16) w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w punkcie 15 Zamawi-ający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z SIWZ i wolnego od wad (nie krótszy niż 3 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości; 17) odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę; 18) od momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy (protokolarnego przekazania) Zamawiający ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z wykonaniem umowy; 19) za datę odbioru przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń; 20) wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności; 21) ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych; 22) wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony pod-dają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 23) w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodek-su cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.). 7. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych w pkt 1 będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 42996900-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66114000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w/w warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w/w warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w/w warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Roczne koszty pracy linii odwadniającej osad ściekowy w zakresie: zużycia energii, zużycia wody i utylizacji wody oraz zużycia polimeru 20,00
Gwarancja od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności; ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje 4 silników do suwnicy, Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje 4 silników do suwnicy Typ silnika: SZODKe 14/6b 0,8 / 0,4 kW Un - 380V Jn - 2,7/2,5 A z - 1420/705 obr/min Silnik zwarty, dwubiegowu, kołnierzowy do pracy w położeniu poziomym z jedną końcówką wałka z drugiej strony silnika jest hamulec. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI