Dostawa urządzeń gastronomicznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa urządzeń gastronomicznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBusko-Zdrój
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572415-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572415-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ: Dostawa urządzeń gastronomicznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 29052485300000, ul. ul. Gen. F. Rzewuskiego  8 , 28-100   Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48 413780919, e-mail przetargi@szpitalwojskowy.pl, marian.pasek@szpitalwojskowy.pl, faks +48 413780394.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalwojskowy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.szpitalwojskowy.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń gastronomicznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
Numer referencyjny: 11/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch zmywarek na potrzeby Działu Żywienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój zwanych dalej „urządzeniami” tj: 1) zmywarki do zmywalni kelnerskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w rozdz. I, oraz 2) zmywarki do zmywalni kuchennej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w rozdz. II – formularza identyfikująco-cenowego urządzeń – zał. nr 1 do SIWZ. 2. Realizacja zamówienia obejmuje: 1) sprzedaż; 2) dostawę; 3) demontaż obecnie pracujących urządzeń oraz ich przeniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie jego siedziby; 4) montaż dostarczanych z podłączeniem do instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej; 5) ich rozruch techniczny i technologiczny; 6) przeszkolenie personelu z zakresu obsługi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy, 3. Opis urządzeń: 1) opis minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych urządzeń został podany w : a) formularzu identyfikująco-cenowym urządzeń – zał. nr 1 do SIWZ, b) planie sytuacyjnym lokalizacji urządzenia w zmywalni kelnerskiej – zał. nr 1A, 1B oraz 1C do SIWZ, c) planie sytuacyjnym lokalizacji urządzenia w zmywalni kuchennej – zał. nr 1D do SIWZ, d) projekcie umowy – zał. nr 8 do SIWZ; 2) zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia winny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, które Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie prowadzenia postępowania; 3) urządzenia muszą być nowe z datą produkcji nie starszą niż z 2018 roku i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 4. Wykonawca za kwotę zaproponowaną w ofercie, zobowiązany będzie do: 1) wykonania w maksymalnym terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, wszystkich czynności określonych w pkt. 2 w uzgodnionym z Zamawiającym dniu – od godz. 20:00; 2) udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na zaoferowane urządzenia; 3) wykonywania w cyklach półrocznych przeglądów posprzedażnych zgodnie z zapisami pkt. 10 niniejszego rozdziału. 5. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania kuchni szpitalnej i ograniczonego czasu montażu urządzeń, Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zmian dostosowujących układ wentylacyjny i pomieszczenia zmywalni. 6. Zamawiający informuje, że zimna woda użytkowa w Szpitalu posiada twardość - poziomu 7 stopni niemieckich. W związku z powyższym w zaproponowanej cenie w ofercie, na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek ewentualnego doposażenia urządzeń w dodatkowy system uzdatniający w przypadku gdy parametry oferowanych urządzeń tego wymagają. 7. Wizja lokalna: 1) w celu zminimalizowania ryzyka związanego z faktycznym rozmiarem czynności niezbędnych do zainstalowania urządzeń, oraz do przygotowania oferty i zawarcia umowy, Zamawiający umożliwia Wykonawcom sprawdzenie w miejscu przyszłej lokalizacji, warunków wykonania zamówienia poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej; 2) spotkanie odbędzie się w dniu 18.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. F. Rzewuskiego 8 - zbiórka uczestników w bud. OPAL pokój nr 15 o godz. 10:00; 3) Zamawiający podczas wizji lokalnej udzieli wszelkich informacji doprecyzowujących szczegóły czynności instalacyjnych; 4) uczestnik wizji lokalnej będzie mógł zadawać pytania, a Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zadane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieści na swojej stronie internetowej. 8. Czas montażu urządzeń: 1) Zamawiający określa czas do 25 godzin jako maksymalny czas wykonania czynności określonych w pkt. 2 ppkt 3 – 5 niniejszego rozdziału; 2) z uwagi, że Zamawiający nie przewiduje przerw w procesie żywienia pacjentów, prace będą mogły być wykonywane jedynie w niżej określonych w przedziałach czasowych: a) 20:00 – 6:00 – 10 godzin, b) 9:00 – 12:00 – 3 godziny, c) 15:00 – 17:00 – 2 godziny, d) 20:00 – 6:00 – 10 godzin; 3) Zamawiający umożliwia Wykonawcy, który będzie w stanie wykonać czynności montażu w krótszym terminie – uzyskanie dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. XIII pkt. 3 ppkt 3 SIWZ. 9. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym określonym w pkt. 11 niniejszego rozdziału: 1) Zamawiający określa czas do 72 godzin jako maksymalny czas usunięcia awarii tj. przywrócenia sprawności technicznej urządzeniu i oddania sprawnego do użytkowania Zamawiającemu; 2) Zamawiający umożliwia Wykonawcy, który będzie w stanie wykonać czynności usunięcia awarii w krótszym terminie – uzyskanie dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. XIII pkt. 3 ppkt 4 SIWZ. 10. Serwis posprzedażny: 1) Wykonawca w ramach kwoty swojej oferty zapewni nieodpłatny serwis posprzedażny dla urządzeń, który będzie równy okresowi gwarancji jakości zgodnie z pkt. 11 ppkt 2) niniejszego rozdziału; 2) serwis posprzedażny dotyczył będzie w szczególności wykonywania czynności: a) zgodnie z zaleceniami producenta ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy; b) sprawowania opieki i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń poprzez: - ich przegląd techniczny, - wykonywanie czynności konserwacyjnych i regulacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i uwagami użytkownika, - sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności; 3) termin wykonania czynności określonych w ppkt. 2) lit. a) będzie każdorazowo uzgadniany przez strony przyszłej umowy. 4) Wykonawca realizujący usługę serwisu posprzedażnego winien spełniać wymogi rozdz. V pkt 1 ppkt 2 lit. c niniejszej SIWZ . 11. Gwarancja jakości i rękojmia: 1) okres rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaoferowany przedmiot zamówienia; 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na każde z urządzeń będących przedmiotem zamówienia 36 miesięcznej gwarancji jakości; 3) okres rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od daty protokólarnego bezusterkowego odbioru zainstalowanych urządzeń; 4) okres gwarancji może ulegać wydłużeniu o czas wykonywanych napraw; 5) w przypadku zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż określony w złożonej ofercie Wykonawcy – od momentu zgłoszenia; 6) Wykonawca udzieli na piśmie Zamawiającemu gwarancji jakości na każde zainstalowane urządzenie w której w szczególności zawrze informacje zawarte w ppkt. 1 – 5, oraz zapisy mówiące że: a) gwarancja udzielona Zamawiającemu jest gwarancją wyłączną i zastępuje wszelkie inne gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, b) Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonego urządzenia w okresie trwania gwarancji, c) Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności serwisowe związane z warunkami gwarancji określonymi przez producenta urządzenia, d) Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym urządzeniu i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania e) awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego: drogą elektroniczną lub faxem do siedziby Wykonawcy w formie wniosku reklamacyjnego, f) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad, Zamawiający nie mógł z niego korzystać g) dokona stosownych zapisów w karcie urządzenia, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu gwarancji, h) Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej za opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji, i) w przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu urządzenia objętego przedmiotem umowy na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpocznie bieg od daty zamontowania elementu wolnego od wad, j) w okresie trwania gwarancji jedynym uprawnionym do wykonywania napraw lub wymiany części jest autoryzowany serwis, k) Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji 3 wad tego samego rodzaju. 2. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniach Wykonawcy (zał. nr 3 i 4 do SIWZ) składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp: a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy – zał. nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 42900000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42959000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju usług, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się co najmniej dwie usługi montażu, rozruchu i serwisowania zmywarek do naczyń w okresie gwarancyjnym, innych niż używane w gospodarstwie domowym (przemysłowych), z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – dokumenty wskazane w rozdz. VI pkt. 4 ppkt 1) treści SIWZ składane na wezwanie Zamawiającego;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz usług montażu, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – zał. nr 7 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w formularzu identyfikująco-cenowym – zał. 1 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA (C) 60,00
Termin dostawy (Td) 4,00
Czas montażu (Cm) 21,00
Czas usunięcia awarii (Cu) 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, zostanie zawarta według załączonego projektu umowy - zał. nr 8 do SIWZ. 2. Wykaz dopuszczalnych zmian zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp zawiera § 7 projektu umowy - zał. nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W związku z obowiązywaniem od dnia 25.05.2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający zamieścił Klauzulę informacyjną z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO) - zał. nr 9 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie obrączki, Łopuszno
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania02-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Zlecę wykonanie obrączki męskiej. Mam dwie obrączki i z nich chciałem zrobić jedną. Obrączka jes potrzebna na najbliższy czwartek.Zainteresowanych proszę o kontakt z podaniem jaki jest orientacyjna cena takiej usługi.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI