Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStraż Miejska Miasta Krakowa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-21
 • Numer ogłoszenia516901-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516901-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Straż Miejska Miasta Krakowa: Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Miasta Krakowa, krajowy numer identyfikacyjny 35000739900000, ul. ul. Dobrego Pasterza  116 , 31-416  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 68 82 154, e-mail zamowienia@strazmiejska.krakow.pl, faks 12 68 82 292.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.krakow.pl/ST
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.krakow.pl/ST

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Numer referencyjny: ST.GT.271-02/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rekreacyjno – sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa - 180 osób (podana liczba osób służy tylko do oceny punktowej oferty), finansowanych częściowo z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ilość osób ma charakter tylko i wyłącznie szacunkowo - orientacyjny (przewidywany w okresie danego miesiąca) i Zamawiający nie zobowiązuje się do zamówienia usługi w takiej ilości, jak wyżej określona, a Wykonawca nie może z tego tytułu wnosić roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uprawnionych osób do korzystania z Pakietu usług w trakcie trwania umowy na usługi. Łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zostanie podana przy otwarciu ofert i będzie wpisana do umowy, a w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy. Wykonawca zapewni w ramach placówek współpracujących, możliwość korzystania przez pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa z szerokiej oferty usług rekreacyjnych i sportowych minimum takich, jak: aerobic, aqua aerobik, basen, fitness, gimnastyka, grota solna, jacuzzi, joga, nauka sztuk walki, nauka tańca, sauna, ścianka wspinaczkowa, siłownia, itd., w sposób nieograniczony przez 7 dni w tygodniu w ramach jednego Pakietu. Wykonawca zapewni pracownikom zgłoszonym przez Zamawiającego identyfikator w formie imiennej karty, który w zależności od zakresu wybranych usług, umożliwi nielimitowany dostęp do obiektów sportowych oraz różnorodnych zajęć sportowych w całym kraju. Zamawiający nie dopuszcza identyfikowania korzystających z usług pracowników przy użyciu odcisków palca lub innych danych biometrycznych, jak również istnienia wymogu korzystania z telefonu komórkowego w celu uzyskania realizacji usługi. Zasady korzystania z wymienionych usług ustali Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania limitów czasowych dla wybranych usług świadczonych w wybranych obiektach, zgodnie z obowiązującymi w tych obiektach regulaminami stosowanymi dla wszystkich klientów. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez pracowników korzystających z usługi dodatkowych opłat za niektóre usługi świadczone przez konkretne obiekty sportowo - rekreacyjne, z zastrzeżeniem, że w obiektach tych, zgodnie z obowiązującym regulaminem, opłata dodatkowa pobierana jest od wszystkich klientów korzystających z danej usługi i w takiej samiej wysokości, w ramach wcześniej wykupionego abonamentu. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 917 z późn. zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej: jednej osoby, wykonującej czynności w zakresie realizacji części zamówienia, dotyczącej pracy polegającej na wykonywaniu: czynności w zakresie obsługi Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osoby (osób) przez cały okres realizacji wykonywanych przez nią czynności, w szczególności poprzez: 1) zwrócenie się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli, 2) wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osoby (osób), 3) zobowiązanie Wykonawcy do złożenia oświadczenia w przedmiocie zatrudnienia ww. osoby (osób) na podstawie umowy o pracę. Powyższe wymogi dotyczą również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace. • W celu realizacji usługi Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy jedynie nazwiska i imiona osób korzystających z usługi. • Wykonawca dołączy do oferty pełny wykaz świadczonych usług w oferowanym programie. • Wykonawca dołączy do oferty projekt umowy w zakresie powierzenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 92.00.00.00-1, 92.60.00.00-7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

II.5) Główny kod CPV: 92000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92600000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi metodą spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi metodą spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj.: dla co najmniej 100 osób z jednej instytucji / firmy przez okres co najmniej 1 roku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3A do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ; f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ; g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1445 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w zakresie wskazanym w rozdziale V pkt. 1 lit. a) i b) – oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; b) w zakresie wskazanym w rozdziale V pkt. 1 lit. c) : - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, - dowodów potwierdzających, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodem może być: • poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów, w przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, jest Zamawiający. Stosownie do treści § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.- dalej „Rozporządzenie w sprawie dokumentów”), obowiązek wskazania głównych usług w wykazie i przedstawienia dowodów ich należytego wykonania dotyczy jedynie usług wymaganych w pkt. III SIWZ. W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów – bezpośrednio Zamawiającemu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Lista obiektów, w ramach których będą świadczone przedmiotowe usługi na terenie miasta Krakowa. 2. Lista obiektów, w ramach których będą świadczone przedmiotowe usługi na terenie województwa małopolskiego, z wyłączeniem terenu miasta Krakowa. 3. Lista obiektów, w ramach których będą świadczone przedmiotowe usługi na terenie Polski, z wyłączeniem województwa małopolskiego i terenu miasta Krakowa. POWYŻSZY DOKUMENT JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 4. Wykaz usług oferowanych w ramach jednego Pakietu, podpisany przez osobę składającą ofertę 5. Projekt umowy (w wersji papierowej oraz edytowalnej – Word) w zakresie powierzenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 6 Oświadczenie o zobowiązaniu się do zatrudnienia przez Wykonawcę po zawarciu umowy w niniejszym postępowaniu co najmniej jednej osoby na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności w zakresie obsługi Zamawiającego UWAGA Dokumenty, o których mowa pod Lp. 1, 2, 3, 4 i 5 Wykonawca dołączy również w edytowalnym pliku na nośniku elektronicznym np. płyta CD, pendrive itp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena koszt brutto 50,00
Dostępność usług - ilość placówek w Krakowie 40,00
Dostepność usług - ilość placówek w woj. małopolskiim bez miasta Krakowa 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy usług; - przekształcenie formalno - prawne którejkolwiek ze Stron umowy, - w pozostałych przypadkach przewidzianych w umowie, - opisanych w art. 144 ustawy Pzp, a w szczególności Zamawiający przewiduje zmianę wynikającą z art. 144 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Umowa dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych 1. Dodatkowo Strony zobowiązują się zawrzeć osobną umowę w zakresie powierzenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, lecz tylko i wyłącznie w zakresie i w celu realizacji przedmiotu umowy na „Świadczenie usług rekreacyjno – sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa”, znak postępowania ST.GT.271-02/19. Umowa w zakresie powierzenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przetwarzania danych osobowych będzie stanowić załącznik nr 7 do umowy na „Świadczenie usług rekreacyjno – sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa”. 2. Wykonawca przedstawi projekt umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i załączy do oferty w wersji papierowej. Dodatkowo Wykonawca umieści wzór umowy w wersji edytowalnej na nośniku elektronicznym typu płyta CD, pendrive itp. 3. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta po uzgodnieniach Stron w terminie zawarcia umowy na „Świadczenie usług rekreacyjno – sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa”. 4. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w projekcie umowy przedstawionym przez Wykonawcę oraz oświadcza, iż do momentu podpisania umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, nie rozpocznie ich przetwarzania. 5. Ponadto Strony ustalają, iż umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych przygotowana przez Wykonawcę, uwzględniać będzie co najmniej: a) ustalenie administratora danych osobowych w rozumieniu RODO w osobie Wykonawcy; b) odpowiedzialność administratora danych za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych; c) zobowiązanie się do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu zgodnie z Ustawą, w szczególności do wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; d) obowiązek dla Wykonawcy, który przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników Programu, do przetwarzania ich na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej przed przystąpieniem do Programu; e) obowiązek dla Wykonawcy, który będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu dla celów podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia zamówienia; f) obowiązek dla Wykonawcy realizacji wymogów stawianych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych (RODO); g) obowiązki i prawa Wykonawcy wynikające z ewentualnej specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej lub indywidualnych decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych. 6. Strony przewidują możliwość zmiany zapisów umowy na „Świadczenie usług rekreacyjno – sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa” lub umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w szczególności, jeżeli na etapie zawierania lub realizacji umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zaistnieje taka konieczność. 7. W przypadku zaistnienia takiej konieczności w trakcie obowiązywania umów tj. po ich zawarciu, Strona inicjująca taką zmianę zwróci się na piśmie do drugiej Strony przedstawiając uzasadnienie faktyczne oraz zwięzłe uzasadnienie prawne (jeżeli dotyczy), takiej zmiany; natomiast Strona, będąca adresatem takiego zapytania, ustosunkuje się w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego wystąpienia; brak porozumienia pomiędzy Stronami w tej kwestii może być podstawą do odstąpienia od umowy na „Świadczenie usług rekreacyjno – sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa” przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję cateringu - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję cateringu na grilla pod siedzibą naszej firmy (Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej). Planowany termin jest na 30.08.2019 r., około godziny 14:00, 80 osób. Proszę o informacje, jakie są wymogi techniczno-organizacyjne. Potrzebne będą również stoły, krzesła/ławki, namioty oraz oczywiście grill. Bardzo proszę o wstępną ofertę wraz z cenami uwzględniając koszty dojazdu i wynajem sprzętu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI