Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, osób towarzyszących i dzieci do lat 15 w ramach pakietu socjalnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdynia
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-25
 • Numer ogłoszenia507267-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 507267-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, osób towarzyszących i dzieci do lat 15 w ramach pakietu socjalnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 283033200000, ul. ul. Grabowo  2 , 81265   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, e-mail sekretariat@mopsgdynia.pl, faks 058 7820124 w. 38.
Adres strony internetowej (URL): www.mopsgdynia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mopsgdynia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres Zamawiającego
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, osób towarzyszących i dzieci do lat 15 w ramach pakietu socjalnego
Numer referencyjny: MOPS.DZP.322.3.4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, osób towarzyszących i dzieci do lat 15 (dalej zwanych użytkownikami) w ramach pakietu socjalnego. 2. Zamawiający będzie finansował zamówienie w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z wynagrodzeń pracowników w proporcji: 70 % pracownik – 30 % pracodawca (Zamawiający). Płatnikiem całości należności wobec Wykonawcy będzie Zamawiający. 3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług dla użytkowników polegających na umożliwieniu korzystania z różnorodnych usług/zajęć sportowo-rekreacyjnych, oferowanych w ramach pakietu udostępnianego przez Wykonawcę. 2) Pakiet musi obejmować możliwość korzystania z zestawu różnorodnych usług/zajęć sportowo-rekreacyjnych, świadczonych przez obiekty sportowo-rekreacyjne (m.in. baseny, siłownie, kluby fitness, sauna itp.) na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez co najmniej 130 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego, w tym przez co najmniej 40 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gdyni, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ww. obiekty muszą udostępniać bez dopłat usługi sportowo-rekreacyjne w ramach pakietu. Uwaga! Liczba oferowanych obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego oraz liczba oferowanych obiektów sportowo – rekreacyjnych z basenem z usługą pływania i klubów fitness, w którym świadczone są co najmniej 4 różnego rodzaju usługi sportowo-rekreacyjne/zajęcia na terenie Gdyni są jednymi z kryteriów oceny ofert, które zostały określone szczegółowo w Rozdziale 12 SIWZ. Aktualny, szczegółowy wykaz obiektów sportowo – rekreacyjnych wraz z dokładna charakterystyką dostępu (informacje na temat usług/zajęć i obiektów, ograniczeń czasowych, ewentualnych dopłatach i limitach) musi być dostępny na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę przez cały okres świadczenia usługi. 3) Pakiet usług/zajęć sportowo-rekreacyjnych powinien być zróżnicowany i dotyczyć różnych form aktywności sportowej. 4) Obiekt sportowo-rekreacyjny oznacza obiekt, który świadczy minimum jedną usługę / zajęcia sportowo-rekreacyjne, w danym punkcie adresowym. Usługi / zajęcia sportowo-rekreacyjne oferowane w jednym obiekcie (w jednym punkcie adresowym) przez ten sam podmiot (tą samą firmę) będą traktowane jako jeden obiekt. 5) Usługi / zajęcia sportowo-rekreacyjne świadczone w przedstawionych obiektach muszą być oferowane w ramach pakiety OPEN, przez co należy rozumieć brak jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z obiektów sportowo – rekreacyjnych przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez dany obiekt sportowo – rekreacyjny wynikający z obowiązujących w obiekcie godzin pracy, regulaminów i grafików. 6) Dostęp do usług świadczonych w ramach pakietu odbywać się będzie na podstawie aktywnego abonamentu miesięcznego weryfikowanego poprzez: a) okazanie imiennej karty Użytkownika, aktywnej w danym okresie rozliczeniowym (Zamawiający nie przewiduje podania Wykonawcy więcej danych niż imię i nazwisko użytkowników) oraz poprzez potwierdzenie tożsamości Użytkownika za pomocą dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub ewentualnym podpisem na liście obecności składanym przez użytkowników; b) sposób weryfikacji użytkowników nie może być związany z koniecznością udostępniania danych biometrycznych i nie może pociągać za sobą żadnych dodatkowych kosztów nakładanych na użytkowników, w tym: opłaty członkowskiej, konieczności posiadania telefonu, dostępu do Internetu, a także w żaden inny sposób powodujący dodatkowe koszty. 7) Abonament miesięczny, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, będzie umożliwiał nieograniczony dostęp do usług określonych w SIWZ z możliwością korzystania z różnych (dowolnie wybranych) usług tego samego dnia w różnych, dowolnie wybranych przez Użytkownika obiektach, bez wcześniejszego określenia lokalizacji i dodatkowych opłat, za wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez dany ośrodek wynikających z obowiązujących w ośrodku godzin pracy, regulaminów i grafików. 8) Wykonawca, w ramach odrębnych abonamentów miesięcznych, umożliwi dzieciom pracowników do lat 15 korzystanie z pakietu wyboru zawierającego minimum 3 rodzaje usług tj. nauka tańca, sztuki walki oraz basen, z tym że indywidualny odbiorca usługi wybierze tylko jedną usługę z pakietu i z niej będzie korzystał (nauka tańca lub sztuki walki lub basen). Opłaty za ww. abonament będą ustalone oddzielnie od opłat za abonamenty obejmujące pełen zakres usługi. Z powyższych abonamentów korzystać będą mogły zarówno dzieci pracowników korzystających z przedmiotowej usługi, jak i dzieci pracowników nie korzystających z tej usługi.

II.5) Główny kod CPV: 92000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92330000-3
92600000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-03-01 2020-02-29

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w okresie od daty zawarcia umowy (jednak nie prędzej niż od dnia 01.03.2019 r. ) do 29.02.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Planowany czas realizacji przedmiotu zamówienia: 12 pełnych okresów rozliczeniowych (miesięcznych), jednak nie później niż do dnia 29.02.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, z których każda polegała lub polega na zapewnieniu dostępu do usług / zajęć sportowo-rekreacyjnych świadczonych przez co najmniej 130 obiektów sportowo-rekreacyjnych (w tym: basen, sauna, siłownia, klub fitness), w ramach pakietu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda z usług. Uwaga: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (tj. co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch dostaw, o których mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie przeprowadzana łącznie dla wszystkich Wykonawców). Uwaga: W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jeden podmiot (tj. co najmniej jeden podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca, musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch dostaw, o których mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie przeprowadzana łącznie dla Wykonawcy lub podmiotu/-ów, na których zasobach on polega).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, UWAGA: Dokument wymienione w pkt. 2 powyżej składa Wykonawca i każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument wymieniony w pkt. 1 powyżej składa każdy z podwykonawców i każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej usługi, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączaniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykaz usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Jeśli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) szczegółowy wykaz obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego wraz z dokładną charakterystyką dostępu do obiektu (informacje o ograniczeniach czasowych, ewentualnych dopłatach i limitach), 2) szczegółowy wykaz obiektów sportowo – rekreacyjnych z basenem na terenie miasta Gdyni wraz z dokładną charakterystyką dostępu do obiektu (informacje o ograniczeniach czasowych, ewentualnych dopłatach i limitach).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia - dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym złącznik nr 7 do SIWZ, 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedłożyć niniejsze informacje samodzielnie tj. każdy z Wykonawców samodzielnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego 10,00
liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych z basenem i klubów fitness na terenie Gdyni 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane wyłącznie w granicach unormowanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku: 1) zmiany kwoty podatku VAT, z związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT, 2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego i są uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostarczanie cateringu - Malbork
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie i dostarczanie posiłków o charakterze obiadu dla dzieci w wieku 7-13 lat do placówki wsparcia dziennego Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI