Prowadzenie zajęć (nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Prowadzenie zajęć (nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna) na basenie krytym w Oddziale Chwiałka w terminie od 6.09.2018 r. do 31.05.2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-07-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-02
 • Numer ogłoszenia581870-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 581870-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy: Prowadzenie zajęć (nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna) na basenie krytym w Oddziale Chwiałka w terminie od 6.09.2018 r. do 31.05.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny -, ul. Jana Spychalskiego  34 , 61-553   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, , e-mail zp@posir.poznan.pl, , faks 618 334 651.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.posir.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kurierem
Adres:
Siedziba Zamawiającego w Poznaniu ( 61-553), ul. J.Spychalskiego 34, sekretaiat III piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć (nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna) na basenie krytym w Oddziale Chwiałka w terminie od 6.09.2018 r. do 31.05.2019 r.
Numer referencyjny: ZP.212.28.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Prowadzenie zajęć (nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna) na basenie krytym w Oddziale Chwiałka w terminie od 6.09.2018 r. do 31.05.2019 r. część I (45 godz./tydzień) doskonalenie pływania (33 godz./tydzień): poniedziałek: 16:00 środa: 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00 czwartek: 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, piątek: 16:00, 16:45, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00 sobota: 9:15, 11:30, 12:15, 13:45, 14:30, niedziela: 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, nauka pływania (10 godz./tydzień): poniedziałek: 17:30, 18:15, środa:17:30, 18:15, 19:00, piątek: 17:30, 18:15, niedziela: 13:00, 13:45,14:30, oswajanie z wodą (2 godz./tydzień): środa: 16:45, niedziela 12:15, część II (29 godz./tydzień): doskonalenie pływania (19 godz./tydzień): poniedziałek: 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, wtorek: 16:00,16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, niedziela: 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 16:45, 17:30 nauka pływania (5 godz./tydzień): poniedziałek: 16:45, środa: 22:00, niedziela: 9:15, 10:45, 11:30, oswajanie z wodą (5 godz./tydzień): poniedziałek: 16:00, niedziela: 10:00, 15:15 (30 min.), 15:45 (30 min.), 16:15 (30 min.), część III (24 godz./tydzień) doskonalenie pływania (9 godz./tydzień): piątek: 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, sobota: 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, nauka pływania (9 godz./tydzień): środa: 19:45, 20:30, 21:15 piątek: 16:00, 16:45, sobota: 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 gimnastyka rehabilitacyjna (6 godz./tydzień): czwartek: 9:15, 10:00, 14:30, 15:15, piątek: 14:30 15:15, część IV (18 godz./tydzień) doskonalenie pływania (14 godz./tydzień): środa: 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, czwartek: 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, piątek: 17:30, 18:15, nauka pływania (4 godz./tydzień): wtorek: 19:00, 19:45, piątek: 19:00, 19:45, część V (27 godz./tydzień) doskonalenie pływania (14 godz./tydzień): poniedziałek: 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, wtorek: 19:00, 19:45 czwartek: 20:30, 21:15, 22:00 sobota: 13:00, 13:45, 14:30, nauka pływania (10 godz./tydzień): wtorek: 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, czwartek: 16:45, 17:30, 18:15, sobota: 9:15, 10:00, 12:15, oswajanie z wodą (3 godz./tydzień): sobota: 10:45 (30 min.), 11:15 (30 min.), 11:45 (30 min.), część VI (16 godz./tydzień) doskonalenie pływania (3 godz./tydzień): sobota: 9:15, 10:00, 10:45, nauka pływania (2 godz./tydzień): sobota: 8:30, niedziela: 20:30, aerobik w wodzie (11 godz./tydzień): wtorek: 18:15, 19:00, 20:30, czwartek: 19:00, 19:45, 21:15, niedziela: 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, część VII (13 godz./tydzień) doskonalenie pływania (3 godz./tydzień): środa: 20:30, 21:15, 22:00 nauka pływania (6 godz./tydzień): poniedziałek: 20:30, 21:15, 22:00, czwartek: 20:30, 21:15, 22:00, gimnastyka rehabilitacyjna (4 godz./tydzień): poniedziałek: 19:00, 19:45, wtorek: 10:00, 10:45, część VIII (8 godz./tydzień) doskonalenie pływania (3 godz./tydzień): wtorek: 22:00, piątek: 22:00, sobota: 15:15 nauka pływania (5 godz./tydzień): wtorek: 20:30, 21:15, piątek: 20:30, 21:15 sobota: 16:00,

II.5) Główny kod CPV: 92000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92600000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zwiększenia frekwencji na zajęciach i konieczności uruchomienia dodatkowych grup i godzin zajęć, w okresie trzech lat od daty udzielenia niniejszego zamówienia wystąpi potrzeba zwiększenia zatrudnienia instruktorów.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-06 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca musi zdecydować się na prowadzenie wszystkich zajęć z jednej z ośmiu części, Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa. Stosownie do art 29 ust. 3a ustawy, w okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności – prowadzenie zajęć na basenie Chwiałka. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia oraz czy dane tych osób są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z wymogami art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862). Nieprzedłożenie oświadczeń, o których mowa powyżej, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł dla każdej części. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Nieprzedłożenie polisy najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - doświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż Część I do VIII Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca samodzielnie lub jeden z członków konsorcjum lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się) wykaże, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na w prowadzeniu zajęć (nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, itp) na basenach, o wartości nie niższej niż 5 000,00 zł brutto każda. W przypadku usługi wykonywanej (tj. rozpoczętej, a nie zakończonej) na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia będzie zaliczona wyłącznie jej zrealizowana część. Tylko wartość tej części może być przez Wykonawcę wskazana na poczet wymaganej, dla celów wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Ponadto Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy, o wartości minimum 3 000,00 zł, której przedmiot obejmował usługi w zakresie prowadzenia zajęć (nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, itp) na basenach, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie : dla części od I do VIIII : w prowadzeniu zajęć (nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, itp) na basenach – po 1 osobie dla każdej części, i posiadają uprawnienia instruktorskie do prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania lub prowadzenia zajęć aerobiku w wodzie, lub gimnastyki rehabilitacyjnej,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi, jeśli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: - udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem zobowiązanie o udostępnieniu zasobów powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo musi być związane z osobistym udziałem podmiotu w charakterze podwykonawcy. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innych podmiotów, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Sposób dokonywania oceny warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia.” Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, dla każdej części do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z nich. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa powyższy dokument dotyczący tych podmiotów
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona dla poszczególnych części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia ( uprawnienia instruktorskie do prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania lub prowadzenia zajęć aerobiku w wodzie, lub gimnastyki rehabilitacyjnej), niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ, 2. Wykazu usług - załącznik nr 2 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku złożenia innych dokumentów Wykonawca winien przedłożyć uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z nich.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie 30,00
termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, w przypadku: - zbyt niskiej frekwencji na poszczególnych zajęciach, rezygnacji z prowadzenia poszczególnych zajęć. Poza przypadkami wymienionymi w art 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych i przewidzianymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zmian w niniejszej umowie w przypadku: 1) zmiany stawki podatku VAT, 2) wystąpienia okoliczności wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć z pewnością, 3) decyzji administracyjnych właściwych organów uniemożliwiających prowadzenie zajęć na basenie, Zmiana stawek podatku VAT, spowoduje zmianę kwot podatku VAT i ceny brutto wynikającej z umowy, cena netto pozostanie niezmienna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zorganizowanie pikniku rodzinnego - Margonin
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania11-07-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców Miasta i gminy Margonin ( w siedzibie firmy- Margońska Wieś). Event ma być zorientowany na dzieci w różnym wieku. Szacowana ilość dzieci około 100-150. Chodzi o prowadzenie, nagłośnienie , animatorów, kreatywne warsztaty, zabawy ruchowe, konkursy, dmuchańce itd. Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI