Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584), na Starym Cmentarzu Podgórskim (nr wpisu do rejestru zabytków A-1028) oraz na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (nr wpisu do rejestru zabytków A-1429/M) - w podziale na 11 części.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-26
 • Numer ogłoszenia577112-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 577112-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584), na Starym Cmentarzu Podgórskim (nr wpisu do rejestru zabytków A-1028) oraz na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (nr wpisu do rejestru zabytków A-1429/M) - w podziale na 11 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 35056154600000, ul. ul. Rakowicka  26 , 31510   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 199 940, e-mail sekretariat@zck-krakow.pl, faks 126 199 990.
Adres strony internetowej (URL): www.zck-krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zck-krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zck-krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Oferty należy składać w Kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, pok. 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584), na Starym Cmentarzu Podgórskim (nr wpisu do rejestru zabytków A-1028) oraz na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (nr wpisu do rejestru zabytków A-1429/M) - w podziale na 11 części.
Numer referencyjny: P – 5 / PN / 2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
11


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach na Cmentarzu Rakowickim, Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym w Krakowie, eksponowanych w warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, zgodnie z Programem prac konserwatorskich stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zakres robót obejmuje prace konserwatorskie przy: Część 1 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Grabowskich na kwaterze IVa – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26. Część 2 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grupa dwóch grobowców na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bańkowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbeków Budkiewiczowej – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26. Część 3 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Zonerów na pasie 25 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26. Część 4 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Franciszka Popiela na kwaterze III a – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26. Część 5 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Kruszyńskich oraz grobowiec Rodziny Słotwińskich na pasie 6 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26. Część 6 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Ludwika Teichmanna oraz Rodziny Teichmannów na kwaterze W – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26. Część 7 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Piotra Ciuchcińskiego, Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcińskich na pasie 9 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26. Część 8 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: dwa pomniki nagrobne na grobach Jana i Cecylii Kotików na pasie Kc – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26. Część 9 – Konserwacja zespołu trzech pomników nagrobnych: grób Józefa Góry na kwaterze Ib, rząd zachodni, grób Juliusza Strojka na kwaterze IIa, rząd wschodni, grób Antoniego Staerz na kwaterze IIa, rząd wschodni na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie. Część 10 – Konserwacja pomników nagrobnych, nagrobków i grobów na Starym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich (A-1028): 1. Pomnika w formie podstawy i postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 2. Nagrobka na grobie Zygmunta, Władzi i Kazia Łobodzińskich, 3. Pomnika nagrobnego w formie postumentu zwieńczonego urną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 4. Nagrobka w formie skałki z krzyżem na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 5. Nagrobka w formie skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 6. Pomnika nagrobnego w formie postumentu z gzymsem i z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 7. Pomnika nagrobnego w formie postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 8. Nagrobka w formie obramowania z wapiennej skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 9. Grupy dwóch grobów na dawnej kwaterze D: obramowania z cegły na miejscu dawnego grobowca Karolów Świątków oraz nagrobka w formie obramowania z piaskowca na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 10. Nagrobka w formie podstawy na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 11. Pomnika nagrobnego w formie postumentu z konsolą na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej. Część 11 – Remont konserwatorski nagrobka na grobie żołnierza polskiego ppor. Leona Wilczka na kwaterze 1 wojskowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ul. Prandoty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: ­1. Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), ­2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza z zaznaczeniem lokalizacji (załącznik nr 4 do SIWZ), ­3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich (załącznik nr 5 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 92522100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453100-8
77211400-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba wykonania podobnych usług lub prac oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel poprzez zwiększenie wysokości dofinansowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzasadniona potrzeba wykonania podobnych usług lub prac, to w szczególności konieczność wprowadzenia zmian zakresu rzeczowego – zmiany technologii prowadzenia prac, wynikającej ze stanu zachowania substancji zabytkowej, ujawnionego w trakcie realizacji prac, który odbiegałby od stanu założonego w opisie przedmiotu zamówienia i wymagałby prac takich jak np. wzmocnienia konstrukcyjne, rekonstrukcji dodatkowych elementów wskutek uzyskania nowych źródeł ikonograficznych dla danego pomnika nagrobnego itp. i/lub odkrycie elementów pomników nagrobnych i grobowców (np. rzeźb, krzyży, tablic, elementów zwieńczeń wydobytych po rozbiórce grobowca lub odkrytych w wykopach itp.).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2b do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 1) dla części 1: 85 000,00 zł, 2) dla części 2: 50 000,00 zł, 3) dla części 3: 18 000,00 zł, 4) dla części 4: 19 000,00 zł, 5) dla części 5: 64 000,00 zł, 6) dla części 6: 212 000,00 zł, 7) dla części 7: 21 000,00 zł, 8) dla części 8: 12 000,00 zł, 9) dla części 9: 44 000,00 zł, 10) dla części 10: 73 000,00 zł, 11) dla części 11: 13 000,00 zł. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty ubezpieczenia sumują się.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące: 1. Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 1) Dla części 1: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 85 000,00 zł (brutto), 2) Dla części 2: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (brutto), 3) Dla części 3: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 18 000,00 zł (brutto) 4) Dla części 4: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 19 000,00 zł (brutto) 5) Dla części 5: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 64 000,00 zł (brutto) 6) Dla części 6: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 212 000,00 zł (brutto) 7) Dla części 7: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 21 000,00 zł (brutto) 8) Dla części 8: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 12 000,00 zł (brutto) 9) Dla części 9: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 44 000,00 zł (brutto) 10) Dla części 10: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 73 000,00 zł (brutto) 11) Dla części 11: co najmniej dwie usługi polegające na remoncie i konserwacji obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki, o łącznej wartości nie mniejszej niż 13 000,00 zł (brutto) Wykonawca, który ma zamiar złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien w zakresie zdolności zawodowej wykazać się spełnieniem warunku najwyższego (zawierającego najwyższe wymagania) spośród części zamówienia, na które ma zamiar złożyć ofertę. 2. Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą spełniającą wymogi określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), przewidzianą do kierowania pracami konserwatorskimi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2a do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2b do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów o których stanowi pkt 7.1. i 7.2. SIWZ. Przedstawione oświadczenia lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – polisa OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1) dla części 1: 85 000,00 zł, 2) dla części 2: 50 000,00 zł, 3) dla części 3: 18 000,00 zł, 4) dla części 4: 19 000,00 zł, 5) dla części 5: 64 000,00 zł, 6) dla części 6: 212 000,00 zł, 7) dla części 7: 21 000,00 zł, 8) dla części 8: 12 000,00 zł, 9) dla części 9: 44 000,00 zł, 10) dla części 10: 73 000,00 zł, 11) dla części 11: 13 000,00 zł. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty ubezpieczenia sumują się. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej usług określonych w pkt. 5.4.1. SIWZ Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie usługi obejmują szerszy zakres, niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5.4.1. SIWZ, w w/w wykazie należy jednoznacznie określić wartość wykazywanych w nim usług. 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzianych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej osób określonych w pkt. 5.4.2. SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać te części w Formularzu oferty. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy kosztorys ofertowy sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ – przedmiar – dla odpowiedniej części zamówienia. Zaleca się aby numeracja pozycji w kosztorysie ofertowym była zgodna z przedmiarem. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-04, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ konkretnych marek lub producentów, zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza możliwość składania oferty równoważnej tzn. dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych rozwiązań niż podane w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne musi mieć akceptację Zamawiającego. 4) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy: a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 6.7.1. SIWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w pkt. 6.1. SIWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.5. i pkt. 6.6. SIWZ. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny oferty brutto dla danej części zamówienia, zgodnie z art. 147 – 151 ustawy – w terminie do dnia podpisania umowy. 7) Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Grabowskich na kwaterze IVa – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grupa dwóch grobowców na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bańkowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbeków Budkiewiczowej – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Zonerów na pasie 25 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część 4 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Franciszka Popiela na kwaterze III a – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część 5 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Kruszyńskich oraz grobowiec Rodziny Słotwińskich na pasie 6 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8, 77211400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Część 6 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Ludwika Teichmanna oraz Rodziny Teichmannów na kwaterze W – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Część 7 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Piotra Ciuchcińskiego, Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcińskich na pasie 9 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Część 8 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: dwa pomniki nagrobne na grobach Jana i Cecylii Kotików na pasie Kc – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Część 9 – Konserwacja zespołu trzech pomników nagrobnych: grób Józefa Góry na kwaterze Ib, rząd zachodni, grób Juliusza Strojka na kwaterze IIa, rząd wschodni, grób Antoniego Staerz na kwaterze IIa, rząd wschodni na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Część 10 – Konserwacja pomników nagrobnych, nagrobków i grobów na Starym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich (A-1028): 1. Pomnika w formie podstawy i postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 2. Nagrobka na grobie Zygmunta, Władzi i Kazia Łobodzińskich, 3. Pomnika nagrobnego w formie postumentu zwieńczonego urną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 4. Nagrobka w formie skałki z krzyżem na grobie o...
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Część 11 – Remont konserwatorski nagrobka na grobie żołnierza polskiego ppor. Leona Wilczka na kwaterze 1 wojskowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ul. Prandoty.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie karykatury - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania05-07-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie karykatury szefa. Ma to być karykatura na pożegnanie szefa (super szefa) odchodzącego z naszego zespołu. Termin realizacji 16 lipca 2018 r., format 30 x 40. Ilość osób - 1 osoba z sylwetką i dodatkami, dodatki zostawiam w gestii wykonawcy. Tak jak napisałam powyżej, ma to być prezent na pożegnanie. Jest to osoba mająca ok. 196 cm wzrostu, szczupła, z dużym poczuciem humoru. Uwielbia chodzić w czarnych okularach, a obecnie jego krótka fryzurka zaczyna lekko się kręcić - baranek. Wykonujemy pracę biurową.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI