Konserwacja 21 obiektów tekstylnych ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Konserwacja 21 obiektów tekstylnych ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOświęcim
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-06
 • Numer ogłoszenia585385-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585385-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu: Konserwacja 21 obiektów tekstylnych ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 27601500000, ul. ul. Więźniów Oświęcimia  20 , 32603   Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 448 003, e-mail muzeum@auschwitz.org.pl, faks 33 843 18 62.
Adres strony internetowej (URL): www.auschwitz.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,302707,2018.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32- 603 Oświęcim, budynek administracyjny, dziennik podawczy (pokój nr 1.8).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja 21 obiektów tekstylnych ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja 21 sztuk obiektów tekstyliów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 2. Szczegółowy opis 21 sztuk obiektów tekstylnych wraz z programem prac konserwatorskich znajduje się w Załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. Konserwację należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz „Harmonogramem prac konserwatorskich” stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 3. Na proces konserwacji składać się będą następujące działania: a) Przeprowadzenie zachowawczej konserwacji obiektów zgodnie z programem prac konserwatorskich opisanym w Załącznikiem nr 7 do SIWZ; b) Naniesienie numeru inwentarzowego dla każdego obiektu w sposób opisany w Załączniku nr 10 do SIWZ; c) Przygotowanie opakowań do bezpiecznego przechowywania oraz transportu zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ. d) Wykonanie opisowej dokumentacji konserwatorskiej: Wymagana dokumentacja konserwatorska powinna zawierać szczegółowo opracowane wszystkie punkty ze schematu kreatora dokumentacji zamieszczonego na stronie internetowej www.nid.pl. Dla każdego obiektu, poza obiektami o numerach PMO-I-4-68, PMO-I-4-113, część wspólną stanowić będą: Zagadnienia historyczne, cel prac konserwatorskich oraz zalecenia dla użytkownika. W przypadku obiektów wymagających specjalnych warunków przechowywania punkt ten należy opracować indywidualnie dla obiektów. Obiekty o numerach PMO-I-4-68, PMO-I-4-113 powinny otrzymać osobne dokumentacje. Na potrzeby wykonania ww. dokumentacji należy przeprowadzić bardzo dokładną analizę wszystkich materiałów, elementów odzieży, techniki wykonania oraz stanu zachowania. Informacje te powinny zostać również użyte do opracowania bazy tekstyliów. e) Wykonanie dokumentacji fotograficznej osobnej dla każdego obiektu. Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać: - fotografie przed oraz po konserwacji całości obiektu wykonane na płasko, - fotografie w trakcie konserwacji, które powinny dokumentować efekty kolejnych etapów prac, - fotografie i makrofotografie obrazujące zniszczenia i wtórne naprawy, - fotografie wykonane pod mikroskopem powinny mieć naniesioną podziałkę wielkości. Ostrość powinna być ustawiona na istotne cechy morfologiczne włókna lub charakterystyczne cechy reakcji chemicznych. Zdjęcia należy wykonać aparatem fotograficznym z matrycą min. 15 mln pikseli w formacie RAW. Wymaga się, aby fotografie były wykonane przy dużej głębi ostrości, dobrze oświetlone, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy. W kadrze każdorazowo należy umieścić kolorowy wzornik koloru, z podziałką wielkości. Zdjęcia obiektów należy wykonać na szarym, neutralnym tle. Zdjęcia w formacie RAW oraz JPG z przeprowadzonej konserwacji, również te nie umieszczone w dokumentacji powinny być zapisane na płytach CD/DVD dołączonych do dokumentacji. W dokumentacji fotograficznej, fotografie z opisem należy wydrukować na błyszczącym papierze fotograficznym przy użyciu drukarki pigmentowej. Format zdjęć powinien być nie mniejszy aniżeli 10cm x 15cm. f) Wykonanie informacyjnej bazy tekstyliów PMA-B zgodnie z dołączonym Załącznikiem nr 9 do SIWZ. Załącznik nr 9 do SIWZ obejmuje siedem segregatorów (Tkaniny, łaty, nici ze szwów, nici z reperacji, warstwa malarska, oznaczenia obozowe, guziki). Zamieszczone w załączniku tabele należy dokładnie uzupełnić informacjami dotyczącymi wszystkich obiektów. Każdy obiekt powinien być opisany na oddzielnej kartce. Wszystkie kartki należy włożyć do przeźroczystych koszulek. Baza informacyjna dołączona zostanie do już istniejącej bazy obiektów tekstylnych po konserwacji. Należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD. Na płycie powinny znajdować się uzupełnione tabele zapisane w programie Word oraz PDF. Płyty należy podpisać odpowiednio: baza informacyjna tekstyliów PMA-B, np. Łaty. Dokumentacja obejmuje oprawiony wydruk: części opisowej wraz z badaniami, dokumentacji fotograficznej oraz dołączone płyty CD/DVD. Dokumentacje konserwatorskie powinny być przekazane do siedziby Zamawiającego w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej i wersji elektronicznej w formacie *.pdf i *.doc. Konserwacja 21 sztuk obiektów tekstylnych ma być konserwacją zachowawczą. Nie może naruszyć oryginalnej substancji obiektów. Wszystkie przeprowadzone podczas prac badania i identyfikacje mają być badaniami nieniszczącymi. W przypadku konieczności wykonania badań ingerujących w substancję obiektu wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Nie przewiduje się wprowadzania do obiektów dodatkowych, wtórnych elementów, poza nićmi, greżą jedwabną, naszywką z numerem inwentarzowym. Celem konserwacji nie jest przywrócenie obiektom ich pierwotnej formy i funkcji, ponieważ ich stan zachowania jest świadectwem historii KL Auschwitz. Celem konserwacji jest oczyszczenie obiektów z kurzu, kąpiel dla wybranych obiektów oraz zabezpieczenie zniszczonych partii obiektów przed dalszym zniszczeniem zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Konserwacja ma również przygotować obiekty do ekspozycji, które będą wystawiane w pozycji leżącej. Odejście od wyżej przedstawionych zasad wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Szczegółowe warunki i zasady przeprowadzenia konserwacji tekstyliów określają istotne postanowienia umowy będące Załącznikiem nr 6 do SIWZ, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 92521220-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 98000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te mogą dotyczyć konserwacji dodatkowych obiektów tekstylnych, wskazanych w tabeli w Załączniku nr 12 do SIWZ. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień w powyższym zakresie. Wartość umowy lub poszczególnych umów, jak i ich rozliczanie będzie obliczana na podstawie danych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonanym i przedłożonym Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy podstawowej (zamówienia podstawowego). Kosztorys ofertowy będzie opracowany metodą kalkulacji szczegółowej, powinien zawierać koszty wykonania wszystkich zakresów przedmiotu umowy. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich zawarte w kosztorysie będą ustalane w oparciu o Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów – Restauratorów Dóbr Kultury, ogłoszone w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki – Vol. 10. No 2 (37) 1999, (Tabela 12 Tkaniny) oraz ogłoszoną przez GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązujący w momencie złożenia oferty. Kosztorys powinien obejmować wszystkie koszty ponoszone wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia tj. koszty przeprowadzonych badań, koszty opakowań, transportu, dokumentacji konserwatorskich, informacyjnej bazy tekstylnej, koszty ubezpieczenia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-13

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określające wysokość posiadanych środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej w innych walutach niż PLN, Wykonawca przeliczy wartość posiadanych środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej według średniego kurs NBP (Tabela A) na dzień wystawienia dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.2 Wykonawca, który będzie brał udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki udziału dotyczące: 4.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że posiada(-ją) doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, konserwacji minimum 20 (słownie: dwudziestu) tkanin zabytkowych (w ramach jednej lub większej ilości usług) będących muzealiami lub będących obiektami wpisanymi do rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innego właściwego ze względu na miejsce położenia lub przechowywania zabytku ruchomego rejestru*, przy czym: a) co najmniej jedna usługa miała wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto; b) powierzchnia konserwacji co najmniej 3 tkanin była nie mniejsza niż 120 dm2; *Przez muzealia Zamawiający rozumie rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów, zgodnie z przepisem art. 21 i 21 a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Przez zabytek ruchomy wpisany do rejestru zabytków Zamawiający rozumie rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisany do rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu powołanej ustawy. Przez inny właściwy ze względu na miejsce położenia lub przechowywania zabytku ruchomego rejestr, Zamawiający rozumie każdy, tak w Europie, jak i na świecie rejestr bądź wykaz, ewidencję zabytków ruchomych będący odpowiednikiem rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Uwaga: Wartość usługi określonej w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy w złotych według kursu średniego NBP (Tabela A) na dzień zakończenia tej usługi. 4.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj.: Pomieszczenie pracowni, w którym będą przechowane oraz konserwowane tekstylia musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także muszą spełniać następujące wymagania: 4.2.3.1. Jeżeli pomieszczenia pracowni konserwatorskiej będą znajdowały się na parterze budynku lub w piwnicy : a) drzwi do pomieszczenia pracowni powinny posiadać klasę 3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, b) w otworach okiennych powinny być zamontowane okna w klasie RC3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, lub otwory okienne powinny być zabezpieczone:c) żaluzjami w klasie 2 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627 lub kratami kraty stalowymi wykonanymi z kształtowników stalowych o przekroju minimum 200 mm2 przy rozstawie prętów poziomych 400 mm i pionowych 150 mm oraz spawaniu wszystkich połączeń; ramy krat ruchomych wykonane z profili kątowych lub ceowych z blachy o grubości minimum 3 mm przy zastosowaniu zamknięć posiadających certyfikaty, uniemożliwiających otwarcie bez klucza. d) dodatkowe zamki w klasie 5 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 12209, 4.2.3.2. Jeżeli pomieszczenia pracowni konserwatorskiej będą znajdowały się na innych kondycjach: a) drzwi do pomieszczenia pracowni powinny posiadać klasę 2 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, b) w otworach okiennych powinny być zamontowane okna w klasie RC1 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, lub otwory okienne powinny być zabezpieczone: c) żaluzjami lub kratami w klasie 1 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, d) dodatkowe zamki w klasie 4 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 12209, Wykonawca będzie dysponował szafą stalową w której obiekty będą przechowywane po godzinach pracy. Szafy w klasie S2 zgodnie z normą PN-EN 14450 na stałe przymocowane do podłoża. Budynek posiadać będzie instalacje odgromową. Budynek jak i pracownia wyposażona będzie w instalacje sygnalizacji pożaru monitorowanego przez firmę zewnętrzną łącznie z przekazem informacji do Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto pomieszczenie powinno być zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania monitorowanym przez firmę zewnętrzną, czas dojazdu do 10 minut. Każda instalacja jak również zastosowane systemy będą sprawne, będą posiadały aktualnie wykonane przeglądy serwisowe i wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. Wykonawca będzie jedynym dysponentem kluczy do pracowni konserwatorskiej, w której przeprowadzane będą prace. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy oświadczy, że pracownie spełniają warunki Zamawiającego wskazane w SIWZ oraz, iż jest jedynym dysponentem kluczy do pracowni. 4.2.4. dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że dysponuje(ą) co najmniej: a) 1 osobą kierującą pracami konserwatorskimi posiadającą: - uprawnienia, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz, - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w konserwacji tkanin zabytkowych (licząc od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy b) zespołem minimum 2 osób realizujących przedmiot zamówienia, posiadających: - uprawnienia, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - 2-letnie doświadczenie zawodowe w konserwacji tkanin zabytkowych (licząc od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy, lub - 15-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w konserwacji tkanin zabytkowych, rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy, c) osobą wykonującą dokumentację fotograficzną posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu fotografii o charakterze dokumentacyjnym, rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy, Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika prac konserwatorskich z funkcją członka zespołu realizującego prace konserwatorskie. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji członka zespołu realizującego prace konserwatorskie z funkcją osoby wykonującej dokumentację fotograficzną.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w punkcie 5.1 niniejszej SIWZ; 6.2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.5 Wykaz usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 4.2.1 SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 6.7 Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 4.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6.8 Wykaz konserwacji tkanin zabytkowych stanowiących kryterium oceny ofert w kryterium 4, według wzoru załącznika 4c do SIWZ. Wykaz wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru z Załącznika 4d do SIWZ, w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt 4 ppkt 4.2.3. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1 Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 7.2 Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień ublicznych). Zobowiązanie należy dołączyć w oryginale albo w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 7.3 Wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.2, 4.3 SIWZ; 7.4 Wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 4.1 oraz 5 SIWZ; 7.5 Dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Do oferty należy dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zobowiązanie należy dołączyć w oryginale albo w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. - Wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.2, 4.3 SIWZ; - Wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 4.1 oraz 5 SIWZ; - Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty przetargowej w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
13.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 13.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 13.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU. 13.4 Termin wniesienia wadium upływa 16.07.2018r. o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU. 13.5 Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 13.6 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 13.6.1 pieniądzu 13.6.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.6.3 w gwarancjach bankowych, 13.6.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych 13.6.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13.7 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków, ul. Pilotów 2, 31-46 2 Kraków nr rachunku 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005 z dopiskiem: „wadium –……………..” 13.8 Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Za wypłatę należności w sposób bezwarunkowy nie można uznać gwarancji/poręczenia z postanowieniem uzależniającym wypłatę Zamawiającemu wadium od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. 13.9 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. 13.10 Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto (C) 60,00
Doświadczenie osoby kierującej pracami konserwatorskimi (D1) 10,00
Doświadczenie zespołu realizującego przedmiot zamówienia w zakresie wartości usług polegających na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług których przedmiotem była konserwacja 15,00
Doświadczenie zespołu realizującego przedmiot zamówienia w zakresie ilości obiektów poddanych konserwacji polegającej na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, konserwacji tkan 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20.1 Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 tej ustawy. 20.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty najkorzystniejszej, czyli na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, w następujących okolicznościach: 20.2.1 W przypadku konieczności przedłużenia terminu umownego z powodu: 20.2.1.1 podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 punkt 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli wykonywanie dodatkowych prac będzie miało wpływ na realizację zakresu zamówienia podstawowego - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o faktyczny okres wykonywania prac dodatkowych, 20.2.1.2 dokonania zmiany lub zmian w szczegółowym programie prac konserwatorskich, których wprowadzenie wpływa na termin realizacji - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres, w jakim z powyższego powodu usługi wynikające z przedmiotu umowy musiały być strzymane, konieczności, 20.2.1.3 działania siły wyższej, tj. wyjątkowego i nagłego zdarzenia lub okoliczności, którego nie można było wcześniej przewidzieć, 20.2.1.4 jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac konserwatorskich będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania obiektów, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia usługi 20.2.1.5 ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nieznanych wcześniej przeszkód wstrzymujących dalszą realizację przedmiotu zamówienia, 20.2.1.6 konieczności wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres niezbędny do zakończenia prac, 20.2.1.7 konieczność przerw w wyniku delegacji rządowych i uroczystości na terenie Muzeum, 20.2.2 W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego przez Wykonawcę, zostanie przeprowadzona następująca procedura: 20.2.2.1 Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie, co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem; 20.2.2.2 Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 20.2.3 niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1.4.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32- 603 Oświęcim, zwane Zamawiającym. Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych, adres: 32-600 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20, adres e-mail: iod@auschwitz.org. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Kontakt/Biuro ds. bezpieczeństwa”.1.4.2. Dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. W przypadku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy. 1.4.3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 1.4.4 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 1.4.5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.4.6 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 1.4.7 Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1.4.8. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie karykatury - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania05-07-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie karykatury szefa. Ma to być karykatura na pożegnanie szefa (super szefa) odchodzącego z naszego zespołu. Termin realizacji 16 lipca 2018 r., format 30 x 40. Ilość osób - 1 osoba z sylwetką i dodatkami, dodatki zostawiam w gestii wykonawcy. Tak jak napisałam powyżej, ma to być prezent na pożegnanie. Jest to osoba mająca ok. 196 cm wzrostu, szczupła, z dużym poczuciem humoru. Uwielbia chodzić w czarnych okularach, a obecnie jego krótka fryzurka zaczyna lekko się kręcić - baranek. Wykonujemy pracę biurową.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI