Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoElbląg
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-06
 • Numer ogłoszenia522021-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522021-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu: Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28056230100000, ul. ul. Krakusa  , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 234 10 75, e-mail sekretariat@zzm.elblag.pl, faks 55 234 15 16.
Adres strony internetowej (URL): http://zzm.e-bip.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zzm.e-bip.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16, pok. nr 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego
Numer referencyjny: NK.2501.1.2019.KD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wyprodukowanego w 2019 roku, który został dopuszczony do pracy w Polsce i w krajach UE na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub UE. A. Wymagania eksploatacyjne Ciągnik przeznaczony będzie do: 1) współpracy z kosiarką na wysięgniku hydraulicznym o zasięgu pracy ramienia 5,5m, 2) współpracy z pługiem odśnieżnym, 3) współpracy z wyciągarką linową, 4) holowania przyczepy po drogach publicznych. B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Silnik: 1) wysokoprężny 2) moc - minimum 90 kM, 3) pojemność skokowa - minimum 4,0 l., 4) liczba cylindrów - minimum 4, 5) chłodzony cieczą. 2. Układ hydrauliczny: 1) wydatek pompy dla układu hydraulicznego - minimum 70 l/min., 2) wyjścia hydrauliczne – minimum 3 pary. 3. Przekładnia: 1) minimum 16 biegów do przodu i 16 biegów do tyłu, 2) biegi pełzające, 3) sprzęgło mokre. 4. Wał odbioru mocy (WOM): 1) prędkość obrotowa tylnego WOM - 540/540E/1000, 2) załączanie WOM – elektrohydrauliczne. 5. Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) 1) kat. 2 z końcówkami hakowymi, 2) udźwig - minimum 4000 kg. 6. Układ hamulcowy – hydrauliczny z mokrymi tarczami. 7. Wyposażenie ciągnika: 1) opony przednie - minimum 440/65 R24, 2) opony tylne - minimum 540/65 R34, 1) obciążniki przednie – minimum 800 kg, 2) obciążniki na koła tylne – łączna waga minimum 100 kg 8. Masa ciągnika bez obciążników i operatora - minimum 4000 kg. 9. Wyposażenie kabiny: 1) pneumatyczny fotel operatora, 2) siedzisko pasażera, 3) klimatyzacja, 4) radio. C. Dokumentacja wymagana przy dostawie ciągnika: 1) karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji, 2) karty z „wyciągu ze świadectwa homologacji potwierdzające wymagania”, 3) instrukcja eksploatacji i obsługi w języku polskim, 4) książka serwisowa, 5) katalog części zamiennych w języku polskim, obejmujący wszystkie podzespoły oraz system komputerowy. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie kompletny, nie może pochodzić z wystaw ani pokazów, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego. 2. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: 1) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesiące lub minimum 2000 mtg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do bieżącej eksploatacji. Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności: a) koszt dojazdu, b) robocizny, c) pobytu serwisantów, d) transportu maszyny do serwisu, e) fabrycznie nowych części i materiałów dopuszczonych przez producenta. 2) Wykonawca zapewnia obsługę serwisową wynikającą z gwarancji na zakupiony ciągnik, na zasadach przewidzianych przez producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej. 3) Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie z okresem wynikającym z przedłużenia tego okresu. Zamawiający zawiadomi telefonicznie, a następnie potwierdzi za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, Wykonawcę o wadach ciągnika. 4) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego ciągnika. W trakcie okresu gwarancyjnego koszty dojazdu do miejsca użytkowania zakupionego ciągnika będzie ponosił gwarant. 5) Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie użytkownika urządzenia niezwłocznie po zgłoszeniu usterki , nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 6) Czas skutecznej naprawy nie może przekroczyć 7 dni od dnia zgłoszenia awarii. W uzasadnionych przypadkach (niezależnych od Wykonawcy) Strony mogą uzgodnić inny termin wykonania naprawy, co powinno być potwierdzone pisemnie w Książce gwarancyjnej pojazdu. 7) Trzykrotna naprawa tej samej części lub całego podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany na nową wraz z gwarancją wynikającą z niniejszej umowy, a czterokrotna naprawa tej samej części lub w tym samym zespole uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany całego zespołu na nowy z pełną gwarancją. 8) Jeżeli w wyniku wykonanej naprawy gwarancyjnej Wykonawca dokona napraw i dostarczy nowe części, zostaną one objęte gwarancją. 9) Jeżeli Wykonawca nie dokona napraw gwarancyjnych w umówionym terminie, Zamawiający może zlecić wykonanie ich w innym wskazanym przez Producenta autoryzowanym punkcie serwisowym na koszt Wykonawcy i bez utraty gwarancji. 10) W przypadku wykonania napraw gwarancyjnych okres gwarancji automatycznie przedłuża się o czas w którym ciągnik nie był eksploatowany poczynając od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia odbioru. 11) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania autoryzowanego serwisu do zapewnienia kompleksowego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz zabezpieczenia części zamiennych w promieniu do 30 km od siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia, przeprowadzi na swój koszt szkolenie operatorów ciągnika w zakresie obsługi, bezpieczeństwa pracy i konserwacji. 4. W przypadku wygrania przetargu i realizacji przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1a do SIWZ. 9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy. 2) Zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej dostawy. 3) Zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy. 4)Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 5) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług. 6) Zmiany umowy w przypadku, gdy asortyment zaoferowany w formularzu cenowym zostanie wycofany z produkcji lub będzie czasowo niedostępny na rynku lub zostanie zastąpiony przez inny produkt. Nowo zaoferowany produkt musi posiadać parametry nie gorsze niż opisane w SIWZ i spełniać wszystkie określone wymagania. 7) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i skutków ich wystąpienia. Udowodnienie występowania okoliczności, określonych powyżej spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
6

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie. 2) dokumentacja zdjęciowa oferowanego przedmiotu zamówienia, 3) karta techniczna lub inny dokument zawierający zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymienione dokumenty Wykonawcy składają wspólnie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy. 2) Zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej dostawy. 3) Zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy. 4)Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 5) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług. 6) Zmiany umowy w przypadku, gdy asortyment zaoferowany w formularzu cenowym zostanie wycofany z produkcji lub będzie czasowo niedostępny na rynku lub zostanie zastąpiony przez inny produkt. Nowo zaoferowany produkt musi posiadać parametry nie gorsze niż opisane w SIWZ i spełniać wszystkie określone wymagania. 7) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i skutków ich wystąpienia. Udowodnienie występowania okoliczności, określonych powyżej spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię płytę meblową białą, Jasionka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Jaka jest cena za płytę białą, jaka cena za cięcie i oklejanie, oraz czy jest możliwa wysyłka do Jasionki i jaki koszt. Pozdrawiam. Dziękuję. Wojciech
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliw płynnych
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych: Część I Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 2+113 – 2+788 Część II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka w km 1+190 – 2+390 Część III Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 220 R Wielkie Pole – Poręby Dymarskie – Mechowiec w km 0+000 – 0+853 Część IV Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 2+134 – 2+152, km 2+695 – 2+908 Część V Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 10+503 – 10+811 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie Część VI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka w km 1+083 – 1+381 oraz km 2+453 – 2+757
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa warzyw i owoców przetworzonych oraz mrożonych, znak sprawy D.Kw.2232.6.2019
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: DOSTAWA ZESTAWU DO PIELĘGNACJI ZIELENI
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI