Zakup ciągnika rolniczego, dwóch przyczep i kosiarki bijakowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup ciągnika rolniczego, dwóch przyczep i kosiarki bijakowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWitonia
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503894-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503894-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Urząd Gminy: Zakup ciągnika rolniczego, dwóch przyczep i kosiarki bijakowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 55025500000, ul. ul. St. Starzyńskiego  , 99335   Witonia, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 243 564 710, e-mail witonia@zgwrp.org.pl, faks 243 564 710.
Adres strony internetowej (URL): http://witonia.bipst.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://witonia.bipst.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://witonia.bipst.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Gmina Witonia, ul. Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika rolniczego, dwóch przyczep i kosiarki bijakowej
Numer referencyjny: ROL.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z dwoma przyczepami i kosiarką bijakową na potrzeby gospodarki komunalnej. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U.2016.2022 ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U.2015.1475)- w zakresie jakim ww. przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia. Z pojazdem musi być dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną, serwisową, dokument potwierdzający, że pojazd dostarczony posiada homologację wystawioną zgodnie z art.68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.), inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. Oferowany ciągnik musi być wyposażony w pakiet podstawowy składający się ze skrzynki narzędziowej z kompletem kluczy niezbędnych do funkcjonowania ciągnika, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych. Wykonawca dostawy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przeszkoli dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika rolniczego i przyczepy. Podane w SIWZ nazwy własne produktów traktować należy jako przykładowe, które określają minimalny standard jakości urządzeń. Dopuszcza się stosowanie produktów innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane ewentualnie znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie, jakości przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymienione w SIWZ oraz jej załącznikach, wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli w SIWZ w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów lub urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w SIWZ i jego załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia oferowane były fabrycznie nowe, kompletne, wyprodukowane nie wcześniej niż przed 2015 i 2017 rokiem (patrz str 4 – 6 SIWZ – wymagania), posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagały żadnych dodatkowych nakładów i były gotowe do pracy. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu oraz bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych (w tym wymiany płynów eksploatacyjnych) dostarczonego przedmiotu zamówienia i wykonywania bezpłatnych napraw lub wymieniany na nowy, wolny od wad – w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną również za szkody wyrządzone innym osobom, jeżeli szkoda powstała z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie. Zamawiający wymaga aby wszystkie prace serwisowe (w tym przegląd gwarancyjny) miały miejsce w siedzibie Zamawiającego. Wymagania dotyczące ciągnika Silnik - turbodoładowany, - moc nominalna(znamionowa) - minimum 79,4 kW (108 KM), - maksymalny moment obrotowy - minimum 380 Nm przy 1600 obr./min, - pojemność - minimum 4700 cm3, - ilość cylindrów - minimum 4, - rodzaj chłodzenia silnika – cieczą. Skrzynia biegów - mechaniczna synchronizowana, czterobiegowa z dwoma zakresami prędkości, - ilość biegów przód/tył – minimum 16/8 - sprzęgło – cierne, suche dwutarczowe, jednostopniowe. Układ hydrauliczny - sterowany mechanicznie dwoma cylindrami, - max. wydatek pompy – minimum 48 dm3/min, - ciśnienie max. w układzie – 180-200 Bar, - hydraulika zewnętrzna- min 3 pary wyjść hydraulicznych, - max. udźwig podnośnika – minimum 4280 kg. Wał odbioru mocy (WOM) - zakres prędkości pracy – niezależny 540 przy 2040 obr./min, 1000 przy 2160 obr./min, - typ / rodzaj – hydromechaniczny. Układ kierowniczy - wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem. Przedni most napędowy - napęd 4x4 / załączany elektrohydraulicznie. Układ hamulcowy - mechaniczny, tarczowy, suchy, niezależny. Masa i wymiary ciągnika - masa eksploatacyjna – minimum 4200 kg, - długość całkowita – minimum 4140 mm, - wysokość – maksimum 2860 mm, - prześwit agrotechniczny – minimum 465 mm Ogumienie - przód – minimum 360/70/R24, radialne, - tył – minimum18.4 R34, radialne. Kabina - ochronna, komfortowa, wyciszona, ogrzewana z uchylnymi szybami, ze spryskiwaczem oraz wycieraczką szyby przedniej, lusterka zewnętrzne, światła robocze halogenowe 2 sztuki, pojedyncze światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut), Dodatkowe informacje - zbiornik paliwa – minimum 120 l, - górny zaczep transportowy – widłowy, - dolny zaczep transportowy – listwa dolna, - obciążniki tył – minimum 4 x 19 kg, - rok produkcji ciągnika – minimum 2017, - ciągnik nowy nieużywany, zarejestrowany, - gwarancja min. 24 miesiące Wymagania dotyczące przyczep 2 sztuki - dopuszczalna masa całkowita – maksymalna 11000kg - ładowność [kg]: minimalna 7850, maksymalna 9000, - masa własna [kg]: minimum 2900, - wymiary gabarytowe maksymalne długość/szerokość – 6550 mm/2400mm, - wysokość ścian skrzyni [mm]: minimum 500+500, - wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]: nie więcej niż 1250, - grubość blachy podłogi – minimum 4 mm, - grubość blachy ściany – minimum 2 mm, - ogumienie: 400/60-15,5, - zawieszenie – resory paraboliczne, - wywrót: trójstronny, - cylinder teleskopowy - minimum 1700 mm, - skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian, - trapezowy kształt skrzyni ładunkowej, - plandek rolowana ze stelażem z odkładaną rurą centralną i bocznymi rurami podpierającymi, - wieszak kola zapasowego na ścianie, - centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej, - drabinka, - instalacja hamulcowa pneumatyczna współpracująca z ciągnikiem z oferty, - postojowy hamulec ręczny z korbą, - tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem, - tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, gniazdo elektryczne do drugiej przyczepy, - dwa kliny do kół umieszczone w kieszeniach, - błotniki kół tylnych, - rok produkcji minimum 2015, - przyczepa nowa, nieużywana z możliwością rejestracji, wcześniej niezarejestrowana, - gwarancja min. 24 miesiące. Wymagania dotyczące kosiarki bijakowej - szerokość koszenia – minimum 1600 mm, maksimum 1800 mm, - typ zawieszenia – pantografowe, - sposób mocowania na ciągniku – na tylny TUZ kat. II i III, - liczba noży – minimum 14 szt., - obroty WOM – 540 obr/min, - średnica wału roboczego minimum 155 mm, - średnica wału kopiującego – minimum 155 mm, - przesuw kosiarki w poziomie (hydrauliczny) – minimum 1800 mm, - ustawienie kąta pracy – w górę minimum 92 stopni, w dół minimum 63 stopni, - rodzaj noży – bijakowe (młotkowe), - waga – minimum 840 kg, - wał WPT – obustronnie szerokokątny, - rok produkcji – minimum 2017, - kosiarka nowa, nieużywana, - gwarancja min. 24 miesięcy. UWAGA: Do oferty należy załączyć szczegółowy opis techniczny oferowanego ciągnika, przyczepy samowyładowczej i kosiarki bijakowej, katalog lub folder z opisem technicznym zawierający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne. Wszystkie ww. urządzenia mają być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, gotowe do pracy. Ww. urządzenia mają być ze sobą kompatybilne. Ciągnik rolniczy musi działać z przyczepą i kosiarką bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z dostosowaniem ciągnika, przyczepy bądź kosiarki do użytkowania. W ramach oferty wykonawca uwzględni w cenie dostawę przedmiotu zamówienia na adres Gminy Witonia, ul. Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”.

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34223300-9
34390000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-02-02
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-02-02

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Szczegółowy opis techniczny oferowanego ciągnika, przyczepy samowyładowczej i kosiarki, katalog lub folder z opisem technicznym zawierający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, 2) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, 3) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy), a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 5) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Czas dojazdu serwisu do zamawiającego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję hotelu dla psa - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania17-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję hotelu dla psa w dniach 16-24/25 lipca. Proszę o podanie cen za dobę. Proszę o kontakt mailowy lub SMS - jestem niesłyszący.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI