Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa. zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGryfino
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Gryfiński
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503927-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503927-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Powiat Gryfiński: Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa. zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gryfiński, krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul. Sprzymierzonych  4 , 74100   Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002.
Adres strony internetowej (URL): www.gryfino.powiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gryfino.powiat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gryfino.powiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
POWIAT GRYFIŃSKI, UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa. zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń
Numer referencyjny: ZD.272.2.2018.MW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych polegających na wycince i podcince pielęgnacyjnej drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania - wykaz dróg przewidzianych do koszenia stanowią załączniki Nr 6a, 6b i 6c. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77 21 14 00 - 6 – Usługi wycinania drzew; 77 21 15 00 – 7 - Usługi pielęgnacji drzew; 77 21 16 00 – 8 – Sadzenie drzew 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwa zadania. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6. 8. Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211500-7
77211600-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania związanego w wycinką lub podcinką drzew o wartości brutto co najmniej 50.000 zł. b) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia następującym potencjałem technicznym : - dwoma piłami spalinowymi, - jedną frezarką do pni, - jednym podnośnikiem koszowym, - jednym pojazdem przystosowanym do wywozu odpadów. Jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sprzętu, musi posiadać ważną umowę o najmie bądź zobowiązanie o dysponowaniu).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000 zł b) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - co najmniej jednego zadania związanego w wycinką lub podcinką drzew o wartości brutto co najmniej 50.000 zł - załącznik nr 4 do SIWZ c) wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ: - dwoma piłami spalinowymi, - jedną frezarką do pni, - jednym podnośnikiem koszowym, - jednym pojazdem przystosowanym do wywozu odpadów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy (wraz z załącznikiem do formularza ofertowego tj. odpowiednio 6a, 6b, 6c) sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) pełnomocnictwo o ile nie wynika to z innych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 20,00
Liczba faktur 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie: 1.1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii prac lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 1) zmniejszyć ilość, 2) pominąć poszczególne prace, 3) wykonać prace zamienne. 1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie złożenia oferty, wynikających z ich zaniechania i wystąpieniu okoliczności, o których mowa w umowie, 1.3 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, co może nastąpić m.in. w przypadku: 1) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub w dokonaniu bądź zaniechaniu określonych czynności przez właściwy organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) niemożności realizacji robót z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych polegających na wycince i podcince pielęgnacyjnej drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 6a. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77 21 14 00 - 6 – Usługi wycinania drzew; 77 21 15 00 – 7 - Usługi pielęgnacji drzew; 77 21 16 00 – 8 – Sadzenie drzew 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwa zadania. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6. 8. Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 20,00
liczba faktur 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych polegających na wycince i podcince pielęgnacyjnej drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki Nr 6b 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77 21 14 00 - 6 – Usługi wycinania drzew; 77 21 15 00 – 7 - Usługi pielęgnacji drzew; 77 21 16 00 – 8 – Sadzenie drzew 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwa zadania. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6. 8. Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 20,00
liczba faktur 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych polegających na wycince i podcince pielęgnacyjnej drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 6c 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77 21 14 00 - 6 – Usługi wycinania drzew; 77 21 15 00 – 7 - Usługi pielęgnacji drzew; 77 21 16 00 – 8 – Sadzenie drzew 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwa zadania. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6. 8. Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 20,00
liczba faktur 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię 5 m3 suszonego lub sezonowanego grabu, Gryfice
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania20-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię 5 m3 suszonego lub sezonowanego grabu, drewno do kominka, z dostawa do Gryfic. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI