Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach parków, skwerów i zieleńców oraz zieleni

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach parków, skwerów i zieleńców oraz zieleni przyulicznej, administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy od dnia podpisania umowy do 21.12.2020r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517027-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517027-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz: Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach parków, skwerów i zieleńców oraz zieleni przyulicznej, administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy od dnia podpisania umowy do 21.12.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz, krajowy numer identyfikacyjny 01525966300186, ul. Słowackiego  6/8 , 01-627  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224438878, e-mail zzp.udzoliborz@um.warszawa.pl, faks 224439004.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zoliborz.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http:www.zoliborz.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Urząd Dzielnicy Żoliborz, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, kancelaria (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach parków, skwerów i zieleńców oraz zieleni przyulicznej, administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy od dnia podpisania umowy do 21.12.2020r.
Numer referencyjny: UD-XVIII-ZZP.271.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach parków, skwerów i zieleńców oraz zieleni przyulicznej, administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy od dnia podpisania umowy do 21.12.2020r., w tym: 1. Cięcia pielęgnacyjne drzew - usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, kształtowanie korony drzewa i jej utrzymanie. W zakresie prac należy uwzględnić zabezpieczenie terenu, uprzątnięcie miejsca wykonania prac oraz wywóz i utylizacje masy zielonej, a także ewentualną pracę podnośnika. 2. Wycinka drzew w zależności od potrzeb obejmuje czynności polegające na: - obcięciu piłą mechaniczną gałęzi i konarów odcinkami od wierzchołka; - opuszczeniu ich na linach lub w inny sposób; - ścięciu pnia i pocięciu na odcinki; - ułożeniu drewna i gałęzi w stosy, - usunięciu karpy lub jej wyfrezowaniu; - zamieceniu nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu, - wywozie urobku; 3. Cięcia techniczne - polegają na wykonaniu czynności związanych z: odsłanianiem znaków drogowych i tablic informacyjnych, usunięciem nadłamanych gałęzi i konarów, utrzymaniem skrajni drogowej. W zakresie prac należy uwzględnić zabezpieczenie terenu, uprzątnięcie miejsca wykonania prac oraz wywóz i utylizacje masy zielonej, a także ewentualną pracę podnośnika; 3.1 Cięcia techniczne utrudnione - polegają na likwidowaniu kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, a w szczególności: liniami wysokiego napięcia, trakcjami tramwajowymi, latarniami. Przygotowanie miejsca pracy: zabezpieczenie terenu, ewentualne wyłączenie prąd, zajęcie pasa drogi leży po stronie Wykonawcy. W zakresie prac należy uwzględnić uprzątnięcie miejsca wykonywania prac oraz wywóz i utylizacje masy zielonej, a także pracę podnośnika. Należy przewidzieć wykonywanie prac w soboty, niedziele i święta; 4. Usuwanie karp - poprzez ręczne odkopanie karpy, podcięcie korzeni, wyjęcie karpy a następnie wyrównanie powierzchni z uzupełnieniem ziemi urodzajnej i ewentualnym dosianiem trawy oraz uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy usuwaniu karpy. W zakresie prac należy uwzględnić wywóz i utylizację karpy.; 5. Frezowanie karp; 6. Zakładanie wiązań w zależności od sytuacji zastosowanie wiązań elastycznych lub sztywnych, w celu wzajemnego przytrzymywania się konarów, z zastosowaniem odpowiednich podkładek, zacisków specjalnie do tego celu przeznaczonych; 7. Pielęgnacja drzew młodych (o obwodzie pnia do 40 cm); 7.1 Palikowanie / zakładanie odciągów; 7.2 Utrzymanie opalikowania/odciągów; 7.3 Demontaż opalikowania/odciągów; 7.4 Ściółkowanie korą; 7.5 Podlewanie; 7.6 Pielenie misy; 7.7 Nawożenie; 7.8 Oprysk; 7.9 Usuwanie młodych nasadzeń wraz z opalikowaniem; 7.10 Zakładanie osłon na pnie drzew; 8. Pielęgnacja drzew starszych (o obwodzie pnia powyżej 40 cm); 8.1 Podlewanie; 8.2 Usuwanie odrostów; 9. Wywóz wiatrołomów. Przy usuwaniu wiatrołomów należy przewidzieć cięcia wiatrołomu na odcinki dogodne do transportu (metry przestrzenne, których ilość zostanie określona po pocięciu) oraz wywóz i utylizację masy zielonej. W przypadku konieczności usunięcia skutków wichury np. wiatrołomów lub zawieszonych w koronie drzewa gałęzi i konarów, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia; 10. Czyszczenie /zawieszanie budek lęgowych (poza sezonem lęgowym).

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 274999,98
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o łącznej wartości 91 666,67 zł netto stanowiącej 33% zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia planuje się realizację takich samych robót, które przewidziane są w zakresie podstawowym tylko w mniejszej zakresie. Ilość robót przedstawia przedmiar prac załączony do postępowania. Zamawiający udzieli zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych jeżeli wyniknie taka potrzeba i będzie posiadał środki do ich realizacji. Warunki udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac nie mogą być gorsze niż zawarte w umowie podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-21

II.9) Informacje dodatkowe: W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm). 1. Wykonawca lub podwykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch pracowników, każdy w wymiarze 1 etatu, wykonujących prace polegające na pielęgnacji i wycince drzewostanu. 2. Wykonawca w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawi Zamawiającemu umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ust. 1. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 1 zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. 3. Zamawiający wymaga przedstawienia kopii umów o pracę poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę o których mowa w ust. 2, określających: imię i nazwisko pracownika, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy. Pozostałe dane wykonawca ma obowiązek zanonimizowania. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 5 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności. Wymóg wykonywania zamówienia przez zatrudnionych pracowników wzmacnia wizerunek Urzędu jako instytucji godnej zaufania, wspierającej istotne cele społeczne, zachęcającej do zatrudniania osób na podstawie umów o pracę. Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę daje im większe możliwości prawne zabezpiecza pod względem ochrony zdrowotnej i socjalnej. Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin zapewni ciągłość realizacji zadania oraz ograniczy przypadkowość i częstą rotację.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) posiadają doświadczenie w realizacji: a) co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto (każda), polegającej na utrzymaniu/pielęgnacji zieleni wysokiej; b) co najmniej jednej usługi polegającej na wycince drzew o obwodach powyżej 101 cm w liczbie nie mniejszej niż 30 sztuk i wykonanej/wykonywanej w sposób ciągły przez okres 1 roku w warunkach miejskich na obszarach zieleni występującej w parkach, skwerach, zieleńcach lub zieleni przyulicznej - z zastrzeżeniem, że zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto (każda) w zakresie wskazanym w pkt 1 lit. a i b. Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się okresowo lub ciągłe zamawiający będzie brał pod uwagę nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takiej sytuacji część zamówienia faktycznie wykonana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek; 2) skierują do realizacji zamówienia co najmniej: a) jedną osobę wyznaczoną do kierowania pracami pielęgnacyjnymi przy drzewach rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków – posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku: ogrodniczym, leśnym lub architektura krajobrazu oraz posiadającą kwalifikacje do prowadzenia prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265); b) dwóch pracowników wykwalifikowanych do wykonywania prac dotyczących zieleni wysokiej, posiadających ukończony kurs pilarza drzew z co najmniej 2 letnim doświadczeniem przy pielęgnacji drzew.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych przez wykonawcę dokumentów 2) w przypadku wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, należy przedstawić: a) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w pkt III.3 b) dokumenty określające w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
5400,- zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Cena oferty
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W trakcie aukcji elektronicznej zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu wykonawcy biorącemu w niej udział, informacje, o jakich mowa w art. 91c ust. 3 ustawy Pzp.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Wykonawcy zainteresowani udziałem w aukcji elektronicznej muszą zalogować się na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej wykonawcom, którym zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować: a) termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie podany przez zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, b) zamawiający zamknie aukcję elektroniczną: - jeśli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta, lub - po upływie czasu ustalonego jako „czasu dogrywki”, liczonego od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę - jednak nie wcześniej niż po upływie czasu podstawowego aukcji, c) minimalna wartość postąpienia dla ceny brutto za realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 4500,- zł. (brutto) d) oferta, składana w toku aukcji elektronicznej w zakresie kryterium "cena" nie może być mniej korzystna od poprzedniej oferty złożonej dla tego kryterium, e)postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego wykonawcy jest cena brutto za realizację zamówienia zaproponowana przez danego wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium "czas reakcji na zgłoszenie" jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert złożonych w formie pisemnej będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryterium licytowanym w toku aukcji elektronicznej. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w części XII ust. 2 pkt 5 SIWZ. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, wiążąca jest pierwotna ocena ofert. W przypadku, gdy zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert. W sytuacji, gdyby w momencie zamknięcia aukcji dwie lub większa liczba ofert uzyskała jednakową i jednocześnie najwyższą wartość punktową, zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną za realizację zamówienia złożoną jako pierwsza w toku aukcji elektronicznej.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): minimalna wartość postąpienia dla: ceny brutto za realizację przedmiotowego zamówienia – 4500,- zł. (brutto)
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: a) posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 lub nowszy), b) być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), c) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, d) posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wykonawcy zainteresowani udziałem w aukcji elektronicznej muszą zalogować się na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej wykonawcom, którym zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zamawiający zamknie aukcję elektroniczną: - jeśli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta, lub - po upływie czasu ustalonego jako „czasu dogrywki”, liczonego od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę - jednak nie wcześniej niż po upływie czasu podstawowego aukcji

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na zgłoszenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w trybie przewidzianym w ustawie prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w następujących przypadkach: 1) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 2) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć. 3) zmiany osób wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: - nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - zmiana ta jest konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. W przypadku gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 847), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecęwykonanie przydomowej oczyszczalni - Sochaczew
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecęwykonanie przydomowej oczyszczalni. Proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów. Mazowieckie, Sochaczew.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI