Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw przetworzonych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw przetworzonych i nieprzetworzonych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGórowo Iławeckie
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Karny w Kamińsku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-11
 • Numer ogłoszenia523527-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523527-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Zakład Karny w Kamińsku: Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw przetworzonych i nieprzetworzonych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Kamińsku, krajowy numer identyfikacyjny 32012400000000, ul. Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte  1 , 11-220  Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 617 400, , e-mail zk_kaminsk@sw.gov.pl, , faks 89 761 70 77.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw przetworzonych i nieprzetworzonych
Numer referencyjny: DKw.2232.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw przetworzonych i nieprzetworzonych. CZĘŚĆ 1 1. Burak ćwikłowy w ilości 19 000 kg; - musi być dostarczony w stanie świeżym, pochodzący z odpowiednich gleb, nieprzenawożony i zebrany w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd korzeni: czyste, bez uszkodzeń, kształt kulisty lub lekko spłaszczony charakterystyczny dla danej odmiany; - zabarwienie przekroju : ciemnoczerwone; - średnica korzeni od 6 cm ; 2. Cebula biała w ilości 16 000 kg; - musi być dostarczona w stanie świeżym z odmian późnych, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd: czysta, zdrowa, bez uszkodzeń, jędrna, dojrzała, z szyjką zaschniętą, okryta co najmniej dwiema warstwami suchej łuski, w tym jednej nie popękanej; - kształt : kulisty lub lekko spłaszczony; - barwa : łuski suchej – jasnożółta do jasnobrązowej; - barwa: łuski mięsistej – kremowa lub kremowo zielonkawa; - korzenie : całkowicie zaschnięte; - powinna być zachowana jednolitość odmiany, średnica nie mniej niż 4 cm.; 3.Marchew bez naci w ilości 20 000 kg ; – dostarczona w stanie świeżym, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - korzenie marchwi muszą być : zdrowe, całe, czyste, jędrne, nie popękane, bez bocznych rozgałęzień; - barwa korzeni marchwi musi być : jednolita, typowa dla odmiany; - kształt marchwi musi być: o kształcie stożkowym, gładkim o świeżym wyglądzie; - nie może zawierać domieszek innych odmian - musi być zachowana jednolitość odmiany; - średnica mierzona w najszerszym przekroju od 4 cm ; - nie dopuszcza się korzeni o żółtym zabarwieniu; - marchew musi być wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego; 4. Kapusta biała w ilości 13 000 kg ; - musi być dostarczona w stanie świeżym z odmian późnych, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd główek: całe, świeże, czyste, zdrowe, jędrne, z liśćmi przyciętymi, prawidłowo wykształcone, okrągłe i ścisłe, o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi liśćmi; - jednolitość: jednolite odmianowo, zbliżone pod względem wielkości i średnicy, średnica nie mniejsza niż 20 cm.; 5. Kapusta czerwona w ilości 3 000 kg ; - musi być dostarczona w stanie świeżym z odmian późnych, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd główek: całe, świeże, czyste, zdrowe, jędrne, z liśćmi przyciętymi, prawidłowo wykształcone, okrągłe i ścisłe, o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi liśćmi; - jednolitość: jednolite odmianowo, zbliżone pod względem wielkości i średnicy, średnica nie mniejsza niż 20 cm.; 6. Seler korzeń bez naci w ilości 8 500 kg ; – musi być dostarczony w stanie świeżym, z odmian późnych, pochodzących z odpowiednich gleb, nieprzenawożony i zebrany w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd korzeni: całe, czyste, zdrowe, kształtne, niezwiędnięte, nie sparciałe, z krótko przyciętymi korzeniami bocznymi, o miąższu białym lub kremowo - białym bez pustych komór wewnętrznych; - średnica korzeni od 10 cm ; 7. Pietruszka korzeń bez naci w ilości 8 500 kg ; – musi być dostarczona w stanie świeżym, pochodzących z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe : - wygląd korzeni : całe, czyste, zdrowe, kształtne, niezwiędnięte, nie sparciałe, bez rozgałęzień i narośli; - zabarwienie charakterystyczne dla danej odmiany; - średnica korzeni w najszerszym miejscu od 3 cm ; 8. Por w ilości 8 500 kg ; - musi być dostarczony w stanie świeżym z odmian późnych, pochodzący z odpowiednich gleb, nieprzenawożony i zebrany we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd: cały, świeży, czysty, zdrowy, jędrny, z liśćmi przyciętymi do długości nie przekraczającej dwóch długości części wybielonej (cebuli rzekomej), prawidłowo wykształcony, prosty i ścisły; - cebula o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi lub uschniętymi liśćmi; - jednolity odmianowo, zbliżony pod względem wielkości i średnicy, średnica części wybielonej nie mniejsza niż 2 cm ; CZĘŚĆ 2 1. Kapusta kiszona w ilości 3 500 kg; Wymagania jakościowe - musi być zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona; - barwa kapusty kiszonej musi być: biała do kremowej – jednolita, nie dopuszcza się kapusty o żółtym zabarwieniu; - nie może zawierać domieszek innych odmian; - kształt zewnętrzny na przekroju – skrawki nitkowate, podłużne; - konsystencja , wrażenie w dotyku – skrawki muszą być jędrne i chrupkie; - smak – kwaskowy, charakterystyczny dla kapusty kiszonej; - opakowanie i oznakowanie kapusta kiszona powinna być pakowana w pojemniki (beczki plastikowe) posiadające atest PZH na możliwość kontaktu z żywnością o wadze (sucha masa – bez jej zalewy) od 80 kg do 110 kg netto, które będą zwracane po ich opróżnieniu; - oznakowanie uwzględniające warunki przechowywania temperatury - minimum 150C ; - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 2 miesiące. 2. Ogórek kwaszony w ilości 3 500 kg; Wymagania jakościowe - muszą być zebrane we właściwym terminie agrotechnicznym, pochodzące z odpowiednich gleb, nieprzenawożone; - wygląd: całe, pełne w środku, jednolite odmianowo; - zbliżone pod względem wielkości i średnicy; - opakowanie i oznakowanie ogórki kwaszone powinny być pakowane w pojemniki (beczki plastikowe) posiadające atest PZH na możliwość kontaktu z żywnością o wadze masy netto od 70 kg do 100 kg, które będą zwracane po ich opróżnieniu; - oznakowanie uwzględniające warunki przechowywania temperatury - minimum 150C ; - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 2 miesiące. CZĘŚĆ 3 Ziemniaki jadalne w ilości 145 000 kg; – dostarczone w stanie świeżym, powinny pochodzić z odpowiednich gleb lżejszych, racjonalnie nawożonych mineralnie (nieprzenawożone azotem), zebrane we właściwym terminie agrotechnicznym, przechowywane w temperaturze i wilgotności powietrza zalecanej dla danego gatunku. Wymagania jakościowe : - wygląd bulwy ziemniaka: okrągło – owalny, kształtny (regularny charakterystyczny dla danej odmiany), skórka mocna i gładka, czysta bez uszkodzeń mechanicznych, muszą być dojrzałe, zdrowe, suche, nie zazielenione; - zabarwienie przekroju: miąższ kremowy o małej zdolności do ciemnienia bulw surowych a tym samym po dokonaniu obróbki termicznej; - musi być zachowana jednolitość odmiany t. j.: tego samego pochodzenia, tej samej odmiany, jakości i wielkości; - wymagana średnica: poprzeczna min. 5,0 cm i podłużna min. 7,5 cm.

II.5) Główny kod CPV: 15300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15330000-0
15310000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 284936,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
4
7

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji umowy przez okres 4 miesięcy - dotyczy części 2 postępowania oraz przez okres 7 miesięcy - dotyczy części 1 oraz części 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku składając wypełnione przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiące wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku składając wypełnione przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiące wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku składając wypełnione przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiące wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 5 dni na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przekaże: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy cenowej Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia zawarto we wzorze umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Warzywa nieprzetworzone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Burak ćwikłowy w ilości 19 000 kg; - musi być dostarczony w stanie świeżym, pochodzący z odpowiednich gleb, nieprzenawożony i zebrany w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd korzeni: czyste, bez uszkodzeń, kształt kulisty lub lekko spłaszczony charakterystyczny dla danej odmiany; - zabarwienie przekroju : ciemnoczerwone; - średnica korzeni od 6 cm ; 2. Cebula biała w ilości 16 000 kg; - musi być dostarczona w stanie świeżym z odmian późnych, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd: czysta, zdrowa, bez uszkodzeń, jędrna, dojrzała, z szyjką zaschniętą, okryta co najmniej dwiema warstwami suchej łuski, w tym jednej nie popękanej; - kształt : kulisty lub lekko spłaszczony; - barwa : łuski suchej – jasnożółta do jasnobrązowej; - barwa: łuski mięsistej – kremowa lub kremowo zielonkawa; - korzenie : całkowicie zaschnięte; - powinna być zachowana jednolitość odmiany, średnica nie mniej niż 4 cm.; 3. Marchew bez naci w ilości 20 000 kg ; – dostarczona w stanie świeżym, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - korzenie marchwi muszą być : zdrowe, całe, czyste, jędrne, nie popękane, bez bocznych rozgałęzień; - barwa korzeni marchwi musi być : jednolita, typowa dla odmiany; - kształt marchwi musi być: o kształcie stożkowym, gładkim o świeżym wyglądzie; - nie może zawierać domieszek innych odmian - musi być zachowana jednolitość odmiany; - średnica mierzona w najszerszym przekroju od 4 cm ; - nie dopuszcza się korzeni o żółtym zabarwieniu; - marchew musi być wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego; 4. Kapusta biała w ilości 13 000 kg ; - musi być dostarczona w stanie świeżym z odmian późnych, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd główek: całe, świeże, czyste, zdrowe, jędrne, z liśćmi przyciętymi, prawidłowo wykształcone, okrągłe i ścisłe, o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi liśćmi; - jednolitość: jednolite odmianowo, zbliżone pod względem wielkości i średnicy, średnica nie mniejsza niż 20 cm.; 5. Kapusta czerwona w ilości 3 000 kg ; - musi być dostarczona w stanie świeżym z odmian późnych, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd główek: całe, świeże, czyste, zdrowe, jędrne, z liśćmi przyciętymi, prawidłowo wykształcone, okrągłe i ścisłe, o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi liśćmi; - jednolitość: jednolite odmianowo, zbliżone pod względem wielkości i średnicy, średnica nie mniejsza niż 20 cm.; 6. Seler korzeń bez naci w ilości 8 500 kg ; – musi być dostarczony w stanie świeżym, z odmian późnych, pochodzących z odpowiednich gleb, nieprzenawożony i zebrany w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd korzeni: całe, czyste, zdrowe, kształtne, niezwiędnięte, nie sparciałe, z krótko przyciętymi korzeniami bocznymi, o miąższu białym lub kremowo - białym bez pustych komór wewnętrznych; - średnica korzeni od 10 cm ; 7. Pietruszka korzeń bez naci w ilości 8 500 kg ; – musi być dostarczona w stanie świeżym, pochodzących z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe : - wygląd korzeni : całe, czyste, zdrowe, kształtne, niezwiędnięte, nie sparciałe, bez rozgałęzień i narośli; - zabarwienie charakterystyczne dla danej odmiany; - średnica korzeni w najszerszym miejscu od 3 cm ; 8. Por w ilości 8 500 kg ; - musi być dostarczony w stanie świeżym z odmian późnych, pochodzący z odpowiednich gleb, nieprzenawożony i zebrany we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd: cały, świeży, czysty, zdrowy, jędrny, z liśćmi przyciętymi do długości nie przekraczającej dwóch długości części wybielonej (cebuli rzekomej), prawidłowo wykształcony, prosty i ścisły; - cebula o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi lub uschniętymi liśćmi; - jednolity odmianowo, zbliżony pod względem wielkości i średnicy, średnica części wybielonej nie mniejsza niż 2 cm ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 150240,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 7
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Warzywa przetworzone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kapusta kiszona w ilości 3 500 kg; Wymagania jakościowe - musi być zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona; - barwa kapusty kiszonej musi być: biała do kremowej – jednolita, nie dopuszcza się kapusty o żółtym zabarwieniu; - nie może zawierać domieszek innych odmian; - kształt zewnętrzny na przekroju – skrawki nitkowate, podłużne; - konsystencja , wrażenie w dotyku – skrawki muszą być jędrne i chrupkie; - smak – kwaskowy, charakterystyczny dla kapusty kiszonej; - opakowanie i oznakowanie kapusta kiszona powinna być pakowana w pojemniki (beczki plastikowe) posiadające atest PZH na możliwość kontaktu z żywnością o wadze (sucha masa – bez jej zalewy) od 80 kg do 110 kg netto, które będą zwracane po ich opróżnieniu; - oznakowanie uwzględniające warunki przechowywania temperatury - minimum 150C ; - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 2 miesiące. 2.Ogórek kwaszony w ilości 3 500 kg; Wymagania jakościowe - muszą być zebrane we właściwym terminie agrotechnicznym, pochodzące z odpowiednich gleb, nieprzenawożone; - wygląd: całe, pełne w środku, jednolite odmianowo; - zbliżone pod względem wielkości i średnicy; - opakowanie i oznakowanie ogórki kwaszone powinny być pakowane w pojemniki (beczki plastikowe) posiadające atest PZH na możliwość kontaktu z żywnością o wadze masy netto od 70 kg do 100 kg, które będą zwracane po ich opróżnieniu; - oznakowanie uwzględniające warunki przechowywania temperatury - minimum 150C ; - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 2 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14350,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Warzywa nieprzetworzone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ziemniaki jadalne w ilości 145 000 kg; – dostarczone w stanie świeżym, powinny pochodzić z odpowiednich gleb lżejszych, racjonalnie nawożonych mineralnie (nieprzenawożone azotem), zebrane we właściwym terminie agrotechnicznym, przechowywane w temperaturze i wilgotności powietrza zalecanej dla danego gatunku. Wymagania jakościowe : - wygląd bulwy ziemniaka: okrągło – owalny, kształtny (regularny charakterystyczny dla danej odmiany), skórka mocna i gładka, czysta bez uszkodzeń mechanicznych, muszą być dojrzałe, zdrowe, suche, nie zazielenione; - zabarwienie przekroju: miąższ kremowy o małej zdolności do ciemnienia bulw surowych a tym samym po dokonaniu obróbki termicznej; - musi być zachowana jednolitość odmiany t. j.: tego samego pochodzenia, tej samej odmiany, jakości i wielkości; - wymagana średnica: poprzeczna min. 5,0 cm i podłużna min. 7,5 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 120350,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 7
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię płytę meblową białą, Jasionka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Jaka jest cena za płytę białą, jaka cena za cięcie i oklejanie, oraz czy jest możliwa wysyłka do Jasionki i jaki koszt. Pozdrawiam. Dziękuję. Wojciech
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI