DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTÓW SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTÓW SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKleszczów
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-13
 • Numer ogłoszenia647156-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 647156-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.

"SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o.: DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTÓW SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10068625300000, ul. ul. Sportowa  8 , 97410   Kleszczów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 731 65 00, e-mail biuro@kompleks-solpark.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.solpark.bip.kleszczow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.solpark.bip.kleszczow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
OSOBIŚCIE, POCZTĄ LUB KURIEREM
Adres:
SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. UL. SPORTOWA 8, 97-410 KLESZCZÓW, SEKRETARIAT 1 PIĘTRO, POKÓJ 1.05

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTÓW SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.
Numer referencyjny: CRZPU/8/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ. 1.3. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1.1. obejmuje produkty wysokiej jakości, spełniające wymagania dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadające ważne terminy przydatności do spożycia, zapewniające bezpieczeństwo konsumenta, odpowiadające jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej i deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniu. Warzywa i owoce muszą spełniać wymagania minimalne, czyli muszą być: • świeże • całe, • zdrowe, • czyste, • wolne od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, • wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, • wolne od jakichkolwiek obcych zapachów i smaków, • wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, • w stanie umożliwiającym transport i dotarcie do miejsca przeznaczenia w stanie nieuszkodzonym, • oznakowane krajem pochodzenia. 1.4. Zamawiane produkty dostarczane będą przez Wykonawcę w opakowaniach z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Opakowania te muszą zapewnić pełną identyfikację w tym, nazwę produktu, nazwę i adres producenta, termin przydatności do spożycia (nie krótszy niż ¾ okresu przydatności od daty produkcji) oraz inne elementy wymagane przepisami prawa. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu. 1.5. Częstotliwość dostaw: Realizacja zamówienia następować będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem środy oraz dni ustawowo wolnych od pracy), nie częściej niż 3 (trzy) razy w tygodniu do obiektu Zamawiającego, w godzinach uzgodnionych przez Zamawiającego z Wykonawcą, w okresie czasowym od godziny 8.00 - 12.00. W przypadku stosunkowo małej ilości tygodniowej dostaw towaru – w zakresie planowanego terminu dostawy – Zamawiający może uwzględnić sugestię Wykonawcy. 1.6. Transport do siedziby Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu warzyw i owoców oraz spełniającymi wymogi sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości. 1.7.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów do obiektów Zamawiającego transportem na własny koszt i ryzyko. 1.8.Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (strefa magazynowa lub strefa przyjęcia towaru). 1.9.Wielkość poszczególnych dostaw Zamawiający będzie zgłaszał na podstawie pisemnego zamówienia wysłanego w formie elektronicznej na adres e-mail. W sytuacji, gdy skorzystanie ze skrzynki e-mailowej nie będzie możliwe z powodu usterek technicznych dopuszcza się porozumiewanie za pomocą telefonu bądź fax-u. Przy czym zaznaczamy, że Wykonawca jest zobowiązany do odesłania potwierdzenia otrzymania zamówienia na adres e-mail, z którego zamówienie zostało złożone w terminie nie później niż 6 godzin od momentu złożenia zamówienia ze wskazaniem planowanej daty dostawy (dzień oraz godzina). W sytuacji, gdy skorzystanie ze skrzynki e-mailowej nie będzie możliwe z powodu usterek technicznych dopuszcza się potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pomocą telefonu bądź fax-u. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia do godziny 15.30 przed dniem realizacji. 1.10. Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 (słownie: dwa) dni robocze od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego. 1.11. Ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia określona w formularzu cenowym stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia ilości i związanej z nią wartości przedmiotu umowy do faktycznie zamówionego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynikających z rodzaju diet klientów oraz ze zmiennej ilości klientów Zamawiającego uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, eventów, sezonu, w związku z zakresem świadczonych usług i prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Zamawiający dopuszcza także możliwość dokonania zakupu asortymentu spoza formularza cenowego, jeśli zaistnieje konieczność dokonania zakupu z uwagi na przyjazd gości oczekujących przygotowania niestandardowych – mało popularnych posiłków itp.; wartość dokonanych zakupów spoza formularza cenowego zostanie doliczona do wartości niniejszego zamówienia. Zamawiający będzie regulował należności tylko za faktycznie dokonane dostawy przedmiotu zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynikające z rodzaju diet klientów oraz ze zmiennej ilości klientów Zamawiającego uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, eventów, sezonu, w związku z zakresem świadczonych usług i prowadzonej przez Zamawiającego działalności, z uwzględnieniem kwoty wskazanej przez Zamawiającego do której będzie realizowane zamówienie.

II.5) Główny kod CPV: 15300000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Decyzję /Zaświadczenie /Opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej; Zaświadczenie /Potwierdzenie Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi wydane na podstawie: ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; Dz. U. z 2017 poz. 2212 z póź. zm.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 150 000,00 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej dwie dostawy obejmujące swym zakresem dostawę warzyw i owoców o wartości nie mniejszej niż 85 000,00 zł brutto każda w skali roku (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy dowody określające, że dosta-wy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się wartość określoną w jednej umowie zawartej z jednym podmiotem). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (referencje). Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego /odbiorcę dostawy.  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (KRS /CEDiG) Wykonawcy oraz podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca oraz podwykonawcy na zasoby których powołuje się Wykonawca uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 poz. 570) . Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt. 13.4 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu informację stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Decyzję /Zaświadczenie /Opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej; Zaświadczenie /Potwierdzenie Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi wydane na podstawie: ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Certyfikat systemu HACCP wydany przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju, wraz z oświadczeniem o prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzględnieniem zasad systemu HACCP, w przypadku innego języka niż polski, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub Zaświadczenie /Decyzję /Opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; Decyzję /Zaświadczenie /Opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu minimum dwóch środków transportu do przewozu warzyw i owoców;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 20.11.2018 r. do godz.10:00. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: w pieniądzu, przelewem na konto BANK MILLENNIUM Nr rachunku: 39 1160 2202 0000 0001 6247 5005 z zaznaczeniem „Wadium – CRZPU/8/2018 – „Dostawa warzyw i owoców do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. a) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp – dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 90,00
MINIMUM LOGISTYCZNE 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: • zmiany środka transportu przy pomocy którego Wykonawca będzie realizował zamówienie – w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu zamówienia ze środka transportu wskazanego w załączniku nr 2 do umowy (np. gdy ulegnie awarii) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do przewozu produktów objętych przedmiotem niniejszego zamówieniem. 2.9. Zamawiający przewiduje możliwości odstąpienia od umowy: 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów administracyjnych uprawniających do wykonywania przez Zamawiającego usług gastronomicznych bądź cofnięcia zgody lub wstrzymania takiej zgody oraz gdy świadczenie usług gastronomicznych w Solpark-u byłoby deficytowe i zagroziłoby to wypłacalności spółki, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. W przypadku odstąpienia od Umowy z tego powodu przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze, na co Wykonawca wyraża zgodę i zrzeka się tym samym ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solpark Kleszczów Sp. z o.o.; ul. Sportowa 8; 97-410 Kleszczów • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kompleks-solpark.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego CRZPU/8/2018 na Dostawę warzyw i owoców do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odbiór elektroodpadów - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania13-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odbiór elektroodpadów - zużyty telewizor i monitor starego typu, dwie drukarki, DVD. Zależy mi na odbiorze z domu. Proszę o oferty. Mieszkam na Janowie (Łódź - Widzew).
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI