Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBłażowa
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528543-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528543-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu": Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiający samodzielnie prowadzi postępowanie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu", krajowy numer identyfikacyjny 69035102100000, ul. ul. Myśliwska  16 , 36-030  Błażowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 230 12 10, , e-mail strug@intertele.pl, , faks 0-17 230 12 10.
Adres strony internetowej (URL): http://portal.strug.net/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie (Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Regionalne Towarzystwo Rolno‐Przemysłowe, ul. Myśliwska 16, 36‐030 Błażowa

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Regionalne Towarzystwo Rolno‐Przemysłowe, ul. Myśliwska 16, 36‐030 Błażowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych
Numer referencyjny: 115/RTRP/VL/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wszystkich części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkich części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych w miejscowości Chmielnik (gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie). Zamówienie obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie: (1) agregat do formowania redlin, (2) siewnik pneumatyczny, (3) sadzarka karuzelowa, (4) kombajn półrzędowy do zbioru owoców z krzewów owocowych, (5) kombajn do zbioru warzyw, (6) ładowarka teleskopowa, (7) ciągnik rolniczy, (8) prasa zwijająca stałokomorowa, (9) ładowacz czołowy do ciągnika rolniczego, (10) pług obracalny, (11) brona zębowa, (12) owijarka do bel, (13) zgrabiarka karuzelowa, (14) brona sprężynowa, (15) przetrząsacz do siana, (16) sadzarka do ziemniaków, (17) pielniko-obsypnik. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 8 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 16000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
51521000-0
16100000-6
16300000-8
16700000-2
16120000-2
16110000-9
16130000-5
16140000-8
16320000-4
16330000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-16

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin wykonania zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia urządzeń wymienionych w podpunkcie 2. punktu IV. Opis przedmiotu zamówienia, o numerach 1), 2), 3), 8), 10)-17) do 17 maja 2019 r. 2. Wymagany termin wykonania zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia pozostałych urządzeń wymienionych w podpunkcie 2. punktu IV. Opis przedmiotu zamówienia, tj. urządzeń o numerach 4)-7), 9) do 16 sierpnia 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. W celu wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. 2. W celu wykazania przez wykonawcę spełnienia warunki znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia, wykonawca lub podmiot współpracujący przy realizacji zamówienia, tj. podmiot na którego zasobach opiera się wykonawca, musi przedłożyć oświadczenie o wysokości obrotów za 3 ostatnie lata obrachunkowe (wzór – załącznik nr 5). 3. Jeżeli wykonawca lub, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców działa przez okres krótszy niż okres umożliwiający przedłożenie dokumentu o którym mowa w ust. 2 (tj. 3 lata obrachunkowe) – zamawiający uzna, że wykonawca nie spełnia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. 4. Aby zamawiający uznał, że wykonawca wykazał spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia z dokumentów o których mowa w ust. 2 musi wynikać, że: 1) średnia wysokość obrotów wykonawcy (lub podmiotu współpracującego przy realizacji zamówienia, tj. podmiotu na którego zasobach opiera się wykonawca) za trzy ostatnie lata obrachunkowe była nie mniejsze niż 500 000,00 PLN; 2) wykonawca (lub podmiot współpracujący przy realizacji zamówienia, tj. podmiot na którego zasobach opiera się wykonawca) nie zamknął żadnego z ostatnich dwóch lat obrachunkowych ze stratą.
Informacje dodatkowe Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, czyli realizujący w okresie ostatnich 3 lat zamówienia podobne do przedmiotu niniejszego zamówienia oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym należyte wykonanie zamówienia. 2. Aby zamawiający uznał, że wykonawca wykazał spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniających należyte wykonanie zamówienia, wykonawca musi przedłożyć oświadczenie (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ) obejmujące co najmniej 3 zamówienia polegających na dostawie i uruchomieniu urządzeń rolniczych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat w podobnym jak w niniejszej specyfikacji wolumenie/zakresie. 3. W celu wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ); 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ); 4) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ); 5) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ) – jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów; 6) oświadczenie o wysokości obrotów wykonawcy lub podmiotu współpracującego przy realizacji zamówienia, tj. podmiotu na którego zasobach opiera się wykonawca (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ); 7) wykaz zrealizowanych zamówień polegających na dostawie i uruchomieniu urządzeń rolniczych (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zamówień; 8) pełnomocnictwo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,90
Okres gwarancji producenta 0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdy: 1) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 3. Zmianę postanowień zawartej umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt. 4. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: – klęski żywiołowe, – warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów; b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: – wstrzymanie robót przez zamawiającego, – konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: – przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., – odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac; 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: – konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, – konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ‐ Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 j.t. z późn. zm.) lub innych przepisach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez zamawiającego; 4) pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie albo zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość odpowiednie zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny), c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad opisanych w lit. c, e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, j.t. z późn zm.) z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017 poz. 1577, j.t. z późn. zm.). 5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt. 1 lit. a – d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 6. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 4 stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmian umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno‐organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępnieni protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419, j.t.). 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Złożenie przez wykonawcę oferty w ramach niniejszego postępowania traktuje się jako potwierdzenie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją niniejszego zamówienia i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem. 6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz upubliczni informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Nawiąże współpracę z Panią posiadającą doświadczenie w opiece - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Nawiąże współpracę z Panią posiadającą doświadczenie w opiece. Poszukuje Pani w wieku 35-60 lat dyspozycyjnej, uczciwej, odpowiedzialnej i kochającej dzieci. Praca dorywcza około 2/3 razy w tygodniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI