DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓD

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓDZIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstróda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-05
 • Numer ogłoszenia569762-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 569762-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓDZIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 51075119000000, ul. ul. Grunwaldzka  , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 6462414, e-mail ZDP_Ostroda@wp.pl, faks 896 421 762.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.ostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdp.ostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdp.ostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓDZIE
Numer referencyjny: DT.2610.6.2019.MT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego ciągnika o parametrach: rok produkcji – nie wcześniej niż 2018; moc silnika - moc znamionowa silnika od 150 KM do 180 KM (od 110 kW do 130 kW); pojemność silnika - od 6000 cm3 do 7500 cm3 z Common Rail; rodzaj silnika – diesel, z AdBlue; ilość cylindrów - 6 cylindrów; ilość zaworów na cylinder - min. 4; rodzaj doładowania silnika - turbo z Intercoolerem; norma spalin - TIER 4B; wzmocnienie silnika - szyny boczne wzmacniające; zbiornik paliwa - min. 265 L, z czujnikiem wody w paliwie, wlew zbiornika zabezpieczony nakrętką z zamkiem; skrzynia biegów/z pełzaniem - Min. 18/28 biegów w przód, Min. 6/12 biegów w tył, zmiana biegów pod obciążeniem, dodatkowy nadbieg do przodu zmniejszający zużycie paliwa, stosowany przy transporcie; rewers skrzyni biegów - elektrohydrauliczny (płynna zmiana kierunku jazdy bez użycia sprzęgła); napęd - 4x4 włączany elektrohydraulicznie, blokada tylnego mostu załączana elektrohydraulicznie, wspomaganie układu kierowniczego; WOM (tylny) - 540/540E/1000 obr/min lub 540/540E/1000/1000E obr/min; pompa hydrauliczna - wydajność pompy głównej min. 108 l/min, dodatkowa pompa wspomagająca niskiego ciśnienia o wydajności min 40 l/min; pakiet rozruchowy dla niskich temperatur - grzałka bloku silnika; zewnętrzne wyjścia hydrauliki - min. 3 pary (6 wyjść) + gniazdo wolnego spływu; tylny podnośnik - min. udźwig 7100 kg, 2 siłowniki wspomagające zewnętrzne, wyposażony w szybkosprzęgi oraz stabilizatory, sterowany elektrycznie; instalacja hamulcowa - instalacja hamulcowa pneumatyczna dwu obwodowa; oświetlenie - oświetlenie drogowe + oświetlenie robocze; kabina - amortyzowana, czterosłupkowa, klimatyzowana, siedzenie operatora amortyzowane pneumatycznie, poziom hałasu max. 70 dBA Dodatkowe miejsce siedzące dla pasażera w kabinie, homologacja na dwie osoby; przedni TUZ - przedni TUZ zintegrowany z podwoziem ciągnika, min. udźwig 3000 kg; przedni WOM - min. 1000 obr/min + 2 pary wyjść hydraulicznych; przednia oś – amortyzowana; ogumienie – nowe: przód min. 480/65 R28, tył min. 650/65 R38; rodzaj ogumienia - nowe ogumienie radialne; wyposażenie dodatkowe - rozstaw tylnych kół regulowany w zależności od potrzeb; komplet zaczepów tylnych — górny przesuwny i dolny rolniczy, cięgno górne (śruba rzymska), wycieraczka szyby przedniej i tylnej, 2 pomarańczowe światła błyskowe, lusterka wsteczne teleskopowe, dynamiczne (ruchome) błotniki przednie, radio, apteczka, sterowanie tylnym TUZ i WOM na błotniku z poziomu gruntu, obciążnik zamontowany na przednim TUZie o masie min. 900 kg., trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podświetlany napis „SŁUŻBA DROGOWA" zasilane z dodatkowego akumulatora żelowego (głębokiego ładowania) o pojemności min. 25 Ah doładowywanego z układu elektrycznego ciągnika. Gwarancja: minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów, maksimum 60 miesięcy bez limitu kilometrów (jedno z kryterium oceny ofert). Instrukcja użytkowania i obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, świadectwo homologacji. Stan fabrycznie nowy, niezarejestrowany, sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa. Ciągnik musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ciągnik będzie wykorzystywany do robót drogowych przy utrzymaniu dróg. Miejsce dostawy na koszt Wykonawcy: Obwód Drogowy Nr 2 w Morągu, ul. 3 Maja 11, 14-300 Morąg. Wykonawca przedmiotu zamówienia musi zapewnić bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji ciągnika, szkolenie powinno odbyć się w miejscu przekazania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć czynności serwisowe (przegląd, naprawę) w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalnie w czasie 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (jedno z kryterium oceny ofert). W sytuacji, gdy wykonanie naprawy (przeglądu) nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego lub wykonanie naprawy (przeglądu) będzie trwało dłużej niż 72 godziny od jej rozpoczęcia, Wykonawca na własny koszt odbierze ciągnik i dokona naprawy (przeglądu) we własnym serwisie, a na czas dokonania naprawy (przeglądu), który trwa dłużej niż 7 dni roboczych, zapewni ciągnik zastępczy o zbliżonych parametrach. Maksymalny czas naprawy serwisowej do 21 dni roboczych. Zgłoszeń do serwisu Zamawiający będzie dokonywał telefonicznie potwierdzając e –mailem na adres wskazany przez Wykonawcę. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca. Koszt wykonania przeglądu gwarancyjnego ponosi Wykonawca, Zamawiający ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych (ciągnik będzie wykorzystywany do pracy w ilości ok. 1300 motogodzin rocznie). Do oferty należy załączyć opisy (zgodnie z załącznikiem Nr 1a) i fotografie przedmiotu zamówienia. Stacja serwisowa musi znajdować się w granicach do 60 km od siedziby Obwodu Drogowego nr 2 w Morągu, przy odległości powyżej 60 km Wykonawca ponosi koszt dojazdów. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt zgodny z ofertą w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego –Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu: a) opisu (zgodnie z załącznikiem Nr 1a) i fotografii przedmiotu zamówienia; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wskazany pkt.1 lit. a składany jest wspólnie. 2. Inne dokumenty niewymienione, które należy załączyć do oferty: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz); 2) oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa, w przypadku: a) wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- udzielonego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; b) ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji serwisowej 20,00
gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian został określony projekcie umowy ( zał. Nr 3 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6) Wszystkie strony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy- w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 7) Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości kartek. 8) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. 9) Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, pok. nr 7 oraz opisana: Oferta w postępowaniu DT.2610.6.2019.MT „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie”. Nie otwierać przed dniem 15.07.2019 r. przed godz. 9:15. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 6-7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 2. Zmiany i wycofanie oferty 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 3) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 5) Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte, powiadomienie zostanie przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.07.2019 r. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 9. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 11. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 10, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 12. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. 13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 14. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) w kwestiach formalnych- Pani Monika Żyłka; 2) w kwestiach merytorycznych- Pan Sławomir Palmowski. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie. 15. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 15.07.2019 r. do godziny 09.00 w pokoju nr 7. 16. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 17. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.07.2019 r. o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiającego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w Sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62a (pokój nr 2). 18. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 32 siwz.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię płytę meblową białą, Jasionka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Jaka jest cena za płytę białą, jaka cena za cięcie i oklejanie, oraz czy jest możliwa wysyłka do Jasionki i jaki koszt. Pozdrawiam. Dziękuję. Wojciech
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI