Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstróda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-08-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-26
 • Numer ogłoszenia579320-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 579320-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa: Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Priorytet inwestycyjny 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa, krajowy numer identyfikacyjny 70541000000000, ul. ul. Czarnieckiego  69 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 6467226, 89 6467226 wew. 40, e-mail sekretariat@rolnik.edu.pl, faks 896 467 227.
Adres strony internetowej (URL): http://rolnik.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://rolnik.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://rolnik.edu.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
Adres:
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”
Numer referencyjny: ZSR.271.4A.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Temat: Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu” Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nie później niż w 2018 roku ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.4A.2019. Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiot główny: CPV 16000000-5 Maszyny rolnicze CPV 16700000-2 Ciągniki CPV 34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu CPV 16500000-0 Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych CPV 16400000-9 Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie CPV 43313100-1 Pługi odśnieżające lemieszowe CPV 34921100-0 Zamiatarki drogowe CPV 16100000-6 Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie później niż w 2018 roku, ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, tj. ciągniki i maszyny rolnicze winny być fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku i technicznie sprawne. 3. Ciągniki i maszyny rolnicze powinny być kompletne i gotowe do eksploatacji. Wykonawca wraz z ciągnikami i maszynami rolniczymi jest zobowiązany przekazać prawidłowo wystawioną fakturę oraz dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w szczególności przepisami „Prawo o ruchu drogowym" niezbędne do rejestracji. 4. DOSTAWCA zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie personelu ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie eksploatacji maszyny rolniczej w tym zainstalowanych w niej urządzeń i nowinek technologicznych. 5. Warunki gwarancji i rękojmi: Zamawiający wyznaczył minimalny udzielonej gwarancji i rękojmi, który nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy. Odległość punktu serwisowego nie więcej niż 50 km od siedziby Zamawiającego, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny w czasie 24 godzin. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszego SIWZ oraz stanowi załącznik nr 2 do wzoru projektu umowy. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). 7.1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1A). 7.2. Zaoferowane ciągniki i maszyny rolnicze powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SIWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 7.3. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 7.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych i wymienionych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ zakresie wszystkich parametrów, wskazał producenta, model, opis i parametry oferowanego produktu w Formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1A). 7.5. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane Formularzu ofertowym w tym w formularzu technicznym przez Wykonawcę. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 16000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
16700000-2
34000000-7
16500000-0
16400000-9
43313100-1
34921100-0
16100000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji dostawy (dla każdej części) ustala się w terminie: do 45 dni od podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu o składania ofert). 2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym punkcie oraz w §VII ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w powyższym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1A) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1A), 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 6) Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 7) Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum). 2) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zawarte we Wzorze-projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian przewidzianych w § 11 niniejszej umowy. 2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 3. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia, w wyniku zgodnego oświadczenia Stron, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i okolicznościach, określających charakter i warunki wprowadzenia zmian: 1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie zgodnie z umową dostawy będącej jej przedmiotem, pod pojęciem której Strony uznają jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, a także konflikty między pracodawcami i pracownikami we własnych i obcych zakładach, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron umowy; 2) w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT – należność za dostarczony towar, o której mowa w § 3 umowy, zostanie wyliczona przy uwzględnieniu zmienionej stawki podatku VAT; 3) Zmiany, które obejmują: a. pominięcie jakiejkolwiek części Dostaw/Usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim); b. zmiany w kolejności i terminach wykonywania Dostaw/Usług; c. zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Dostaw/Usług innym zakresem Dostaw/Usług przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z produkcji danego dobra (urządzenia lub sprzętu) lub zaistnienia okoliczności obiektywnie uzasadniających niemożność pozyskania danego dobra (urządzenia lub sprzętu); d. zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie Przedmiotu Umowy w stosunku do złożonej oferty; 4) Zmiany zgodne z zapisami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania Umowy określonego w § 2 ust. 1) lub zmiany Ceny Umowy przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 5. Cena Umowy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: a. w stosunku do Dostaw/Usług które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych Dostaw/Usług ustaloną na podstawie wzajemnych uzgodnień Stron, z zastrzeżeniem możliwości weryfikacji dokonanych ustaleń w oparciu o dokonane rozeznanie cenowe rynku danego dobra (odpowiedniego pomijanego elementy Dostawy lub Usługi); b. w stosunku do Usług/Dostaw, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą lub w stosunku do Usług/Dostaw nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju Dostawy/Usługi lub zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za adekwatne lub zbliżone Usługi/Dostawy, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach na podstawie wzajemnych ustaleń stron wzajemnych uzgodnień Stron, z zastrzeżeniem możliwości weryfikacji dokonanych ustaleń w oparciu o dokonane rozeznanie cenowe rynku danego dobra (odpowiedniego elementu Dostawy lub Usługi); 6. Zmiany umowy określone w ust. 3 pkt 1 i 3 - 5 mogą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej, natomiast zmiana określona w ust. 2 pkt 2 będzie dokonana automatycznie bez konieczności zawarcia aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionych stawek podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Znak Postępowania: ZSR.271.4A.2019 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje - każda ze stron potwierdza fakt ich otrzymania) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda. 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: p.jankowski@sensus.olsztyn.pl Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców. 6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego http://rolnik.edu.pl/ 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej http://rolnik.edu.pl/ 10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię płytę meblową białą, Jasionka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Jaka jest cena za płytę białą, jaka cena za cięcie i oklejanie, oraz czy jest możliwa wysyłka do Jasionki i jaki koszt. Pozdrawiam. Dziękuję. Wojciech
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ostróda: WDROŻENIE E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ostróda: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Zakup ciągnika z zestawem koszącym
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI