Zadanie 57028 POZNAŃ 2 SLT K-2744 "Remont elewacji budynku nr 1 - zgrupowanie jednostek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zadanie 57028 POZNAŃ 2 SLT K-2744 "Remont elewacji budynku nr 1 - zgrupowanie jednostek wojskowych przy ul. Kościuszki 92/98". Realizacja robót budowlanych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-06
 • Numer ogłoszenia522117-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522117-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu: Zadanie 57028 POZNAŃ 2 SLT K-2744 "Remont elewacji budynku nr 1 - zgrupowanie jednostek wojskowych przy ul. Kościuszki 92/98". Realizacja robót budowlanych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 63015300300000, ul. ul. Kościuszki  , 60-967  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 573 323, e-mail kszp@wzipoznan.pl, faks 061 8572727, 8572489.
Adres strony internetowej (URL): http://wzipoznan.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://wzipoznan.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Budżetowa MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://wzipoznan.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://wzipoznan.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Wojskowym Zarządzie Infrastruktury, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań (skrytka pocztowa 129), budynek nr 3, pokój nr 5 (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 57028 POZNAŃ 2 SLT K-2744 "Remont elewacji budynku nr 1 - zgrupowanie jednostek wojskowych przy ul. Kościuszki 92/98". Realizacja robót budowlanych.
Numer referencyjny: 20/WZI/19/WB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 57028 POZNAŃ 2 SLT K-2744"Remont elewacji budynku nr 1 - zgrupowanie jednostek wojskowych przy ul. Kościuszki 92/98". Realizacja robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45450000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17885984,90
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien dysponować osobą należącą do Izby Inżynierów Budownictwa oraz legitymującą się uprawnieniami zgodnymi z przepisami polskiego prawa budowlanego bez ograniczeń w specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie może być złożone wraz z ofertą. Oświadczenie może być złożone według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium wynosi: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść przelewem na konto Wojskowego Zarządu Infrastruktury: NBP O/O POZNAŃ NR 79 1010 1469 0048 4813 9120 0000, z dopiskiem w przelewie: Zadanie 57028 POZNAŃ 2 SLT K-2744 "Remont elewacji budynku nr 1 - zgrupowanie jednostek wojskowych przy ul. Kościuszki 92/98". Realizacja robót budowlanych.” do dnia 22.03.2019 r. 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  innej niż pieniądz - oryginał gwarancji lub innego dokumentu należy przesłać (złożyć) za pismem przewodnim z podaniem nazwy przetargu do kancelarii WZI (budynek nr 3 pok. nr 5 w godz. od 7.30 – 11.30 oraz w godz. od 12.30 -14.30) kserokopię potwierdzającą wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 2. Każda zaliczka może zostać udzielona w wysokości nieprzekraczającej 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy. Pierwsza zaliczka może zostać udzielona po 7 dniach od protokolarnego przekazania terenu budowy. 3. Zaliczka może zostać wypłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy po uprzednim złożeniu wniosku o zaliczkę wraz ze wzorem zabezpieczenia zwrotu zaliczki i akceptacji przedmiotowych dokumentów przez Zamawiającego. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego złoży fakturę zaliczkową (rachunek zaliczkowy) wraz z harmonogramem spłaty zaliczki oraz zabezpieczeniem zwrotu zaliczki. Wypłata zaliczki nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia w/w dokumentów. 4. Zabezpieczenie zaliczki winno być wniesione poprzez przedłożenie oryginału stosownego dokumentu właściwego dla wybranej i uzgodnionej przez strony niniejszej umowy formy zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia musi odpowiadać co najmniej wysokości udzielanej zaliczki, a okres zabezpieczenia winien być nie krótszy niż 60 dni od końca obowiązywania niniejszej umowy. Zamawiający dokona zwrotu dokumentu gwarancyjnego w terminie 30 dni od rozliczenia zaliczki na poczet zabezpieczenia, której dokument był dany. 5. W wypadku udzielania Wykonawcy zaliczki, należne mu na podstawie § 14 ust. 1 niniejszej umowy wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki. 6. Zamawiający może udzielać kolejnej zaliczki tylko pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę wykonania zamówienia do wartości poprzednio udzielonych zaliczek. 7. Udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiającego wymaga przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma udzielenie kolejnej zaliczki, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 9. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin 20,00
gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany do umowy mogą być zgodnie z brzmieniem art. 144 UZP dokonane za zgodą obu stron, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie w poniżej określonych przypadkach i warunkach: 1) terminu wykonania zamówienia – gdy w szczególności zmiana terminu wynika z uzasadnionego wniosku użytkownika, który z racjonalnych przyczyn zawnioskuje o przesuniecie terminu realizacji umowy lub zmianę harmonogramu prac, w tym, jeżeli taki wniosek uzasadnia ważny interes obrony RP. Zmiana terminu może wynikać także z:  wystąpienia robót zamiennych;  nieterminowego przekazania Wykonawcy placu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, osnowy geodezyjnej;  wystąpienia zamówień dodatkowych, które determinują wykonanie zamówienia podstawowego. 2) Zmiany za zgodą Zamawiającego w zakresie zaoferowanych materiałów, urządzeń itp. – w przypadku gdy w szczególności w trakcie realizacji umowy nastąpi wycofanie materiałów, urządzeń itp. ze sprzedaży, a wprowadzenie substytutów nie powoduje zmiany parametrów świadczenia. 3) Zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy, w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych – kierownika budowy i kierowników robót branżowych, inspektorów nadzoru. 4) Zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji Podwykonawcy. 5) Wartości zakresu realizacji umowy – w szczególności w przypadku wyłączenia obiektu, urządzenia z użytkowania lub jego likwidacji, konieczności wykonania prac zamiennych lub zmniejszających zakres robót oraz zmiany technologii wykonania robót. 6) Zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym. 7) Wystąpienia wyjątkowych, nieprzewidzianych oraz niezależnych od stron okoliczności (np. znalezienie niewybuchów, odkrycie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, odmowy udostępnienia obiektów przez Użytkownika, itp.). 8) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie powszednie obowiązujących przepisów prawa, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek tych ubezpieczeń, pod warunkiem, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia Wykonawcy oraz że Wykonawca po zaistnieniu takiej zmiany szczegółowo udowodni Zmawiającemu zwiększenie kosztu. Wynagrodzenie może ulec zmianie wyłącznie o kwotę w zakresie udowodnionego przez Wykonawcę zwiększenia kosztów i tylko w zakresie bezpośrednio wynikający z tych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę tynki maszynowe - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania26-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę tynki maszynowe gipsowe w nowo wybudowanym bloku wielorodzinnym, Zakres prac to tynkowanie agregatem w mieszkaniach oraz częściach wspólnych bloku, tj. klatki schodowe, korytarze. Fronty są już gotowe do prac i czekają na wykonawcę. Zakres prac do wytynkowania do ustalenia w zależności od możliwości wykonawcy, możliwość podziału go pomiędzy kilka firm. Poszukiwane brygady, które wejdą na prace w własnym materiałem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: „Modernizacja Centrum Sportu przy Szkole Podstawowej nr 66"
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Remont kuchni – stołówki, budynku nr 24 w Bielkowie, 73-108 Kobylanka
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Prace remontowe placówek oświatowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI