Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Złotej 75/15, ul. Śliskiej 3/138, ul. Koński Jar 8/8, ul. Niskiej 21/53, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgody 13/151.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia524996-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524996-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa: Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Złotej 75/15, ul. Śliskiej 3/138, ul. Koński Jar 8/8, ul. Niskiej 21/53, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgody 13/151.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, krajowy numer identyfikacyjny 10956073000000, ul. ul. Jana Kazimierza  62 , 01-248  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 8368103, 8773874, e-mail rczyzewski@um.warszawa.pl, faks 8368061.
Adres strony internetowej (URL): www.zmw.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zmw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zmw.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą lub kurierem albo osobiście w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Zarząd Mienia m.st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Złotej 75/15, ul. Śliskiej 3/138, ul. Koński Jar 8/8, ul. Niskiej 21/53, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgody 13/151.
Numer referencyjny: 2/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Złotej 75/15, ul. Śliskiej 3/138, ul. Koński Jar 8/8, ul. Niskiej 21/53, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgody 13/151. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
71221000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 55
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
55

II.9) Informacje dodatkowe: Dla części zamówienia 1-2, 4-8 - Zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 55 dni do maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy. Dla części 3 - zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 90 dni do maksymalnie 120 dni od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia prac stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował lub realizuje należycie jako wykonawca lub podwykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składa ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości min. 40.000,00 zł brutto, polegającą na kompleksowym remoncie lokalu. 2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje łącznie: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe w branży elektrycznej; - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej; - co najmniej jedną osobą, która może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy/robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 Wykaz prac sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 2 Dowody dotyczące prac wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ, określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie; 2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku, gdy usługi, wskazane w wykazie robót, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 3 Wykaz osób, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4 Dowody dotyczące uprawnień osób, których mowa w ust. V pkt 1.1.4 SIWZ, wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ. Wzór oświadczenia określają załączniki nr 5 i 6 do SIWZ. 4. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium. 5. Dokument regulujący współpracę Wykonawców, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia), 6. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 7. Oświadczenie dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. 8.. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, należy przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ (art. 22a ust 1). Zamawiający wymaga, aby składany dokument: - wskazywał okres jakiego dotyczy zobowiązanie; - zawierał informację, który zasób jest udostępniany przez inny podmiot; - w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, określał konkretną formę udziału ww. podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo itp.); - jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne). 9.. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 1.1. Część 1 – 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych); 1.2. Część 2 – 1500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); 1.3. Część 3 – 1700,00 zł. (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych); 1.4. Część 4 – 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych); 1.5. Część 5 – 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych); 1.6. Część 6 – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 1.7. Część 7 – 1300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych), 1.8. Część 8 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych). UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powyższą kwotę wadium należy zsumować, odpowiednio do liczby części na jaką składaną jest oferta oraz wyraźnie oznaczyć postępowanie i część zamówienia, na które wnosi wadium lub wnieść osobne wadia dla poszczególnych części, na które składa ofertę z wyraźnym oznaczeniem postępowania i tych części. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie okresu wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Oprócz okoliczności przewidzianych w umowie, wprowadzenie zmian do umowy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem: 1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, 2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 3) zmian stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, 4) zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonu i adresu poczty elektronicznej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: Chmielnej 35/7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: Chmielnej 35/7
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 55
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie okresu wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części zamówienia 1-2, 4-8 - Zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 55 dni do maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Chłodnej 11/1406
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Chłodnej 11/1406
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 55
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie okresu wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części zamówienia 1-2, 4-8 - Zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 55 dni do maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Złotej 75/15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Złotej 75/15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Skrócenie okresu wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części 3 - zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 90 dni do maksymalnie 120 dni od daty podpisania umowy


Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Śliskiej 3/138
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. ul. Śliskiej 3/138
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 55
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie okresu wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części zamówienia 1-2, 4-8 - Zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 55 dni do maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Koński Jar 8/8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Koński Jar 8/8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 55
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie okresu wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części zamówienia 1-2, 4-8 - Zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 55 dni do maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 6 Nazwa: Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Niskiej 21/53
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Niskiej 21/53
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 55
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie okresu wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części zamówienia 1-2, 4-8 - Zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 55 dni do maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 7 Nazwa: Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Czerniakowskiej 159/43
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Czerniakowskiej 159/43
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 55
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie okresu wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części zamówienia 1-2, 4-8 - Zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 55 dni do maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 8 Nazwa: Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Zgody 13/151
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowego remontu lokal mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy: ul. Zgody 13/151
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 55
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie okresu wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części zamówienia 1-2, 4-8 - Zamówienie zostanie wykonane w terminie od minimalnie 55 dni do maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż bramy i furtki oraz trzech przęseł - Gołków
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania27-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż bramy i furtki oraz trzech przęseł na podmurówce o wysokości 50 cm o łącznej długości 11 m w miejscowości Gołków k. Piaseczna. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI