Wykonanie II etapu robót budowlano-remontowych pn. „Remont budynków nr 1 -Pałac Nowy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie II etapu robót budowlano-remontowych pn. „Remont budynków nr 1 -Pałac Nowy i nr 8 – oranżeria oraz obiektów małej architektury wchodzących w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku: przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr 1 wraz z budową podziemnych kanałów wentylacyjnych zakończonych wyrzutniami; remont dróg, placów i parkingów na terenie działki nr 177/5 w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-12
 • Numer ogłoszenia588461-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 588461-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy: Wykonanie II etapu robót budowlano-remontowych pn. „Remont budynków nr 1 -Pałac Nowy i nr 8 – oranżeria oraz obiektów małej architektury wchodzących w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku: przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr 1 wraz z budową podziemnych kanałów wentylacyjnych zakończonych wyrzutniami; remont dróg, placów i parkingów na terenie działki nr 177/5 w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 9022133700000, ul. ul. Marcinkowskiego  42718 , 85056   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 32 55 540, e-mail sekretariat@mok.bydgoszcz.pl, faks 52 32 55 570.
Adres strony internetowej (URL): www.mck-bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.mck-bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.mck-bydgoszcz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie II etapu robót budowlano-remontowych pn. „Remont budynków nr 1 -Pałac Nowy i nr 8 – oranżeria oraz obiektów małej architektury wchodzących w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku: przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr 1 wraz z budową podziemnych kanałów wentylacyjnych zakończonych wyrzutniami; remont dróg, placów i parkingów na terenie działki nr 177/5 w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie.
Numer referencyjny: MCK.DAG.216.I.517.2018 - 6.ZP.PN.RB.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: 1) remontu dachu nad budynkiem głównym 2) remontu gzymsów drewnianych nad dachem 3) remontu tarasu nad sala balową 4) remontu tarasu ośmiokątnego 5) remontu tarasu sali konferencyjnej 6) remontu pergoli północnej z sanitariatami

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7
45110000-1
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-19

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600.000,00 zł .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże zrealizowanie: a)¹ co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych o charakterze remontowym o wartości nie niższej niż 600.000,00 zł brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. a)²co najmniej 1 zamówienia, polegającego na wykonaniu robót modernizacyjno –remontowych wykonywanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez obiekt Zamawiający rozumie budynek wraz z przylegającym terenem zielonym. b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bądź jedną osobą posiadającą odpowiadające im równoważne uprawnienia w danej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj. kierownika budowy o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, c) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował osobą posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, d) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował osobą posiadającą co najmniej osiemnastomiesięczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych na stanowisku kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, pry czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do siwz. c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do siwz. d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny dokument lub oddzielne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit a składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. 7. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o których mowa w niniejszym ust. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 10. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszej części siwz, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a niniejszej części siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 14. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 niniejszej części siwz, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 16. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Oświadczenie w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych (RODO)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 98 1320 1117 2032 9150 2000 0047 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu nr MCK.DAG.216.I.517.2018 na :Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie.” 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, zaleca się aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dokumentu a oryginalny dokument wadialny umieszczony w bezpiecznej kopercie przekazał do Działu Księgowości pok. 73. Oferty wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniosą wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp, na pierwsze żądanie bez wymagania dodatkowych dokumentów. 6. W przypadku wnoszenia wadium (w szczególności w formie, gwarancji ubezpieczeniowych, bankowych) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, nie ma przeszkód, aby umowa z gwarantem została zawarta przez jednego z członków konsorcjum, z tym zastrzeżeniem, że z umowy musi wynikać, że udzielenie ochrony ubezpieczeniowej nastąpi na rzecz wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty – Przez cenę oferty rozumie się ofertę z najniższą ceną za wykonanie zamówienia (niepodlegająca odrzuceniu) albo jej korektą dokonaną w trybie i na warunkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp , 60,00
2) organizacja kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia mierzone ilością nadzorowanych robót - „Doświadczenie Kierownika budowy – Rozumiane jako doświadczenie zawarte w ofercie nie podlegającej odr 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Ustalony zostaje poniżej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Ustalony zakres zmian nie oznacza, iż mogą być czy też będą one wprowadzane wprost po zaistnieniu okoliczności w nim opisanych. 4. Wykonawca występujący do Zamawiającego o zmianę umowy, z powołaniem się na którąkolwiek z niżej podanych podstaw, zobowiązany jest złożyć mu pisemne uzasadnienie okoliczności dla dokonania danej zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowodów na ich potwierdzenie. 5. Zamawiający uprawniony i zobowiązany jest szczegółowej analizy wniosku Wykonawcy oraz załączonych dowodów celem zajęcia stanowiska co do dalszego postępowania z wnioskiem Wykonawcy, które może przybrać formę : 1) pisemnej odmowy uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakończenia postępowania prowadzonego w celu zmiany umowy, która pozostaje niezmieniona, 2) pisemnego uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji postępowania w celu zmiany umowy, która na dalszym etapie może zostać dokonana w oparciu o aneks do umowy sporządzony przez Zamawiającego, z ewentualnym współudziałem Wykonawcy, gdy według Zamawiającego zachodzi taka konieczność. 6. Na dalszym etapie tej procedury Zamawiający może zmienić stanowisko i odmówić dokonania zmiany umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okoliczności i dowodów je uzasadniających, lub gdy nie jest to konieczne albo zasadne ze względu na zamierzony cel umowy. 7. W czasie trwania wyżej opisanej procedury, mającej na celu wprowadzenie zmiany do umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymywania, przerywania, opóźniania itp. prowadzonych prac, pod rygorem naliczenia kary umownej w następujących sytuacjach: 1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu : a) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; b) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; d) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy, realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, e) wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych, których odtworzenie i zabezpieczenie ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, f) okoliczności będących następstwem siły wyższej i wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej rozumieć należy zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności stron, uznanych przez Zamawiającego, g) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; h) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; i) działania organów administracji w szczególności przekroczenia określonych przepisami terminów dla uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; j) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; k) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, l) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, 2) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, pod warunkiem, iż osoby zmieniające będą posiadać, co najmniej kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane, takie jak określone w warunkach udziału w postępowaniu, którego rozstrzygnięcie skutkowało zawarciem niniejszej umowy. Powyższe dotyczy w szczególności personelu wymienionego w § 5 umowy. 3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; zmiana zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, 4) roboty zamienne - jeżeli w czasie wykonywania robót odkryje się stan faktyczny inny niż przyjęto w dokumentacji projektowej, 5) zaistniałe omyłki pisarskie lub rachunkowe, 6) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 7) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony 8) zmiana danych identyfikacyjnych - zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerów kont bankowych i innych. 9) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10) innych okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia umowy, a wprowadzone zmiany do umowy są korzystne dla Zamawiającego, w tym formy prawnej, 11) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy – zmiany technologiczne: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niewskazanych w ofercie, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 12) zmiana podwykonawcy, wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 13) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od warunków opisanych w dokumentacji projektowej , 14) Wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 15) zmiany wynagrodzenia w sytuacji: a) zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług, b) wykonania robót zamiennych (w tym związanych z zamianą materiału budowlanego) w stosunku do przewidzianych materiałów budowlanych dokumentacją projektową, c) ograniczenia zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej (roboty zaniechane), d) wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 6 Pzp. 8. Sytuacje, o których mowa w ust. 7 pkt 15 lit. b - d wymagają sporządzenia protokołu uzasadniającego wykonanie robót lub zaniechania robót, o których mowa w ust.7 pkt 15 lit b - d . Protokół konieczności musi być podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy/robót lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika budowy/robót i Użytkownika, a w przypadku zmian istotnych również przez Projektanta 9. Zakres robót wynikający z przypadków, którym mowa w ust. 8 zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporządzonym z zachowaniem składników cenotwórczych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" (OWEOB PROMOCJA Spółka z o.o.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robót. Protokół, o którym mowa w ust. 7 podpisuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 10. Jeżeli w wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 8 następuje zmniejszenie / zwiększenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartości przedmiotu umowy) - strony sporządzają stosowny aneks do umowy. 11. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 7 wymaga sporządzenia aneksu do umowy, z którego wynikać będzie co jest przedmiotem tych robót i w jakich sposób mają być wykonane. 12. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 13. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 7 jest nieważna. 14. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy na zasadach określonych w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okolicznościach wskazanych w SIWZ, w tym w niniejszej umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
15. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami ) składać należy w siedzibie Zamawiającego wskazanej w ust. 1 niniejszej siwz, w recepcji na parterze budynku w terminie do . 31.07.2018 r. godz. 10:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi: 31.07.2018 r. godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w ust. 1 niniejszej siwz, w saloniku secesyjnym (pok. 75) na II piętrze . Sposób oceny ofert: 1) Kryterium ceny zostanie obliczone wg następującej zasady: a) Oferta z najniższą ceną całkowitą otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem: Najniższa zaoferowana cena przez ofertę niepodlegającą odrzuceniu Ocena oferty X = --------------------------------------------------------------- x 60% x 100 Cena badanej oferty niepodlegającej odrzuceniu X b) Ocena oferty X wyrażona zostanie w punktach, przy czym 1% oznacza 1 pkt. Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryterium uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu z najkorzystniejszą ceną ofertową brutto. 2) Kryterium organizacja kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia - doświadczenie Kierownika budowy - zostanie obliczone wg następującej zasady: a) Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej na remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r., poz.1332 ze zm.) obiektów zabytkowych o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie co najmniej przez okres 2 miesięcy. Należy wskazać doświadczenie kierownika po uzyskaniu uprawnień i odbytej osiemnastomiesięcznej praktyce w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych: a¹) za 1 robotę budowlaną Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 5 pkt a²) za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 15 pkt a³) za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 30pkt a⁴) za 4 i więcej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 40 pkt Doświadczenie kierownika budowy należy wskazać w ust. 7 formularza oferty. b) W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy posiada co najmniej osiemnastomiesięczne doświadczenie i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. c) Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje niezbędne do właściwej oceny doświadczenia kierownika, d) Oferta, niepodlegająca odrzuceniu prezentująca najdłuższe doświadczenie Kierownika budowy mierzone ilością nadzorowanych robót otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem : Doświadczenie Kierownika badanej oferty X niepodlegającej odrzuceniu albo jej korekcie dokonanej w trybie i na warunkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Ocena oferty X = ----------------------------------------------------------------------- x 40% x 100 Największe doświadczenie Kierownika budowy w ofercie nie podlegającej odrzuceniu albo jej korekcie dokonanej w trybie i na warunkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp e) Ocena oferty X wyrażona zostanie w punktach, przy czym 1% oznacza 1 pkt. Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryterium uznana zostanie oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu lub dokonanej w trybie i na warunkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, będących po korekcie z najdłuższym doświadczeniem Kierownika budowy. 3) W przypadku, gdy wyliczona według powyższych wzorów suma punktów nie stanowi liczby całkowitej, podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej 3. W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia stosownych dokumentów. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Poniższe zapisy klauzuli informacyjnej (załącznik nr uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).), którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. 2. Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: a) wykonawcy będącego osobą fizyczną, b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 2. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 1) Potencjalny wykonawca będący osobą fizyczną, zobowiązany jest już na początku postępowania zapoznać się z treścią ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby móc uczestniczyć w danym postępowaniu. 2) Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci zobowiązany jest podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 3) Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. 4) W związku z powyższym i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-056), ul. Marcinkowskiego 12-14 reprezentowanym przez Dyrektor – Marzenę Matowską (adres e-mail: dyrekcja@mck-bydgoszcz.pl). b) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Centrum Kultury jest Pan Mateusz Grzechnik (adres e-mail: mateusz.grzechnik@mck-bydgoszcz.pl) c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie II etapu robót budowlano-remontowych pn. „Remont budynków nr 1 -Pałac Nowy i nr 8 – oranżeria oraz obiektów małej architektury wchodzących w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku: przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni budynku nr 1 wraz z budową podziemnych kanałów wentylacyjnych zakończonych wyrzutniami; remont dróg, placów i parkingów na terenie działki nr 177/5 w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę utwardzenie podłoża i ułożenie bloczków betonowych - Brodnica
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania20-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie utwardzenia podłoża oraz ułożenie bloczków betonowych pod domek letniskowy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI