Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia,

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOświęcim
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Oświęcim
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia516957-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516957-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Miasto Oświęcim: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oświęcim, krajowy numer identyfikacyjny 072181787, ul. Zaborska  2 , 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail zp@um.oswiecim.pl, faks +48338429361.
Adres strony internetowej (URL): wwwum.oswiecim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.um.osiwecim.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 pok. nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów.
Numer referencyjny: ZP.271.3.2018.III
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów: - Przychodnia Rejonowa nr 3 przy ul. Słowackiego 1, - Budynek „Harcówki” przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Śniadeckiego 26, - Miejskie Przedszkole nr 14 przy ul. Broniewskiego 12. Część I zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni Rejonowa nr 3 przy ul. Słowackiego 1, zakres prac obejmuje: - roboty brukarskie; - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu metodą lekko – mokrą z zastosowaniem styropianu EPS-FASSADA gr. 15 cm; - wykonanie ocieplenia ścian piwnic do głębokości ław fundamentowych z zastosowaniem styropianu XPS PRIME 30 o gr. 15 cm; - wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją z zastosowaniem wełny mineralnej o gr. 25 cm; - wymianę starej stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV wyposażoną w nawiewniki higrosterowane; - remont kominów i schodów wejściowych; - ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych z zastosowaniem styropianu EPPS070-031gr.2 cm; - wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej; - wymiana rynien i rur spustowych; - wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm; - wykonanie dylatacji wraz z obróbkami; - wymiana wsporników i zwodów pionowych instalacji odgromowej; - wykonanie tynków mineralnych malowanych dwukrotnie farbami silikatowymi – ściany oraz tynków dekoracyjnych mozaikowych o fakturze drobnych kamyczków – cokół; - wykonanie zabezpieczenia przed graffiti; - roboty porządkowe. Część II zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Harcówki” przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Śniadeckiego 26, zakres prac obejmuje: - prace rozbiórkowe; - roboty brukarskie; - przygotowanie podłoża i wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem grubości 15 cm i ościeży gr. 3cm - wykonanie hydroizolacji i ocieplenia ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem ekstrudowanym o gr 15 cm; - wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego wełną mineralną o gr. 28 cm; - wykonanie akrylowych tynków dekoracyjnych malowanych dwukrotnie farbami silikatowymi na ścianach zewnętrznych; - wymiana rynien i rur spustowych; - wymiana instalacji odgromowej; - montaż podokienników i krat stalowych; - wymiana obróbek blacharskich okapów, gzymsów; - wymiana okien i drzwi zewnętrznych; - malowanie farbą olejną elementów metalowych; - roboty porządkowe. Część III zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 14 przy ul. Broniewskiego 12, zakres prac obejmuje: - prace rozbiórkowe; - roboty brukarskie; - przygotowanie podłoża i wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem grubości 18 cm i ościeży gr. 3cm - wykonanie hydroizolacji i ocieplenia ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem ekstrudowanym o gr 12 cm; - wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego wełną mineralną o gr. 26 cm; - docieplenie stropu nad piwnicą płytami lamelowymi z wełny mineralnej o grubości 3-5 cm - wykonanie akrylowych tynków dekoracyjnych malowanych dwukrotnie farbami silikatowymi na ścianach zewnętrznych; - wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm; - wymiana rynien i rur spustowych; - wymiana instalacji odgromowej; - montaż balustrad i krat stalowych; - wymiana obróbek blacharskich; - wymiana okien i drzwi zewnętrznych; - roboty porządkowe.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45312311-0
45321000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 992355,19
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali jedną robotę budowlaną o wartości min. 250 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku. - dysponują co najmniej pięcioma osobami, które będą realizować niniejsze zamówienie publiczne, wśród nich: jedną osobą pełniącą funkcję majstra lub kierownika budowy posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca na mocy art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Dotyczy wszystkich części zamówienia: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, wskazanych poniżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W tym celu Zmawiający za pomocą bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych uzyska odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W celu uzyskania takich danych Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych (KRS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx). W przypadku, gdy Wykonawca figuruje we właściwym rejestrze innym niż wskazane powyżej, a odpis z tego rejestru dostępny jest w formie elektronicznej, w ofercie należy wskazać adres ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych celem samodzielnego pobrania przez Zamawiającego żądanego dokumentu. 2) W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, również w odniesieniu do tych podmiotów. Zasady przedstawienia dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, następuję na warunkach opisanych w pkcie 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia wskazanych poniżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia: Dotyczy wszystkich części zamówienia: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego dokumentu - inny dokument w zakresie wskazanym, z uwzględnieniem w tym wykazie robót, o których mowa w rozdz. V. ust. 1 tiret pierwsze SIWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z uwzględnieniem w tym wykazie osób, o których mowa w rozdz. V. ust. 1 tiret drugie SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, każdy wykonawca który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (tj. dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku dostępności w formie elektronicznej wymaganego dokumentu na stronie internetowej niezbędnym jest wskazanie w ofercie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium: a) Część I zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni Rejonowa nr 3 przy ul. Słowackiego 1 w wysokości: 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). b) Część II zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Harcówki” przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Śniadeckiego 26 w wysokości: 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). c) Część III zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 14 przy ul. Broniewskiego 12 w wysokości: 14 000,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdz. XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zawarte są w rozdz. XVII pkt 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni Rejonowa nr 3 przy ul. Słowackiego 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni Rejonowa nr 3 przy ul. Słowackiego 1, zakres prac obejmuje: - roboty brukarskie; - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu metodą lekko – mokrą z zastosowaniem styropianu EPS-FASSADA gr. 15 cm; - wykonanie ocieplenia ścian piwnic do głębokości ław fundamentowych z zastosowaniem styropianu XPS PRIME 30 o gr. 15 cm; - wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją z zastosowaniem wełny mineralnej o gr. 25 cm; - wymianę starej stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV wyposażoną w nawiewniki higrosterowane; - remont kominów i schodów wejściowych; - ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych z zastosowaniem styropianu EPPS070-031gr.2 cm; - wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej; - wymiana rynien i rur spustowych; - wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm; - wykonanie dylatacji wraz z obróbkami; - wymiana wsporników i zwodów pionowych instalacji odgromowej; - wykonanie tynków mineralnych malowanych dwukrotnie farbami silikatowymi – ściany oraz tynków dekoracyjnych mozaikowych o fakturze drobnych kamyczków – cokół; - wykonanie zabezpieczenia przed graffiti; - roboty porządkowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45312311-0, 45321000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Harcówki” przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Śniadeckiego 26.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Harcówki” przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Śniadeckiego 26, zakres prac obejmuje: - prace rozbiórkowe; - roboty brukarskie; - przygotowanie podłoża i wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem grubości 15 cm i ościeży gr. 3cm - wykonanie hydroizolacji i ocieplenia ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem ekstrudowanym o gr 15 cm; - wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego wełną mineralną o gr. 28 cm; - wykonanie akrylowych tynków dekoracyjnych malowanych dwukrotnie farbami silikatowymi na ścianach zewnętrznych; - wymiana rynien i rur spustowych; - wymiana instalacji odgromowej; - montaż podokienników i krat stalowych; - wymiana obróbek blacharskich okapów, gzymsów; - wymiana okien i drzwi zewnętrznych; - malowanie farbą olejną elementów metalowych; - roboty porządkowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45312311-0, 45321000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 14 przy ul. Broniewskiego 12.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III zamówienia: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 14 przy ul. Broniewskiego 12, zakres prac obejmuje: - prace rozbiórkowe; - roboty brukarskie; - przygotowanie podłoża i wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem grubości 18 cm i ościeży gr. 3cm - wykonanie hydroizolacji i ocieplenia ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem ekstrudowanym o gr 12 cm; - wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego wełną mineralną o gr. 26 cm; - docieplenie stropu nad piwnicą płytami lamelowymi z wełny mineralnej o grubości 3-5 cm - wykonanie akrylowych tynków dekoracyjnych malowanych dwukrotnie farbami silikatowymi na ścianach zewnętrznych; - wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm; - wymiana rynien i rur spustowych; - wymiana instalacji odgromowej; - montaż balustrad i krat stalowych; - wymiana obróbek blacharskich; - wymiana okien i drzwi zewnętrznych; - roboty porządkowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45312311-0, 45321000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie drogi podjazdowej z kostki - Szerzyny
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie drogi podjazdowej z kostki brukowej ok. 160 m2 w rozsądnej cenie (wybranie ziemi, utwardzenie, ułożenie obrzeży i kostki). Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI