Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej W

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDzikowiec
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Dzikowiec
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587398-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587398-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Dzikowiec: Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dzikowiec, krajowy numer identyfikacyjny 69058169500000, ul. ul. Dworska  62 , 36122   Dzikowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 7442109, e-mail jtecza@vp.pl, faks 0-17 2274508.
Adres strony internetowej (URL): www.gminadzikowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gminadzikowiec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gminadzikowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gminadzikowiec.pl/16-bip.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
TAK Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec , sekretariat pokój nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli
Numer referencyjny: ZP.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno- rekreacyjnego w Wilczej Woli. 3.2. Zakres rzeczowy: A. Przebudowa i remont części rekreacyjno-turystycznej 1. Wyburzenia i zamurowania 2. Roboty ziemne 3. Fundamenty 4. Ściany murowane 5. Konstrukcje żelbetowe 6. Dach 7. Ściany działowe 8. Tynki i okładziny 9. Podłoża i posadzki 10. Stolarka okienna i drzwiowa 11. Schody zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem 12. Elewacje 13. Dach - wzmocnienie, przebudowa 14. Okładziny malowanie - remont istniejących pomieszczeń 15. Podłogi i posadzki - remont istn. pomieszczeń 16. Izolacja termiczna istn. fundamentów, odbój 17. Drogi i chodniki 18. Wyposażenie kuchni B. Instalacje sanitarne 1. Instalacja centralnego ogrzewania 2. Instalacja wodna 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 4. Instalacja wentylacji 5. Instalacja klimatyzacji 6. Instalacja gazowa 7. Przyłącz kanalizacji sanitarnej C. Instalacje elektryczne 1.Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 2. WLZty, WG, rozdzielnice TB1, TB2, TB3 3.Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 4. Instalacja odgromowa 5. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową budynku D. Rozbudowa o część garażową 1. Roboty ziemne 2. Fundamenty 3. Ściany murowane 4. Konstrukcje żelbetowe 5. Dach 6. Ściany działowe 7. Tynki i okładziny 8. Podłoża i posadzki 9. Stolarka okienna i drzwiowa 10. Elewacje E Instalacje sanitarne – garaż 1. Instalacja centralnego ogrzewania 2. Instalacja wodna 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 4. Instalacja wentylacji F. Instalacje elektryczne – garaż 1. WLZty, rozdzielnice TB3 2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 3. Instalacja odgromowa 3.3. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót, mają one za zadanie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. 3.4. Równoważność materiałów i urządzeń. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz w kosztorysie ofertowym, zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub normy, aprobaty , specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 -3 ustawy Pzp, Zamawiający do wszystkich nazw, dopisuje wyraz „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SIWZ, tj. w szczególności: 1) zapewnienia spełnienia tych samych funkcji, 2) zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności. Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi wyrobami, technologią i aktualną wiedzą techniczną. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie, iż składa ofertę równoważną, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i w trakcie realizacji ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez zamawiającego. Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3.6. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45342111-5
45131000-7
45421000-4
45442110-1
45261300-7
45330000-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 1) doświadczenie wykonawcy Zamawiający uzna ,że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie budynku użytkowego o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek a) mogą spełniać Wykonawcy łącznie. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1. zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie 2. zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zasoby kadrowe gwarantujące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej: a) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy - wymagania Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówie-nia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 tj. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zosta-ły wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać całkowite doświadczenie co najmniej 2– letnie na stanowiskach odpowiednio: Kierownik budowy lub Kierownik robót . Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o zasa-dach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budow-nictwa (Dz. U z 2016 r., poz. 1725 t.j.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykaza-nia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzone formułą „za zgodność z oryginałem”.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-niu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zo-stały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgod-nie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o któ-rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym cha-rakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpo-wiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i pracami, wraz z informacjami na te-mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 6 do SIWZ). Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty które należy dołączyć do oferty: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ c) zobowiązanie do udostępnieniu (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego) d) dowód opłacenia wadium, e) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH W przypadku oferentów z innych państw wymagane jest składanie dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-litej Polskiej) - zamiast dokumentów wskazanych w pkt 12.3.1. ppkt 2), lit. a – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdza-jące odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamiesz-kania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierają-cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskaza-niem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której doku-ment miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający mo-że zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. PODWYKONAWCY 10.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 10.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularz oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz firm Podwykonawców (o ile są znane na tym etapie postępowania). 10.3. Podwykonawca występujący jako podmiot trzeci, na którego potencjał Wykonawca powołuje się w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp podlega obligatoryjnej ocenie pod kątem braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 10.4. Zamawiający nie ocenia i nie wymaga dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia od Podwykonawców na zasobach których Wykonawca nie polega w celu wykazania spełnienia warunków. 10.5. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego i Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację tych robót budowlanych. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej a także przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 10.6. Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy na każdym etapie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy doty-czy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy Pzp). 10.7. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców Strony dotyczą uregulowa-nia zawarte w ustawie Pzp, niniejszej SIWZ i projekcie Umowy – CZĘŚĆ III SIWZ. 11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) ponoszą solidarną odpowiedzialność, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego, za należyte wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia. 11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego a pełnomocnictwo załączają do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami określonymi dla Wykonawcy oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 11.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) każdy z grupy takich Wykonawców podlega ocenie, czy nie zachodzą przesłanki wskazujące na wykluczenie z postępowania. Wypełnienie się choćby jednej z ww. przesłanek w odniesieniu do Wykonawcy (pojedynczego) czy też jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) skutkuje koniecznością wykluczenia z postępowania. 11.5. W formularzu oferty wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie tylko Pełnomocnika. 11.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. 11.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 12.2.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 11.8. Zamawiający od Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, jeśli ich oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia może wymagać przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (obowiązującej w okresie realizacji zamówienia) określającej m.in. Pełnomocnika oraz zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia lub pełnomocnictwa Wykonawców występujących wspólnie na czas realizacji zamówienia. 11.9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW – POTENCJAŁ PODMIOTU TRZECIEGO 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Z treści zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/prace, których wskazane zdolności dotyczą. Załącznik nr 3 do SIWZ. Obowiązkiem Wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z zasobów innych podmiotów jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 9.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty i prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wyka-że zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 9.1. 9.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 9.6. Podmiot, który udostępnia zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlega badaniu, czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w punkcie 8.2. SIWZ. Podmiot trzeci, na którego potencjał Wykonawca powołuje się w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp który będzie musiał być Podwykonawcą w określonych sytuacjach (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp) podlega obligatoryjnej ocenie pod kątem braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena czy w stosunku do podmiotu trzeciego udostępniającego swój potencjał realizują się przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy Pzp, będzie przebiegać w oparciu o takie same zasady, jakie dotyczą Wykonawcy, który tym potencjałem się posługuje. 9.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnie-nia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu , zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wskazanych w pkt 12.1.1. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez wszystkich Wykonawców: 12.2.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4. Ww. dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 19.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 19.2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7 b ustawy Pzp. 19.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ). 19.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: Urząd Gminy Dzikowiec konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział Dzikowiec 27 9159 1010 2003 3000 0039 0006. 19.5. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powin-ny zawierać w tytule przelewu nazwę i znak sprawy postępowania zgodnie z wzorem: WADIUM w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane znak sprawy: 19.6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 19.7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Dzikowiec – nazwa jed-nostki. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 19.8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odset-kami w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o któ-rych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełno-mocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako naj-korzystniejszej. 19.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najko-rzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zo-stała wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wska-że innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia pu-blicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub w przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności: a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawia-jącego, działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbio-ru robót, o których mowa § 1 ust. 2 na wniosek Zamawiającego, b) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wy-wołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, c) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, d) powierzenia Wykonawcy robót dodatkowych, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo za-mówień publicznych, e) wystąpienia robót zamiennych. 2) zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia robót zamiennych z powodu uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są: - pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, - koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań tech-nicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 2, - w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów lub rozwiązań groziło niewykona-niem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, - koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań tech-nicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zamiany materiałów na materiały spełniające wymagane parametry techniczne lub materiały o wyższych parametrach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. - konieczności wykonania robót zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 3) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przy-czyny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przy czym wymagają one potwierdzenia przez przedsta-wiciela Zamawiającego. 3. Wykonawca składa Zamawiającemu pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania przed-miotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2. 4. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy określonych w ust. 1 niniejszej Umowy wymaga spo-rządzenia przez Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca sporządzi protokół konieczności, który po jego uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego stanowić bę-dzie podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu na roboty zamienne lub do-datkowe. Kosztorysy po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, mogą stanowić podstawę zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy. 6. Kosztorysy należy sporządzić: a) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą określenia wynagrodzenia za ro-boty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys róż-nicowy sporządzony przez Wykonawcę, przy czym cena dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie obliczona na poziomie nieprzekraczającym średnich cen pu-blikowanych w zeszytach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownic-twa „Promocja” sp. z o.o. „Sekocenbud” dla okresu wykonywania robót. Wbudowane ma-teriały dla których ceny nie są notowane w wydawnictwie, rozliczane będą według faktur zakupu, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, podstawą określenia wynagrodzenia za ro-boty dodatkowe będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, przy czym cena dla robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia zostanie obliczona na poziomie nieprzekraczającym średnich cen publikowanych w zeszytach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Bu-downictwa „Promocja” sp. z o.o. „Sekocenbud” dla okresu wykonywania robót. Wbudo-wane materiały dla których ceny nie są notowane w wydawnictwie, rozliczane będą we-dług faktur zakupu, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę hali - Widełka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę hali wraz z instalacjami: elektryka, instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne, zainstalowanie centralnego ogrzewania. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI