„Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 polegające na: A. Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń. B. Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej. C. Remont włazów/ klap wejść do kanałów kablowych i CO. D. Remont schodów klatki schodowej w segmencie zachodnim budynku”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySąd Okręgowy w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587628-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587628-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach: „Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 polegające na: A. Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń. B. Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej. C. Remont włazów/ klap wejść do kanałów kablowych i CO. D. Remont schodów klatki schodowej w segmencie zachodnim budynku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 32199700000, ul. ul. Francuska  38 , 40028   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 070 169, e-mail zampub@katowice.so.gov.pl, faks 326 070 593.
Adres strony internetowej (URL): www.katowice.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wymiar sprawiedliwości
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.katowice.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.katowice.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wymagana forma pisemna
Adres:
Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, P.009

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 polegające na: A. Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń. B. Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej. C. Remont włazów/ klap wejść do kanałów kablowych i CO. D. Remont schodów klatki schodowej w segmencie zachodnim budynku”
Numer referencyjny: O.Inw.16/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia. 1) przedmiotem zamówienia jest: A. Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ: a) Załącznik nr A.3a do SIWZ – Dokumentacja projektowa, b) Załącznik nr A.3b do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) Załącznik nr A.3c do SIWZ – Przedmiar robót, d) Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy. Zakres robót, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, obejmuje m.in. w szczególności: Prace remontowe w obrębie I piętra, pomieszczenia nr 109, 110, 111, 116d, 116e, 116f (pomieszczenia biurowe) oraz pomieszczenia nr 113, 114 (sale rozpraw) 1. Przenoszenie i zabezpieczanie wyposażenia pomieszczeń – kpl. 2. Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – ok. 176 m² 3. Wyrównanie podłoża (samopoziomujące masy szpachlowe) – ok. 176 m² 4. Wykonanie posadzek z wykładzin homogenicznych – ok. 112 m² 5. Wykonanie posadzek na salach rozpraw z deszczułek dębowych (parkiet) – ok. 64 m² 6. Wymiana listew przyściennych na listwy drewniane – ok. 137mb 7. Podcięcie skrzydeł drzwiowych – 10szt. 8. Wykonanie we wnęce o powierzchni podłogi 1,28m x 1,04m (pomieszczenie nr 116f) wymiany instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej, płytek ściennych, umywalki wraz z baterią oraz podgrzewacza wody (bojler). Prace remontowe w obrębie II piętra, pomieszczenia nr 216, 218, 219, 219a, 220 (pomieszczenia biurowe) oraz pomieszczenie nr 219b (archiwum): 1. Przenoszenie i zabezpieczanie wyposażenia pomieszczeń – kpl. 2. Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – ok. 133 m² 3. Rozebranie elementów podłóg drewnianych (płyt OSB, desek, legarów, polep itp.) – ok. 133 m² 4. Montaż do belek legarów – ok. 1,5 m³ 5. Paroizolacja z folii – ok. 133 m² 6. Izolacje cieplnie i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej – ok. 107 m² 7. Konstrukcja z płyt OSB 2x22 mm łączonych na pióro wpust – ok. 133 m² 8. Wykonanie posadzek z wykładzin homogenicznych – ok. 133 m² 9. Wymiana listew przyściennych na listwy drewniane – ok. 101mb 10. Podcięcie skrzydeł drzwiowych – 7szt. Prace remontowe w obrębie III piętra, pomieszczenie nr 317 (sala rozpraw): 1. Przenoszenie i zabezpieczanie wyposażenia pomieszczeń 2. Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – ok. 28 m² 3. Rozebranie elementów podłóg drewnianych (płyt OSB, desek, legarów, polep itp.)– ok. 28 m² 4. Montaż do belek legarów – ok. 0,4 m³ 5. Paroizolacja z folii – ok. 28 m² 6. Izolacje cieplnie i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej – ok. 23 m² 7. Konstrukcja z płyt OSB 2x22 mm łączonych na pióro wpust – ok. 28 m² 8. Wykonanie posadzki z deszczułek dębowych (parkiet) – ok. 28 m² 9. Wymiana listew przyściennych na listwy drewniane – ok. 21 mb 10. Podcięcie skrzydeł drzwiowych – 1szt. Prace malarskie na I, II i III piętrze w pomieszczeniach nr 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116d, 116e, 116f, 216, 218, 219, 219a, 219b, 220, 317: 1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, w tym likwidacja zarysowań, spękań oraz poszpachlowanie nierówności – ok. 1530 m² 2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian pomieszczeń – ok. 1175 m² 3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – ok. 355 m² 4. Dwukrotne malowanie grzejników i rur CO – ok. 30 m² 5. Dwukrotne malowanie parapetów – ok. 12 m² 6. Mycie po robotach m.in. drzwi i okien – ok. 95 m² B. Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ: a) Załącznik nr B.3a do SIWZ – Dokumentacja projektowa, b) Załącznik nr B.3b do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) Załącznik nr B.3c do SIWZ – Przedmiar robót, d) Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy. Zakres robót, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, obejmuje m.in. w szczególności: a) połączenie pomieszczeń nr 209a i pomieszczenia nr 209c poprzez wyburzenie ścian działowych między tymi pomieszczeniami. a) likwidację przejścia między korytarzem, a istniejącym pomieszczeniem nr 209a (zablokowanie istniejących drzwi oraz wykonanie zamknięcia wnęki ściany płyta kartonowo-gipsową o odporności RC4 na włamanie z wypełnieniem wełną mineralną). b) wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach powstałych po połączeniu pomieszczeń nr 209a i 209c oraz w pomieszczeniu nr 209 i 208. c) likwidację przejścia między pomieszczeniami nr 208 i 207 (zablokowanie istniejących drzwi oraz wykonanie zamknięcia wnęki ściany płytą kartonowo-gipsową o odporności RC4 na włamanie z wypełnieniem wełną mineralną). d) wykonanie przejścia między pomieszczeniami nr 208 i 209b (Wykonanie nowego otworu drzwiowego oraz wstawienie drzwi antywłamaniowych RC4). e) montaż kraty okiennej w pomieszczeniu nr 208 na wzór istniejących krat w pozostałych pomieszczeniach Tajnej Kancelarii. f) wykonanie niezbędnych prac remontowych w pom. nr 207, 208, 209, 209a, 209b, 209c (min. naprawy tynków, malowanie ścian, sufitów i montażu krat, uzupełnienie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu nr 209c). W ramach zadania przewiduje się min. wykonanie następujących prac budowalnych: 1. Rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych: ok. 5 m2. 2. Rozbiórka podsadzek z paneli podłogowych: ok. 34 m2. 3. Rozbiórka wykładzin z tworzyw sztucznych: ok. 15 m2. 4. Demontaż armatury i przewodów wod.-kan.(min. umywalka, zlewy, baterie, rury żeliwne) 5. Rozbiórka podłóg drewnianych: ok. 2 m2. 6. Rozbiórka ścianek działowych z płyty kartonowo – gipsowej: ok. 6 m2. 7. Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej: ok. 18 m2. 8. Przecinanie piłą ręczną dwuteowników stalowych: 5 szt. 9. Ręczny transport gruzu i elementów stalowych (min. dwuteowników). 10. Wykonanie ścianki z płyt kartonowo- gipsowych: ok. 3,5 m2. 11. Zablokowanie drzwi pomiędzy pomieszczeniami 208 i 207. 12. Zabudowa nadproża INP 120: szerokość 150 cm. 13. Wykucie otworu w ścianie: ok. 0,6 m3. 14. Zabudowa drzwi antywłamaniowych RC4 pomiędzy pomieszczeniami 208 a 209b: ok. 2 m2. 15. Zabudowa kraty stalowej: 2 szt. 16. Zabudowa sufitu podwieszonego: ok. 9 m2. 17. Wykonanie posadzek samopoziomujących: ok. 52 m2. 18. Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych, rulonowych zgrzewanych: ok. 51 m2. 19. Zabudowa listew przyściennych: ok. 82 mb. 20. Przygotowanie podłoża starych tynków pod malowanie: ok. 357 m2. 21. Gruntowanie podłoża gipsowego: ok. 8 m2. 22. Przygotowanie podłoża sufitów pod malowanie: ok. 84 m2. 23. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian: ok. 365 m2. 24. Dwukrotne malowanie sufitów: 84 m2. Przez cały okres prowadzenia prac remontowych, Kancelaria Tajna powinna być czynna. Brak jest możliwości jej czasowego przeniesienia do innych pomieszczeń. W ramach prowadzonych prac należy przewidzieć następującą kolejność: a) remont w zakresie pomieszczeń 209a i 209c. Należy przewidzieć transport mebli i kas pancernych (5 sztuk) w ramach pomieszczeń: 209c, 209 i 209b (maksymalna waga kasy pancernej do 250 kg), b) remont pomieszczeń 208 i 209b. W ramach prac należy przewidzieć transport mebli. c) remont pomieszczenia 209. Należy przewidzieć transport mebli i kas pancernych (2 sztuki) w ramach pomieszczeń (maksymalna waga kasy pancernej do 250 kg). C. Remont włazów/ klap wejść do kanałów kablowych i CO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ: a) Załącznik nr C.3a do SIWZ – Dokumentacja projektowa, b) Załącznik nr C.3b do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) Załącznik nr C.3c do SIWZ – Przedmiar robót, d) Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy. Zakres robót, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, obejmuje m.in. w szczególności: Prace zabezpieczające: Wykonanie z folii osłon zabezpieczających wokół klap – ok. 360 m² Prace rozbiórkowe: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych – ok. 7 m2 Cięcie posadzek ręczną piłą diamentową – ok. 7 m² Demontaż włazów rewizyjnych – ok. 3 m² Wykucie kątowników z kanału wewnątrz budynku – ok. 21 mb Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek – ok. 0,2 t Prace remontowe: Wykonanie podpory pod ramę włazów - dostawa i montaż kątowników 65/65/5mm – ok. 12 mb Naprawa uszkodzonych powierzchni posadzek wokół włazów – ok. 5 m2 Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20mm – ok. 3 m2 Uzupełnienie posadzek z płytek – ok. 3 m2 Dostawa i montaż włazów rewizyjnych – 10 szt. D. Remont schodów klatki schodowej w segmencie zachodnim budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr D.3a do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie czyszczenia stopni schodowych, usunięcie starych powłok malarskich i zanieczyszczeń. 2. Uzupełnienie ubytków elementów schodowych szybkowiążącymi masami na bazie cementów. 3. Zabezpieczenie powierzchni stopni specjalną masą kryjącą na bazie żywic epoksydowych/poliuretanowych (kolor szary). 4. Powierzchnie spoczników, wykończone zabytkową terakotą należy wyczyścić. (Nie nakładać mas kryjących w postaci żywic). 5. Przed wykonaniem prac, technologię naprawczą i rodzaj planowanych do użycia materiałów uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 6. Przeprowadzenie wizji lokalnej.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45432130-4
45400000-1
45000000-7
45111100-9
45400000-1
45421131-1
45432112-2
45432111-5
45324000-4
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 110
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót remontowych - ogólnobudowlanych w budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; (zgodnie z § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j.: Dz. U z 2015 r. poz.1422.). O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane, tj.: • minimum 1 osoba (kierownik budowy) posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów, oraz równocześnie spełnia wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1) lit.a) SIWZ Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1B do SWIZ oraz • wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1E do SWIZ oraz • dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1) lit.a) SIWZ Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1B do SWIZ oraz • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. f) SIWZ. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1F do SWIZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu: • oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1G do SWIZ, • dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. b) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagany oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 26.07.2018 r. do godz. 9:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w rozdz. I ust 1 SIWZ z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: O.Inw. 16/18”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia do dnia 26.07.2018 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, adres jak w rodz. I ust. 1 SIWZ w KASIE Sądu Okręgowego. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 2. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia robót odstępstw od Projektu Budowlano - Wykonawczego, w zakresie konstrukcji ścian i stropów, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych lub uwarunkowań organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, biorących udział w realizacji zamówienia, w stosunku do osób wskazanych w ofercie (dalej specjalistów) w przypadku: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących specjalisty, b) nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.) - pod warunkiem, iż nowy specjalista będzie spełniał wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty i wykonawca uprzednio uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tej zmiany. 4. W przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany go zmienić na innego, spełniającego warunki określone dla danego specjalisty w SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego w przypadku: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby, b) nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków, c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, d) zaistnienia innych przyczyn. 6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie ewentualnego przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a) w przypadku zaistnienia przeszkód, uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, np. zawieszenie robót przez Zamawiającego, b) w przypadku zmiany Projektu Budowlano - Wykonawczego - o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, jednak nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, c) w przypadku napotkania przeszkód (w tym w szczególności nieoznaczonych w dokumentach instalacji), których istnienia mimo należytej staranności Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji konieczności zrealizowania jakichkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, winien zastrzec, które informacje nie mogą być udostępniane w myśl zasady jawności protokołu wraz z załącznikami w trybie art. 96 ust. 3 ustawy PZP, wraz z wykazaniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (w sposób trwały) w zbiorze dokumentów oznaczonych podobnym opisem. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont klatki schodowej - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont klatki schodowej. Zakres prac: - gładź gipsowa na połowie powierzchni, - tynk mozaikowy na wysokości lamperii, - malowanie drzwi wind, - malowanie balustrad, - malowanie skrzynek technicznych, - zabudowa rury kanalizacyjnej po całej wysokości klatki schodowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI