Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Braniewie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Braniewie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoElbląg
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-08-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-14
 • Numer ogłoszenia584467-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584467-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Braniewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego  15 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (URL): www.21wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.21wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Braniewie
Numer referencyjny: 23/SZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Braniewie. Część zamówienia nr 1 - Remont budynku nr 2 w KNW przy ul. Wojska Polskiego 7 w Braniewie; Część zamówienia nr 2 - Remont budynku garażowego nr 11 w KNW przy ul. Wojska Polskiego 7 w Braniewie; Część zamówienia nr 3 - Remont placu apelowego w KNW przy ul. Wojska Polskiego 7 w Braniewie; Cześć zamówienia nr 4 - Wymiana bram garażowych w budynku nr 24 w KNW przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z załącznikami nr 1, 5a, 5b, 5c, 5d do SIWZ. Zakres zamówienia zgodnie z załącznikiem nr I.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45232460-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych robót z zakresu objętego przedmiarem robót zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji) na warunkach przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą w celu ustalenia istotnych postanowień dotyczących realizacji zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) dla części zamówienia nr 1 – od dnia przekazania placu budowy do dnia 29.11.2019 r.; 2) dla części zamówienia nr 2 – od dnia przekazania placu budowy do dnia 29.11.2019 r. 3) dla części zamówienia nr 3 – od dnia przekazania placu budowy do dnia 29.11.2019 r.; 4) dla części zamówienia nr 4 – od dnia przekazania placu budowy do dnia 31.10.2019 r..
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu, zostaną uznane za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 1) jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dla części zamówienia nr 1 - co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane (umowy), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł; b) dla części zamówienia nr 2 – co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane (umowy), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 350 000,00 zł; c) dla części zamówienia nr 3 – co najmniej dwie roboty drogowe (umowy), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł; d) dla części zamówienia nr 4 – nie dotyczy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2)Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składa każdy z tych Wykonawców. 4. W przypadku innych podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca, dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składane są dla każdego z tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dla części zamówienia nr 1 - co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane (umowy), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł; b) dla części zamówienia nr 2 – co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane (umowy), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 350 000,00 zł; c) dla części zamówienia nr 3 – co najmniej dwie roboty drogowe (umowy), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1000 000,00 zł; d) dla części zamówienia nr 4 – nie dotyczy. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części zamówienia nr 1 - 20 200 PLN; - dla części zamówienia nr 2 - 7 500,00 PLN; - dla części zamówienia nr 3 - 22 300,00 PLN; dla części zamówienia nr 4 - 500,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część zamówienia nr 1, nr 2, nr 3, nr 4. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy (również terminu), w szczególności: 1) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy nw. okoliczności uniemożliwią realizację przedmiotu umowy: a) panujące warunki atmosferyczne np. opady deszczu, śniegu lub gradu, silne wiatry, ekstremalne upały lub mrozy trwające, co najmniej 10% dni przewidzianych na realizację zamówienia wynikających z § 2 umowy. Wystąpienie powyższego musi być przez Wykonawcę udokumentowane (np. dołączenie do wniosku potwierdzenia przez odpowiedni instytut meteorologiczny a w przypadku niemożliwości uzyskania takiego dokumentu, odpowiednie zapisy w dzienniku budowy lub innym dokumencie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego), b) wystąpienie klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację robót, c) uwarunkowań technologicznych zależnych od warunków rzeczywistych stwierdzonych w trakcie wykonywania robót, d) zwiększenia lub zmiany zakresu robót potwierdzonego protokołem konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne, jeżeli roboty te mają wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, e) wykrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, szczątków ludzkich oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym. f) odmienne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy warunki wykonania przedmioty umowy, w szczególności wykrycie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów budowlanych, instalacji lub urządzeń wymagających przebudowy w związku z wykonaniem umowy, g) nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawniony organ z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy, h) organ administracji lub inne podmioty odmówią wydania wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2 lit a) – h), termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności (termin zakończenia realizacji umowy nie może być dłuższy nie do dnia 13.12.2019 r.). Zmiana terminu wymaga wystąpienia Wykonawcy ze stosownym wnioskiem w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed upływem pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. Powinien on zawierać prośbę o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz określenie zakresu tej zmiany (ilość dni, termin), która ma nastąpić. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 3) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 8: a) zmiana lub wprowadzenie albo rezygnacja z podwykonawcy, który nie występuje jednocześnie, jako inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT; 5) zmiany sposobu spełniania świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski - PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304, e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 2. Inspektor ochrony danych 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 18/SZP/2019 roku na Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu; 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont budynku nr 2 w KNW przy ul. Wojska Polskiego 7 w Braniewie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 2 w KNW przy ul. Wojska Polskiego 7 w Braniewie. 1. Roboty budowlane - Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w tym: drzwi stalowe techniczne, drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30. - Rozebranie istniejących posadzek z deszczułek parkietowych, białych podłóg, wykładzin PCW z usunięciem zasypek izolacyjnych. - Wykonanie izolacji pod posadzkowych, podkładów, warstw wyrównawczych oraz posadzek z wykładzin obiektowych PCW dwu-kolorowych oraz paneli podłogowych AC6 - Wymiana i uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych. - Wymiana i uzupełnienie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych z odgrzybianiem ścian. - Przecieranie tynków wewnętrznych z odgrzybieniem murów zewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych. - Przygotowanie powierzchni do malowania, wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniach według przedmiaru, oraz wykonanie powłok malarskich farbami emulsyjnymi i ftalowymi. - Wykonanie okładzin schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych. - Uzupełnienie okładzin podłogowych z płytek terakotowych ryflowanych w ciągach komunikacyjnych parteru, I i II piętra. - Wykonanie izolacji ściany fundamentowej frontowej od strony zewnętrznej. - Wywiezienie i utylizacja gruzu 2. Roboty sanitarne - Demontaż urządzeń sanitarnych i armatury - Montaż urządzeń sanitarnych i armatury - Demontaż urządzeń hydroforowych – hydrofory (szt. 2 x1000L) - Demontaż pomp odśrodkowych z silnikami elektrycznymi 11 kW, 7,5 kW, 2,2 kW do 100 kg - Demontaż starej instalacji wody zimnej z zaworami kołnierzowymi w hydroforni - Wymiana zaworów kołnierzowych DN 150 ( zasuwy DN150 z żeliwa sferoidalnego) na przyłączu wodociągowym- hydrofornia - Wymiana uszczelnień kielichowych rur wodociągowych żeliwnych DN 150 – przyłącze wodociągowe - hydrofornia - Demontaż starej instalacji wody zimnej – poziomy piwniczne - Montaż nowej instalacji wody zimnej – poziomy piwniczne - Wykonanie izolacji przeciwskropleniowej poziomów wody zimnej w piwnicy DN 65 - 15 - Wymiana płytowego wymiennika ciepła Typ N 35 ( 57 płyt) firmy APV lub równoważny po uzgodnieniu z użytkownikiem - Demontaż starej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji - Montaż nowej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji - Montaż pionów wodociągowych z wykonaniem dodatkowych podejść poboru wody (instal. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji) - Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicą termostatyczną ( poddasze, I piętro szt 12) - Wymiana zaworów powrotnych prostych ( poddasze, I piętro szt 12) - Wymiana zaworów odcinających przed pionowych c.o. w piwnicach - Wymiana zaworów przed pionowych regulacyjnych, powrotnych c.o. - Demontaż starej instalacji parowej c. o. ( przesył - para, powrót, kondens) w otulinie gipsowej - Demontaż starej instalacji c.o. – poziomy - Montaż nowej instalacji c.o. – poziomy - Montaż grzejników płytowych C-22 600mmx1200mm z zaworami termostatycznymi i powrotnymi - Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.- (przesył, powrót) inst. pozioma z podejściami przedpionowymi do granic stropów - Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.o. o przekroju rur od DN 15 do DN 50 - Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji o przekroju rur DN 15 – 50 - Wymiana rur żeliwnych – piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy - Montaż rur PCV kanalizacyjnych – piony i poziomy z podejściami pod pionowymi z zastosowaniem czyszczaków - Wymiana wpustów podłogowych piwnicznych, żeliwnych DN 50-100 - Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych DN 100 – 150 na rury PCV DN 160- do 3m - Wymiana odcinków ( 2 odcinki- po ok. 10m) zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, wyk. z rur kamionkowych DN 200 - Montaż studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych DN 1000 do 3m gł. z włazem żeliwnym DN 600mm - Czyszczenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej poziomej w piwnicy - Demontaż demolacyjny kanału betonowego (140x160)x3 z płyt betonowych starej instalacji parowej c.o. - Zamurowanie otworów kanału i ścian fundamentowych budynku wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej kanału i ścian budynku 3. Roboty elektryczne - Częściowa wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej 230V z oprawami na przewodach typu YDYp 3*1,5 mm² wraz z osprzętem instalacyjnym. - Częściowa wymiana instalacji gniazd wtykowych 230V przewodami typu YDYp i 2,5mm² wraz z osprzętem instalacyjnym. - Badania odbiorcze instalacji elektrycznej oraz sporządzenie rysunków powykonawczych wykonanych robót. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 5a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 1 - od dnia przekazania placu budowy do dnia 29.11.2019 r.


Część nr: 2 Nazwa: Remont budynku garazowego nr 11 w KNW przy ul. Wojska Polskiego 7 w Braniewie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont budynku garażowego nr 11 w KNW przy ul. Wojska Polskiego 7 w Braniewie. Zakres robót: 1. Roboty budowlane - Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę asfaltową termozgrzewalną, pierwsza warstwa mocowana za pomocą łączników ze zgrzaniem zakładów. - Wymiana rynien i rur spustowych odprowadzających wodę opadową ze sprawdzeniem drożności i przeczyszczeniem przykanalików. Rynny i rury z blachy stalowej ocynkowanej grubości 6mm. - Wymiana obróbek blacharskich kołnierza po obwodzie budynku. - Wykonanie i montaż dylatacji z blachy ocynkowanej przez środek pokrycia dachowego. - Wymiana deskowania dachu z desek nasyconych na styk oraz obicia okapu. Okap z desek jednostronnie struganych malowanych impregnatem powłokotwórczym dekoracyjnym. - Wymiana części kroki drewnianych o przekroju 14*12 cm. - Wymiana końcówek krokwi oraz impregnacja pozostałych krokwi impregnatem grzybobójczym, owadobójczym i ogniochronnym. - Przemurowanie ciągłe pęknięcia ściany szczytowej, naprawa muru przy nadprożach oraz licowania cokołu. - Rozebranie nadproży ceglanych do poziomu pierwotnych nadproży żelbetowych. - Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych wraz z odnowieniem malatury farbami elewacyjnymi. - Oczyszczenie ścian wewnętrznych z farb wapiennych przez piaskowanie, wykonanie tynków wewnętrznych kat II i powłok malarskich z farb wapiennych z dodatkiem farby emulsyjnej. - Naprawa posadzek betonowych przy użyciu preparatów systemowych do reprofilacji betonu pod obciążenia pojazdami ciężarowymi kołowymi. - Wymiana bram garażowych stalowych rozwieralnych na bramy stalowe segmentowe, przemysłowe, podnoszenie ręczne, dwie bramy z drzwiami serwisowymi, kolor szary. - Wymiana stolarki okiennej stalowej na okna z pcv uchylno rozwierne. - Wykonanie nowej opaski z kostki „polbruk” ograniczonej obrzeżem betonowym 80*30. - Wyprofilowanie terenu wokół budynku w celu uzyskania spadku od budynku, z posianiem trawy. - Wywiezienie i utylizacja gruzu 2. Roboty elektryczne - Częściowa wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej 230V z oprawami na przewodach typu YDYp 3*1,5 mm² wraz z osprzętem instalacyjnym. - Częściowa wymiana instalacji gniazd wtykowych 230V przewodami typu YDYp i 2,5mm² wraz z osprzętem instalacyjnym. - Badania odbiorcze instalacji elektrycznej oraz sporządzenie rysunków powykonawczych wykonanych robót. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 5a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 2 - od dnia przekazania placu budowy do dnia 29.11.2019 r.


Część nr: 3 Nazwa: Remont placu apelowego w KNW przy ul. Wojska Polskiego 7 w Braniewie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont placu apelowego w KNW przy ul. Wojska Polskiego 7 w Braniewie Zakres robót remontowych obejmuje wykonanie: - Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej - Łączna długość - 100mb - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych poprzez frezowanie, lub mechaniczne odkucie i zastąpienie masą SMA–8 na starej podbudowie – 4696,75 m2 - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych i zastąpienie kostką betonową 20x10 cm na nowej podbudowie z kruszywa łamanego – 1394,55 m2 - Odtworzenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego – 98,50 m2 - Wymianę istniejącej nawierzchni z betonu, płytek chodnikowych i kostki betonowej na nową nawierzchnię z kostki betonowej 20x10 cm. – 179 m2 - Wymiana obrzeży na nowe obrzeża betonowe 8x30x100 cm – 878,5 mb - Wymiana obrzeży na nowe krawężniki drogowe ( oporniki ) 12x25x100 cm – 553 mb - Regulacja krawężników kamiennych – 160,5 mb - Remont cząstkowy nawierzchni brukowej z kamienia obrobionego – 126 m2 Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia dlatego też, proponuje się dokonania wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 5 b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45232460-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 3 - od dnia przekazania placu budowy do dnia 29.11.2019 r.


Część nr: 4 Nazwa: Wymiana barm garażowych w budynku nr 24 w KNW przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wymiana bram garażowych w budynku nr 24 w KNW przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Zakres robót: 1. Roboty budowlane - Demontaż bram stalowych rozwieranych oraz wykucie ościeżnic stalowych z muru. - Rozbiórka progów betonowych wraz fragmentem podjazdów betonowych. - Skucie nierówności ościeży, ściany pionowe oraz nadproże. - Wylanie nowych progów oraz skutych fragmentów podjazdów. - Wykonanie tynków uzupełniających ościeży ceglanych. - Montaż bram garażowych przyspawanych do obetonowanych ościeżnic o wymiarach 327*370cm – 3szt w tym dwoje z drzwiami serwisowymi. Bramy dwuskrzydłowe o konstrukcji i poszyciu stalowym (grubość blachy min. 5 mm), nieocieplane. Brama ma być zamykana od wewnątrz (rygle mocujące w ramie górnej i dolnej, skrzydła oddzielnie zamykane), wyposażona w blokady umożliwiające po otwarciu bram możliwość zabezpieczenia ich przed samoczynnym zamknięciem. Bramy oraz drzwi muszą być wyposażone w osprzęt umożliwiający oplombowanie. Zawiasy (po 3 szt. na skrzydło) mają być wyposażone w kalamitki do smarowania. Ościeżnice bram z kątownika walcowanego 100x100x10. Zabezpieczenie antykorozyjne dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze szarym Numeracja bram zgodnie ze stanem istniejącym. Wszystkie drzwi, bramy, powinny posiadać okucia (zawiasy) zapewniające szczelne przyleganie skrzydeł do ich ościeżnic oraz uniemożliwiać przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz ich podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. Zamknięcia: każda brama wyposażona w uchwyty na kłódkę - 2 kpl., kłódki 2 szt. o co najmniej klasie zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję co najmniej klasy 3. Drzwi serwisowe (z progiem) o wym. 0,90x2,10 m wyposażone w klamkę, dwa wewnętrzne certyfikowane zamki klasy „ C” oraz uchwyty na kłódkę 1 kpl. i kłódkę 1 szt. (klasa zabezpieczenia co najmniej 5, odporność na korozję co najmniej klasy 3). - Pomalowanie ościeży bramowych farbą emulsyjną Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 5 b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 4 od dnia przekazania placu budowy do dnia 31.10.2019 r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dokończenie murowania hali - Ornowo
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania13-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dokończenie murowania hali (z suporexu) w miejscowości Ornowo k. Ostródy. Powierzchnia do wymurowania ok. 150 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI