Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bud

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzemęt
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Przemęt
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528189-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528189-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Przemęt: Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przemęt, krajowy numer identyfikacyjny 41105079300000, ul. ul. Jagiellońska  8 , 64-234  Przemęt, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 496 071, e-mail wicewojt@przemet.pl, faks 65 549 69 77.
Adres strony internetowej (URL): https://przemet.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://przemet.com/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://przemet.com/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój nr 15 - Biuro Obsługi Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
Numer referencyjny: RI.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia pn.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” składa się z dwóch zadań: Zadanie nr 1: -prace remontowe w tym konserwatorskie elewacji budynku pałacu użytkowanego przez szkołę podstawową położonego w miejscowości Bucz przy ul. Kasztanowej 8. -zagospodarowanie części parku - terenu wokół budynku pałacu polegające na: • renowacji bramy wjazdowej z wykonaniem ogrodzenia z drzew liściastych , • wykonaniu nowej nawierzchni mineralnej na tyłach pałacu od strony parku, • renowacji terenów zielonych [trawnika, klombu] • montażu ławek parkowych oraz wiaty rowerowej • oświetleniu terenu -monitoring terenu: zestaw monitoringu dwukamerowego: ilość kamer-2 szt, rozdzielczość kamer – 1920x180, przybliżony czas archiwizacji: 22 dni. Zastosowanie zestawu CCTV: wewnątrz/zewnątrz. Przybliżony czas nagrywania min. 22 dni. Rejestrator min. ITB Zadanie nr 1 to Operacja pn. „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” mająca na celu odnowienie pałacu w Buczu poprzez wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz zagospodarowanie części parku wokół pałacu służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół parku z łupka granitowego – budowa drogi dojazdowej do pałacu. UWAGA: budynek pałacu wraz z parkiem został wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego, jako zespół pałacowy, pod numerem rej. 1539/A w dniu 08.01.1996 i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej wraz z otaczającym go parkiem krajobrazowym. Na prowadzenie robót budowlanych ujętych w opisie przedmiotu zamówienia wydane jest przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nr 270/2018/A z dnia 28.05.2018r. W związku z powyższym roboty budowlane ujęte w opisie przedmiotu zamówienia należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu nr 270/2018/A z dnia 28.05.2018r. UWAGA: budynek pałacu wraz z terenem przyległym stanowi szkołę podstawową, zatem roboty budowlane należy prowadzić w sposób uwzględniający konieczność zachowania ciągłości zajęć lekcyjnych oraz bezpieczeństwo uczniów i kadry szkolnej przebywających na zewnątrz i wewnątrz budynku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: 1. projekt budowlany / Remont elewacji budynku pałacu w Buczu/ [załącznik nr 7 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: BPA FORMAT ul. Nad Kanią 20 63-800 Gostyń 2. projekt budowlany /projekt zagospodarowania terenu wokół b8udynku: remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. Oświetlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy bezpieczeństwa/ [załącznik nr 8] Autorem dokumentacji budowlanej jest: BPA FORMAT ul. Nad Kanią 20 63-800 Gostyń 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [zał. nr 9 do SIWZ] Autorem STWIOR jest: BPA FORMAT ul. Nad Kanią 20 63-800 Gostyń 4. Pozwolenie nr 270/2018/A wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 28.05.2018r. [załącznik nr 10 do SIWZ] Zakres przedmiotu obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ponadto załączono przedmiar robót, który stanowi wyłącznie element pomocniczy i nie jest zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 1 Kc [zał. nr 11 do SIWZ ]. Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz.U z 2016 poz. 1570 z późn. zm.]. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [Dz.U z 2018 poz.917 z późn. zm.]. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we „wzorze umowy” –załącznik nr 5 do siwz Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna, iż wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 pracę konserwatorską polegającą na konserwacji/renowacji elewacyjnych tynków lub/i murów/cokołów kamiennych lub/i murów/cokołów ceglanych o wartości minimum 400 000,00 zł brutto, prowadzoną na zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków UWAGA: przez rejestr zabytków Zamawiający rozumie rejestr, o którym mowa w ustawie z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U. z 2018r. poz. 2067 t..j.] dalej ustawa o ochronie zabytków, lub inny właściwy ze względu na miejsce położenia zabytku rejestr, tak w europie jak i na świecie, bądź wykaz [ewidencję] zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków. UWAGA: przez prace konserwatorskie/renowacyjne Zamawiający rozumie działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań 2. Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zasoby kadrowe gwarantujące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości , tzn. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: • 1 osobą [skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego] pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające pełnienie obowiązków kierownika budowy przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia - obiektu o kubaturze ok. 6500 m3 oraz spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c z uwzględnieniem art. 37f i 37g ustawy o ochronie zabytków • 1 osobą [skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego] pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające pełnienie obowiązków kierownika budowy przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia - alei parkowych i drogi ppoż. oraz spełniającą1 wymagania, o których mowa w art. 37c z uwzględnieniem art. 37f i 37g ustawy o ochronie zabytków Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z wyżej wymienionych uprawnień budowlanych przez jedną osobę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dodatkowych dokumentów lub oświadczeń
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych [wg. wzoru załącznika nr 3 do SIWZ] wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający wykonanie co najmniej 1 pracy konserwatorskiej polegającej na konserwacji/renowacji elewacyjnych tynków lub/i murów/cokołów kamiennych lub/i murów/cokołów ceglanych o wartości minimum 400 000,00 zł brutto, prowadzonej na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Do przedkładanych dowodów zastosowanie mają przepisy paragrafu 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm./ UWAGA: przez rejestr zabytków Zamawiający rozumie rejestr, o którym mowa w ustawie z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U. z 2018r. poz. 2067 t..j.] dalej ustawa o ochronie zabytków, lub inny właściwy ze względu na miejsce położenia zabytku rejestr, tak w europie jak i na świecie, bądź wykaz [ewidencję] zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków. UWAGA: przez prace konserwatorskie/renowacyjne Zamawiający rozumie działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań 2. wykaz osób [wg. wzoru załącznika nr 4 do SIWZ], skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień zawierający co najmniej: • 1 osobą [skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego] pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające pełnienie obowiązków kierownika budowy przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia - obiektu o kubaturze ok. 6500 m3 oraz spełniającą1 wymagania, o których mowa w art. 37c z uwzględnieniem art. 37f i 37g ustawy o ochronie zabytków • 1 osobą [skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego] pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające pełnienie obowiązków kierownika budowy przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia - alei parkowych i drogi ppoż. oraz spełniającą1 wymagania, o których mowa w art. 37c z uwzględnieniem art. 37f i 37g ustawy o ochronie zabytków Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z wyżej wymienionych uprawnień budowlanych przez jedną osobę
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. c) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa były upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. d) Uproszczony kosztorys ofertowy UWAGA: Kosztorys ofertowy osobny dla zadnia nr 1 i 2 dla Zamawiającego będzie stanowił jedynie funkcję pomocniczą. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł sprawdzić poziom przyjętych cen i ilości przedmiarowych w celu ewentualnego częściowego odbioru robót i ich rozliczenia na etapie realizacji inwestycji oraz rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w przypadku rozwiązania umowy, lub w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto kosztorys będzie pełnił funkcję kontrolną w przypadku zawierania umowy przez wykonawcę z podwykonawcą na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Kosztorys ofertowy nie będzie elementem podlegającym ocenie i porównywaniu ofert. W kosztorysie ofertowym Wykonawca powinien ująć wszelkie rodzaje i ilości robót, których wykonanie uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe pozycji przedmiarowych oraz tabelę elementów scalonych. Brak kosztorysu nie będzie podstawą odrzucenia oferty. Ponadto Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z wymogami rozdziału XI pkt. 5. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składa dokument/dokumenty zawierające informacje, o których mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia [Dz.U. z 2016 poz. 1126 z póżn. zm ] tj. informacje, które określają w szczególności : -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia publicznego -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, w tym informację czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane –w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu w odniesieniu do warunków dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z zasobów innych podmiotów jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego. W odniesieniu do stawianych w niniejszym postępowaniu warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty i prace, do realizacji których te zdolności są wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Kwota wadium wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3.gwarancjach bankowych 4.gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Urząd Gminy Przemęt BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 z dopiskiem: / Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku/ Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do złożenia oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy PZP. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Wadium składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji/poręczenia musi w swojej treści wymieniać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we „wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> ofertę należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-05-08 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę tynki maszynowe - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania26-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę tynki maszynowe gipsowe w nowo wybudowanym bloku wielorodzinnym, Zakres prac to tynkowanie agregatem w mieszkaniach oraz częściach wspólnych bloku, tj. klatki schodowe, korytarze. Fronty są już gotowe do prac i czekają na wykonawcę. Zakres prac do wytynkowania do ustalenia w zależności od możliwości wykonawcy, możliwość podziału go pomiędzy kilka firm. Poszukiwane brygady, które wejdą na prace w własnym materiałem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDU POŻAROWEGO NR 15
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Przemęt: Budowa ul. Biała Góra w Przemęcie wraz z odwodnieniem
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Przemęt: Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Przemęt w roku 2019
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZK.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI