Naprawa zadaszenia rampy, oświetlenia oraz kozła oporowego wojskowej bocznicy kolejowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Naprawa zadaszenia rampy, oświetlenia oraz kozła oporowego wojskowej bocznicy kolejowej w Żurawicy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-07
 • Numer ogłoszenia569463-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 569463-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie: Naprawa zadaszenia rampy, oświetlenia oraz kozła oporowego wojskowej bocznicy kolejowej w Żurawicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 18069037300000, ul. ul. Krakowska  11 B , 35-111   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 261 15 56 59, e-mail zamowienia34wog@ron.mil.pl, faks 261 15 63 85.
Adres strony internetowej (URL): http://34wog.wp.mil.pl/pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
MON - Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://34wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów, Kancelaria Jawna (budynek 12, pokój nr 1)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa zadaszenia rampy, oświetlenia oraz kozła oporowego wojskowej bocznicy kolejowej w Żurawicy
Numer referencyjny: ZP/33/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont budynku nr 4 w miejscowości Wysoka Głogowska. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: Wykonanie robót budowlanych należy realizować w oparciu o przedmiar robót oraz zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami opisanymi w specyfikacji i polegać będzie na: - demontażu i cięciu konstrukcji płatwi stalowych z dwuteowników w istniejącej konstrukcji, - ustawianiu rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, - załadunku, wyładunku i przewozie materiałów budowlanych z demontażu do miejsca składowania, - zakupie i dostawie konstrukcji stalowej - płatwi z kształtownika zamkniętego 120x60x4 , stal 18G2A na plac budowy, - montażu płatwi z kształtowników zamkniętych 120x60x4 - stal 18G2A . Płatwie należy przyspawać do rygli spoiną ciągłą pachwinową gr 3mm na całym styku pławi z ryglem. Nie dopuszcza się łączenia w jeden przekrój elementów nie krótszych niż 5.20m, - odtłuszczaniu rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych – płatwi, - malowaniu pędzlem farbami do gruntowania i farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji – płatwi /grunt epoksydowy pigm. Al. Nazwa wyrobu TEMABOND ST 200 (czerwony), zawartość części stałych 80%. Farba nawierzchniowa TEMACOAT HB 30 RAL- zawartość części stałych 63%. – lub inne równoważne. Ilość warstw malarskich – po jednej warstwie, - pokryciu dachu blachą stalową ocynkowaną - trapezową powlekaną T55 grub.0.70 mm o pow. arkuszy ponad 4.00 m2. Blachę należy przykręcić do płatwi w każdej fałdzie wkrętami samogwintującymi lakierowanymi o średnicy dn=5,5mm z podkładką gumową. Połączenie blacha – blacha wykonać za pomocą blachowkrętów dn = 4,3mm z podkładka gumową. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastopla-styczny. Max. długość jednego pasa arkusza blachy wynosi 5.40mb. - wykonaniu i montażu, rynien dachowych półokrągłych o śr.15cm, zbiorniczków przy rynnach, rur spustowych okrągłych o śr.15cm, obróbek blacharskich - z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być luto¬wane na całej długości, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, powinny mieć wiutowane wpusty do rur spustowych. Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe ) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, mocowane do słupów stalowych uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 1,80 m, - montażu czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową. Zabudowę wiaty blachą trapezową wraz z obróbkami blacharskimi przedstawia załączony rysunek wykonany w PDF. - Układaniu na konstrukcji metalowej przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 7,5mm2, 12 2,5mm2, - montażu wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie prosty dł. 3m - montażu opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawy SGS 202/70W - montażu odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 3 wylotach - montażu z podłączeniem opraw świetlówkowych przemysłowych -oprawy strugo-, pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x36W, - montażu tablic rozdzielczych o masie do 10 kg bryzgoszczelna - montażu osprzętu modułowego w rozdzielnicy: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy, rozłącznik izolacyjny 1-biegunowy - sprawdzeniu i pomiarze 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, Istniejącą wiatę o konstrukcji stalowej usytuowanej na terenie rampy kolejowej Wymienione w specyfikacji roboty elektryczne należy realizować poprzez wykonanie przyłącza kablowego o przekroju YKY 4 x 10mm2 o długości około 21 m z istniejącego złącza kablowego usytuowanego na obiekcie sąsiadującym z wiatą. Kabel w złączu należy zabezpieczyć bezpiecznikiem o nominale 25A. Nowy kabel należy wprowadzić do montowanej rozdzielni RNN 1 x 12 w obudowie bryzgoszczelnej usytuowanej na pierwszym filarze wiaty. W rozdzielni należy zabezpieczyć poszczególne obwody oświetleniowe zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym o wartości S301B16A. Obwody oświetleniowe będą załączane i włączane za pomocą wyłączników małogabarytowych typ FR 101 1 biegunowych 240/415V zainstalowanych w tablicy rozdzielczej. Oprawy przemysłowe 2x36W OF 4127 zawieszane pyło i bryz odporne będą instalowane na istniejących filarach na przemian legło. Oprawy oświetleniowe typ SGS 202/70W należy zabudować na wysięgniku rurowym na początkowym i końcowym filarze wiaty od strony torów. Instalację oświetleniową wykonać przewodami kabelkowymi na uchwytach izolacyjnych do mocowania przewodów na konstrukcji metalowej. Istniejącą instalację odgromową należy doprowadzić do stanu używalności. Dokonać pomiarów ochronnych wykonanej instalacji elektrycznej jak i odgromowej. - mechanicznym cięcie nawierzchni z betonu i uzupełnieniu niezbrojonych płyt z betonu monolitycznego niezbędnych przy robotach elektrycznych, - rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm / płyta placu ładunkowego i części przejazdu kolejowego/, - wykonaniu robót ziemnych .koparkami przedsiębiernymi, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu - mechanicznym 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego / tłuczń 20/40, gruz betonowy/ warstwa po zagęszczeniu mechanicznym 20 cm, warstwa górna o grubości 22 cm z betonu C35/45- dyblowan, cięcie i wypełnieniu spoin poziomych środkiem ASODUREM TKF 25 STANDFESTo wym. 8x8 mm, lub innym równoważnym, Roboty wspólne dla wszystkich rodzajów robót:  wykonawca własnym transportem i na własny koszt wywiezie z placu budowy gruz  po zakończeniu robót remontowych uporządkowanie terenu wokół rampy oraz użytkowanych przez Wykonawcę dróg dojazdowych i dojść, likwidacja magazynków podręcznych, ewentualnego zaplecza budowy i placów składowych, usunięcie powstałych szkód,  przygotowanie kompletu materiałów odbiorowych oraz pisemne zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru. TEREN BUDOWY  Roboty będą prowadzone na terenie zamkniętego kompleksu wojskowego. Poruszanie się po terenie kompleksu wojskowego jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, tj. Dowódcy JW.  Dojazd do terenu robót istniejącymi drogami wewnętrznymi o nawierzchni utwardzonej od strony ul. Wojska Polskiego.  Dowóz materiałów budowlanych od strony ul. Wojska Polskiego.  Plac budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie, w trybie i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.  Na czas prowadzenia robót Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania placu budowy w uzgodnieniu z Użytkownikiem.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, elementów wyposażenia oraz wszystkich materiałów i sprzętu użytego do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dozór p. pożarowy w obrębie przekazanego placu budowy.  Wykonawca zawrze porozumienie dotyczące bhp i p. poż. z Użytkownikiem.  Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich potrzeb na czas wykonywania robót kontener socjalny i magazynowy oraz toaletę przenośną typu TOY-TOY – miejsce ustawienia zostanie ustalone przy przekazaniu placu budowy. MATERIAŁY Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót remontowych i renowacyjnych nabywane są przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac konserwacyjnych i remontowych , powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Materiały z demontażu i rozbiórek, gruz oraz odpady powstałe przy realizacji robót konserwacyjnych i remontowych Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie zaś elementy stalowe własnym transportem na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela zamawiającego i przewiezie do magazynu SOI Przemyśl mieszczące się przy ul. Wojska Polskiego w Żurawicy, złoży we wskazanym miejscu oraz podpisze protokół przekazania. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem a także zabezpieczony przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca zabezpieczy wodę do celów technologicznych wykonania zamówienia we własnym zakresie lub zamontuje na swój koszt liczniki wody oplombowany przez przedstawiciela WOG Rzeszów oraz zastosuje własne źródło energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze), narzędzia posiadające własne źródło zasilania w energię elektryczną. Za zużyte medium Wykonawca zostanie obciążony fakturami wystawionymi przez Zamawiającego na podstawie wskazań zamontowanego licznika. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do kontroli wszystkich prac oraz kontroli wszystkich materiałów dostarczonych do realizacji zadania. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności: - wykonania robót dekarskich - wykonywania konstrukcji stalowych - wykonanie instalacji elektrycznej KONTROLA JAKOŚCI PRAC Celem kontroli będzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem prac konserwacyjnych aby osią¬gnąć założoną ich jakość i mieć pełną kontrolę nad wykonaniem zakresu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, jakość używanych materiałów. W czasie przeglądu prac przez przedstawiciela Zamawiającego po zakończeniu ich wykonywania należy wykonać następujące czynności :  sprawdzenie zastosowanych materiałów,  sprawdzenie stanu wykonanych powłok, ODBIÓR PRAC Odbiór prac polega na finalnej ocenie rzeczywistego ich wykonania w odniesieniu do ilości i jakości. Odbiór końcowy prac będzie następował po pisemnym zawiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu zakresu umownego. Na okoliczność odbioru należy sporządzić protokół odbioru (wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego) potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Przy dokonywaniu odbioru należy:  Sprawdzić zgodność prac z umową o wykonanie robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami.  Sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,  Odebrać od Wykonawcy pisemne oświadczenie o zleceniu (lub braku zlecenia) części robót objętych umową Podwykonawcy.  Sporządzić protokół z odbioru prac który będzie stanowił załącznik do faktury. PO ZAKOŃCZONYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH POMIESZCZENIA OBJĘTE REMONTEM ORAZ TEREN OBJETY ROBOTAMI NALEŻY DOPROWADZIĆ DO STANU POWSZECHNIE UWAŻANEGO ZA ESTETYCZNY, CZYSTY I UMOŻLIWIAJĄCY PROWADZENIE PRACY.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykażą, że dysponują lub będą dysponować i skierują do realizacji przedmiotowego zamówienia: a) co najmniej 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz b) co najmniej 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót w poszczególnych branżach. Tzn. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że np. dysponuje 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie każdej z ww. specjalności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA I: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie – patrz Załącznik nr 4) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. UWAGA II: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA I: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych”. 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, w takim zakresie, w jakim wykazuje on spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 złożone zostały przez jednego z partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział w wykonywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. Powyższe wykonawca powinien uwzględnić zarówno w stosownych oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3) jak i w treści oferty (Załącznik nr 1 pkt 7) w zakresie dotyczących podwykonawców. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego prowadzony: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Rzeszów nr 30 1010 1528 0018 9213 9120 2000 – z adnotacją wadium w przetargu nr ZP/33/2018, NIP [Wykonawcy]).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach: 1) określonych w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 2) polegających na zmianie materiałów lub urządzeń objętych ofertą przetargową i umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą powodowały wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz będą spełniały wymogi stawiane w STWIORB, jak również wystąpią na skutek zaistnienia przykładowych, niżej wymienionych okoliczności: a) spowodują poprawienie parametrów technicznych, b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, c) wynikają z braku dostępności na rynku, d) wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, 3) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić w przypadku: a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.), c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub odbiorów, d) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp., f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO: 1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia oraz realizacji zamówienia publicznego; 2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów; 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora, którzy są zaangażowani w proces udzielenia zamówienia oraz zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa; 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.; 7) Nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 10) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach udzielania zamówienia oraz zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Rzeszowie:  osobiście – w siedzibie 34 WOG przy ul. Krakowskiej 11b w Rzeszowie, w godzinach pracy jednostki;  listownie na adres 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie: ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów,  telefonicznie lub e-mailowo. Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych oraz jego dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej 34 WOG: www.34wog.mil.pl.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ocieplenie elewacji - Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ocieplenie elewacji budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI