MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady przy fosie”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻagań
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Żagań o Statusie Miejskim
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-08
 • Numer ogłoszenia533861-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533861-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Gmina Żagań o Statusie Miejskim: MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady przy fosie”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Prorutetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żagań o Statusie Miejskim, krajowy numer identyfikacyjny 52679400000000, ul. Plac Słowiański  17 , 68-100  Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 771 040, e-mail jchlostowska@um.zagan.pl, faks 684 771 017.
Adres strony internetowej (URL): https://urzadmiasta.zagan.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zagan.pl zakladka przetargi publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 15 (Pałacyk ), 68-100 Żagań, w pokoju nr 20 (w Wydziale Zamówień Publicznych)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady przy fosie”.
Numer referencyjny: WZP.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Teren, na którym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej, obejmuje działkę o nr ew. 799, która stanowi park przypałacowy. Obecnie teren parku jest strefą wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. Obecny stan techniczny fontann jest zły pod względem architektoniczno-wizualnym jak i funkcjonalno-użytkowym. Przy czym część fontann jest w postaci cząstkowej, które wymagają odtworzenia. W nawiązaniu do realizowanych obecnie prac rewitalizacyjnych kompleksu parkowo-pałacowego remonty fontann będą uzupełnieniem poprawiającym funkcjonalność i wizerunek architektoniczny parku pałacowego w Żaganiu. Odtworzenie i modernizacja fontann i urządzeń wodnych pomoże przywrócić część dawnej świetności tego miejsca i podniesie jego walory estetyczne. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania w zakresie: remontu istniejącej „Fontanny Kamienistej” przed pałacem, remontu istniejącej „Kaskady wodnej” na zboczu fosy, remontu z rekonstrukcją „Fontanny z wazą”, remontu z rekonstrukcją „Fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem”, rekonstrukcji nieistniejącej „Fontanny Kwiatowej”. 3.2. Zakres przewidywanych robót w szczególności obejmuje : 1) przy Fontannie „Kamienista przed Pałacem” : - oczyszczenie powierzchni kamieni, - rozebranie istniejącego, wtórnego zwieńczenia fontanny i zastąpienie go rekonstrukcją wykonaną na podstawie materiałów archiwalnych, - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego, - instalacja dysz wylotowych wodotrysku, - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, - wykonanie instalacji elektrycznej zapewniającej prawidłową pracę pompy wodnej oraz oświetlenia, - wykonanie nowego podłoża zbiornika spływającej po kamieniach wody wg norm budowlanych, - uruchomienie fontanny, - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras komunikacyjnych i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń zieleni w obrębie dojazdu na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), - przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i konserwacji fontanny; 2) przy Fontannie „Kaskada wodna na zboczu fosy”: - oczyszczenie powierzchni kamieni, - stabilizacja obluzowanych i popękanych elementów kaskady, wypełnienie rys, zamkniecie przypadkowych otworów i rekonstrukcja brakujących fragmentów stylizowanego kamiennego rumowiska, - wykonanie nowego podłoża dla zbiornika fontanny, - umieszczenie w dole kaskady, zbiornika wody, który pozwalałby na odbieranie spływającej wody i ponowne przepompowanie jej do wylotu wodotrysku w systemie obiegu zamkniętego, ( wykonanie zbiornika jako jak najmniej widocznego, w formie niewielkiego oka wodnego, którego brzegi licują z powierzchnią fosy, otoczonego kamieniami), - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego, - montaż i instalacja nowego pełnego systemu dysz wylotowych wodotrysku kaskady, - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, - wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilenia pompy wodnej oraz oświetlenia, - wykonanie nowego podłoża zbiornika spływającej po kamieniach wody, - uruchomienie fontanny, - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras komunikacyjnych i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń zieleni w obrębie dojazdu na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), - przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i konserwacji fontanny; 3) przy Fontannie „Z wazą”: - rozebranie istniejących, wtórnych elementów architektonicznych fontanny, usunięcie środkowego postumentu (i zabezpieczenie go w magazynie pałacowym), - demontaż zachowanych oryginalnych kamiennych elementów fontanny i poddanie ich pracom konserwatorsko – restauratorskim, - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego, instalacja dysz wylotowych wodotrysku, - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, - wykonanie instalacji elektrycznej zapewniającej prawidłową pracę pompy wodnej oraz oświetlenia, - wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny wg norm budowlanych, - wykonanie ścian cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu, - rekonstrukcja środkowego postumentu wg materiałów archiwalnych, - przeprowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich przy dwóch postumentach stojących po bokach fontanny, - rekonstrukcja figur zdobiących postumenty, - uporządkowanie terenu wokół fontanny, projekt skweru z ławkami łączącego dwa boczne postumenty. - uruchomienie fontanny, - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras komunikacyjnych i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń zieleni w obrębie dojazdu na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), - przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i konserwacji fontanny; 4) przy Fontannie „Z Nereidami i uskrzydlonym Amorem”: - rozebranie istniejących elementów fontanny (ściany cembrowiny, usunięcie podłoża środkowego postumentu wraz z zamontowanymi na nim figurami), - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego, instalacja dysz wylotowych wodotrysku, - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, - wykonanie instalacji elektrycznej zapewniającej prawidłową pracę pompy wodnej oraz oświetlenia, - wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny wg norm budowlanych, - wykonanie ścian cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu przy zachowaniu norm budowlanych właściwych dla tego typu obiektów, - wykonanie w środkowej części fontanny postumentu z zachowaniem zabytkowych kształtów (dwóch brył na bazie graniastosłupów prawidłowych ośmiokątnych) z odtworzeniem nieistniejących detali – girlandów i zwieńczenia postumentu kopułą, na której spoczywa grupa rzeźb z brązu, wykonanie tynków o charakterze zabytkowym, o odpowiedniej kolorystyce i fakturze, - ustawienie i montaż zrekonstruowanego zespołu rzeźb wykonanych w brązie (po wcześniejszych ustaleniach i decyzji konserwatorskich) wg zdjęć archiwalnych i stanu obecnego - przed montażem przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego, - uruchomienie fontanny, - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras komunikacyjnych i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń zieleni w obrębie dojazdu na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), - przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i konserwacji fontanny; 5) przy Fontannie „Kwiatowa” (nieistniejąca): - odkopanie pozostałości fontanny, rozpoznanie ich stanu zachowania oraz rozmieszczenia poszczególnych elementów, - rozebranie istniejących elementów fontanny (ściany cembrowiny, usunięcie podłoża, środkowego postumentu – jeżeli takowe elementy się zachowały), - wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego, instalacja dysz wylotowych wodotrysku, - wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny, - wykonanie instalacji elektrycznej zapewniającej prawidłową pracę pompy wodnej oraz oświetlenia, - wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny wg norm budowlanych, - wykonanie ścian cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu przy zachowaniu norm budowlanych właściwych dla tego typu obiektów, - wykonanie w środkowej części fontanny postumentu nawiązującego wielkością i kształtem do pierwotnie istniejącego, - uruchomienie fontanny, - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza i otoczenia wokół budowy oraz tras komunikacyjnych i transportowych użytkowanych w czasie realizacji inwestycji (w tym odtworzenie stanu pierwotnego dróg dojazdowych i napraw ewentualnych uszkodzeń zieleni w obrębie dojazdu na budowę: ścieżki komunikacyjne, zieleń parkowa – trawniki i inne nasadzenia tj. byliny, krzewy, drzewa), - przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi i konserwacji fontanny; 6) Do obowiązków Wykonawcy będzie również należeć odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych, nasadzeń i innej zieleni w rejonie prowadzonych robót, które uległy naruszeniu lub uszkodzeniu w ramach realizacji zadania. URZĄDZENIA I OPIS INSTALACJI: Przepływ wody w instalacji fontann podzielony jest na dwa niezależnie pracujące obiegi: uzdatniania wody i zasilania dyszy. W obiegu uzdatniania woda pobierana (zasysana) będzie z niecki fontanny przez pompę filtracyjną dwoma koszami ssawnymi. Za pomocą pompy woda podawana będzie na filtr piaskowy i dezynfekowana, a następnie kierowana z powrotem do niecki dennymi dyszami napływowymi. Do niecki fontann dostarczana będzie woda wodociągowa do pierwszego napełnienia oraz pokrycia bieżących ubytków eksploatacyjnych, które będą odczytywane czujnikiem poziomu wody i uruchamiane elektrozaworem. Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywać się będzie przez przelew awaryjny bezpośrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa się przez spust denny z zasuwą. W obiegu zasilania dyszy fontannowej woda zasilana będzie z niecki fontannowej przez pompę obiegową jednym koszem ssawnym. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody należy wykonać przed wykonaniem dna niecki, a elementy przejścia przez dno jako gotowe elementy zamontować przed betonowaniem. Pompy fontann pracują w obiegu zamkniętym i będą wyłączane okresowo. Urządzenia : - pompy filtracji (PF), - filtr piaskowy (FP) z zaworem sześciodrogowym (ZS), - śluza dozująca (SD), - czujnik poziomu wody (CP), - dysze fontanny, - pompa obiegowa (PO). UZGODNIENIA BRANŻOWE Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Decyzja z dn. 29.05.2015, znak pisma ZN.5142.23.2015 [mZag]3, – w załączeniu. Warunek dotyczący obowiązku zapewnienia przez Inwestora wykonywania badań archeologicznych w granicach inwestycji, na które należy uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków powołując archeologa, który będzie pełnił nadzór archeologiczny, zostaje przekazany przez Zamawiającego w kompetencje i obowiązek Wykonawcy. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. w Żaganiu – „Warunki przyłączenia do sieci wod - kanal.” z dn. 12.12.2014r. określają min. Warunki techniczne dostawy wody, Warunki techniczne odbioru ścieków - w załączeniu. 3.3. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia na zasadach przewidzianych w projekcie umowy. Wymóg zatrudnienia na umowę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac, bez nadzoru, w tym kierownika budowy, konserwatora zabytków, archeologa, geodety; 2) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i dostępną dokumentacją ikonograficzną; 3) Załączony przedmiar robót służy wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie opisu przedmiotu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikającą z projektu; 4) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie; 5) Jeżeli w dokumentacji projektowej podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta i podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej; 6) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z Zamawiającym umową; 7) Zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością tak, aby nie spowodować większych uszkodzeń w terenie, mogących być nieodwracalnymi i stwarzać problem z odtworzeniem istniejącego stanu. 8) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i koszt wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, tel. 68 4772041. 3.4. Informacje dotyczące materiałów i urządzeń : 1) Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność; 2) Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz nie mogą posiadać zastrzeżonego prawa ich własności ; 3) Przed dostarczeniem na teren budowy materiałów, elementów wyposażenia lub urządzeń Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego, a materiały użyte do prac konserwatorsko-restauratorskich podlegają zatwierdzeniu przez LWKZ (zarówno rodzaj zastosowanego materiału jak i kolorystyka i faktura). Wykonawca w tym celu przedłoży zamawiającemu Kartę Zatwierdzenia Materiału zawierającą propozycję materiału, elementu wyposażenia lub urządzenia wraz dokumentacją sporządzoną w języku polskim potwierdzającą dopuszczenie materiału, elementu wyposażenia lub urządzenia do stosowania w budownictwie oraz potwierdzającą, że przedstawiony do zatwierdzenia materiał, element wyposażenia lub urządzenie spełnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej np. atesty, deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi. Karta Zatwierdzenia Materiału podlega zatwierdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. Akceptacja przez nadzór inwestorski i przedstawiciela Zamawiającego bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę kompletnego wniosku; 4) Wykonawca jest zobowiązany posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną; 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust.5 pkt.2 i 4 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. – i na potwierdzenie spełnienia tych warunków złożą stosowne oświadczenia ( zał. 2 i zał. 3). 5.2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej - określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5.2.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.2.5.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu 5.3.1. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ., Zamawiający nie stawia żadnego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.3.2. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ., Zamawiający nie stawia żadnego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.3. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1 litera c) SIWZ, Zamawiający oczekuje aby Wykonawca wykazał, że : a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającym na remoncie fontann objętych ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków lub ujęcie w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji konserwatorskiej) o wartości nie mniejszej niż 100 000zł; Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca złoży wykaz, o którym mowa w punkcie 6.3. litera a. SIWZ; b) dysponuje co najmniej co najmniej : - 1osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w specjalności, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do kierowania budową przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wykazać, że przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych ( robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru może kierować osoba, która posiada uprawnienia budowalne określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury). Uwaga ! Udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy pracach, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Udział w robotach budowlanych prowadzonych przed 26 sierpnia 2011 r przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa wyżej ; - jedną osobą do realizacji zamówienia, która będzie prowadziła prace konserwatorskie i restauratorskie oraz badania konserwatorskie, która jest zobowiązana posiadać stosowne uprawnienia. Uwaga! Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studnia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada: świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Uwaga! Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru i innych zabytkach oraz badaniach archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, prowadzonych przez dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa wyżej. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnienia łącznie wymagania w/w zakresach uprawnień. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza zgodnie z art. 12b ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej –Dz.U. z 2018 r, poz. 2272) Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca złoży wykaz, o którym mowa w punkcie 6.3. litera b. SIWZ. 5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt.2 i 4 Ustawy Pzp. 5.3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.3.3. SIWZ. 5.3.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 5.3.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-2 SIWZ. 5.3.10. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. pkt. 1-2 SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów : 1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6.5.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ: - ppkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 6.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w pkt. 5.3.1 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów, poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ Zamawiający nie żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę : a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ewentualne Pełnomocnictwo- w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w SIWZ. 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 3. Wykonawca z najkorzystniejsza ofertą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu : 1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a zabezpieczenie nie jest wniesione w pieniądzu, Wykonawca składa w formie pisemnej zobowiązanie do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy; 2) kosztorys ofertowy zawierający opis i koszty przedmiotu zamówienia, oraz poszczególne składniki kalkulacyjne, które brane były do wyceny oferty (stawka r-g, wskaźniki kosztów KP, KZ, Z) oraz harmonogram robót.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40 000 zł. słownie: (czterdzieści tysięcy złotych) 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia., c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Kopia polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą . 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu jak również w dokumentach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, , to z treści przelewu oraz treści dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu – etap IV : remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady przy fosie. 9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Okres Gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.5. Zmiana umowy 1. Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności : 1) zakres świadczenia ( roboty zaniechane) : w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy- w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie cen jednostkowych dla tej roboty określonej w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy – Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. W przypadku zaniechania robót, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót; 2) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w każdym przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wskazującym przyczyny wystąpienia robót zamiennych. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie ryczałtowe ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych i wartości robót. zamiast których będą wykonywane roboty zamienne Wartość robót zamiennych oraz wartość robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona w zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysie różnicowym. Ustalenie wartości robót zamiennych nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka roboczogodziny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, koszty zakupu, zysk, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy - po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, Wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez Zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów- po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. Podstawą do określenia ilości robót zamiennych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w szczególności w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej robót zamiennych; 3) w przypadku gdy wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 4) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia lub zlecenia przez Zamawiającego zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6-ustawy Prawo zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm standardów i parametrów. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Ustalenie wartości robót dodatkowych nastąpi w szczególności na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy- po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych Wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez Zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów- po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. Określenie zakresu i ilości robót, nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej robót dodatkowych lub typowania robót. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku: 1) zmiany zakresu przedmiotu umowy określonego w pkt. 17.5.1. ppkt 1,2 ,3 i 4 SIWZ 2) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiot umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 3) wprowadzenia innych zmian w przepisach obowiązujących mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia tj. zmian w przepisach dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia, 3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) okoliczności leżących wyłączenie po stronie Zamawiającego, lub okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku: - nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, - opóźnień w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejsza umową, - gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (niewynikające z winy Wykonawcy), - niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robot zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, - wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej, o ile żądanie lub nakaz nie nastąpiły z winy Wykonawcy. Warunki tej zmiany : wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielka Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie. Termin wykonania umowy może być przedłużony o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby wskazanej w umowie na stanowisko kierownika budowy czy kierownika robót pod warunkiem, że proponowana osoba posiada uprawnienia odpowiadające uprawnieniom osoby, którą zastępuje oraz doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż doświadczenie osoby zastępowanej. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców. 6. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 7. Zmiany dokonane z naruszeniem warunków określonych w punkcie 17.5. SIWZ podlegają unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO załącznik nr 9 SIWZ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań przy Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań;  inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Patryk Walczak, kontakt: patryk.walczak@elitpartner.pl *; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu- etap IV: remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady przy fosie”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 z póżn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie stóp fundamentowych - Gorzów Wielkopolski
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie stóp fundamentowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI